Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gazomierze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wzorcowanie wysokociśnieniowe gazomierzy – stanowisko z pętlą zamkniętą
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie zasady badania i wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym. Poprawne wzorcowanie gazomierza jest kluczem do zapewnienia właściwej dokładności pomiaru. Omówiono zasady badania i weryfikacji gazomierzy w zależności od ciśnienia roboczego według norm europejskich EN 12480, EN 12261 oraz zaleceń OIML. Przybliżono również zagadnienie wzorcowania gazomierzy przy użyciu alternatywnych gazów – jako medium roboczego w instalacjach wysokociśnieniowych. Przedstawiono ogólny zarys stanowiska pomiarowego z zamkniętą pętlą wraz z opisem podstawowych elementów stanowiska.
EN
The article presents the rules currently applicable, for testing and calibration of gas meters at operating pressure. The proper calibration of gas meters is key to ensuring accuracy of the reading. The principles of testing and verification of meters, depending on the pressure according to European standards EN 12480, EN 12261 and OIML requirements are presented. Also the issue of the calibration of gas meters using alternative gases as the working medium in high-pressure closed-loops is presented. The overview of a measuring stand with a closed-loop and description of its basic elements are presented.
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID przy użyciu norm europejskich, zaleceń OIML oraz innych dokumentów. Pokazano różnice w podejściach zawartych w normach europejskich i zaleceniach OIML w zakresie warunków do przeprowadzenia badania typu oraz zalety i wady każdego z podejść. Przeprowadzono analizę ryzyka.
EN
This paper presents various options of conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European standards, OIML recommendations and other documents. The article shows the differences in approach of European standards and OIML recommendations in the scope of conditions for the type of examination as well as the advantages and disadvantages of each approach. A risk assessment is done.
3
Content available remote Prawna kontrola metrologiczna przeliczników do gazomierzy
PL
W artykule poruszono zagadnienie prawnej kontroli metrologicznej przeliczników do gazomierzy. Przedstawiono zmiany, które wniosła ze sobą dyrektywa MID w zakresie wprowadzenia do obrotu tych przyrządów pomiarowych. Opisano zasadę działania oraz rodzaje przeliczników. Dodatkowo podano wymagania, jakie stawiane są przelicznikom podczas procesu legalizacji pierwotnej i opisano sam proces legalizacji.
EN
The paper presents the issue of legal metrological control of gas-volume flowcomputers. It shows changes, which MID directive introduced in the field of marketing flowcomputers. Article describes how the flowcomputer works and shows various kinds of flowcomputers. In addition, presents the requirements to be met by flowcomputers and describes the process of initial verification.
4
Content available remote Trwałość gazomierzy miechowych – różne metody badania
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie metody badania trwałości gazomierzy miechowych w celu wykazania ich zgodności z dyrektywą metrologiczną MID. Zaprezentowano również propozycję alternatywnej metody badania trwałości z cyklicznymi zmianami strumienia, wraz z prezentacją przykładowego stanowiska oraz badań przeprowadzonych w celu porównania dwóch metod badania trwałości.
EN
The article presents the current methods of testing the durability of diaphragm gas meters in order to demonstrate compliance with the metrological directive MID. Also presented is a proposal for an alternative durability testing method of gas meters by changing the flow rate, together with the presentation of the test stand and the tests carried out in order to compare two methods of testing the durability.
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID: pierwszy przy wykorzystaniu norm europejskich, drugi – zaleceń OIML. Dokonano porównania warunków potrzebnych do przeprowadzenia badania typu oraz pokazano zalety i wady każdego z podejść. Przedstawiono możliwości wykorzystania wyników badań uzyskanych zgodnie z normami europejskimi na potrzeby potwierdzenia zgodności z zaleceniami OIML.
EN
This paper presents two ways for conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European Standards or OIML recommendations. A comparison of conditions necessary for performing type examination and the advantages and disadvantages of each approach is presented. Also presented are the possibilities of using results obtained in accordance with European Standards for the purposes of compliance with OIML recommendations.
PL
Prawna kontrola metrologiczna opiera się na wprowadzonej na rynku europejskim dyrektywie metrologicznej 2004/22/WE oraz systemie oceny zgodności. Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy można wykazać przez udowodnienie zgodności z normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami niezharmonizowanymi. Dla badania gazomierzy inteligentnych (z liczydłem elektronicznym) są to przede wszystkim norma zharmonizowana PN-EN 1359:2004+A1:2006 oraz norma niezharmonizowana EN 16314:2013. W artykule przedstawiono funkcjonalności gazomierza inteligentnego, jego główne cechy, wymagania oraz zakres badań do oceny zgodności gazomierzy inteligentnych.
EN
Legal metrological control is based on the Metrological Directive 2004/22/EC and conformity assessment system introduced on the european market. The fulfillment of the requirements of the Directive by the product may be demonstrated by compliance with the harmonized standards or other non-harmonized specifications. For the testing of smart meters (with electronic index) are mainly a harmonized standard EN 1359:2004+A1:2006, and a non-harmonized standard EN 16314:2013. This paper presents the functionality of a smart gas meter, its main features, requirements and scope of the study to assess compliance.
