Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geofizyka wiertnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Referat podejmuje tematykę określania zwilżalności formacji skalnej jako jednego z parametrów mających decydujący wpływ na estymacje zasobów wydobywanych, oraz w powiązaniu z określonymi laboratoryjnie przepuszczalnościami względnymi dla wody, ropy i gazu, pozwalający prognozować proces produkcji złoża. Opracowana metodyka opiera się na założeniu, że zwilżalność formacji skalnej ma wpływ na względny udział mediów niemobilnych (węglowodorów rezydualnych Shr = 1 – Sx0 i wody związanej Swi), estymowanych standardowymi metodami geofizyki wiertniczej, w bilansie mediów złożowych nasycających formację skalną. Uogólniony współczynnik zwilżalności N = f (Shr, Swi, PHItot) skorelowano z wynikami wykonanych w laboratorium testów Amotta dla próbek z ośmiu odwiertów zlokalizowanych w obrębie paleozoicznych utworów Syneklizy Perybałtyckiej. Opracowana metodyka pozwala na lokalizację stref utworów hydrofobowych, hydrofilowych oraz o zwilżalności mieszanej.
EN
The paper explores the possibilities of formation wettability determination as one of the parameters which has a crucial impact on estimation of the recoverable reserves in connection with relative permeabilities for water, oil and gas measured in a laboratory settings helps to forecast the process of production from the reservoir. The developed methodology is based on the assumption that formation wettability has an impact on the relative amount of immobile media (residual hydrocarbons Shr = 1 – Sxo and bound water Swi), estimated using standard well logging methods, in the balance of the reservoir media saturation. The generalized wettability coefficient N = f (Shr, Swi, PHItot) was correlated with Amott tests, conducted in the laboratory for the samples from eight wells located in the Paleozoic formation of Peribaltic Syneclize. The developed methodology allows to determine hydrophobic, hydrophilic and mixed wettability zones in the formation.
EN
The aim of the presented work was to introduce a method of estimating thermal conductivity using well log data. Many petrophysical properties of rocks can be determined both by laboratory measurements and well-logs. It is thus possible to apply geophysical data to empirical models based on relationships between laboratory measured parameters and derive continuous thermal conductivity values in well profiles. Laboratory measurements were conducted on 62 core samples of Meso- Paleozoic rocks from the Carpathian Foredeep. Mathematical models were derived using multiple regression and neural network methods. Geophysical data from a set of seven well logs: density, sonic, neutron, gamma ray, spectral gamma ray, caliper and resistivity were applied to the obtained models. Continuous thermal conductivity values were derived in three well profiles. Analysis of the obtained results shows good consistence between laboratory data and values predicted from well log data.
PL
Proponowany poster przedstawia metodyczne ujęcie zagadnienia oceny apertury (rozwartości) szczelin, obserwowanych na obrazach ścian odwiertu wiertniczego uzyskanych z pomiarów skanerem elektrycznym. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w opisie formacji złożowych, charakteryzujących się podwójną porowatością (ang. double porosity), w których oprócz klasycznego systemu porowatości intergranularnej, znaczący wkład w procesie przepływu mediów złożowych ma system szczelin oraz jego związek z matrycą skalną. Określenie takich parametrów systemu szczelin, jak: gęstość, kierunek, porowatość i przepuszczalność szczelinowa ma kapitalne znaczenie dla konstrukcji statycznych modeli szczelinowatości (np. discret fracture network modeling) oraz wykonywania wszelkiego typu symulacji złożowych. W pracy autorzy podjęli próbę konstrukcji narzędzia softwarowego w ramach programu pakietu ProGeo oraz przedstawili przykłady interpretacji rzeczywistych pomiarów otworowych.
