Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geoinformatics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article presents an analysis of the possibilities of using the pre-degraded GoogLeNet artificial neural network to classify inland vessels. Inland water authorities monitor the intensity of the vessels via CCTV. Such classification seems to be an improvement in their statutory tasks. The automatic classification of the inland vessels from video recording is a one of the main objectives of the Automatic Ship Recognition and Identification (SHREC) project. The image repository for the training purposes consists about 6,000 images of different categories of the vessels. Some images were gathered from internet websites, and some were collected by the project’s video cameras. The GoogLeNet network was trained and tested using 11 variants. These variants assumed modifications of image sets representing (e.g., change in the number of classes, change of class types, initial reconstruction of images, removal of images of insufficient quality). The final result of the classification quality was 83.6%. The newly obtained neural network can be an extension and a component of a comprehensive geoinformatics system for vessel recognition.
EN
Interactive data visualisations are popular and come in different forms, from static raster files to dynamic and complex proposals. The usability of the applications can be increased through the improvement of their technical attributes such as a reduced number of external components or image file compression. The objective of the paper is to analyse the correlation between raster compression and the performance of a map application. The research involved an application created specifically for this purpose. Raster compression and performance were measured using selected online tools. Raster compression has been demonstrated to enhance map application performance, although not all performance indicators improved.
PL
Studium syntetyzuje kompleksowe podejście do Systemu Geoinformatycznego Cywilizacji, w szczególności na poziomach światowym oraz krajowym ponieważ klimat nie ma granic. Rozwiązania zaczyna przypomnienie dwóch podejść w projektowaniu systemów informatycznych; oddolnym i odgórnym. Pierwsze podejście prowadzi do wysp informacyjnych a drugie jest właściwe dla geoinformatyki. Sformułowano Trójkąt Śmierci Cywilizacji złożony z trzech bomb; populacyjnej, ekologicznej i wyczerpania się strategicznych zasobów. Rozważania są również podane w odniesieniu do liczby przestrzeni (D) w jakich można rozważać system kierowania Geoinformatycznego.
EN
The study synthesizes a comprehensive approach to the Geoinformatic System for Civilization, in particular at global and national levels because the climate has no boundaries. The consideration begins with a reminder of two approaches in designing information systems; bottom-up and top-down. The first approach leads to information islands and the second is appropriate for geoinformatics. The Death Triangle of Civilizations was formed with three bombs; population, ecological and the depletion of strategic resources. Considerations are also given in relation to the number of spaces (D) in which the Geoinformatics Guidance System can be considered.
6
Content available Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce
PL
Niniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracając uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.
EN
This paper presents the common presentation of the authors opening the 2nd Polish Conference “GIS in Education” held in Łódź, on 14-15 June, 2018. In the introduction the authors referred to more than 50 years of GIS history, paying attention to its beginnings in Poland and focusing on terminological changes that mainly resulted from rapid technological development. Pro-development factors of geospatial education were successively discussed, directions of development and the role of scientists and educators were identified. In conclusions it was stated that geospatial education is essential for comprehensive civilisation progress of Poland and satisfying the needs of citizens. Therefore, it was considered, in particular, that different forms of cooperation in geospatial education, including multilateral and bilateral cooperation at the national and international level should be supported by organisation of common events, exchange of experiences and personnel and sharing educational resources.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia płynące z analizy zmian zainteresowań badawczych studentów Studenckiego Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka na przestrzeni dziesięciu lat jego działalności. Początki działalności koła związane z grafiką komputerową spotkały się z niezrozumieniem potrzeb studentów wśród części kadry Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i traktowane były jako zajęcia pozageodezyjne. W ciągu dziesięciu lat działalności koła, rozwój technologii pomiarowych spowodował ograniczenie podstawowej działalności, jakim było modelowanie 3D na rzecz takich aktywności jak: nauka programowania, instalacja i konfiguracja geoportali, budowa projektów GIS, konstrukcja baz danych oraz pozyskanie danych przestrzennych. Dzisiejszy obraz koła zmienił się wraz z dostępem do nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wydajniejszych komputerów dostępnych na wydziale. Koło jest coraz bardziej rozpoznawalne, choć ma problem z pozyskaniem młodych i zaangażowanych członków. Autorzy na podstawie ankietyzacji członków i absolwentów oraz studium działalności ostatnich lat przedstawiają analizę kierunków zainteresowania studentów oraz potencjalnych sposobów promocji koła.