PL
Rozwój nowych technologii, w tym technologii w obszarze pomiaru paliw gazowych, powoduje konieczność dostosowywania nie tylko procedur przemysłowych, ale jest także jednym z czynników wymuszającym zmiany przepisów prawa. Również zmiany w zakresie prawa unijnego wymuszają szereg zmian w ustawodawstwie krajowym, czego przykładem może być wdrażanie postanowień Dyrektywy MID [1]. Równie istotnym czynnikiem powodującym zmiany w zakresie metrologii prawnej w gazownictwie jest wprowadzenie od 1 sierpnia br. rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
EN
The development of new technologies, including technologies in the area of measurement of gaseous fuels, makes it necessary to adapt not only industrial procedures, but it is also one of the factors forcing changes in the law. Also changes in the scope of European Union law forces a number of changes in national legislation, as exemplified by the implementation of the MID Directive [1]. An equally important factor causing changes in legal metrology in the gas market is introduced since 1th August this year of settlements in the gas system in energy units.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie badania gazomierzy miechowych z zastosowaniem kontroli wyrywkowej (metoda próby losowej) w celu przedłużania ważności weryfikacji gazomierzy miechowych. Metoda ta, w przypadku jej prawnego ustanowienia, pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów działalności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych związanych z ponowną legalizacją gazomierzy.
EN
The article presents the issue of diaphragm gas meters' testing with the use of random inspection (verification of gas meters in service based on sampling) for the purpose of prolonging the validity of their verification. This method, if set by legislation, would allow to reduce the activity costs of the distribution systems operators related to re-legalization of gas meters.
PL
W artykule przedstawiono implikacje wynikające z wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy MID, w kontekście kontroli metrologicznej przelicznikow objętości gazu. Porównano podejście do tej kontroli przed i po wprowadzeniu systemu oceny zgodności. Analiza metod badań i oceny przelicznikow została dokonana w oparciu o normę PN-EN 12405-1:2007 oraz przewodnik Welmec 8.8. Zwrocono uwagę na poprawę jakości wyrobów, spowodowaną stawianym im nowym wymaganiom.
EN
The article presents implications from the implementation of MID directive into Polish legislation in the aspect of gas volume conversion devices metrological control. Approach to the metrological control before and after the introduction of Conformity Assessment have been compared. Analysis of the examination and evaluation methods of gas volume conversion devices has been made based on the PN-EN 12405-1:2007 standard and Welmec Guide 8.8. Attention has been drawn to the products’ quality enhancement caused by the new requirements towards them.
10
Content available Pomiary natężenia przepływu
PL
Pomiaru ilościowego gazu przepływającego systemem gazociągów magistralnych czy też dystrybucyjnych dokonuje się najczęściej na stacjach gazowych. W artykule autorzy dokonali charakterystyki różnych typów gazomierzy wraz z podaniem zasady działania, zakresu stosowania oraz dokładności pomiaru. Omówiono następujące typy gazomierzy: - gazomierze zwężkowe, - gazomierze turbinowe, - gazomierze rotorowe, - gazomierze miechowe, - gazomierze ultradźwiękowe, - gazomierze działające w oparciu o siłę Coriolisa, - termiczne, - optyczne. Autorzy zwrócili uwagę, że przy wyborze przepływomierza należy kierować się nie tylko zakresem pomiarowym ale także i pewnymi specyficznymi cechami, które mogą być jego zaletą lub wadą. Na podstawie studiów literatury z zakresu stosowania przepływomierzy autorzy zestawili pozytywne i negatywne cechy najczęściej stosowanych przepływomierzy.
EN
The quantitative measurement of gas in the master pipelines or distribution pipelines is usually made on gas stations. Three types of gas meters were characterized in the paper along with their principle, range of application and accuracy of measurement. The following types of gas meters were discussed: - Contraction gas meters, - Turbine gas meters, - Rotary gas meters, - Bellows gas meters, - Ultrasound gas meters, - Gas meters based on Coriolis force, - Thermal gas meters, - Optic gas meters. The authors stressed that the gas meter should be selected on the basis of the range of measurement and also certain specific parameters, which can be either advantageous or disadvantageous. The positive and negative features of the most frequently applied flow meters were presented on the basis of literature data.
PL
Polskie przepisy definiują „normalny metr sześcienny gazu (m3)” jako ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101325 Pa i temp. 0°C. Taki stan termodynamiczny gazu nazywa się warunkami normalnymi. Rozliczenia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą powinny odbywać się w normalnych metrach sześciennych, ponieważ takie warunki rozliczenia przyjęto w taryfach spółek gazowniczych w Polsce. W artykule o normowych i rzeczywistych warunkach pomiaru gazu niezależnych od użytego do rozliczeń gazomierza. Autor zwraca uwagę na błędy wskazań gazomierzy miechowych, błędy rozliczania dostaw gazu na zewnątrz budynku, błędy rozliczania dostaw oraz błędy rozliczania dostaw gazu wewnątrz budynku. Ponadto w tekście przywołany został sposób rozliczania dostaw gazu wg zaleceń norm niemieckich.