EN
Poster presents methodical aspects of the fractures aperture observed on the borehole wall images obtained from electric scanner measurements. Discus issue has a fundamental meaning in the reservoir formation characterization, especially in case double porosity presence. Fracture distribution and their features such as: density, direction of propagation, fracture porosity and permeability and connection with rock matrix is essential for constriction of discreet fracture network model and any simulation procedures. Within the study a tool working in ProGeo software environment was created and example based on real well data interpretation is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej zależności współczynnika przewodności hydrodynamicznej (eta) od współczynnika średniej porowatości geofizycznej (Phi) dla utworów miocenu autochtonicznego południowej części zapadliska przedkarpackiego, w strefie między Tarnowem i Rzeszowem. Badania przeprowadzono na wybranych 32 wynikach testów złożowych, wykonanych rurowymi próbnikami złoża (RPZ) w interwałach niezarurowanych wykorzystując również pomiary geofizyki wiertniczej. Opracowano histogram średniej porowatości geofizycznej utworów miocenu autochtonicznego w badanej strefie oraz przedstawiono wyniki analizy statystycznej dla zależności: log eta = a x Phi + b w postaci równania regresji dla tego obszaru poszukiwań naftowych.
EN
In the paper transmissibility factor (eta) and porosity (Phi) of autochthonous Miocene deposits in the S part of the Carpathian Foredeep (zone Tarnów-Rzeszów) were analyzed. Data of transmissibility factor from 32 selected open-hole intervals of DST results were calculated and porosity and permeability from well logging were used to determine relationships between them by statistic methods. On the basis of analysis's results simple equation: log eta = a x Phi + b was established for gas-bearing autochthonous Miocene formation. The increase of transmissibility factor and porosity suggest a good pore hydraulic connectivity and in our opinion greater participation of the effective porosity in the absolute porosity of reservoir rocks which is determined by well logging.
5
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania pomiarów wykonanych sondami WSTT i XRMI firmy Halliburton dla rozwiązywania różnych nietypowych zadań z zakresu poszukiwań naftowych, geologii i wiertnictwa.
EN
The article presents examples of logging with Halliburton's downhole tools WSTT and XRMI for solving untypical tasks of oil and gas prospecting, geology and drilling.
PL
Poster przedstawia wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej, powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu piaszczysto-ilastych utworów paleozoiku podłoża Karpat. Dzięki tego typu symulacji możemy ilościowo określić związek po- między poszczególnymi elementami, niezbędnymi do powstania złoża węglowodorów: skała macierzysta—kolektor—uszczelnienie. Można również uzyskać dokładniejsze informacje o: czasie geologicznym w jakim węglowodory mogły powstawać, ilości wygenerowanych węglowodorów ciekłych i gazowych, ekspulsji i procesie migracji wraz z wyznaczeniem ścieżek migracji i możliwych miejsc akumulacji. Modelowanie 3D uwzględniające procesy migracji obejmowało rejon Tarnów—Pilzno—Dębica. Symulacje wykonano na bazie cyfrowanych map geologiczno- strukturalnych paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego pod redakcją Zbigniewa Buły i Ryszarda Habryna z 2008 r. [4]. Wykorzystano również profilowania geofizyki wiertniczej w celu przyporządkowania odpowiednich facji dla skał potencjalnie macierzystych i zbiornikowych, wyznaczono rzeczywistą miąższość warstw oraz ilościowo oszacowano zailenie, aby otrzymać jak najbardziej wiarygodne wyniki modelowań, kierując się zasadą: prawidłowy dobór parametrów gwarantuje poprawność modelu.
EN
This poster presents 3D modeling results obtained by PetroCharge Simulation Programme using methodological approach to utilisation of well logging data combined with geochemical lab results for the Paleozoic sand-silt structures of Carpathian Basement. Using this type of simulation we can obtain quantitative relationship between particular elements necessary for creation of hydrocarbon basin: source rock—reservoir—seal. More detailed information can also be obtained, such as: in which geological period were these hydrocarbons generated, quanti ties of generated liquid and gaseous hydrocarbons, expulsion and migration processes with their migration paths and possible accumulation reservoirs. 3D modeling including migration processes covered the region: Tarnów— Pilzno — Dębica. Computer simulations were based on digitised geological-structural maps of Paleozoic Foredeep of the Outer Carpathians and Carpathian Fore-deep created by Zbigniew Buła and Richard Habryn in 2008 [4]. Data profiles obtained by geophysical well logging were also utilised in order to associate appropriate facies to its potential source and reservoir rocks; real thicknesses of the layers were obtained and quantitative assessment of contamination by silts was determined, to obtain most trustworthy results of simulations, following to the principle that correct choice of parameters guaranties model's accuracy.