EN
The paper describes experiences gained during 10 years of activity of the Student Research Society KNGK Geoinformatics, the Society’s educational role and changes within its structure. Due to lacks in equipment and lack of understanding of students’ needs among some Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering staff, the beginnings of the KNGK were not easy. Within 10 years of its existence, the KNGK range of activities was widened. At first it was all about 3D modelling; today it deals with topics like programming, geoportals creation, GIS, database and acquisition of spatial data. The KNGK has also changed due to the easy access to newest technology, available for students at the department. The Society becomes more and more recognizable, though it still faces the difficulties with attracting new members who are young and involved. The authors, by conducting surveys among students and graduates, together with analyzing the KNGK’s activities during last years, are trying to answer the questions: from where the student’s interests come and how to promote the society.
EN
Nowadays the mining companies use the Spatial Information System in order to facilitate data management, gathered during the mining activity. For these purposes various kinds of applications and software information are used. They allow for faster and easier data processing. In the paper there are presented the possibilities of using the ArcGIS system to support the tasks performed in the mining industry in the scope of the analysis of the influence of the mining tremors, induced by the longwall exploitation on the facilities construction sited on the surface area. These possibilities are presented by the example of the database developed for the coal mine KWK “Rydułtowy-Anna.” The developed database was created using ArcGIS software for Desktop 10. 1. It contains the values of parameters, specified for its implementation relevant to the analyses of the influence of the mining tremors on the surface structures.
PL
W obecnych czasach przedsiębiorstwa górnicze wykorzystują Systemy Informacji Przestrzennej w celu ułatwienia zarządzania danymi zgromadzonymi podczas działalności górniczej. Do tych celów wykorzystywane są różnego rodzaju aplikacje i oprogramowania informatyczne. Pozwalają one na szybsze i łatwiejsze przetwarzanie danych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemu ArcGIS do wspomagana zadań realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych w zakresie analiz wpływów wstrząsów górniczych indukowanych eksploatację ścianową na obiekty budowlane posadowione na powierzchni terenu. Możliwości te przedstawiono na przykładzie bazy danych opracowanej dla KWK „Rydułtowy-Anna”. Baza danych została stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS for Desktop 10.1. Zawiera wartości wyspecyfikowanych w celu jej realizacji parametrów istotnych dla analiz wpływów wstrząsów na obiekty powierzchniowe.
EN
The current status in geoinformatic services dedicated for sightseeing branch in Poland have been introduced in the article. Data collection and its elaboration are described. Another topic is distribution and promotion of portals themselves and also promoting objects by constant extension of the off er and information sharing. The author also shows the possibility of using the services for tourists by people from tourist industry and scientists. As an example of newest technologies two ideas have been introduced: geoportal (Oil Trail) and virtual museum (Underground City Osówka and Benedictine Monastery in Jarosław). Both have been created by students and their patrons from scientifi c society “KNGK Geoinformatyka”.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan usług geoinformatycznych w Polsce, dedykowanych dla obiektów zabytkowych. Omówiono zagadnienie pozyskiwania danych, a następnie ich opracowania. Kolejnym opisanym zagadnieniem jest dystrybucja i promocja samych portali, a także promocja obiektów, możliwa dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty poprzez udostępnianie nowych informacji. Autor wskazuje również na możliwości wykorzystania usług przeznaczonych dla turystów przez osoby z branży turystycznej oraz naukowców. Jako przykłady opracowań najnowszych technologii przedstawiono: geoportal (Szlaku Naftowego) i usługi wirtualnego zwiedzania zabytków (Muzeum Podziemnego Miasta Osówka w Górach Sowich oraz klasztoru benedyktyńskiego w Jarosławiu), stworzone przez studentów koła naukowego KNGK Geoinformatyka oraz jego opiekunów.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych do oceny jakości sporządzonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie możliwości ich kontrolowanego rozwoju. Skalowalność, badana w poniższym artykule jest miarą możliwego powielania rozwiązań planistycznych z zakresu komunikacji, optymalizacji wielkości działek budowlanych, rozwoju terenów podmiejskich i racjonalnego wykorzystywania możliwych terenów inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Analizę przestrzenną wykonano w oparciu o techniki GIS i funkcje zaimplementowane do obsługi przestrzennych baz danych. Skorzystano z wolnego oprogramowania: SQLite/ Spatialite, SpatiaLite_GUI, QGIS.