12
Content available remote Konferencja TOp-GAZ 2007 - Technika opomiarowania gazu dziś i jutro
PL
W dniach 26-28 września br. odbyła się w Rogowie pod Łodzią kolejna, czwarta konferencja "Technika opomiarowania gazu dziś i jutro" TOp-GAZ 2007. Konferencję zorganizował łódzki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wspólnie z producentem gazomierzy turbinowych i rotorowych COMMON SA oraz Zakładem Gazowniczym Łódź.
PL
W 2006 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące prawnej kontroli metrologicznej. Z dniem 30 października 2006 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać dyrektywa metrologiczna nowego podejścia - Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (zwana w skrócie MID) [12], zastępując niektóre dyrektywy starego podejścia, a ponadto obejmując zakresem działania dodatkowe przyrządy pomiarowe, dotychczas nieregulowane dyrektywami. Dyrektywa ta dotyczy 21 rodzajów przyrządów pomiarowych, m.in. gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, dla których dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej, został zastąpiony systemem oceny zgodności. Wymienione przyrządy podlegają obecnie, dokonywanej przez jednostki notyfikowane, ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy MID. Nie są już wydawane nowe decyzje zatwierdzenia typu, jednak przyrządy pomiarowe, posiadające ważne w dniu 29 października 2006 r. decyzje zatwierdzenia typu, będ wprowadzane do obrotu i użytkowania na podstawie tych decyzji - do upływu ich terminu ważności (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Wdrożenie MID do prawodawstwa polskiego wiąże się z nowelizacją niektórych ustaw (m.in. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach), a także opracowaniem szeregu nowych przepisów wykonawczych.
EN
Important changes concerning legal metrological control took place in 2006. Member States have started applying the "new approach" metrological Directive - Directive 2004/22/WE of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments (MID). The MID replaced some of the "old approach" Directives and additionally covered measuring instruments not regulated by Directives so far. The MID applies to 21 measuring instruments, for which the legal metrological control in the form of type approval and verification turned into conformity assessment - among others gas meters and volume conversion devices. These measuring instruments are subject of conformity assessment with the essential requirements of the Directive carried out by the notified bodies. At present new types approvals are not conferred but measuring instruments that satisfied the rules applicable before 30 October 2006 are allowed to be placed on the market and put into use until the expiry of type approval validity of those measuring instruments (but not longer than until 29 October 2016). Implementation of the MID into the Polish legislation is related with amendments of the laws and regulations and publishing of new documents.
PL
W technice pomiarowej, związanej z opomiarowaniem różnego rodzaju mediów, bardzo duże znaczenie mają urządzenia pomiarowe do pomiaru ilości gazu. Przyrządami realizującymi ten pomiar są gazomierze oraz wspomagające je przeliczniki objętości gazu. W niniejszym referacie przedstawiono ogólną charakterystykę toru pomiaru ciśnienia gazu w przeliczniku objętości o zasilaniu bateryjnym oraz metodę korekcji jego błędu temperaturowego i błędu nieliniowości. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów dużej liczby przeliczników. Przedstawione wartości błędów pomiaru ciśnienia przed korekcją i po korekcji błędów są potwierdzeniem skuteczności zastosowanej metody korekcji błędów.
EN
Gas volume measurement devices are among the most important devices for the suring technique concerning the measurement of different kinds of media. The devices which measure them are the gas-meters, volume correctors and flow computers. In this paper the general characteristic of the pressure measurement channel in the volume corrector, and the method of compensation of temperature error and non-linearity error are presented. Furthermore the results of measurements of parameters of a large number of correctors are shown here. The results presented are the confirmation of the effectiveness of the proposed method of error compensation.
15
Content available remote Nowe akty prawne dotyczące gazomierzy i przeliczników do gazomierzy
16
Content available remote Nierozliczone ilości gazu w pomiarach u odbiorców domowych
PL
W publikacji omówiono problem nierozliczonych ilości gazu występujący w pomiarach u odbiorców domowych oraz przyczyny ich powstawania. Wykazano, że ich źródłem są właściwości metrologiczne gazomierzy miechowych oraz brak stosowania korekcji temperatury i ciśnienia gazu przy rozliczeniach z odbiorcami. Wyniki badań gazomierzy, z których przykładowe zamieszczono w publikacji, pozwalają na formułowanie wniosków odnośnie do jakości gazomierzy będących na polskim rynku. We wnioskach podkreślono konieczność właściwego doboru gazomierzy domowych dla określonego odbiorcy oraz okresowej kontroli jakości gazomierzy.
17
Content available remote Kryteria doboru gazomierzy miechowych do odbiorników gazu
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.