Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generator asynchroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.
EN
The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.
PL
Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.
EN
The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.
EN
The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which considering its rotational speed can be directly connected to a 14-pole induction generator. All other induction generators need a speed reducer for appropriate operation with Kaplan turbine, but speed reduction decreases the efficiency of mechanical energy conversion into electrical energy. Consequently this paper presents the efficiencies of induction generators and the summary efficiencies of an induction generator and a speed reducer. At the design phase of the aforementioned induction generators the realization possibility of the prototypes was taken into account, including the mass of active components and used materials.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14biegunowej wykorzystano reduktor, który również został uwzględniony w analizie.
4
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące współpracy przekształtnika AC/DC/AC z generatorem asynchronicznym małej mocy zainstalowanym w elektrowni wodnej. Generator asynchroniczny w połączeniu z przekształtnikiem energoelektronicznym umożliwia oddawanie energii do sieci energetycznej lub na wydzieloną grupę odbiorników nawet przy niskich prędkościach turbiny. W artykule przedstawiono wyniki badań generatora i przekształtnika AC/DC/AC w stanach ustalonych, przejściowych oraz podczas rozruchu w przypadku braku napięcia sieci.
EN
The article discusses application of AC/DC/AC converter cooperating with an asynchronous generator in small hydroelectric power plants. The asynchronous generator works with power grid or a separated group of receivers, enabling to generate power even at low speeds of the turbine. The article provides also results of the investigation concerning the functioning of the generator coupled with AC/DC/AC converter in steady and transient states during start-up and voltage decay.
EN
The synthesis of RMS voltage control system in the stator circuit of squirrel cage induction machine based on the linear criterion of "optimum magnitude" by C. Kessler 'a was performed. The squirrel cage induction machine was operating as a generator in autonomous (isolated) network. Induction machine is driven by an induction machine supplied from the inverter, which simulates the low pressure head water turbine. Synthesis process of the control system was supported by experimental studies of this system.
PL
Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Optimum wartości” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana maszyną indukcyjną zasilaną z przemiennika częstotliwości, która symuluje turbinę wodną. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami eksperymentalnymi tego układu. (Układ regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną)
EN
The paper presents synthesis of cage induction motor stator rms voltage control circuit, This machine operates as a generator supplying off-grid customers. It is controlled with the help of linear criterion of "optimum magnitude" suggested by C. Kessler. Induction machine is driven by low-head water turbine of Banki-Michell-Cink type. The synthesis process of the control system has been accompanied by simulation studies of the system.
PL
Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Symetrycznego optimum” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typu Banki-Michella-Cinka. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami symulacyjnymi tego układu.
7
Content available remote Polowo-obwodowe modelowanie generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego przy wymuszeniu napięciowym. Wykorzystano metodę polowo – obwodową w celu poznania właściwości nietypowej maszyny elektrycznej. Badania maszyny obejmowały zarówno stany pracy silnikowej, jak i generatorowej, wyznaczenie charakterystyk statycznych oraz elektromechanicznych, przedstawienie procesu rozruchowego oraz wyznaczenie krzywych V.
EN
This article describes the results of operating states on the doubly fed induction machine, working as generator. DFIG which has been tested, was equipped with a forced voltage fed rotor. During the simulation used the field – circuit method to discover the properties of unusual electrical machine. The researches included static and electromechanical characteristics, progress of start process.
8
Content available remote Przekształtnik AC/DC/AC w małej elektrowni wodnej
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z generatorem asynchronicznym w małych elektrowniach wodnych. Generator asynchroniczny współpracuje z siecią lub wydzieloną grupą odbiorników umożliwiając generowanie energii nawet przy niskiej prędkości turbiny. W artykule przedstawiono również wyniki badań generatora i przekształtnika AC/DC/AC w stanach ustalonych oraz przejściowych podczas rozruchu i zaniku napięcia sieci.