EN
This article presents the possibility of applying geomatic methods to evaluate the of drawn local development plans quality in terms of of their controlled development possibility. Scalability tested in this article is a measure of the possible duplication of planning solutions, roads communication, size plots optimizing, the development of suburban areas and rational use of possible housing areas. Spatial analysis was performed on GIS technology and functions implemented to spatial databases supporting. A free software: SQLite/SpatiaLite, SpatiaLite_GUI, QGIS was used to perform analises.
13
Content available remote Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie
EN
Ecotourism is considered as the most attractive subset of tourism industry which can contribute natural resource conservation and local development if it is properly managed. Gabonese government, 2003, stated several advantages of establishing forest parks and natural recreation areas such as attracting larger numbers of tourists through providing a place for spending their leisure times as well as creating new jobs and natural resource conservation. Although great numbers of people annually visit Gabon, in Mougalabadoudou, petit Loango, to enjoy its brilliant landscape and its moderate ecologic condition; still there isn’t an applicable ecotourism plan for many natural attractive zones in this country. As a result, some specific most known areas would be threatened by being overused by visitors while other unknown or less familiar ones remain unvisited. Therefore, proper comprehensive ecotourism plans are required to prevent overusing most widely known forests as well as new integrated plans for introducing the unknown potential areas to people. In this research, a feasibility study was conducted to identify potential ecotourism zones within the study area, and then applicable strategies were suggested for optimal exploitation of the area. Both Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques had accelerated our research process, enhanced the accuracy and reduced the expenses of this study. In continue, the map of slope, height and orientation had been produced using a SRTM DEM data in an ArcGIS environment. These three maps were overlaid to provide the Land shape map of the study area. The primary evaluations of available ecotourism potentials in the study area were carried out using Remote sensing data and methods. To make an accurate decision about the most appropriate ecotourism land use, two maps of soil and vegetation cover were overlaid to produce a geoenvironmental unit map.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości gleby na Obszarze Górniczym „Rudna” za pomocą technologii geoinformatycznych. Podstawą analizy były dane udostępnione przez Zakład Górniczy Rudna (KGHM Polska Miedź S.A.), dotyczące przede wszystkim zawartości metali ciężkich w glebie, a dokładniej stężenia miedzi, ołowiu i cynku w latach 1988-91 oraz w 2008 roku. Ocena została wykonana na podstawie Wytycznych Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Analizę przestrzenną danych przeprowadzono w darmowym oprogramowaniu Quantum GIS. Na podstawie otrzymanych wyników widać spadek zanieczyszczenia na przestrzeni lat, a ostatnie badania pokazują, że aktualny stan jakości gleby jest dobry. Wykorzystanie programu Quantum GIS wykazało natomiast przydatność technologii geoinformatycznych w tego typu analizach. Wielokryterialne podejście do badanego problemu pozwoliło stworzyć prosty system informacji przestrzennej o środowisku glebowym w granicach Obszaru Górniczego „Rudna”.
EN
This paper presents the assessment of soil quality in the “Rudna” Mining Area using geoinformation technology. Basis for the analysis was the data made available by the Rudna Mine (KGHM Polska Miedź S.A), primarily concerning the content of heavy metals (copper, lead and zinc) in the soil in the years 1988-1991 and in 2008. The assessment was based on the Guidelines of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation and the spatial analysis was performed by means of open source software Quantum GIS. The obtained results showed a decrease of pollution over the years. Recent studies indicates that current soil quality is good. Therefore, the use of Quantum GIS showed usefulness of geoinformation in this type of analysis. Multicriteria approach to the issue helped to create a simple version of a spatial information system for soil environment in the “Rudna”Mining Area.
