Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gazociąg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Rury i ich zastosowanie w budownictwie
PL
Powszechność różnego rodzaju rur w budownictwie sprawia, że nie sposób wymienić wszystkich możliwości ich zastosowania. Dążenie do podnoszenia wydajności układania rur w gruncie oraz coraz bardziej wymagające warunki instalacji sprawiają, że producenci rur konkurują ze sobą jakością materiałów, tak aby rury spełniały określone warunki wytrzymałościowe oraz zapewniały trwałość i niezawodność na długie lata. Szeroka paleta materiałów, z których obecnie produkuje się rury, daje inwestorom coraz większy wybór, uwzględniający zarówno kwestie technologiczne, jak i ekonomiczne.
PL
W Polsce przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci gazowych stosuje się regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Jako materiały do budowy gazociągów rozporządzenie dopuszcza do stosowania stal i polietylen. Polietylen może być wykorzystywany do budowy gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 1,0 MPa. Budowa gazociągów powyżej tego ciśnienia realizowana jest więc wyłącznie z rur stalowych. W zakresie ciśnień do 1,6 MPa włącznie można by zastosować rury z poliamidu PA 12. Wymagania dla systemów rurociągów budowanych z poliamidu PA określone są w normach z serii ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. Normy te nie podają wytycznych postępowania w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji gazociągów zlokalizowanych na terenach szkód górniczych. Niniejszy artykuł poświęcono ocenie możliwości stosowania rur z poliamidu PA 12 do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań, uwzględniającą odkształcenia terenu występujące na terenach szkód górniczych powodujące naprężenia wzdłużne i zginające. Metodyka ta pozwala ocenić wpływ obciążeń i oddziaływań na wytrzymałość rurociągów z poliamidu PA 12. Uzyskane w trakcie badań wyniki ciśnienia przy granicy plastyczności p (Re) porównano z wynikami otrzymanymi dla próbek niepoddanych zginaniu. Wyniki badań potwierdziły, że rury PA 12 oraz ich połączenia zgrzewane elektrooporowo i połączenia mechaniczne (PA/STAL) nie wykazały obniżenia wytrzymałości rur poddanych odkształceniom wzdłużnym i zginającym. Potwierdza to, że istnieje możliwość ich wykorzystania do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych do IV kategorii terenów górniczych. Natomiast w przypadku ewentualnego stosowania połączeń zgrzewanych doczołowo konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie dalszych badań i analiz mających na celu potwierdzenie ich wytrzymałości na działanie sił osiowych. Wykorzystanie w Polsce systemów rurowych z poliamidu do przesyłania gazu wymaga wprowadzenia zmian w prawie. Przeprowadzone w ramach pracy badania i uzyskane wyniki mogą stanowić kolejny krok do wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
EN
In Poland, when designing, constructing and reconstructing gas networks, the regulations contained in the Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 on technical conditions to be met by gas networks and their location apply (Journal of Laws 2013 item 640). The regulation regarding the materials used for the construction of gas pipelines allows for steel and polyethylene. Polyethylene can be used to build gas pipelines with a maximum working pressure of 1.0 MPa MOP. Construction of gas pipelines above this pressure is therefore carried out exclusively using steel pipes. In the pressure range up to and including 1.6 MPa, polyamide PA 12 pipes can be used. Requirements for piping systems built of PA polyamide are specified in the standards of the ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. These standards do not provide guidelines for the design, construction and operation of gas pipelines located in mining damage areas. This article is devoted to the assessment of the possibility of using polyamide PA12 pipes for the construction of gas pipelines in mining damage areas. The article pre- sents a developed research methodology that takes into account ground deformations occurring in mining damage areas causing longitudinal and bending stresses. The developed test methodology allows to assess the influence of loads and impacts on the strength of pipelines made of polyamide PA12. The pressure results obtained during the test at the yield point p (Re) were compared with the results obtained for the samples not subjected to bending. The results obtained from the conducted tests confirmed that PA12 pipes and their electrofusion welded joints and mechanical joints (PA/STAL) did not show a decrease in the strength of pipes subjected to longitudinal and bending deformations. This confirms that their use for the construction of gas pipelines in mining damage areas, in mining areas up to category IV, is possible. If it is possible to use butt-welded joints, it is necessary to conduct further tests and analyses to confirm their resistance to axial forces. The use of polyamide piping systems for gas transmission in Poland requires changes in the law. The research and results obtained as part of the work may constitute another step towards the introduction of new legal regulations.
