Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass reinforced polyester waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problematyka gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
W Polsce powstaje rocznie 2 tysiące ton poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych, które trafiają na składowiska. Prowadzone od kilku lat prace badawcze w Akademii Morskiej w Gdyni pozwoliły wskazać efektywne wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych w procesie recyklingu materiałowego i recyklingu materiałowo-termicznego. W pracy omówiono problemy techniczne zwią- zane z zagospodarowaniem odpadów, co pozwoli producentom wyrobów z laminatów, ponoszącym odpowiedzialność za powstałe odpady poprodukcyjne i poużytkowe, wybrać najlepszy sposób zagospodarowania tych odpadów.
EN
In Poland the annual amount of after-production scrapped fibre glass-reinforced polyester reaches 2 kilo tonnes, which mostly goes to landfills. Previous works in Gdynia Maritime University helped indicate effective using of glass reinforced polyester waste in material recycling and co-processing. The paper discusses the technical issues of glass reinforced waste management, which will allow responsible entrepreneurs take the decision what to do with those waste.
2
Content available remote Projektowanie materiałowe kompozytu z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Przedstawiono model materiałowy kompozytu poliestrowego z odpadami poliestrowoszklanymi oraz mączką dolomitową. Model został zbudowany na podstawie wyników doświadczeń i ich statystycznej analizy. Jakość dopasowania modelu oceniono przez wyznaczenie współczynników determinacji. Oceniono wpływ składników na wybrane właściwości kompozytu i zaproponowano funkcję optymalizacji pozwalającą na dobór optymalnego składu kompozytu.
EN
Polyester matrix composite was modified by addn. of glass fiber-reinforced polyester composite waste (grain size below 7.0 mm) and dolomite powder, cured and studied for compressive and flexural strengths and water absorption. Synergy between the polyester resin and the recyclate resulted in a decrease in mech. properties and increase in H₂O absorption. The recyclate content optimization functions were derived.
3
Content available remote The investigation of polyester composites filled by modified bentonite
EN
In this study, organically treated montmorillonite, NanoBent®ZR2 (SN), was used as a nanofiller for polyester composites containing 10, 12 or 15 wt % of glass reinforced polyester waste (W). The nanofiller was introduced to the compositions in the amount of 2 wt % of all the components. The composite matrix was unsaturated orthophthalic polyester resin (P) and dolomite dust (D) and glass reinforced polyester waste were used as a filler. The morphology of polyester/nanofiller composites (P98/SN2) and polyester composites with dolomite dust, glass reinforced waste and nanofiller were tested by means of wide angle X-ray scattering (WAXS) and scanning electron microscopy (SEM). The influence of the nanofiller on the strengths of the polyester composites was also examined. SEM studies revealed incomplete montmorillonite dispersion in the polyester matrix. After adding nanofiller to a polyester composite with 15 wt % of glass polyester waste, an increase in the compressive strength was observed. The proposed method for improving the properties of composites with glass reinforced polyester waste as a nanofiller is a new solution and to our knowledge has not been suggested so far.
PL
Do kompozytów na bazie ortoftalowej nienasyconej żywicy poliestrowej (P, 18 % mas.), napełnionych odpadami poliestrowo-szklanymi (W) w ilości 10, 12 lub 15 % mas. oraz mączką dolomitową (D, odpowiednio, 65—72 % mas.), dodawano 2 % mas. nanonapełniacza — organicznie modyfikowanego montmorylonitu (SN, rys. 1). Otrzymane kompozyty badano metodami szerokokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (WAXS) (rys. 2) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 3—5). Określono wpływ dodatku montmorylonitu na wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Stwierdzono niecałkowite rozproszenie montmorylonitu w napełnionej osnowie poliestrowej. Wyniki badań wskazują, że dodatek 2 % mas. modyfikowanego montmorylonitu do kompozytów poliestrowych z udziałem 15 % mas. odpadów poliestrowo-szklanych pozwala na uzyskanie materiału wykazującego korzystne właściwości wytrzymałościowe. Proponowany sposób modyfikacji kompozytów zawierających odpady poliestrowo-szklane jest rozwiązaniem nowym i dotychczas niestosowanym.
4
Content available remote Zastosowanie odpadów poliestrowo-szklanych do zaprawy poliestrowej
PL
Przy produkcji łodzi z laminatów powstają duże ilości odpadów poliestrowo-szklanych, które trafiają na składowiska. W pracy podjęto ocenę możliwości wykorzystania tych odpadów do zaprawy poliestrowej, która może służyć do uzupełnienia ubytków elementów konstrukcyjnych w dnie łodzi. Odpady poliestrowo-szklane zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do wytworzenia zaprawy poliestrowej. W zaprawie częściowo zastąpiono mączkę dolomitową rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi. Celem przedstawionej pracy było zbadanie przyczepności zaprawy do laminatów poliestrowo-szklanych.