PL
DGPF to Niemieckie Towarzystwo Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki. Założone zostało w 1909 roku, obecnie liczy około 800 osób. Towarzystwo dzieli się na 12 komisji roboczych, zajmujących się zagadnieniami naukowymi w zakresie fotogrametrii, teledetekcji oraz geoinformatyki. W ramach współpracy międzynarodowej wraz z towarzystwami austriackim i szwajcarskim organizowane są co trzy lata wspólne kongresy. Podobna działalność, służąca wymianie myśli naukowej i zacieśnieniu znajomości, mogłaby zaistnieć z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT).
EN
DGPF is the German Society of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformatics – established in 1909, with currently 800 people.The Society has 12 working committees to work on issues in the field of photogrammetry and remote sensing as well as geoinforatics. In international cooperation with societies of Austria and Switzerland joint congresses are organized every three years. Similar cooperation could arise between Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing and DGPF.
PL
Współczesne hydrograficzne technologie pomiarowe umożliwiają pozyskanie danych przestrzennych wysokiej rozdzielczości z błędem pomiaru rzędu kilku centymetrów. Systemy echosond wielowiązkowych o szerokości kątowej wiązek rzędu 240 st. pozwalają uzyskać informację o dużej głębokości, zapewniając przy tym 100% pokrycie dna badanego akwenu. Parametry te pozwalają na wierne odtworzenie numerycznego modelu dna. Powierzchnia powstała dzięki takim technologiom pomiaru składa się z niezwykle dużej liczby danych, co stwarza, że sam proces jej budowy jest czasochłonny i pracochłonny oraz wymaga wielu pośrednich procedur związanych z samym opracowaniem danych, czyli ich oczyszczaniem z błędów oraz ich redukcją. Nie zawsze istnieje potrzeba odwzorowania powierzchni w tak dokładny sposób i problemem staje się zatem nie niedobór danych lecz ich nadmiar. Oczywistym jest, iż echosonda wielowiązkowa dają znacznie lepsze dokładności i większe pokrycie badanego akwenu, jednakże dla celów pozyskania uogólnionej wizualizacji dna, uważa się iż widok z echosondy jednowiązkowej będzie wystarczający. Odpowiednio zaplanowana siatka profili pomiarowych pozwoli na pozyskanie wystarczającej liczby danych oraz zbudowanie powierzchni pozwalającej na pełną, acz uogólnioną interpretację rozkładu głębokości na badanym akwenie. W artykule zaprezentowana została analiza porównawcza dwóch numerycznych modeli dna zbudowanych na podstawie danych zarejestrowanych dwoma różnymi systemami hydrograficznymi: systemem wielowiązkowym oraz echosondą jednowiązkową (pionową). Analizie podlegało pokrycie dna danymi batymetrycznymi oraz jego wpływ na model całej powierzchni.
EN
Modern hydrographic measurement technologies enable to obtain high-resolution spatial data with the measurement error of a few centimeters. Multibeam echosounder or bathymetric interferometer systems, with a wide view angle of 240 deg., enable to get high density data of the depth distribution, ensuring 100% coverage of the water area. These parameters allow to produce high quality digital seabottom models. Such models consist of extremely large amount of data, what makes the process of their construction time- and labour-consuming and requires a lot of indirect procedures related to processing and data reduction. For the purpose of obtaining a generalized visualization of the seabottom, the view from the singlebeam echosounder is sufficient. Properly planned measuring profiles ensure sufficient data for building a surface that allows for a full, but generalized interpretation of the depth distribution of the studied water area. This paper presents a comparative analysis of two digital seabottom models constructed of the data recorded by two different hydrographic systems: multibeam and singlebeam echosounder. The subject of the analysis is the data coverage of the bottom and its impact on the entire model of the surface.
17
EN
For many years, cartographers are involved in designing GIS and navigation systems. Most GIS applications use the outdoor data. Increasingly, similar applications are used inside buildings. Therefore it is important to find the proper model of indoor spatial database. The development of indoor navigation systems should utilize advanced teleinformation, geoinformatics, geodetic and cartographical knowledge. The authors present the fundamental requirements for the indoor data model for navigation purposes. Presenting some of the solutions adopted in the world they emphasize that navigation applications require specific data to present the navigation routes in the right way. There is presented original solution for indoor data model created by authors on the basis of BISDM model. Its purpose is to expand the opportunities for use in indoor navigation.