3
Content available remote Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów
PL
W artykule przedstawiono metody bezinwazyjnych włączeń nowych gazociągów, z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Autor dokonuje analizy częstotliwości stosowania rozwiązań zrealizowanych włączeń, powstałych trudności i błędów podczas prowadzenia prac.
EN
The article presents the methods of non-invasive inclusion of new gas pipelines, while maintaining continuity of transmission gas. The author analyses frequencies of application solutions of the completed inclusions, difficulties and errors during work done.
PL
Krajowy sektor gazu ziemnego należy do najszybciej rozwijających się w UE w ostatnich latach. Światowe doświadczenia dotyczące stosowania materiałów kompozytowych na elementy sieci gazociągowej oraz wyniki doświadczalne z testów wykonanych na gazociągu z materiałów kompozytowych wskazują na możliwość zastosowania nowych materiałów w krajowym gazownictwie. Nowe materiały i nowe technologie wydają się być zatem kluczowe dla realizacji planów związanych z intensywną rozbudową gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
EN
Glass fiber-reinforced polyethylene-matrix composite materials were prepared and used for construction of natural gas pipelines, operated for 2 months (transport of 2.5 106 m3 of the natural gas). The pipelines were stable and pressure- resistant under operation. The destruction of the pipes took place first under 25.8-28.8 MPa.
PL
Przeprowadzono modelowanie jednowymiarowego przepływu w gazociągu z wykorzystaniem modelu hydraulicznego oraz modelu transportu energii chemicznej. Przyjęte sformułowanie modelu przepływu pozwoliło uwzględnić ilość energii dostarczanej do odbiorcy jako warunek brzegowy. Przedstawiono przykład ilustrujący wpływ zatłaczania wodoru do gazociągu na ilość energii transportowanej gazociągiem.
EN
Gas pipeline flow was modelled by models of coupled onedimensional hydraulic flow and chem. energy transport. An energy-based approach allowed to consider the energy delivery to a customer as a boundary condition. An illustrative example of study covering an impact of H₂ injection on the energy transport with a pipeline was presented.
EN
The natural gas supply is used from Russia Federation as a political instrument in the geopolitical and territorial conflict with Ukraine. The effectiveness of Russian strategy towards Ukraine is due to the fact that power in Kiev is also exercised by the pro-Russian politicians and supported on the part of Ukrainian oligarchs. The two countries are interdependent in terms of energy by means of the existing gas infrastructure and long-term contracts, because Ukraine guarantees the Russian Federation the transit of natural gas to Europe through its system of transmission gas pipelines, and Russia pays for the transit and used to supply the agreed amount of gas to Ukraine. For the first time – in 2016 – Ukraine didn’t import natural gas directly from the Russia Federation. This article attempts to obtain an answer to the research question, whether Ukraine actually strives to diversify its natural gas supply. What part of this policy is the Ukrainian political instrument in terms of Russia, and what part is the real political objective? Especially in the context of the gas contract between both States, ending in 2019. What role will be played the underground gas storage in the geopolitical struggle? Despite Nord Stream II the Russian Federation still needs the Ukrainian pipelines to fulfill contractual obligations in gas supplies to Europe. What are the strategic goals of the energy policy of Ukraine and Russia? The geopolitical as well as geo-economic theories will be applied. Moreover, a factor analysis as well as a decision-making analysis will be used. The political analysis method and the forecasting technique are applied to obtain, not only theoretical, but also practical input.
