Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gazomierze miechowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badania trwałości gazomierzy miechowych uzyskanych za pomocą metod znormalizowanych (opisanych w normie PN-EN 1359:2004 oraz zaleceniach OIML R 137-1&2:2012), metody zawartej w projekcie normy prEN 1359:2015, a także według metod autorskich opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. W stosowanych metodach badawczych czynnikiem obciążeniowym były: medium robocze (gaz ziemny lub powietrze), strumień objętości (stały lub cyklicznie zmienny), temperatura otoczenia (−25°C, 20°C oraz 55°C).
EN
The article presents a comparative analysis of durability test results of diaphragm gas meters obtained using normalized methods (described in the standard PN-EN 1359:2004 and in the OIML Recommendations R 137-1&2:2012), and a method contained in the draft of prEN 1359:2015 and also according to the author’s testing methods developed in INiG – PIB. In applied test methods, the exposure factors were: working medium (natural gas or air), the type of flow rate (constant or with cyclical changes), ambient temperature (–25°C, 20°C and 55°C).
PL
W artykule określono wymagania dla gazomierzy miechowych dotyczące ich odporności na magnesy neodymowe, przedstawiono badania wpływu magnesów neodymowych na fałszowanie wskazań gazomierzy miechowych, oraz podano kryteria oceny wyników badań gazomierzy narażonych na odziaływanie magnesów. Pokazano również działania INiG-PIB zmierzające do potwierdzenia w warunkach laboratoryjnych oddziaływania magnesem neodymowym na gazomierze miechowe.
EN
The article defined the requirements for diaphragm gas meters with respect to their resistance for neodymium magnets, presented tests of the effect of neodymium magnets on the falsification of diaphragm gas meters indications, and provides criteria for evaluation of the test results of the gas meters exposed to the magnets influence. Article also shows INiG-PIB activity aimed to confirm impact of neodymium magnet for diaphragm gas meters characteristic in the laboratory conditions.
3
Content available remote Trwałość gazomierzy miechowych – różne metody badania
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie metody badania trwałości gazomierzy miechowych w celu wykazania ich zgodności z dyrektywą metrologiczną MID. Zaprezentowano również propozycję alternatywnej metody badania trwałości z cyklicznymi zmianami strumienia, wraz z prezentacją przykładowego stanowiska oraz badań przeprowadzonych w celu porównania dwóch metod badania trwałości.
EN
The article presents the current methods of testing the durability of diaphragm gas meters in order to demonstrate compliance with the metrological directive MID. Also presented is a proposal for an alternative durability testing method of gas meters by changing the flow rate, together with the presentation of the test stand and the tests carried out in order to compare two methods of testing the durability.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie badania gazomierzy miechowych z zastosowaniem kontroli wyrywkowej (metoda próby losowej) w celu przedłużania ważności weryfikacji gazomierzy miechowych. Metoda ta, w przypadku jej prawnego ustanowienia, pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów działalności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych związanych z ponowną legalizacją gazomierzy.
EN
The article presents the issue of diaphragm gas meters' testing with the use of random inspection (verification of gas meters in service based on sampling) for the purpose of prolonging the validity of their verification. This method, if set by legislation, would allow to reduce the activity costs of the distribution systems operators related to re-legalization of gas meters.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dyrektywy metrologicznej MID oraz systemu certyfikacji dobrowolnej gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości "B". System ten, jakkolwiek dobrowolny, stawia zwiększone wymagania w stosunku do wymagań zasadniczych określonych w dyrektywie MID i jest odpowiedzią na potrzeby krajowego rynku gazowniczego.
EN
The article presents overall principles of conformity assessment in view of the MID metrological directive and the voluntary system of diaphragm gas meters’ certification for the safety and quality "B" mark. This system, however voluntary, introduces increased requirements in proportion to the essential requirements specified in the MID directive and is an answer for the domestic gas market needs.
8
Content available remote Kryteria doboru gazomierzy miechowych - marketing czy problem techniczny
9
Content available remote Kryteria doboru gazomierzy miechowych do odbiorników gazu
10
Content available remote Badania odporności gazomierzy miechowych na temperaturę otoczenia
PL
Tematem niniejszego artykułu są badania odporności gazomierzy miechowych na temperaturę otoczenia -25°C i 55°C. W artykule przedstawiona jest metodyka badawcza oraz opis stanowiska badawczego. Badaniom poddano nowe gazomierze, produkowane przez polskich producentów. Przykładowe wyniki badań przedstawiono w formie wykresów błędów wskazań gazomierza i straty ciśnienia w gazomierzu.
EN
The paper has been devoted to a study of resistance of bellows gas meters to surrounding temperatures, ranging from -25° to +55°C. A methodology of the study has been outlined as well as a description of testing stands has been given. To the testing have been subjected some new gas meters, being actually manufactured by Polish producers. Examples of the testings have been represented in diagrams which show errors and pressure losses in gas meter indications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.