PL
Poster przedstawia sposób wykorzystania danych geofizyki wiertniczej podczas interpretacji geologiczno-sejsmicznej. Opisano analizę danych źródłowych, ilościową interpretację litologii i parametrów zbiornikowych ośrodka skalnego w rozpatrywanych odwiertach oraz sposób przeprowadzenia korelacji międzyotworowej metodą stratygrafii sekwencji. Następnie przedstawiono prace związane z czasowo-głębokościowym dowiązaniem materiałów sejsmicznych do danych otworowych, które umożliwia wykonanie poprawnej interpretacji sejsmicznej. Zintegrowana analiza danych geofizyki otworowej wraz z interpretacją danych sejsmicznych daje możliwość odtworzenia architektury depozycyjnej badanego rejonu.
EN
The poster shows how well data can be used in geology-seismic interpretation. Source data analysis, lithological interpretation of petrophysical parameters are described as well as the way of carrying out the well logs correlation by sequence stratigraphy method. Next, it presents seismic data link to well log data which enables correct interpretation. Complex interpretation of well log data together with seismic data allows to prepare depositional basin model.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej - powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu paleozoicznych utworów odwiertów Tarnawa-1 i Pilzno-40. Podstawową zaletą wykorzystania ciągłych danych uzyskanych z pomiarów geofizyki wiertniczej w profilu otworu wiertniczego jest możliwość oceny własności petrofizycznych przewierconych formacji skalnych w warunkach in situ. Możliwość określenia zmienności litologicznej ośrodka skalnego, wyznaczenie rzeczywistej miąższości warstw oraz ilościowe oszacowanie zailenia pozwala na: korelację wyników badań geochemicznych z rzeczywistą budową ośrodka skalnego, wydzielenie skał potencjalnie macierzystych z punktu widzenia generacji węglowodorow oraz obliczenie TOC i potencjału generacyjnego. Podstawowym założeniem metodycznym jest wykorzystanie - znanego z literatury - modelu katagenezy basenu sedymentacyjnego w kryteriach temperatura-czas oraz wynikającej z niego zależności wskaźnika przeobrażenia materii organicznej LOM z refleksyjnością witrynitu (Ro). Parametr LOM można bezpośrednio powiązać z TOC poprzez analizę pomiarów oporności i porowatości, uzyskanych wzdłuż profilu otworu.
EN
This paper presents full 3D methodical hydrocarbon generation and migration modeling, approach to utilisation of Well Logging Measurements related to and together with Geochemical Tests in Palaeozoic profile structure of wells Tarnawa-1 and Pilzno-40. The main advantage of continuous data obtained from Well Logging Measurements of drilled well profile is its ability to estimate petro-physical properties of drilled rock formation in situ. Ability to describe lithologic variation of rock formation, calculation of real layer thicknesses and quantitative estimation of clay concentration allows correlation of Geochemical Tests with real structure of rock formation, isolation of potential Source Rock formation with Hydrocarbon Generation in view and calculation of TOC and Hydrocarbon Generation Potential. The main methodical assumption of this work is application of – known from world literature – Catagenesis Model of sedimentary basin using time and temperature criteria and its resultant organic matter transformation coefficient (LOM) dependence on Vitrinite Reflectance (Ro). Level of Maturity parameter (LOM) can be directly related to TOC through analysis of resistance and porosity measurements obtained along the well profile.
