Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geoenergetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Autor prezentuje stanowisko, że geoenergetyka to możliwa alternatywa dla wszelkiej innej energetyki na całym świecie. Wymienia wady obecnie wykorzystywanych źródeł energii oraz charakteryzuje geoenergetykę. Wykorzystanie geoenergetyki w Polsce proponuje poprzez budowę sieci w gminnych zakładach energetycznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu z rurociągiem pozyskującym ciepło głębinowe. Do niezwykle istotnej zalety geoenergetyki należy dodać również to, że będzie ona wykorzystywać wymieniony nadmiar ciepła w głębi ziemi w ilości tylko 1/1500 części światowego zapotrzebowania na energię i o tyle prawdopodobnie uspokoi to aktywność sejsmiczną naszej planety i poprawi bezpieczeństwo życia ludzi i zwierząt.
EN
The author takes the view that geo-energetics is a possible alternative to all other methods of acquiring energy in the whole world. Listed are disadvantages of the presently used energy sources and given is the characteristics of geo-energetics. With the aim to use geo-energetics in Poland the author proposes to build in country boroughs energy plants placed in close vicinity to boreholes with pipelines acquiring geothermal heat. Additionally, a very important advantage of the geo-energetics is that it would make use of the excess heat from inside the globe in the amount of only 1/1500 of the world’s energy demand and, to the same extent, it probably would calm down seismic activity of our planet and improve safety of the life of humans and animals.
PL
Dynamiczny rozwój systemów pozyskiwania energii odnawialnej, a także racjonalizacja gospodarki cieplnej, przyczyniły się 10 lat temu do budowy Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Jednym z ważnych czynników decydujących o budowie są wcześniejsze prace nad wykorzystaniem wyeksploatowanych i negatywnych otworów do celów geotermalnych. Prowadzone aktualnie w Laboratorium badania dzisiaj i jego funkcje zostały opisane w niniejszym artykule. Laboratorium bazuje na różnych typach otworowych wymienników ciepła. Zostały one zbadane pod kątem ich efektywnej przewodności cieplnej λef i odporności termicznej Rb. Przeprowadzone w nich testy reakcji termicznej wykorzystano do opracowania metodyki i weryfikacji testów przewodnictwa cieplnego wymienników otworowych. Wyniki takiego testu mogą być stosowane do optymalizacji struktury i technologii eksploatacji dużych podziemnych magazynów ciepła bazujących na otworowych wymiennikach ciepła. System wymienników otworowych może współpracować z różnymi typami kolektorów słonecznych, które w odpowiedniej strefie klimatycznej mogą być idealnym źródłem do regeneracji zasobów podziemnego magazynu ciepła.
EN
The dynamic development of renewable energy recovery systems and also the rationalization of heat management gave spur to the 10 year construction agh of the Geoenergetics Laboratory at the Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology (DOGF AGH-UST) in Krakow. One of the important factors deciding about the build are previous works on adapting depleted and negative wells. Research carried out at the Laboratory up today and its usability functions are described in the paper. The laboratory is based on various types of borehole heat exchangers. They were investigated in view of their design for their effective thermal conductivity λef and thermal resistance Rb. The thermal response tests were used for elaborating the BHE thermal conductivity test. It can be used for optimizing the structure and technology of the exploitation of large underground heat storages with borehole heat exchangers. This system can co-operate with various types of solar collectors which in an appropriate climate zone may be a perfect source to be used for charging underground heat storage.
PL
Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów.
EN
Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass).
EN
The mountain areas, due to their specificity, require special approach to issues concerning heating and air-conditioning of buildings. After presenting general information on demand for heat in a standard residential building, the forecasting of demand for final energy by particular branches of economy has been presented. Fossil fuels are most commonly used in heating buildings. In this kind of systems the heat is supplied to the consumer by means of heating pipes provided by heat power stations or combined heat and power stations or it is generated in boilers owned by the consumers. The remote heat source can also be energy from geothermal power station, as it is in the Podhale region. There is an alternative solution to these systems in the form of heat pumps that are often connected to borehole heat exchangers. Depending on the energy balance of the heating system and air-conditioning of a particular building the latter system can be additionally aided by solar collectors. This method requires only a power service connection, which is available almost in every building. Moreover, practical uses of the proposed system, which should be more widely applied in the mountain areas, have been described.
5
Content available remote The analysis of long-term borehole heat exchanger system exploitation
EN
The key issue in designing borehole heat exchangers (BHE) is the long-term performance of the ground source heat pump (GSHP) systems. The performance directly reflects economic profitability and depends on a large number of parameters including rock formation, the construction of the borehole heat exchangers, working parameters (circulation rates) and thermal load. The objective of the paper is to perform a realistic long-term (up to 10 years) analysis of the ground system to show possible degradation of efficiency over time. A mathematical model of the heat transfer in a borehole heat exchanger and the surrounding area has been constructed for parameters of the currently running experimental system. The long-term performance of the ground source heat pump system is evaluated.