PL
Dostawy gazu ziemnego są wykorzystywane przez Federację Rosyjską jako instrument polityczny w geopolitycznej rywalizacji z Ukrainą. Skuteczność rosyjskiej strategii wobec Ukrainy wynika z faktu, że władza polityczna w Kijowie sprawowana jest również przez prorosyjskich polityków i wspierana przez ukraińskich oligarchów. Obydwa państwa pozostają względem siebie w relacji współzależności energetycznej poprzez istniejącą infrastrukturę gazową oraz kontrakty długoterminowe, gdyż Ukraina gwarantuje Federacji Rosyjskiej tranzyt gazu ziemnego poprzez swój system gazociągów przesyłowych do Europy, zaś Rosja płaci za tranzyt oraz dostarczała zakontraktowaną ilość gazu na Ukrainę. W 2016 roku po raz pierwszy Ukraina nie importowała gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. W tym artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy Ukraina rzeczywiście dąży do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. W jakiej części ta polityka staje się instrumentem politycznym Ukrainy wobec Rosji i jaki jest jej prawdziwy cel polityczny? Zwłaszcza w kontekście kończącego się w 2019 r. kontraktu gazowego między oboma państwami. Jaką rolę w walce geopolitycznej odegrają podziemne magazyny gazu? Pomimo Nord Stream II Federacja Rosyjska nadal potrzebuje ukraińskich rurociągów do wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie dostaw gazu do Europy. Jakie są strategiczne cele polityki energetycznej Ukrainy i Rosji? W artykule zastosowano teorię geopolityczną, a także podejście geoekonomiczne. Ponadto wykorzystano analizę metody czynnikowej oraz analizę decyzyjną. Metoda analizy politycznej i technika prognozowania znajdują zastosowanie w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
PL
Zasadniczą zaletą poliamidu PA 12 jest możliwość jego stosowania do budowy gazociągów o MOP = 1,6 MPa, tj. w zakresie ciśnień, dla którego w Polsce gazociągi budowane są wyłącznie z rur stalowych. Budowa gazociągów z materiałów innych niż stal i polietylen nie jest w Polsce możliwa ze względu na ograniczenia prawne (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie). Obecnie trwają prace nad nowelizacją tego rozporządzenia, które między innymi mają umożliwić dopuszczenie do stosowania innych materiałów i technologii wykorzystywanych w Europie i na świecie. Do zapewnienia bezpiecznej budowy i eksploatacji sieci gazowych z nowych materiałów sama zmiana w przepisach nie jest jednak wystarczająca. W artykule opisano wybrane właściwości poliamidu PA 12 i powiązane z nimi warunki projektowania, budowy i eksploatacji gazociągów. Przedstawiono podstawowe kryteria wyznaczania maksymalnego ciśnienia roboczego, uwzględniające wytrzymałość długoczasową oraz zjawisko szybkiej propagacji pęknięć. Opisano zjawisko powolnej propagacji pęknięć oraz sposób sprawdzania odporności rur z PA 12 na jego wystąpienie, jak i wynikające z niego dopuszczalne uszkodzenia powierzchni rur. Przedstawiono warunki, jakie należy brać pod uwagę podczas transportu i składowania, uwzględniając odporność rur z PA 12 na promieniowanie UV. Ze względu na posiadaną właściwość, jaką jest elastyczność rur, opisano warunki zmiany kierunku gazociągu bez stosowania dodatkowych kształtek kątowych. Wskazano na możliwość zamykania przepływu gazu metodą zaciskania oraz zwrócono uwagę na konieczność zachowania większej ostrożności podczas prac eksploatacyjnych wtemperaturach ujemnych ze względu na spadek elastyczności rur. Przedstawiono podstawowe parametry procesu zgrzewania doczołowego, które różnią się od tych stosowanych przy łączeniu rur i kształtek z PE. Zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji parametrów dostępnych procedur prowadzenia prób szczelności wynikającą z większej sztywności obwodowej rur PA 12 niż PE.
EN
The main advantage of PA12 polyamide is that it can be used in the construction of gas pipelines with MOP = 1.6 MPa, i.e. in the pressure range where in Poland gas pipelines are built exclusively from steel pipes. Construction of gas pipelines from materials other than steel and polyethylene is not possible in Poland due to legal restrictions (Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 on technical conditions to be met by gas networks and their location). Currently, work is underway on the amendment of this regulation, which among others, is to allow for the use of other materials and technologies used in Europe and in the world. However, the legislative amendment alone is not sufficient to ensure the safe construction and operation of gas networks from new materials. The article presents selected properties of PA12 polyamide and associated conditions for the design, construction and operation of gas pipelines. The basic criteria for determining the maximum operating pressure including long-term resistance and the phenomenon of rapid crack propagation are presented. The phenomenon of slow crack growth and the method of testing the resistance of PA12 pipes to its occurrence as well as the resulting acceptable damages to pipe surfaces are described. The article presents the conditions to be considered during transport and storage taking into account the resistance of PA12 pipes to UV radiation. Due to the flexibility of pipes, the conditions for changing the direction of the gas pipeline without the use of additional angle fittings were described. The possibility of closing the gas flow by the clamping method was pointed out and attention was paid to the necessity of greater caution during operating works at negative temperatures due to a decrease in the flexibility of the pipes. The basic parameters of the butt welding process were presented, which differ from those used when connecting PE pipes and fittings. Attention was paid to the necessity to modify the parameters of available procedures for conducting leak tests due to higher circumferential stiffness of PA12 pipes compared to PE ones.