PL
W ramach pracy wykonano pomiary laboratoryjne właściwości rdzeni wiertniczych, obejmujące następujące badania: porozymetryczne, przepuszczalności absolutnej i fazowych skał dla wody i gazu, składu mineralnego skał na podstawie analiz rentgenowskich, rozkład nasycenia wodą przestrzeni porowej metodą NMR, zawartości pierwiastków promieniotwórczych uranu, toru i potasu oraz parametrów elektrycznych skał. Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych przeprowadzono kalibrację geofizycznych modeli interpretacyjnych, której efektem końcowym była kompleksowa interpretacja pomiarów geofizyki wiertniczej dla poszczególnych otworów. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i interpretację materiałów geofizyki wiertniczej podjęto próbę konstrukcji teoretycznych kształtów stref przejściowych ropa-woda złożowa oraz przedstawiono procedurę obliczania zawodnienia ze znormalizowanych ciśnień kapilarnych.
EN
Within frameworks of the study laboratory measurements of drilling cores properties have been done, including: porosimetric testing, absolute and phase permeabilities of rocks for water and gas, mineral composition of rocks on the grounds of X-ray analyses, distribution of pore space water saturation with use of NMR method, contents of uranium, thorium and potassium radioactive elements, electrical parameters of rocks. On the grounds of obtained laboratory tests results, complex calibration of geophysics interpretation models was performed, resulting finally in complex interpretation of well logging for individual boreholes. Based on laboratory tests results and interpretation of geophysics well logging materials an attempt has been made to construct theoretical shapes of oil – reservoir water transition zones.
PL
Wyniki pomiarów NMR dostarczają wiele ważnych informacji na temat porowatości, rozkładu nasycenia przestrzeni porowej i przepuszczalności, dzięki ścisłemu powiązaniu pomiędzy wielkością porów a rozkładem czasów relaksacji poprzecznej. Istotą pracy było pokazanie efektywności interpretacji litologiczno-złożowej pomiarów geofizyki wiertniczej, z wykorzystaniem wyników badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Dla przykładu przeprowadzono analizę dwóch otworów reprezentujących utwory piaskowcowe czerwonego spągowca oraz trzech otworów reprezentujących utwory węglanowe dolomitu głównego.
EN
Results of NMR measurements delivers many important information about porosity, distribution of pore space saturation and permeability, thanks to strong relations between pore size and transverse relaxation time distribution. Essence of this work was showing effectiveness of lithological formation of drilling geophysics, using laboratory research effects on rock cores by means of nuclear magnetic resonance method. For example the analysis of two drill logs which represents sandstone formations of rotliegend and three drill logs which represents carbonate formations of main dolomite was investigate.
PL
Przedstawiono ostatnio wprowadzone udoskonalenia do aplikacji SATUN systemu interpretacji geofizyki wiertniczej GeoWin. Aplikacja SATUN jest interpretacyjnym narzędziem do analizy cienkowarstwowych utworów piaszczysto-ilastych pod kątem określania nasycenia węglowodorami. Kilkuletnie doświadczenia w stosowaniu aplikacji SATUN w warunkach gazonośnych formacji mioceńskich polskiego przedgórza Karpat skłoniły do wprowadzenia ulepszeń w metodyce. Po pierwsze, stały się dostępne nowe badania laboratoryjne rdzeni obejmujące analizy chemiczne i mineralogiczne, co pozwoliło wprowadzić nowe zależności z regresji wielokrotnej. Badania te potwierdziły wcześniej sygnalizowaną regułę, że przekrój czynny absorpcji neutronów Sigma/a/ma jest w tym regionie ważnym wskaźnikiem zailenia. Bor okazał się głównym pierwiastkiem decydującym o rozkładzie Sigma/a/ma. Po drugie, wprowadzono gęstościowo-neutronowy wykres krzyżowy jako alternatywny sposób określania porowatości i zailenia. Pokazano kompletny przykład polowy zastosowania zmodyfikowanej metodyki w sugerowanej nowej formie graficznej prezentacji wyników.