PL
W artykule opisano metodę wykonywania ukośnych wierceń dla instalacji rur otworowych wymienników ciepła. Z wykorzystaniem przewodu giętkiego i silnika wgłębnego możliwe jest wykonywanie otworów o osi pod dowolnym kątem w stosunku do pionu. Dzięki temu możliwe jest udostępnienie górotworu jako rezerwuaru ciepła pod obiektami infrastruktury miejskiej.
EN
There are the slant drilling method for borehole heat exchangers described in the paper. Using coiled tubing and mud motor there is possible drilling the wells at any angle from the vertical. This allows you to access the rock mass as a heat reservoir at the facilities of urban infrastructure.
EN
In the article, there has been described research conducted in underground thermal energy storage (UTES). There have been also presented temperature measurements led in thermo-piezometric boreholes. On the basis of the measurements, the correctness assessment of borehole heat exchangers (BHE) arrangement has been accomplished.
PL
W artykule przedstawiono najbardziej popularne metody magazynowania energii w górotworze. Scharakteryzowano magazyny wykorzystujące otworowe wymienniki ciepła (BTES - Borehole Thermal Energy Storage) lub warstwy zawodnione (ATES - Aquifer Thermal Energy Storage). Wskazano liczne źródła zbędnej energii odpadowej w zakładach przemysłowych. Pokrótce opisano doświadczenia krajów pionierskich w dziedzinie technologii UTES (Underground Thermal Energy Storage). Autorzy udowodnili konieczność magazynowania energii, wskazali korzyści i bezpieczeństwo układów UTES oraz przedstawili jak wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH włączył się w proces lepszego poznania i opisania zjawisk towarzyszących procesowi magazynowania energii w górotworze i jego efektywności.
EN
The most popular methods of subsurface energy storage has been presented within the article. The result was a characterization of two storage methods, which are using either borehole heat exchangers (BTES - Borehole Thermal Energy Storage) or layers of aquifers (ATES - Aquifer Thermal Energy Storage). Many sources of waste energy in industrial facilities were pointed out. Furthermore, a brief description was made on the experiences concerning the UTES technology (Underground Thermal Energy Storage) in the pioneers countries. Authors have demonstrated the necessity for energy storage, benefits were indicated and also safety of the UTES systems. Involvement of AGH Faculty of Drilling, Oil and Gas in the process of better understanding, describing the phenomena accompanying the process of energy storage in the subsurface and its effectiveness was also mentioned.
EN
This work reviews possibility of using the heat from impermeable hot dry rock formations. Significant development in hydraulic fracturing technique in a last few years have a result in making accessible sources of energy from impermeable rocks, including hot dry rocks, which wasn't possible before. This paper presents the idea of utilization the EGS system which is based on forced and closed water circulation in a natural and permeable geological reservoir or in a reservoir, where the fractured zone was created artificially by for example hydraulic fracturing treatment. The article shows also an examples of recent EGS/HDR systems around the world.
PL
Badania świeżych zaczynów cementowych obejmowały dostępne na polskim rynku mieszanki do cementowania otworowych wymienników ciepła. Badania przeprowadzone w Laboratorium Płynów Wiertniczych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, wykonano na takich produktach jak: ThermoCem Plus, Hekoterm, Stuwa Therm 2000. Przygotowano różne receptury tych produktów oraz testowano ich gęstość, rozlewność, lepkość umowną, pH filtratu, filtrację rzeczywistą (właściwą), odstój oraz właściwości reologiczne takie jak lepkość pozorna, lepkość plastyczna i granica płynięcia. Najlepsze wyniki uzyskano dla ThermoCem Plus. Dwie pozostałe mieszanki, które najprawdopodobniej bazują na piasku kwarcytowym, cechowały się słabą przetłaczalnością. Za pomocą numerycznego programu komputerowego Rheo Solution dobrano optymalny model reologiczny dla ThermoCemu Plus, gdyż tylko ten zaczyn spełniał kryteria zaczynu cementu wiertniczego. Program dopasował do badanego zaczynu model Herschleya-Bulkleya.
EN
Research on fresh cement slurries, included mixtures available on Polish market. Tests made in laboratory of Drilling Fluids on Drilling, Oil and Gas Faculty AGH in Cracow. Cement slurries which were testing were: ThermoCem Plus, Hekoterm and Sffiwa Therm 2000. Various recipes were prepared. Focused on the testing density, fluidity, pH of the filtrate, conventional viscosity, effective filtration, sedimentation and rheological properties. ThermoCem Plus best met all the parameters. The other products, which probably based on quartz sand, were characterized by pour flow properties. Only ThermoCem could be classified as drilling cement. Special computer program - Rheo Solution was used for choose the best rheological model. The best model was Herschley-Bulkley's model.
