Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological exploration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ramach prospekcyjnych prac geologicznych na obszarze wschodniej Indonezji dokonano wstępnego rozpoznania plażowych oraz morskich osadów okruchowych. Przedmiotem badań były również odpady powydobywcze (tailing) powstałe w wyniku przerobu piasków kasyterytonośnych pozyskiwanych wzdłuż wybrzeży wyspy Bangka (Indonezja Zachodnia). Celem badań było określenie potencjału złożowego wybranych regionów Indonezji. Przeprowadzone wstępne badania wykazały, że najbardziej perspektywicznym regionem występowania pierwiastków krytycznych jest rejon Indonezji Zachodniej, gdzie w obszarze alimentacji występują głównie skały magmowe kwaśne. W osadach antropogenicznych stwierdzono obecność minerałów – nośników lekkich (monacyt) oraz ciężkich pierwiastków ziem rzadkich (ksenotym), które mogą stanowić sumarycznie nawet do 39% masy próbek. Dodatkowo z osadów można odzyskać cyrkon oraz minerały żelaza i tytanu. Odmienny charakter mają utwory badane na obszarze Indonezji Wschodniej (Halmahera, Nowa Gwinea). We frakcji ciężkiej stwierdzono obecność minerałów o znaczeniu złożowym głównie magnetytu, spinelu chromowego, hematytu, rutylu oraz ilmenitu, co jest typowe dla osadów występujących w pozycji geotektonicznej łuków wysp i basenów marginalnych.
EN
Within the framework of geological exploration in the Eastern Indonesia, preliminary examination of beach and shallow marine sediments, have been conducted. The subject of this study were also tailings formed during processing of cassiterite bearing sand, mined alongside the shores of Bangka (Western Indonesia). Aim of this study was to assess the potential of occurrence of mineral deposits in the selected perspective areas. Initial laboratory results show that the most promising region, in terms of occurrence of critical elements is Western Indonesia (Bangka – Belitung province), where felsic magmatic rocks occur. Monazite and xenotime were detected here in abundance (up to 39%w) in anthropogenic deposits. What is more these deposits are the potential source of zircon and various Fe and Ti minerals. Different mineralogical and geochemical character of sampled eastern Indonesian deposits (Halmahera, New Guinea) is the result of distinct geotectonic position of sediment sources – intraoceanic magmatic arcs and marginal basins. Here, identified minerals of economic importance are: magnetite, hematite, ilmenite and chromium spinels.
2
Content available remote Dawne informacje o poszukiwaniach soli w Wielkopolsce i na Kujawach
PL
Zasygnalizowano uwarunkowania historyczne i gospodarcze związane z przebiegiem poszukiwań oraz eksploatacją soli kamiennej do początków powstania II Rzeczpospolitej. Przedstawiono mniej znane dane o występowaniu, poszukiwaniu i eksploatacji soli na Niżu Polskim, głównie w Wielkopolsce, na Kujawach i częściowo na Pomorzu. Jedne z pierwszych wzmianek znajdują się w dziełach M. Kromera, a także G. Rzączyńskiego, K. Kluka, J.B. Puscha czy L. Zejsznera. Zaprezentowano ponadto rozwój poszukiwań złóż soli w Wielkim Księstwie Poznańskim, w którym udział brali m.in. A. Humboldt, A. Rost, M. Levy, B. Moszczyński. Wreszcie przedstawiono pierwsze opracowania polskich uczonych z okresu tworzenia się, po latach niewoli, państwa polskiego, głównie H. Arctowskiego, W. Friedberga, R. Rosłońskiego, B. Świderskiego.
EN
Historical and economic conditionings connected with the course of exploration and exploitation of rock-salt to the beginnings of the origin of the II Republic of Poland were indicated. Lesser-known data related to the occurrence, exploration and exploitation of salt in the Polish Lowland, in the Kujawy region and partly in Pomerania were presented. One of the first references are mentioned in the works of M. Kromer, as well as G. Rzączyński, K. Kluk, J.B. Pusch and L. Zejszner. Moreover, the development of salt deposits exploration in the Grand Duchy of Poznań, in which participated among others A. Humboldt, A. Rost, M. Levy and B. Moszczyński, was described. Finally, the first studies of Polish scientists in the period of creation, after years of lack of independence of the Polish state, chiefly H. Arctowski, W. Friedberg, R. Rosłoński, and B. Świderski, were presented.