EN
In the production of laminates boats generate large amounts of glass reinforced polyester waste, which, goes to landfills. The paper presents an assessment of the possibility of utilization of glass polyester waste as a filler of mortar, which can be used to supplement the loss of structural elements in the bottom of the boat. The glass reinforced polyester waste was ground and added to produce new composites. In mortar the dolomite dust was partially replaced by glass reinforced polyester waste. The aim of this work was to determine of the adhesion of the mortar to the fiberglass laminates.
5
Content available remote Odpady z tworzyw poliestrowo-szklanych jako napełniacze polietylenu
PL
Odpady z tworzyw poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym powstają nie tylko po procesie użytkowania ale także w produkcji różnego rodzaju elementów na bazie laminatów poliestrowo-szklanych. Praca miała na celu rozdrobnienie poprodukcyjnych odpadów a następnie ich wprowadzenie do polietylenu. Sproszkowany materiał był wprowadzany w ilości do 5%wag w trzech różnych wariantach temperatury przetwórstwa. Otrzymane kompozyty zostały zgranulowane, a następnie wykorzystane do otrzymania wiosełek pomiarowych. Otrzymane materiały zostały poddane badaniu właściwości wytrzymałościowych z wykorzystaniem zrywarki Instron 1193 i cieplnych za pomocą techniki DSC. Zakładamy iż dodatek sproszkowanych odpadów może zastąpić różnego typu uniepalniacze lub wpłynąć na poprawę właściwości mechanicznych.
EN
Waste products of fibre glass reinforced polyester plastics are formed not only once the usability period of a particular product has come to an end but also as a result of manufacturing a variety of elements based on polyester-glass laminates. The research involved grinding post-manufacturing waste and their introduction into polyethylene. The pulverized material was introduced at a 5% weight ratio in three different variations of processing temperature. The obtained composites were granulated and used to form dumbbell-shaped specimens. Mechanical properties of the materials were determined using the Instron 1193 machine and analysis of thermal properties was conducted by means of the DSC technique. We assume that the addition of pulverised waste products can substitute different kinds of fire retardants or improve mechanical properties of the materials.
PL
Odpady poliestrowo-szklane zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania kompozytów. W kompozytach częściowo zastąpiono mączkę dolomitową rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi. W takim materiale kompozytowym zaobserwowano jednakże powstawanie porów, które wpływają na osłabienie materiału i zwiększają nasiąkliwość kompozytów. W celu poprawienia właściwości kompozytów z odpadami, w pracy zastosowano nanonapełniacz NanoBent® ZW1. Celem przedstawionej pracy było określenie wpływu nanonapełniacza na absorpcję wody kompozytów z odpadami poliestrowo-szklanymi.
EN
The glass reinforced polyester waste was ground and added to produce new composites. In composites the dolomite dust was partially replaced by glass reinforced polyester waste. However in these composite materials the empty spaces have been observed, that have an influence on weakening and increasing of composite absorption. In order to improve properties of composites with waste the nanofiller NanoBent® ZW1 was added. The aim of this work was determination of the influence of the nanofiller on water absorption of composites with glass reinforced polyester waste.
7
Content available remote Kompozyty z odpadami poliestrowo-szklanymi oraz nanonapełniaczem
PL
Wcześniejsze badania autorów wykazały, że można zastąpić częściowo mączkę dolomitową rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi w kompozytach z 20 % wag. zawartością żywicy poliestrowej. W przeprowadzonych badaniach zmniejszono ilość żywicy poliestrowej do 18 % wag. w kompozytach z recyklatem poliestrowo-szklanym, a w celu poprawy właściwości wytrzymałościowych otrzymanych kompozytów zastosowano nanonapełniacz NanoBent® ZR2 w ilości 2 % wag. do całej kompozycji. Oceniono wpływ nanonapełniacza na wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z 10 i 12 % wag. Udziałem recyklatu poliestrowo-szklanego.
EN
The earliest studies showed that using glass reinforced polyester waste in polymer composites can replace partially dolomite dust in the composites with 20 wt.% content of polyester resin. In this study the reduction of the amount of polyester resin up to 18 wt. % in composites with glass reinforced polyester waste was done and in order to improve the strength properties of this composites nanofiller Nanobent® ZR2 in the amounts of 2 wt. % of all the components was used. The effects of nanofiller on compressive strength and flexural strength of composites with 10 and 12 wt. % glass polyester recyclate have been tested.