11
Content available Wiercenia udarowo-obrotowe w geoenergetyce
PL
Wiercenia udarowo-obrotowe stosowane są od dawna. Obecnie przeżywają swój renesans dzięki technologii dolnego młotka DTH (down the hole). Wiercenia takie na dużą skalę stosuje się do wykonywania otworowych wymienników ciepła, szczególnie w skałach twardych. W dużych instalacjach podziemnych magazynów ciepła konieczne bywa wywiercenie dziesiątek, a nawet setek otworów. Dążono zatem do opracowania techniki szybkiego urabiania skał z zachowaniem pionowości otworów. Do tego celu zaadoptowana została technika wiercenia udarowo-obrotowego (DTH).
EN
Hammer-rotary drilling have long been known. Currently experiencing its second youth thanks to technology DTH (down the hole). Drilling such a large scale is used to perform borehole heat exchangers, especially in hard rocks. In large installations, underground thermal energy storages is sometimes necessary to drill tens and even hundreds of boreholes. Was needed so quickly quarrying technique while maintaining the vertical holes. For this purpose, has been adapted down the hole drilling.
PL
Zastosowanie systemu grzewczo-klimatyzującego opartego na pompach ciepła wymaga wykonania instalacji pobierającej energię z niskotemperaturowego źródła i przekazującą ją do parowników pomp ciepła. Racjonalizacja gospodarowania energią bazującą na górotworze jako rezerwuarze ciepła umożliwia grzanie i chłodzenie w zależności od potrzeb. W artykule opisano instalację grzewczo-klimatyzacyjną, której działanie opiera się na pompach ciepła oraz zespole wymienników otworowych dostarczających energię niskotemperaturową używaną do aktywnego ogrzewania oraz aktywnego i pasywnego klimatyzowania zespołu hotelowego.
EN
Heating-air conditioning system need the installation, which exploit low-temperature energy and transport it to the condensers of heat pumps. Improvement of energy manage based on rockmass as heat reservoir give possibility heating and cooling dependence on needs. There is describe on the paper heating-cooling installation, which operation lean against heat pumps and borehole heat exchangers (BHE) units. BHE deliver low-temperature energy used for active heating, active cooling and direct cooling hotel complex.
PL
W artykule podano historię powstawania oraz stan aktualny Laboratorium Geoenergetyki. Opisano istotę pracy, możliwości badawcze a także funkcje utylitarną polegającą na ogrzewaniu i klimatyzacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
EN
In the paper have been described history of build the Laboratory of Geothermics and it actually condition. There are characterise research possibility and also utility as heat and cold source for Drilling, Oil and Gas auditorium in AGH University of Science and Technology.
PL
Wykonywanie układów grzewczo-chłodniczych opartych na pompach ciepła i wymiennikach otworowych staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Wiele otworów wierconych jest na potrzeby separowanych instalacji na osiedlach domów jednorodzinnych lub bloków mieszkalnych. Największą w Polsce pojedynczą instalacją obsługiwaną przez zestaw rur w górotworze jest wykonany w 2009 roku system dla marketu IKEA w Łodzi. Składa się z 160 otworów wiertniczych o głębokości 100 m każdy, które wraz z górotworem tworzą rezerwuar ciepła i chłodu. Ciepło pobierane zimą z górotworu powoduje jego wychłodzenie, tworząc magazyn chłodu na lato, kiedy funkcjonuje klimatyzacja. Dostarczanie chłodu do instalacji odbiorczej latem jest procesem wprowadzania do górotworu ciepła, które jest wykorzystywane zimą do celów grzewczych. Liczba otworowych wymienników ciepła zależy od wymaganej mocy wymiany ciepła pomiędzy górotworem a instalacją odbiorczą oraz od właściwości otworowych wymienników ciepła i skał udostępnionych do wymieniania ciepła. Do określenia wymaganej liczby wymienników otworowych niezbędna jest znajomość efektywnej przewodności cieplnej profilu Lambda/ef, rezystancji termicznej otworu Rb oraz naturalnej średniorocznej temperatury statycznej udostępnionego górotworu Tsr. Aby te parametry poznać, konieczne jest wykonanie przynajmniej jednego wymiennika otworowego i przeprowadzenie w nim testu reakcji termicznej (TRT).