19
Content available remote The use of merging and aggregation operators for MRDB data feeding
EN
This paper presents the application of two generalization operators - merging and displacement - in the process of automatic data feeding in a multiresolution data base of topographic objects from large-scale data-bases (1 : 500-1 : 5000). An ordered collection of objects makes a layer of development that in the process of generalization is subjected to the processes of merging and displacement in order to maintain recognizability in the reduced scale of the map. The solution to the above problem is the algorithms described in the work; these algorithms use the standard recognition of drawings (Chrobak 2010), independent of the user. A digital cartographic generalization process is a set of consecutive operators where merging and aggregation play a key role. The proper operation has a significant impact on the qualitative assessment of data generalization.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie dwóch operatorów generalizacji - łączenia oraz przesuwania w procesie automatycznego zasilania danych w wielorozdzielczej bazie obiektów topograficznych na podstawie danych baz wielkoskalowych (1 : 500-1 : 5 000). Uporządkowany zbiór obiektów stanowi warstwę zabudowy, która w procesie generalizacji, zostaje poddana procesom łączeniajak i przesuwania, aby zachować rozpoznawalność w zmniejszonej skali mapy. Rozwiązaniem powyższego problemu są opisane w pracy algorytmy, które wykorzystują normę rozpoznawalności rysunku (Chrobak 2010), niezależną od użytkownika. A proces cyfrowej generalizacji kartograficznej to zbiór następujących po sobie operatorów, w którym łączenie i agregacja pełnią kluczową rolę. Ich poprawne ość działania mają znaczący wpływ na ocenę jakościową uogólnienia danych.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby projektów oprogramowania open source, które są dedykowane dla ogólnie pojętej geomatyki (geoinformatyki). Istotną cechą tego oprogramowania jest szerokie korzystanie z gotowych rozwiązań standaryzujących przechowywanie i przesyłanie danych przestrzennych (Gaździcki, 2006). Wolne oprogramowanie rozwija się nie tylko poprzez naśladownictwo funkcjonalności komercyjnego oprogramowania, ale dostarcza również nowych własnych rozwiązań technologicznych. Równolegle obserwowany jest duży postęp w dziedzinie informatyzacji działów technicznych polskich zakładów górniczych. Od wielu lat zakłady górnicze węgla brunatnego oraz górnictwo rud miedzi inwestuje w komercyjne rozwiązania geoinformatyczne, osiągając bardzo dobre rezultaty. Poprawa koniunktury na surowce w latach 2003-2008 spowodowała podjęcie wielu spektakularnych inwestycji w systemy informatyczne. Na przykład w Kompanii Węglowej wdrożono system obsługujący model złoża, w zakładach górniczych L W "Bogdanka" S.A. wdrożono system zarządzania produkcją górniczą, a w KGHM "Polska Miedź" S.A. wdrożono System Informacji o Terenie (Kosydor i in., 2009). Warto jednak zauważyć, że całość zainstalowanego oprogramowania pochodzi od komercyjnych dostawców, dostarczających własne, zamknięte oprogramowanie. Sytuacja ta jest tak oczywista, że aż trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie. Praktycznie od początków zastosowania informatyki w górnictwie, oprogramowanie charakteryzowało się bardzo wysokim stopniem skomplikowania oraz dużą kapitałochłonnością. Czy jednak nie można podjąć próby aby wyobrazić sobie sytuację, w której kilka aplikacji open source mogłoby zostać zastosowane w branży górniczej? Jedną z pierwszych prób wykorzystania tego typu oprogramowania podjęto w stosunku do personalnej bazy danych SpatiaLite.
EN
This paper deals with the problem of efficient using free software in mining industry. SQLite personal database is a very promising solution, which is described in this paper. This database is a spatial extension of SQLite which provides possibilities to store geometry data according to the OGC standard - Simple Feature. Later, the implementation of this database in a software package for production of mining maps in KHW S.A is presented and evaluated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.