EN
In this study, organically treated montmorillonite was used as a filler for composites containing glass reinforced polyester waste. The composites were prepared by in-situ polyester polymerization when the organoclay was added to the reaction medium simultaneously with the monomers. The influence of the amount of nanofiller on the selected properties of composites with waste has been tested. In this work, composites composed of polyester resin Polimal 109-32K (product of Organika-Sarzyna) and nanofiller NanoBent®ZR2 - organophilized montmorillonite (product of ZG-M "Zębiec" S.A.) have been obtained. The filler was introduced to the compositions in the amounts of 1, 2, 3 wt.% of all the components. The influence of the nanofiller on the density of the composites as well as on the compressive strengths and the flexural strengths of the polyester composites with a glass reinforced polyester recyclate was examined. There were presented the relationship between water absorption and soaking time for composites with different nanofiller contents. It was observed that an addition of 2 wt.% nanofiller NanoBent®ZR2 to composites with 10 or 12 wt.% of recyclate causes an increase in the density and the strength. Styrene diffuses into the galleries of the organoclay montmorillonite easily, resulting in a decrease in the amount of styrene available for crosslinking in the medium, which decreases the chain length between the crosslink sites leading to higher strength. It was found that the composites with NanoBent®ZR2 absorb less moisture than the unfilled ones.
PL
W przedstawionej pracy zastosowano organofilizowany montmorylonit jako napełniacz do kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. Kompozyty były otrzymane metodą in situ na etapie syntezy poliestru. Zbadano wpływ nanonapełniacza na wybrane właściwości kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. W pracy do otrzymania kompozytów zastosowano żywicę poliestrową Polimal 109-32K (produkt Zakładów Chemicznych Organika - Sarzyna) oraz jako nanonapełniacz: NanoBent®ZR2 - organofilizowany montmorylonit (produkt Zakładów Górniczo-Metalowych "Zębiec" S.A.). Nanonapełniacz dodawany był w ilości 1, 2 i 3% wag. do całej kompozycji. W artykule omówiono podstawowe parametry, tj. gęstość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, kompozytów z recyklatem bez nanonapełniacza oraz z jego udziałem. Przeanalizowano także zależność chłonności wody od czasu nawilżania dla kompozytów z 10% wag. i 12% wag. ilością recyklatu z różną zawartością nanonapełniacza. Zaobserwowano, że dodatek 2% wag. nanonapełniacza NanoBentu®ZR2 do kompozytów zawierających 10% wag. lub 12% wag. recyklatu poliestrowo-szklanego powoduje wzrost gęstości oraz wytrzymałości. Styren dyfunduje bardzo łatwo do galerii organofilizowanego montmorylonitu, a w związku z tym znajduje się go mniej w mieszaninie, co powoduje powstawanie krótszych łańcuchów polimerowych o lepszych właściwościach wytrzymałościowych. Zaobserwowano, że kompozyty z nanoapełniaczem NanoBentem®ZR2 absorbują mniej wody niż kompozyty bez nanonapełniacza.
9
Content available remote Modyfikacja kompozytów z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Obecnie odpady laminatów poliestrowo-szklanych trafiają na składowiska i stanowią poważny problem. W związku z tym, że ma to duże znaczenie dla ochrony środowiska i ekonomiki gospodarki, podjęto próbę zagospodarowania odpadów laminatów poliestrowo-szklanych jako napełniaczy do kompozytów polimerowych. W poliestrowych kompozytach mączkę dolomitową częściowo zastąpiono rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi. Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu obniża wytrzymałość na zginanie i ściskanie kompozytów. W celu poprawienia właściwości mechanicznych kompozytów w pracy zastosowano nanonapełniacz Nanobent® ZW1 w ilości 2% wag. całej kompozycji. Oceniono wpływ nanonapełniacza na wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym.
EN
The current disposal methods of glass reinforced polyesters waste are landfill and it is a major problem. Due to the increased environmental demands and economics of industry, it is important to solve the problem. The glass reinforced polyester waste were ground and added to polyester resin in order to produce new polymer composites. The earliest studies showed that using glass reinforced recyclate in polymer composites significantly decreases the compressive and flexural strengths. The influence of the amount of nanofiller Nanobent® ZW1 on the mechanical properties of polymer composites containing glass reinforced polyester waste have been tested. The nanofiller was introduced to polyester composites in the amounts of 2 wt. % of all the components.
