Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1066

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geodezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
PL
Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ostatnich latach rozszerzył możliwości przenoszenia sensorów pomiarowych, stanowiąc uzupełnienie dla fotogrametrii lotniczej w postaci fotogrametrii z niskiego pułapu. Zasięg opracowań, uzyskiwane dokładności oraz szybkość i duże możliwości wizualizacji informacji o terenie stanowią doskonałe wsparcie dla wykonywania prac urządzeniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów. Niniejszy artykuł przedstawia zastosowania BSP i fotogrametrii z niskiego pułapu w opracowaniach Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.
EN
Evolution of unmanned aerial systems (UAV) in recent years, significantly expanded possibities of carrying measuring devices. Drones has become complement to traditional aerial photogrammetry. Area of survey, achieved accuracy, quick data processing and wide possibilities of data visualization, provide excellent support in land consolidation projects. In this paper authors would like to share their experience related to UAV and low-altitude photogrammetry application within everyday tasks at Lower Silesian Office of Geodesy and Agricultural Areas in Wroclaw, Poland.
EN
The paper deals with geodetic and metrological activities in the field of length parameter, on the basis of which the uniformity and accuracy of measurements and gauges are ensured also in international extent. The historical role of surveyors in determining the basic unit of length is briefly described. Furthermore, the impact of the application of the laser tracker on the accuracy of determination of the characteristics of the geodetic length standard Koštice (Czech Republic) is evaluated. Based on laboratory tests performed in VUGTK and interlaboratory comparative tests with a leading laboratory in the length parameter in Veisala (Finland), the declared uncertainties of measurement of the VUGTK laboratory were confirmed. These are applied in the metrological traceability of the geodetic length base in Javoriv (Ukraine).
PL
Artykuł dotyczy badań geodezyjnych i metrologicznych w zakresie określenia parametru długości, na podstawie których zapewniona jest równoważność i dokładność pomiarów w wymiarze międzynarodowym. Opisano krótko historyczną rolę geodezji w określaniu podstawowych jednostek długości. Omówiono wpływ zastosowania analizy laserowego na dokładność oznaczania długości geodezyjnej w miejscowości Koštice (Republika Czeska). Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w VUGTK i międzylaboratoryjnych testów porównawczych z wiodącym laboratorium pod względem parametru długości w Veisala (Finlandia), potwierdzono deklarowaną niepewność pomiaru w laboratorium VUGTK. Przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych w analizie metrologicznej pomiarów geodezyjnych w Jaworowie (Ukraina).
3
EN
The increase in the number of bike orienteering marathons in recent years in Poland has encouraged search for interesting terrains for races that would promise increasingly exciting competitions. In consequence, the significance of various geodetic materials during competition also grows. The type of used maps depends on the length of a race, communication system and the diversity of geological features and land cover. Proper reading of information contained on the maps by the organizers and competitors allows not only to identify an optimal route and find checkpoints, but also to reach monuments worth discovering. Such a presentation of cultural heritage – including the smallest, the most underestimated or forgotten landscape forms – is possible thanks to the ability to use existing maps combined with good orientation in the field.
PL
Powiększająca się w ostatnich latach ilość maratonów rowerowych na orientację w Polsce skłania do wyszukiwania ciekawych terenów do ich rozgrywania oraz nadawania rywalizacji coraz bardziej interesującej formy. Wzrasta znaczenie używanych w rywalizacji różnych podkładów geodezyjnych. Rodzaj stosowanych map zależy od długości dystansu, układu komunikacyjnego oraz różnorodności ukształtowania i pokrycia terenu. Właściwe odczytywanie informacji zawartych na mapach przez organizatorów i zawodników umożliwia nie tylko wytyczenie optymalnej trasy przejazdu i odnalezienie zadanych punktów kontrolnych, ale także dotarcie do wartych poznania obiektów. Taka ekspozycja dziedzictwa kulturowego – także tych najmniejszych, niedocenianych lub zapomnianych form krajobrazu – możliwa jest dzięki połączeniu umiejętności wykorzystywania posiadanych map z dobrą orientacją w terenie.
EN
Professor Wojciech Pachelski was born in April 1939 in Warsaw. He graduated the Warsaw Geodesic Secondary School and then the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology in 1961. He worked as an assistant at the Institute of Geodesy and Cartography in 1961–1962, then (1962–1972) as an assistant professor at the Computing Center of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
PL
Dyscyplina naukowa geodezji i kartografii znajduje się w okresie głębokich przemian. Rośnie wpływ technologii związanych z informacją przestrzenną. W przyszłości prawie wszystkie techniczne poczynania w zakresie geodezji i kartografii będą podporządkowane systemom informacji przestrzennej. W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych problemów naukowo-badawczych, które realizowano na potrzeby gospodarki i administracji publicznej i przez sylwetki niektórych profesorów, którzy wnieśli znaczący wkład zarówno do rozwoju teorii i technologii, jak i do organizacji badań oraz nauczania w zakresie geodezji i kartografii. Przedstawiono wybrane, ważniejsze osiągnięcia z różnych okresów rozwoju badań i technologii w  zakresie geodezji i kartografii.
EN
The scientific discipline of geodesy and cartography is in a period of profound changes. The impact of technologies related to spatial information is still growing. In the future, almost all technical activities in the field of geodesy and cartography will depend on spatial information systems. The article attempts to present selected scientific and research problems that were implemented for the needs of the economy and public administration and by the profiles of professors who contributed significantly to the development of theory and technology as well as to the organization of research and teaching in the field of geodesy and cartography. Selected, significant achievements from different periods of research and technology development in the field of geodesy and cartography were presented.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.