EN
The AC/DC/AC converter cooperating with asynchronous generator in small hydroelectric power plants is discussed in the article. The asynchronous generator cooperates with grid or separated group of receivers enabling to generate energy even at low speed of the turbine. The results of the generator and AC/DC/AC converter investigations in steady and transient states during start-up and voltage decay are discussed in the article.
PL
W artykule został przedstawiony model generatora indukcyjnego dwustronnie zasilanego przeznaczony do współpracy z turbiną wiatrowa oraz układ sterowania przetwornika w obwodzie zasilania wirnika generatora. Układ został zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.
EN
This paper presents analysis of cooperation wind turbine with the power system. Two control structures for DFIG are taken into consideration. Wind turbines using a doubly-fed induction generator (DFIG) consist of a wound rotor induction generator and an AC/DC/AC IGBT-based PWM converter. Simulations are making in Matlab-Simulink. My assignment is investigated how a wind generator has to support the network during power disturbances in the network i.e. fault in network. I would like carry out accurate transient simulations in order to understand the impact of power system disturbance on wind turbine operation.
11
Content available remote Badanie pracy generatorowej maszyny asynchronicznej wzbudzanej kondensatorami
EN
The problems pertaining to capacitor-excited asynchronous machines, working as generators, are described. With the new experimental method, excitation characteristics were estimated for the machine working at a constant frequency. Based on the equivalent circuit diagram, the external characteristics were also obtained and compared to the experimantal ones. As a result, the conditions to stabilize the voltage by capacitors for different loads were formulated.
PL
W artykule przedstawiono generator zbudowany z maszyny indukcyjnej klatkowej szczególnie predestynowanej do zastosowania w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych. Zaletą takiego generatora jest wysoka niezawodność, niska cena i koszty eksploatacji. Generator asynchroniczny sprzęgnięty jest z siecią poprzez przekształtnik AC/DC/AC umożliwiający generowanie energii nawet przy niskiej prędkości turbiny. W artykule przedstawiono również wyniki badań przy sterowaniu przekształtników AC/DC i DC/AC z liniowymi i nieliniowymi regulatorami prądu.
EN
The squirrel-cage induction machine operated as generator especially predestined to use in small wind and hydroelectric power stations is discussed in the article. The main advantages of such generator are high reliability, low price and costs of system exploitation. The asynchronous generator coupled with net by the AC/DC/AC is able to the energy generation even at low speed of the turbine. The results of the AC/DC and DC/AC converters controlled by linear and nonlinear current regulators investigations are discussed in the article.
13
Content available remote Układy pracy generatorów stosowanych w elektrowniach wiatrowych
PL
Przedstawiono opis konfiguracji generatorów i układów energoelektroniki najczęściej stosowanych w konstrukcjach elektrowni wiatrowych. Opis zawiera cechy charakterystyczne oraz najważniejsze wady i zalety poszczególnych konfiguracji. Ze względu na popularność generatora asynchronicznego w elektrowniach wiatrowych, zwłaszcza o niewielkich mocach, zaprezentowano możliwość jego modelowania za pomocą modelu matematycznego analogicznego do modelu obwodowego silnika indukcyjnego. Zamieszczono wyniki przykładowej symulacji przejścia od pracy silnikowej do generatorowej.
EN
A description of generator and power electronic configuration most commonly applied in wind turbines has been presented. The description contains distinctive features, essential advantages and drawbacks of particular configurations. Due to popularity of asynchronous generator in wind turbine applications, a possibility of modeling using mathematical model of an induction motor has been presented. Results of an exemplary simulation has been published.
PL
Coraz powszechniejsze wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia wiatru, biomasy, wody, promieniowania słonecznego [1:4]) w kraju jest przyczynkiem do rozwoju także układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Każde nowe źródło energii elektrycznej - w zależności od mocy wytwarzanej oraz rodzaju generatora (synchroniczny lub asynchroniczny) - podłączone jest do sieci niskiego lub średniego napięcia. W celu ochrony generatora i zapewnienia prawidłowej współpracy z systemem elektroenergetycznym stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia elektroenergetyczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.