EN
The influence of the amount of nanofiller on the mechanical properties of composites containing glass reinforced polyester waste have been tested. The earliest studies showed that using more than 10 wt.% recyclate in polyester composites significantly decreases the compressive and flexural strengths. In this work a preparation based on the polyester resin Polimal 109-32K (product of Organica - Sarzyna Chemical Works) and the nanofiller NanoBent® ZW1 - organophilized montmorillonite (product of ZG-M "Zębiec" S.A.) has been obtained. The filler was introduced to the compositions in the amounts of 1, 2, 3 wt.% of all the components. The mechanical properties of the composites have been investigated at room temperature. It was observed that an addition of 1 or 2 wt.% nanofiller NanoBent® to composites with 10 or 12 wt.% recyclate causes a increase in the strength. Styrene diffuses into the galleries of the organoclay montmorillonite easily resulting in a decrease in the amount of styrene available for crosslinking in the medium. This decreases the chain length between the crosslink sites leading to higher strength. The addition of 2 wt.% nanofiller to the composite with 10 wt.% recyclate significantly influences the mechanical properties compared to the properties of the composite without the nanofiller. Glass reinforced polyester waste may be used in 10 wt.% to polyester composites with 2 wt.% nanofiller NanoBent® ZW1 to obtain building materials like window sills.
PL
Zbadano wpływ nanonapełniacza na właściwości mechaniczne kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu powyżej 10% wag. obniża znacząco wytrzymałość na zginanie i ściskanie kompozytów. W pracy zastosowano recyklat z laminatów poliestrowo-szklanych i żywicę poliestrową Polimal 109-32K (produkt Zakładów Chemicznych Organica - Sarzyna) oraz jako nanonapełniacz: NanoBent® ZW1- organofilizowany montmorylonit (produkt Zakładów Górniczo-Metalowych "Zębiec" S.A.). Nanonapełniacz dodawany był w ilości 1, 2 i 3% wag. do całej kompozycji. Badano właściwości mechaniczne kompozytów poliestrowych w temperaturze pokojowej. Zaobserwowano, że dodatek 1 lub 2% wag. nanonapełniacza NanoBent® ZW1 do kompozytów zawierających 10 lub 12% wag. recyklatu poliestrowo-szklanego powoduje wzrost wytrzymałości. Styren dyfunduje bardzo łatwo do galerii organofilizowanego montmorylonitu, a w związku z tym znajduje się go mniej w mieszaninie, co powoduje powstawanie krótszych łańcuchów polimerowych o lepszych właściwościach wytrzymałościowych. Dodatek 2% wag. nanonapełniacza do kompozytów z 10% wag. recyklatem poliestrowo-szklanym wpłynął znacząco na poprawę właściwości mechanicznych w porównaniu do właściwości kompozycji nienapełnionej. Odpady laminatów poliestrowo-szklanych mogą być użyte w ilości 10% wag. jako napełniacze do kompozytów poliestrowych z 2% wag. nanonapełniacza NanoBent® ZW1 do produkcji materiałów budowlanych, np. parapetów.
11
Content available remote Próba wdrożenia do produkcji parapetów z recyklatem poliestrowo-szklanym
PL
W pracy przedstawiono wyniki półtechnicznych badań poliestrowych parapetów z odpadami poliestrowo-szklanymi. Badano ich wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz nasiąkliwość wodą. Stwierdzono, że lekkie betony żywiczne z odpadami poliestrowo-szklanymi mogą posłużyć do otrzymywania ozdobnych materiałów wykończeniowych.
EN
Results of semi-technical research of window sills with glass reinforced polyester waste were presented in the paper. Window sills bending strength, compressive strength and water absorbability were tested. Application of glass reinforced recyclate to lightweight polymer concrete allows one to obtain a new decorative materials.
PL
Obecnie zagospodarowanie odpadów z laminatów poliestrowo-szklanych stanowi poważny problem w związku z ich ogromną ilością trafiającą na wysypiska. Rozwiązanie tego problemu ma ważne znaczenie dla ochrony środowiska i ekonomiki gospodarki. W ramach poprzednich prac podjęto próbę zastosowania metody recyklingu materiałowego do zagospodarowania odpadów poliestrowo-szklanych. Odpady z laminatu poliestrowo-szklanego zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane jako napełniacze do otrzymania nowych kompozytów. Jednakże wykorzystując recyklat do produkcji kompozytów, obserwuje się powstawanie pustych przestrzeni w próbkach. Pory te wpływają na osłabienie materiału. Zaobserwowano, że po dodaniu ponad 12% odpadów poliestrowo-szklanych nastąpiło znaczne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na zginanie kompozytów. W celu zmniejszenia ilości porów w kompozytach z recyklatem zastosowano środek odpowietrzający. Wprowadzenie większej ilości recyklatu poliestrowo-szklanego do kompozytów, bez znacznego pogorszenia właściwości mechanicznych, pozwoli na szersze zastosowanie tych materiałów oraz na obniżenie kosztów produkcji. W pracy zbadano wpływ środka odpowietrzającego na właściwości mechaniczne kompozytów otrzymanych z dodatkiem odpadów poliestrowo-szklanych.