PL
W pracy rozważa się zagadnienie konstrukcji modeli matematycznych, wiążących skład mineralny badanych skał z wielkościami możliwymi do uzyskania podczas pomiarów geofizycznych w otworach wiertniczych: koncentracjami Si, Ca, Fe, Th, U, K, masowym przekrojem czynnym na absorpcję neutronów termicznych SARO, indeksem absorpcji fotoelektrycznej Pe, a także całkowitą intensywnością naturalnego promieniowania γ. Modele konstruowane są zarówno w oparciu o algorytmy analizy regresyjnej, jak też o modele zawierające w sobie informację a priori w postaci składu chemicznego minerałów znanego z badań laboratoryjnych próbek skalnych. W pracy porównuje się wyniki zastosowania obu rodzajów modeli.
EN
The paper discusses the issue of construction of mathematical models which relate mineral content of rocks to parameters measured in borehole. They are: concentrations of Si, Ca, Fe, Th, U, K, mass macroscopic cross section of thermal neutron absorption (SARO), photoelectric absorption index Pe and total intensity of natural γ radiation. Those models are constructed both on the basis of regression analysis algorithm and the information on the assumed chemical contents of minerals. The paper presents comparison of efficiency of both above models.
PL
Głównym celem niniejszej pracy było systemowe zbadanie prędkości propagacji fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w zależności od zmiennego nasycenia przestrzeni porowej skał węglanowych na podstawie badań laboratoryjnych, wykorzystanie tych danych w kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej oraz wyznaczenie współczynników niezbędnych do rozwiązania równania Gassmanna. W ramach pracy wykonano laboratoryjne pomiary prędkości rozchodzenia się fali podłużnej Vp i poprzecznej Vs na rdzeniach wiertniczych o zróżnicowanej porowatości (Kp = 0-30%) i różnym współczynniku nasycenia Sw (Sw = 0-100%). Badania wykonano na 49 próbkach pobranych z czterech otworów wiertniczych: Dzieduszyce-2, 3, Krobielewko-5, Opalenica-1. Pomiary przeprowadzono metodą desaturacji próbek w 100% nasyconych solanką. Dla tych próbek określono także ilościowy skład mineralny metodą dyfrakcji rentgenowskiej, gęstość właściwą i objętościową, współczynniki porowatości i przepuszczalności oraz rozkład nasycenia przestrzeni porowej metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe, uzyskując opis petrograficzny przy zastosowaniu klasyfikacji Dunhama. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów laboratoryjnych przeprowadzono kalibrację profilowań geofizycznych i ich kompleksową interpretację w celu wyznaczenia parametrów niezbędnych do analizy "fluid substitution". Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest uzyskanie wiarygodnych wyników metody AVO w utworach węglanowych. Wykonują one w tym celu trójetapowe badania, które obejmowały: - analizę wykresów krzyżowych i możliwości wykorzystania prędkości fali P i S do oceny właściwości zbiornikowych, - analizę fluid substitusion; rozwiązanie równania Gassmana i generacją krzywych Vp i Vs dla podstawionych płynów złożowych - oraz badanie wpływu zmiany nasycenia utworów dolomitu głównego na teoretyczny obraz sejsmiczny.
EN
The main purpose of this study was systematic research of compression wave Vp and shear wave Vs propagation velocities dependence on varying carbonate rocks pore space saturation based on laboratory testing, using the data in complex interpretation of well logging geophysics, as well as determination of coefficients necessary for Gassmann equation solving. The frameworks of the study included laboratory measurements of compression wave Vp and shear wave Vs propagation velocities on core plugs having various porosities (Kp = 0-30%), and various Sw saturation coefficients (Sw = 0-100%). The tests have been carried out on 49 samples originating from four boreholes: Dzieduszyce-2, 3, Krobielewko-5, and Opalenica-1. The measurements were accomplished by desaturation of 100% brine saturated samples. Quantitative mineral composition by X-ray diffraction method, characteristic and volumetric densities, porosity and permeability coefficients, as well as pore space saturation distribution by NMR method, have also been determined for these samples. Microscopic observations have also been carried out, resulting in petrographic description using Dunham classification. On the grounds of obtained laboratory measurement results, well logging calibration and their complex interpretation were carried out in order to determine parameters necessary for fluid substitution analysis. An attempt to give answer to the question whether is possible to obtain reliable results of AVO method in carbonate formations has been done by carrying out three-stage research, including: - analysis of cross plots and possibility of using P and S wave velocities for purposes of reservoir properties assessment, - fluid substitution analysis; Gassmann equation solution and generation of Vp and Vs curves for substituted reservoir fluids - and testing of Main Dolomite formations' saturation influence on theoretical seismic image.