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono ocenie możliwości zastosowania techniki zaciskania do zamykania przepływu gazu na gazociągach zbudowanych z rur poliamidowych PA 12. W trakcie budowy gazociągów, podczas prac eksploatacyjnych na czynnych gazociągach, jak również użytkowania gazociągów istnieje czasami konieczność ograniczenia lub zamykania przepływu gazu. W gazociągach z polietylenu technika taka stosowana jest z powodzeniem od lat. Dla rur polietylenowych norma PN-EN 1555-2:2012 przedstawia ogólne wymagania dotyczące techniki zaciskania. Wymagania w stosunku do systemów rurociągów budowanych z poliamidu PA 12 określone są w normach z serii ISO 16486. Normy te nie podają żadnych, nawet ogólnych wymagań dotyczących techniki zaciskania. Norma ISO 16486 w części 6, tj. Kodeksie postępowania w zakresie projektowania, obsługi i instalacji, podaje jedynie, że w przypadku stosowania techniki zaciskania należy przestrzegać zaleceń producenta, ale brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących wykonywania tego procesu. Technika zaciskania prowadzona według nieprawidłowych procedur lub w sposób niekontrolowany może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość hydrostatyczną rur PA 12 lub doprowadzić do uszkodzenia rury. W ramach prac realizowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym przewidziano przeprowadzenie badań rur z poliamidu po wykonanych operacjach zaciskania. Miało to posłużyć określeniu wpływu zaciskania na parametry wytrzymałościowe rur z poliamidu PA 12. W ramach realizacji pracy, na podstawie przeprowadzonej analizy, ustalono warunki, w jakich przebiegały procesy zaciskania. Na przygotowanych próbkach wykonano zaciskania realizowane w różnych warunkach i według różnych procedur. Następnie zostały przeprowadzone badania laboratoryjne zaciśniętych próbek, pozwalające ocenić wpływ procesu zaciskania na wytrzymałość hydrostatyczną rur PA 12. Na podstawie uzyskanych wyników i ich analizy stwierdzono, że nie zaobserwowano zmniejszenia odporności rur poliamidowych na ciśnienie wewnętrzne pod wpływem odkształceń w trakcie zaciskania rur PA 12, co pozwala na sformułowanie wniosku, że operacje zaciskania nie mają istotnego wpływu na wytrzymałość gazociągu budowanego z rur PA 12, a zatem na bezpieczeństwo jego użytkowania.
EN
This article is devoted to assessing the possibility of using the clamping technique to close gas flow on gas pipelines built of PA12 polyamide pipes. During the construction of gas pipelines, operating works on active gas pipelines, as well as during the use of gas pipelines, there is sometimes a need to limit or close the gas flow. In polyethylene gas pipelines, this technique has been successfully used for years. For polyethylene pipes, the PN-EN 1555-2:2012 standard presents the general requirements for the clamping technique. The requirements for pipeline systems built of PA12 polyamide are specified in the standards of the ISO 16486 series. These standards do not give any, even general requirements, for the technique of clamping. The ISO 16486 standard in part 6, i.e. the Code of Practice for Design, Operation and Installation, only states that when using the clamping technique, the manufacturer’s instructions must be followed but there are no detailed guidelines for performing this process. The clamping technique carried out according to incorrect procedures or in an uncontrolled manner may have a negative effect on the hydrostatic strength of PA12 pipes or lead to pipe damage. As part of the work carried out at the Oil and Gas Institute – National Research Institute, it is planned to carry out tests on polyamide pipes after clamping operations. This was to help determine the impact of clamping on the strength parameters of PA12 polyamide pipes. As part of the implementation of the work based on the conducted analysis, the conditions in which the clamping processes were carried out were established. Clamping was carried out on various samples under various conditions and according to different procedures. Laboratory tests of clenched samples were then carried out, allowing to assess the impact of the clamping process on the hydrostatic strength of PA12 pipes. On the basis of the obtained results and their analysis, it was found that no reduction of polyamide pipe resistance to internal pressure under the influence of deformations during pipe clamping PA12 was observed, which allows to conclude that clamping operations have no significant impact on the strength of the pipeline built of PA12 pipes, therefore for the safety of its use.