EN
The heating/cooling systems based on borehole heat exchangers become increasingly popular in Poland. A number of boreholes are drilled for separate installations in estates of detached houses or blocks of flats. The biggest such single installation in Poland supplied by a set of pipes in the rock mass was made for IKEA in Łódź in 2009. It has been based on 160 boreholes 100 m deep each, forming a heat/cold reservoir. Heat taken from the rock mass in winter cools the reservoir, thus forming a reservoir of cold for the summer months. Providing cold to the receiving installation in summer lies in introducing heat to the rock mass to be later used for heating purposes in the winter season. The number of borehole heat exchangers depends on the required heat exchange power between the rock mass and the receiving installation, as well as the properties of the borehole heat exchangers and the rock mass involved. For determining the needed number of borehole heat exchangers it is necessary to know the efficiency of heat conductance of the profile Lambda/ef, thermal resistance of the borehole Rb and natural average annual static temperature of the rock mass involved Tsr. These parameters can be established after a heat exchanger is performed and thermal reaction test (TRT) carried out in it.
PL
W publikacji opisano realizacje otworowych wymienników ciepła na świecie i w Polsce. Zaprezentowano podstawowe konstrukcje wymienników otworowych. Przedstawiono możliwości wymiany ciepła. Podano obliczenia przewodności cieplnej efektywnej wymienników otworowych Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH w Krakowie, a także wartości oporności termicznej wymienników, które mają wpływ na efektywność energetyczną.
EN
There are described in the paper drilling of borehole heat exchangers (BHE) on the world and in Poland. The most popular constructions of BHE are described with possibility of heat extraction. There are also showed results of calculation of effective heat transfer coefficient of the Laboratory of Geoenergetics of Drilling, Oil and Gas Faculty of AGH University of Science and Technology BHEs with its heat resistivity. This parameters decided for energetic efficiency of the BHEs.
16
Content available remote W Szklanej Piramidzie
PL
Krótka relacja ze Światowego Kongresu Geotermalnego, który odbył się w kwietniu 2005 r. w Turcji.
PL
W artykule omówiono specyficzne znaczenie energii geotermalnej, stan jej wykorzystania w świecie, warunki występowania wód geotermalnych w Polsce, zasady projektowania rozwoju geoenergetyki, znaczenie wód geotermalnych w strategii zrównoważonego rozwoju gmin, historię pozyskania energii z wód geotermalnych w Polsce, charakterystykę polskich części prowincji geotermalnych i stan aktualnego wykorzystania wód geotermalnych w Polsce.
EN
The paper deals with such issues as: specific role of geothermal energy, its utilization in the world, conditions of occurrence of geothermal waters in Poland, development of geoenergy industry, significance of geothermal waters and strategies of sustained development of counties, history of energy production from geothermal waters in Poland, characteristic of Polish geothermal provinces and present state of geothermal waters utilization in Poland.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie energii geotermalnej na przestrzeni długich dziejów rozwoju ludzkości. Zwrócono uwagę na stopniowe zastępowanie w XIX i XX wieku energii pozyskiwanej z mięśni istot żywych i ze źródeł takich jak Słońce i Ziemia. Wskazano na szkody spowodowane dużym wykorzystaniem kopalin palnych i związane z tym zagrożenia dla klimatu i środowiska przyrodniczego w tym także środowisko człowieka. Omówiono warunki występowania energii geotermalnej w Polsce i wskazano, że nasz kraj posiada jedne z większych zasobów tej energii w Europie i że te zasoby wspólnie z posiadanymi zasobami gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, jak też z zasobami innych odnawialnych nośników energii pozwolą stworzyć samowystarczalność energetyczną naszego kraju. Podano trzy warianty rozwoju geoenergetyki do 2002 roku. Wskazano, że realizacja tych wariantów pozwoliłaby na przejście w drugiej połowie XXI wieku na pokrycie potrzeb energetycznych odnawialnymi zasobami kraju. To dałoby podstawę do pełnego zatrudnienia i do stworzenia znacznie lepszych warunków życia społeczeństwa Polski, jak też zahamowałoby proces pomniejszania się ludności naszego kraju.
EN
In this paper the utilisation of geothermal energy against the long lasting development of mankind had been discussed. The gradual replacing of the energy coming from muscles of creatures and heat sources like the Sun in XIX and XX century had been emphasized. The harms caused by utilisation of fossil fuels are shown as well as climatic and environmental hazards, including environment of human being. The conditions of geothermal energy occurrence in Poland had been discussed. Poland has one of the larges geothermal energy resources in Europe and these resources together with resources of gas, oil and ceal can make our country selt-sufficient with regard to acquiring the energy. Besides, three versions of development of geoenergetics until 2020 year are presented. The realisation of these versions could let to cover of energy demand by energy coming from renewable resources available in Poland in second part of XXI century. It would be the basis for creation of much better conditions of work and lite for Polish society and could stop the decrease of quantity (number) of Polish population.
20
Content available remote Zarys programu działań w zakresie energii geotermalnej
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.