PL
W ramach pracy wykonano kompleksowe badania laboratoryjne rdzeni wiertniczych: porozymetryczne, przepuszczalności, mineralogiczne, spektrometryczne, metodą NMR i elektrycznych parametrów skał, ale przede wszystkim propagacji fal ultradźwiękowych. Pomiary prędkości rozchodzenia się fali podłużnej Vp i poprzecznej Vs przeprowadzono na próbkach skał o różnym współczynniku nasycenia Sw (0-100%). Próbki pogrupowano w klasy o podobnej porowatości zmieniającej się w przedziale 0-15%. Badania zależności pomiędzy zmianą nasycenia a prędkością fal przeprowadzono zarówno metodą saturacji jak i desaturacji próbek w 100% nasyconych solanką. Uzyskane dane umożliwiły określenie parametrów sprężystych i ich związków korelacyjnych z innymi właściwościami zbiornikowymi piaskowców formacji czerwonego spągowca analizowanego rejonu. W wyniku prac doświadczalnych i modelowych wyznaczono współczynniki niezbędne do rozwiązania równania Gassmanna i podjęto próbę rozwiązania i weryfikacji tego równania, z wynikiem pozytywnym. Równocześnie wykonano kompleksową interpretację profilowań geofizycznych. Otrzymane krzywe wynikowe zostały wykorzystane jako dane wejściowe do analizy fluid substitution. Wygenerowano sejsmogramy syntetyczne dla modelowych nasyceń gazem, ropą i solanką oraz skonstruowano wykresy krzyżowe przedstawiające zmiany amplitud refleksów w funkcji offsetu w celu określenia wpływu nasycenia piaskowców czerwonego spągowca na rejestrowany obraz sejsmiczny. Na podstawie przeprowadzonych prac podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwości zbiornikowe utworów czerwonego spągowca rejonu Parzęczewo - Czarna Wieś tak znacząco różnią się od tożsamych wiekowo osadów sąsiedniego rejonu Cicha Góra.
EN
The study involved carrying out of complex laboratory testing of core plugs: porosimetry, permeability, mineralogy, spectrometry, NMR method and electrical parameters of rocks, and most of all ultrasonic waves propagation. Measurements of compression wave Vp and shear wave Vs propagation velocities were performed on rock samples having various Sw saturation coefficient (0-100%). The samples were grouped into classes having similar porosity, varying in range 0-15%. Testing of saturation change and velocity of waves relationship were carried out both using saturation and desaturation methods for samples saturated to 100% with brine. Obtained data allowed for determination of elastic parameters and their correlation relationships with other reservoir parameters of Rotliegend sandstones from analysed region. In effect of experimental and model works, coefficients necessary to solve Gassmann equation have been determined, as well as attempt of solving and verification of the equation has been made with positive result. Simultaneously complex interpretation of well log data was performed. Obtained resultant curves have been used in capacity of input data for fluid substitution analysis. Synthetic seismograms for model gas, oil and brine saturation have been generated, as well as cross plots presenting changes of reflexes amplitude changes versus offset, in order to determine influence of Rotliegend sandstones saturation on recorded seismic image. Based on the completed works an attempt to respond the question, why reservoir parameters of Rotliegend formations in Parzęczewo - Czarna Wieś region such significantly differ from identical as to age deposits of neighbouring Cicha Góra region, has also been made.