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii autora na temat potencjalnych możliwości monitorowania stanu gazociągu podmorskiego w relacji złoże B8 (wydobycie surowca) – Władysławowo (odbiór i wykorzystanie gazu) przy wykorzystaniu zasobów Marynarki Wojennej RP. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania batymetryczne posadowienia gazociągu pożądane jest posiadanie wydajnych i bezpiecznych dla załóg okrętowych systemów odpowiedzialnych za monitorowanie stanu podmorskich linii przesyłowych. Kluczowymi elementami determinującymi prowadzenie działań poszukiwania obiektów niebezpiecznych w toni wodnej jest skrócenie czasu misji oraz wysokie prawdopodobieństwo wykrycia. Artykuł przedstawia zbiór głównych zagrożeń dla funkcjonowania obiektu ważnego dla niezależności energetycznej państwa (dywersyfikacja dostaw). W tym ujęciu przeanalizowany został przykład wykrycia pojazdu bezzałogowego w pobliżu gazociągu Nord Stream wraz z określeniem negatywnego wpływu dla użytkowników morza i stan bezpieczeństwa. Obserwowany w ostatniej dekadzie dynamiczny rozwój technologii bezzałogowych (powietrznych, nawodnych, podwodnych) kreuje nowe możliwości wykorzystania systemów autonomicznych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i nadzoru środowiska morskiego. Siły przeciwminowe Marynarki Wojennej RP zostały wzmocnione poprzez wprowadzenie do służby nowego typu niszczyciela min (Kormoran II) w ramach programu modernizacyjnego sił morskich. Zaprezentowane w opracowaniu systemy bezzałogowe wyposażone w zaawansowane technologicznie sonary oraz wysokie poziomy autonomiczności tworzą nowe możliwości dla efektywnego wykrywania, klasyfikacji, identyfikacji oraz neutralizacji obiektów niebezpiecznych znajdujących się na dnie morza oraz w toni wodnej. Artykuł wskazuje główne zalety wykorzystania technologii bezzałogowych zapewniających skrócenie czasu działania i zapewnienie bezpieczeństwa załogom. Marynarka Wojenna RP posiada już doświadczenie z bojowego użycia tego typu systemów w działaniach na rzeczywistych obiektach historycznych. Realizacja zadań pozwala na szkolenie operatorów systemów i zebranie niezbędnego doświadczenia. Zwraca także uwagę na podwójny charakter zastosowań systemów autonomicznych zarówno dla działań z zakresu obronności, jak i bezpieczeństwa.
EN
The aim of this article is to present the author’s opinion about possible underwater natural gas pipeline monitoring using Polish Navy resources. Due to the bathymetrical characteristics of the pipeline equatorials the high efficiency and safe for the deck operators systems are expected to support the bottom survey and gas line monitoring. Time and engaged resources reduction are crucial factors in this kind of mission together with high probability of possible dangerous objects detection. The paper describes main threats for the underwater transportation line as a state energetic independence vital object (supplies diversification). An example of a threat caused by lost unmanned platform technologies near Nord Stream was presented and analyzed as well. The rapid development of unmanned maritime technologies (aerial, surface and subsurface) observed in the last decade creates new possibilities in maritime security/surveillance applications. The Polish mine counter measures assets which were equipped with sophisticated AUV’s as a part of the Polish Navy modernization process (new minehunters Kormoran IInd class deployable). The presented autonomous underwater vehicles (AUV) are equipped with advanced sonars and create new possibilities in the issue of effective threats detection/classification/identification and neutralization. The main advantages of such solutions were pointed in the article with the crucial one based on time reduction as well as human – deck operators threats constraints. The first successes in the operational use of unmanned systems were reached during the military exercises (historical ordnance disposal) conducted on historical mine laying areas. This creates good possibilities to train the unmanned system operators in live objects activity which improves skills and knowledge. Moreover, the double use applications of unmanned technologies both in defense and maritime security has been observed.
EN
Buried pipelines are subjected to the action of static forces and moments caused by friction forces at the pipeline-ground contact. At the same time, pipelines are subjected to dynamic actions generated by paraseismic pulses, in particular, in areas of mining and heavy traffic. The paper presents and experimentally verifies a test method of tribological pipeline-soil interaction in conditions of artificially induced soil static and dynamic actions. The applied test methodology allows the determination of friction forces at the tested pipeline section. The friction forces changes over time on the pipeline and soil surface for the varying pipeline tensioning forces were continuously recorded during the tests. Based on the Short-Time Fourier Transform (STFT) of signals, the paper presents the impact of dynamic actions on momentary values of measured friction forces. Relationships are given that allow the determination of friction forces between the pipeline and the soil, including their limit values resulting in the loss of the mutual adhesion of the pipeline and the soil.