EN
The current disposal methods of glass reinforced polyesters waste are landfill and it is a major problem. Due to the increased environmental demands and economics of industry, it is important to solve the problem. The previous studies were focused on material recycling glass reinforced polyester. The wastes of the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates were ground in shredder. The recyclate was added to polyester resin in order to produce new composites. While using the recyclate to obtain composites the entrapped air bubbles were observed in samples. The bubbles lead to the weaking of the material. The results of the investigation showed that using 12 wt. % of the recyclate as a fillers leads to a slight decrease of the compressive strength and the bending strength of the composites. The air release additive was used in the composites with the recyclate in order to decreasing the amount of bubbles. The addition of greater amount of recyclate without getting worse mechanical properties allows wide application and reducing production cost. In this paper some mechanical properties (the bending strength, the compressive strength) of the composites with and without air release additive were investigated according to the Polish Standards. Glass reinforced polyesters waste composite, initially shredded into finer material, then can be applied as a filler or reinforcement in the new lightweight and low resistant composite products (building materials) like fencing, railing or panelling materials. Applying the recyclate as a filler will also be a good way of polymer composites utilization. It is a very important ecological aspect.
PL
W pracy zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości mechaniczne polimerobetonów otrzymanych z dodatkiem 10% wag. odpadów poliestrowo-szklanych.
EN
In this paper the effect of adding modifiers on mechanical properties of the polymer concrete with 10 %wt glass reinforced polyester were investigated.
14
Content available remote Charakterystyka kompozytów zawierających odpady poliestrowo-szklane
PL
Szerokie stosowanie wyrobów z poliestrów wzmocnionych włóknami generuje problem odpadów z tych tworzyw. Ich zalety produkcyjne, takie jak łatwość formowania dużych wyrobów o skomplikowanych kształtach, stosunkowo niski koszt produkcji, wytrzymałość oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą podczas prób ich utylizacji. Szczególnie uciążliwymi odpadami są elementy wykonane z laminatów, które niezmienione trafiają na składowiska. W dużym stopniu wpływają one na zwiększenie powierzchni potrzebnej na składowanie odpadów stałych oraz kosztów składowania. W pracy odpady z laminatu poliestrowo-szklanego zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania nowych kompozytów. Przedstawiono również wybrane właściwości (gęstość, wytrzymałość na zginanie i ściskanie) tych kompozytów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, iż recyklat powstały z odpadów z laminatu poliestrowo-szklanego można zastosować do otrzymania nowych wyrobów, np. marmuropodobnych (galanteria ogrodowa, parapety). Właściwości tych kompozytów warunkują ich zastosowanie do wytwarzania mniej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. Wprowadzenie recyklatu pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie masy materiału kompozytowego oraz ułatwi transport gotowych wyrobów. Prowadzone badania mają aspekt ekologiczny, umożliwiają zagospodarowanie odpadów laminatów poliestrowo-szklanych.
EN
Glass reinforced polyesters are used more extensively especially for transporting structures, vehicle and vessels. The polyesters are difficult to be recycled because the material is fully cured and it contains incorporated glass reinforcement. The curing process of composites is not reversible. Technical advantages of these composites (mainly great durability and resistance to environment) became a serious disadvantage during tests on their utilization. Several techniques of glass reinforced polyesters recycling do exist but they are not yet commercially available. The current disposal methods of polymer composites are landfill. It is difficult to solve the problem of glass reinforced polyesters recycling, so in connection with this problem we have decided to perform the research in this area. This study focuses on material recycling. The key issue of our project is to find the feasible end-use applications for the shredded recyclate. The wastes of the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates were ground in shredder (it contained cutting blades). The sizes of the scraps were 20+30 mm. Recyclate was added to polyester resin in aim to produce new composites. The composites were fabricated by a hand lay-up process at 22°C. In this paper some properties (density, the bending strength, the compressive strength) of the composites were investigated according to the Polish Standards. Glass reinforced polyesters waste composite, initially shredded into finer material, then can be applied as a filler or reinforcement in the new lightweight and low resistant composite products (building materials) like fencing, railing or panelling materials. Addition of recyclate allows reducing production cost as a result of lower weight of materials and make ready products easy to transport. Applying the recyclate as a filler will also be a good way of polymer composites utilization. It is a very important ecological aspect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.