PL
Stratygrafia sekwencji jest nowoczesnym i precyzyjnym narzędziem interpretacyjnym i badawczym, służącym do podziału i korelacji skał osadowych. W artykule przedstawiono zastosowanie stratygrafii sekwencji o wysokiej rozdzielczości do analizy utworów mioceńskich przedgórza Karpat. Korelacja, oparta na integracji możliwie największej ilości danych geofizyki wiertniczej, sejsmiki, danych geologiczno-wiertniczych, pozwala na dokładne rozpoziomowanie sukcesji mioceńskiej, określenie zmian i rozprzestrzeniania się facji zbiornikowych, a w rezultacie umożliwia zoptymalizowanie prac poszukiwawczych za węglowodorami.
PL
Sonda neutronowa NNTE pozwala na pomiar dwóch niezależnych parametrów, którymi są porowatość neutronowa epitermiczna (zależna głównie od zawartości wodoru w skale) i przekrój czynny absorpcji neutronów (zależny głównie od zawartości Cl, B, i Gd). Obydwa te parametry, uzupełnione niektórymi innymi pomiarami jądrowymi (gęstość i naturalna promieniotwórczość - K, U, Th) i w powiązaniu z profilowaniami oporności powinny znacząco zwiększać wiarygodność interpretacji geofizyki wiertniczej, szczególnie w kompleksach piaskowcowo-ilastych. Oczekuje się poprawy jakości interpretacji zarówno w zakresie rozpoznania litologicznego jak i finalnej oceny własności zbiornikowych i nasycenia węglowodorami. Przedstawione zostaną wybrane przykłady zastosowań sondy NNTE w ostatnich dwóch latach w formacjach gazonośnych czerwonego spągowca na Niżu Polskim.
EN
The NNTE neutron tool enables to measure two independent parameters. The first one is neutron epithermal porosity, dependent mainly on hydrogen content in rock, and second one, the neutron absorption cross-section, dependent mainly on the chlorine, boron and the gadolinium contents. Both above parameters, combined with another nuclear and resistivity logs, need to improve the reliability of well log interpretation, in shaly - sand formations especially. Improvement of interpretation quality is expected both in lithology recognition and in determination of final reservoir properties and hydrocarbon saturation. The chosen examples of the application NNTE tool during two last years on Polish Lowland will be presented.
PL
Na bazie danych pomiarowych uzyskanych w trakcie prac badawczych projektu celowego INiG/KBN nr: 6T 1207 12001C/5636 wykonano szczegółową reinterpretacje danych geofizyki wiertniczej przy zastosowaniu programu SATUN przeznaczonego do interpretacji cienkowarstwowych formacji zbiornikowych. Korzystając z szerokiego zestawu danych pomiarowych geofizyki wiertniczej, wykonano interpretację wprowadzając różne zestawy danych wejściowych, poczynając od niezbędnego minimum (SED, CDL, HRAI) a skończywszy na ich rozszerzeniu obejmującym dodatkowo profilowanie neutronowe termiczno-epitermiczne (NNTE), oraz spektrometryczne profilowanie neutron gamma (sPNG). Wyniki interpretacji porównano z dostępnymi analizami rdzeni.
EN
Using the data obtained during performance of research project No: 6T 1207 12001 C/5636 (Institute of Oil and Gas, sponsored by Polish Ministry of Science and Polish Oil and Gas Company) the detail reinterpretation of well log data was made by means of SATUN computer programme. This programme is designed for application in thin-bedded reservoir formations. Extended set of logging measurements enabled the multiple interpretation using different input sets of logging data. The standard set of well log data (SED, CDL, HRAI) was the starting point of interpretation. The final set of data was extended by the neutron-neutron thermal/epithermal (NNTE) tool and by the spectral neutron gamma (sPNG) tool. Results of interpretation were compared to core data analysis.