PL
Gazociągi zagłębione w gruncie narażone są na oddziaływania statycznych sił i momentów powstających pod wpływem działania sił tarcia w kontakcie rury z gruntem. Jednocześnie gazociągi poddawane są oddziaływaniom dynamicznym, mającym genezę w impulsach pochodzenia parasejsmicznego. Szczególnie dotyczy to obszarów objętych działalnością górniczą i wzmożonym oddziaływaniem komunikacyjnym. W artykule przedstawiono oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę badań tribologicznej współpracy gazociągu z gruntem w warunkach wywoływanych sztucznie oddziaływań statycznych oraz dynamicznych gruntu. Zastosowana metodyka badawcza pozwala na wyznaczenie wartości sił tarcia na badanym odcinku gazociągu. Podczas badań prowadzono ciągłą rejestrację czasowych zmian sił tarcia na powierzchni gazociągu i gruntu dla zmiennych wartości sił naciągu rury. W artykule, w oparciu o metodę krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT) sygnałów, przedstawiono wpływ wymuszeń dynamicznych na chwilowe wartości mierzonych sił tarcia. Podano zależności umożliwiające wyznaczenie wartości sił tarcia gazociągu i gruntu, w tym także ich granicznych wartości, po przekroczeniu których następuje utrata wzajemnej przyczepności rury i gruntu.
PL
W artykule opisano metodykę zgrzewania elektrooporowego w ujemnych temperaturach otoczenia, polegającą na ustaleniu parametrów wstępnego nagrzewania poprzez zastosowanie obniżonego napięcia zgrzewania w określonym czasie. Celem tego działania było uzyskanie dodatniej temperatury kształtki i rury, tak aby można było rozpocząć właściwy proces zgrzewania. Opracowaną metodykę zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The paper describes the developed method of electrofusion welding in sub-zero ambient temperatures, consisting of the setting of preheating parameters taken by applying a reduced welding voltage at a given time. This process was supposed to cause positive temperature of the fitting and the pipe so that the proper welding process could be started. The developed methodology was verified experimentally.
12
Content available remote Ciśnieniowe próby szczelności gazociągów z tworzyw sztucznych o MOP 1,6 MPa
PL
W artykule omówiono odkształcenia, jakim podlegają rury z materiałów o właściwościach lepkosprężystych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego, w tym podczas ciśnieniowych prób szczelności. Omówiono wybraną procedurę prowadzenia próby szczelności oraz przedstawiono wyniki jej realizacji na przykładzie rur z poliamidu PA 12 o MOP 1,6 MPa.
EN
The article discusses the deformations to which pipes with viscoelastic materials proporties are subjected to under the influence of internal pressure, including during pressure tightness tests. The selected procedure for conducting the leak test was discussed and the results of its implementation on the example of polyamide PA12 pipes with MOP 1.6 MPa were presented.
EN
The article presents the influence of friction force values during the contact of a gas pipeline with sand pack on the transmission of soil vibrations on a tested pipe section. Field experiments were carried out on standard gas pipeline insulations subjected to dynamic interactions. The load sources comprised artificially generated soil vibrations with an impulsive character. Within the course of experiments, soil and pipe vibration acceleration signals were registered for different values of friction forces in its contact with the soil. The value of friction forces being a variable parameter during experiments were applied by the change of values of the tension static force of the gas pipeline section. The analysis of the registered soil and pipe vibration acceleration signals were conducted based on the time-domain signal decomposition method, Hilbert-Huang Transform (HHT). This method enables one to decompose the non-stationary vibration acceleration signal into narrowband components. For each component, a course of instantaneous values for frequency and amplitude was specified. The dependence of the pipe vibration acceleration amplitude on the pipe tensile force and friction force of the pipe in the contact with the soil was demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wartości sił tarcia w kontakcie rury gazociągu z obsypką piaskową na przenoszenie drgań gruntu na badany odcinek rury. Przeprowadzono eksperymenty poligonowe, w trakcie których standardowo posadowiona w gruncie rura gazociągu poddawana była oddziaływaniom dynamicznym. Źródłem obciążeń były wywoływane sztucznie drgania gruntu o charakterze impulsowym. W trakcie eksperymentów zarejestrowano sygnały przyspieszeń drgań gruntu oraz rury dla różnych wartości sił tarcia w jej kontakcie z gruntem. Będąca parametrem zmiennym podczas eksperymentów wartość siły tarcia zadawana była poprzez zmianę wartości siły statycznego naciągu odcinka rury gazociągu. Analizę zarejestrowanych sygnałów przyspieszeń drgań gruntu oraz rury przeprowadzono w oparciu o czasową metodę dekompozycji sygnałów Hilbert Huang Transform (HHT). Metoda ta umożliwia rozkład niestacjonarnego sygnału przyspieszenia drgań na składowe wąskopasmowe. Dla każdej składowej określono przebieg chwilowych wartości częstotliwości oraz amplitudy. Wykazano zależność amplitudy przyspieszeń drgań rury od sił naciągu oraz siły tarcia rury w kontakcie z gruntem.