PL
W artykule zaprezentowane zostały metody badawcze wykorzystywane przy poszukiwaniu i rozpoznaniu wód termalnych. Został opisany zakres informacji możliwy do otrzymania przy wykorzystaniu każdej z metod, potrzebny przy ocenie efektywności poszukiwań wód termalnych. Analizie poddane zostały wyniki prac poszukiwawczych oraz zastosowane metody badawcze pod kątem przydatności i efektywności uzyskiwanych wyników. Przeprowadzona ocena została wykonana na podstawie doświadczeń autorów oraz innych badaczy, nabytych w trakcie prac wykonywanych w regionie sudeckim.
EN
Research methods used in prospecting and exploration of thermal waters is presented in the paper. It has been described and analyzed the results of prospecting works with using of the different methods in terms of their necessity and effectiveness. The estimation was made based on authors and other researchers experiences acquired in the course of the work done in the Sudetic region.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania otworowych pomiarów akustycznych w poszukiwaniach węglowodorów. Korzystając z pomiarów pełnego obrazu falowego zarejestrowanego sondą dipolową Wave Sonic, wylicza się czasy interwałowe przejścia przez formację skalną fali podłużnej, poprzecznej i Stoneley'a. Wyliczone spowolnienia fal mają szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym począwszy od klasycznej interpretacji litologiczno-złożowej, poprzez zagadnienia złożowe na modelowaniach wykorzystywanych przy interpretacji zdjęć sejsmicznych kończąc. Dodatkową zaletą nowoczesnych sond akustycznych, dzięki ukierunkowaniu pomiarów, jest możliwość wyznaczania poziomej anizotropii związanej z naprężeniami regionalnymi.
EN
This paper shows the method of the Wave Sonic tool measurements and their application to hydrocarbon exploration. A formation travel time of compressional, shear and Stoneley waves can be calculated from a full waveform recorded in a borehole. Obtained waves slowness have their application in formation evaluation and production geology issues, as well as in seismic petrophysics. The additional advantage of using cross-dipole data is the possibility of the determination of the acoustic azimuthal anisotropy related to regional stresses.
PL
Za pomocą obrazów uzyskanych z numerycznego modelu terenu (DTM) można identyfikować charakterystyczne formy terenu i określać ich objętość przy zastosowaniu ogólnie dostępnych graficznych programów komputerowych. W ten sposób można określać granice pól wydmowych i obliczać zawarte w nich objętości piasku między powierzchnią terenu a arbitralnie przyjętą powierzchnią odniesienia. Piaski wydmowe w Polsce są wystarczającej jakości głównie do regionalnego wykorzystania w budownictwie.
EN
Interpretation of DEM Images allows identification and demarcation of sand dune areas. With commonly available computer graphic programs one may calculate a total volume of sand between the dune surface and the arbitrarily selected dune base. Dune sands in Poland are of fair quality and fit for many regional applications, mainly in building industry.
PL
Przedstawiono pięćdziesięcioletnią historię rozpoznania złoża Barcin - Piechcin - Pakość. Wyniki wszystkich etapów rozpoznania wykorzystano do opracowania dokumentacji kompleksowej złoża, w której przedstawiono model budowy złoża i omówiono przydatność kopaliny dla różnych gałęzi przemysłu. Na podstawie wyników badań chemicznych stworzono bazę danych, która umożliwiła skonstruowanie modelu blokowego złoża. Wobec uznania za mało wiarygodne danych z lat sześćdziesiątych, przeprowadzono ich weryfikację, powtarzając 10wierceń z roku 1962 i porównując obecnie stwierdzone parametry surowca z wówczas określonymi. Skorygowane wielkości pozwoliły na wiarygodne oszacowanie jakości kopaliny przeznaczonej do wydobycia w okresie najbliższych 30 lat.
EN
Report presents history of the geological exploration of the Barcin - Piechcin - Pakość limestone deposit during last fifty years. Results of this exploration were described in the complete geological reports including geological model of the deposits, qualification of several parts of rock massif as source of raw materials for different manufacturing, and preparation of databases of their chemical parameters. Such database was used for preparing of the block model of deposit. Because the set of geological data collected in 60-ties was called in question, verification procedure took place: (en drill holes originally drilled in 1962 were repeated and recent determined data were compared with old ones. In the result, database was corrected, and block model was establishing a good ground for the plans of quarrying at next thirty years.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.