PL
Profilowania geofizyki otworowej dostarczają wielowymiarowego obrazu ośrodka skalnego. Interpretacja takiej informacji w cienkowarstwowych utworach mioceńskich zapadliska przedkarpackiego nie jest zagadnieniem łatwym. Zastąpienie dużej liczby pomiarów składowymi głównymi, czyli kombinacją liniową profilowań otworowych, nie powoduje straty istotnej części informacji. Może natomiast ułatwić badanie ośrodka skalnego. Z kolei analiza skupień przeprowadzona dla głównych składowych pozwala na wydzielenie poziomów różniących się litologią i rodzajem nasycenia przestrzeni porowej. Wielowymiarowe analizy statystyczne zostały przeprowadzone dla profilowań geofizyki otworowej wykonanych w otworze J4, przewiercającym mioceńskie sekwencje cienkich warstw piaskowców, mułowców i iłowców na terenie zapadliska przedkarpackiego.
EN
Log data give multivariate picture of rocks. The interpretation of these data is not simple, especially for thin-interbedded Miocene rocks. Multivariate statistical methods were used for log data from J4 well piercing the sequences of the Miocene sandstones, mudstones and shales from the Carpathian Foredeep. We can replace logs with principal components, i.e. linear combination of logs and not lose significant information about rocks. A lower number of data can facilitate searching for the sandstones in the Miocene formation. Cluster analysis carried out for principal components permits determining different lithology type and saturation.
19
PL
Podjęto próbę ciągłej oceny współczynnika przewodności cieplnej w profilu odwiertu, wykorzystując w tym celu takie parametry petrofizyczne jak; współczynnik porowatości gęstością objętościową, koncentrację pierwiastków promieniotwórczych potasu, uranu i toru. Opracowane modele matematyczne przetestowano w otworze wiertniczym D-1 z pozytywnym skutkiem.
EN
An attempt to estimate a continuous profile of the thermal conductivity parameter on the base of data from geophysical logs has been undertaken. Correlations of laboratory measured values of thermal conductivity with other geophysical parameters such as; porosity, density and content of radioactive elements Th, U, K were made. The obtained mathematical models were tested in the profile of the D-1 bore-hole with positive results.
20
Content available remote Modelowanie geostatystyczne dolomitu głównego w rejonie Międzychód - Sieraków
PL
W artykule omówiono nowe wyniki modelowania statystycznego złóż ropy lub gazu, odkrytych w ostatnich latach na Niżu Polskim w warstwie dolomitu głównego. Stało się to możliwe dzięki interpretacji zdjęcia sejsmiki 3D wykonanego w rejonie Międzychód - Sieraków. Przy tworzeniu tych modeli stosowano w szerokim zakresie metody analizy statystycznej danych. Określono wzajemne relacje danych sejsmicznych, geofizyki wiertniczej i z pomiarów laboratoryjnych rdzeni z podstawowymi parametrami złożowymi: porowatością, przepuszczalnością bezwzględną, nasyceniami oraz miąższością efektywną. Najważniejszym wynikiem wykonanych prac było otrzymanie rozkładów parametrów złożowych bezpośrednio po wstępnym rozpoznaniu złoża, po odwierceniu 2-3 pozytywnych otworów. Przygotowano w ten sposób modele geostatystyczne złóż Międzychód, Grotów, Lubiatów i Sowia Góra
EN
The article discusses the latest results of statistical modelling of the oil or gas deposits discovered in recent years in the Polish lowlands in the stratum of the main dolomite. That was possible owing to the interpretation of the 3D photos of seismics taken in the region of Międzychód - Sieraków. While creating the models, methods of statistical data analysis were applied to a large extent. Mutual relations of seismic data and drilling geophysics were described, and from laboratory measurements of the core with basic deposit parameters: porosity, absolute permeability, saturations and effective thickness. The most essential outcome of performed research was obtaining distribution of deposit parameters directly after initial identification of the deposit, following the drilling of 2-3 positive holes. In this way geostatistical models were prepared of deposits in Międzychód, Grotów, Lubiatów and Sowia Góra.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.