EN
In this paper, the dynamic response of an overground steel pipeline to a real mining shock is presented. The submodeling method was used in the calculation. Firstly, time history analysis of a simplified beam model of the pipeline (a global model) was conducted. Secondly, the 3D model of a part of the structure over the support was created (a submodel). The submodeling analysis allowed obtaining stress distribution in the bolted connection of the pipeline segments.
PL
W artykule przedstawiona została analiza odpowiedzi dynamicznej naziemnego gazociągu na rzeczywisty wstrząs górniczy. W obliczeniach zastosowano technikę submodelingu. W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia uproszczonego, belkowego modelu całego gazociągu (model globalny). W drugim etapie zastosowano model 3D fragmentu konstrukcji, obejmujący odcinek gazociągu nad podporą (submodel). Analiza z zastosowaniem techniki submodelingu pozwoliła na dokładne rozeznanie pracy złącza gazociągu oraz na określenie rozkładu naprężeń w kołnierzu i śrubach złącza.
PL
Na świecie dostępne są technologie rur kompozytowych do budowy gazociągów wysokiego ciśnienia, które mogą być również wykorzystane do budowy rurociągów technologicznych na terenach zakładów górniczych ropy i gazu. Stosowanie ich w Polsce ograniczone jest przepisami oraz brakiem warunków technicznych do ich projektowania, budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę krajowych przepisów oraz aktualny stan w zakresie normalizacji. W oparciu o istniejące specyfikacje techniczne oraz przewidywane obciążenia i oddziaływania na rurociągi opracowano wstępne założenia do budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia i rurociągów technologicznych na obszarach poszukiwań ropy i gazu.
EN
Composite pipe technology for the construction of high pressure gas pipelines is available worldwide, which can also be used to construct technological pipelines in oil and gas mines. In Poland the use of such pipelines is limited by regulations and lack of technical conditions for their design, construction and operation. The article presents an analysis of national legislation and the current status of standardization. Based on the existing technical specifications and anticipated loads and impacts on pipelines, preliminary guidelines for the construction of high pressure gas networks and technological pipelines for the areas of oil and gas exploration was developed.
PL
Na podstawie dostępnej literatury, obowiązujących aktów normatywnych i instrukcji oraz własnych doświadczeń zostały opracowane wytyczne do oceny funkcjonalności zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych stosowanych do łączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Jednolite wytyczne mogą przyczynić się do poprawy jakości połączeń zgrzewanych, a tym samym do zwiększenia niezawodności pracy sieci gazowych.
EN
On the basis of the available literature, normative acts, instructions and own experiences, guidelines have been developed to assess the functionality of butt and electrofusion welding used to connect plastic pipes. Uniform guidelines can help to improve the quality of welded joints and thus increase the reliability of gas networks.
17
Content available remote Przekroczenia bezwykopowe na trasie gazociągu DN1000 Czeszów-Kiełczów
PL
Na trasie gazociągu DN1000 Czeszów-Kiełczów o długości 33 km realizowanych jest w sumie 30 przekroczeń bezwykopowych. Do tego celu wykorzystywane są cztery technologie.
PL
Problematyka doboru właściwej metody remontu sieci gazowej w coraz większym stopniu i zakresie dotyczy metod renowacji. Jednym z takich rozwiązań jest technologia Primus Linę której praktyczne wykorzystanie może przyczyniać się do odtworzenia istniejącej infrastruktury gazowej zwłaszcza w terenach „trudnych” gdzie dotychczasowe metody mogą okazać się niemożliwe do zastosowania lub nieefektywne. Artykuł przedstawia rzeczywiste zastosowanie technologii Primus Line Line, która z powodzeniem choć nie bez komplikacji została wykorzystana do renowacji gazociągu średniego ciśnienia DN 250 stal o ciśnieniu roboczym około 300kPa w miesiącu maju i czerwcu 2016 roku. Istotność przedstawionych w artykule prac charakteryzuje tak położenie gazociągu pod dnem Wisły jak i jego znaczenie dla systemu zasilania w gaz miasta Krakowa. Na powyższe nałożyły się liczne w latach ubiegłych awarie gazociągu skutkujące koniecznością zatrudnienia wykfalifikowanych ekip płetwonurków celem zastopowania wycieku gazu z gazociągu.
EN
The issue of selection of the appropriate method of gas networks repair in increasingly greater scope and extent is related to renovation methods. One such solutions is Primus Line technology, practical use of which might contribute to the restoration of the existing gas infrastructure, particularly in the “difficult” areas where the current methods could be non-effective or impossible to employ. The article presents the actual application of Primus Line technology which has been successfully used, although not without complications, for the renovation of medium pressure gas pipeline DN 250 steel, with a working pressure of about 300kPa in May and June of 2016. The significance of the work presented in the article is characterized by the location of a gas pipeline at the bottom of the Vistula River and its importance for the gas supply to the city of Krakow. Abovementioned factors overlapped with numerous failures of the pipeline in the past which required the employment of qualified teams of divers whose aim was to stop the leakage of gas from the pipeline.
EN
The aim of the study was to determine the effect of friction forces on strains of a gas pipeline pipe in conditions of static and dynamic load. The experiments were conducted on a 28-metre section of pipe laid in quartz sand haunching. The source of dynamic loads was artificially generated soil vibration of a pulse character, which can be interpreted as seismic-like waves of mining origin. The static loads were applied by means of an actuator, which allowed the setting of different values of tension force acting along the pipe axis. The dynamic strain and vibration acceleration of the pipeline were measured during the experiments at different values of tension forces. The recorded signals were subjected to the time-domain decomposition by using the Hilbert-Huang transform. The method allows for the correct decomposition of the primary signal that describes the non-stationary and nonlinear phenomena as a sum of quasi-harmonic components whose amplitudes and frequencies are the parametric functions of time. The analysis included the determination of the influence of friction force in contact between the pipe and the sand haunching on the parameters of dynamic strain signals.
PL
Celem badań było określenie wpływu sił tarcia na stan odkształceń rury przesyłowej gazociągu w warunkach obciążenia statycznego oraz dynamicznego. Eksperymenty przeprowadzono na 28-metrowym odcinku rury ułożonej standardowo w gruncie w obsypce z piasku kwarcowego. Źródłem obciążeń dynamicznych rury przesyłowej w trakcie eksperymentów były wywoływane sztucznie drgania gruntu o charakterze impulsowym, które można interpretować jako fale parasejsmiczne pochodzenia górniczego. Obciążenia statyczne rury wywoływane były za pomocą siłownika, umożliwiającego zadawanie różnych wartości siły naciągu działającej wzdłuż jej osi. Podczas eksperymentów dla różnych wartości sił naciągu rury zmierzono sygnały dynamiczne jej odkształceń oraz przyspieszeń drgań. Zarejestrowane sygnały poddano dekompozycji w dziedzinie czasu z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga. Metoda umożliwia poprawną dekompozycję sygnału pierwotnego na sumę quasi-harmonicznych składowych, których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W ramach analizy określono wpływ wartości siły tarcia w kontakcie rury z obsypką piaskową na wartości parametrów dynamicznych sygnałów odkształceń.
PL
W artykule określono kryteria oceny jakości połączenia zgrzewanego doczołowo rur typu III PE/PP zgrzewanych bez usuwania warstwy ochronnej na podstawie wyników geometrii wypływek zgrzewów i przesunięcia ścianek łączonych rur oraz oceny wizualnej.
EN
The article sets out the criteria for the evaluation of the quality of butt fusion joint pipes of the type III PE/PP without removing the protective layer, based on the results of geometry welding burrs and offset walls of the pipes to be connected and visual assessment.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.