Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz koksowniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Unia Europejska w powszechnej opinii uważana jest za światowego lidera w walce z postępującymi zmianami klimatu. Wspólnota wdraża rozmaite mechanizmy proklimatyczne, wśród których szczególną popularność zdobywają ostatnio rozwiązania mające na celu transformację gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
PL
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa (dawniej Spółka Energetyczna „Jastrzębie”) jako pierwsza firma w Polsce zastosowała do wytworzenia energii gaz koksowniczy. Układ kogeneracyjny z silnikiem gazowym, wykorzystującym tak trudne paliwo, był nowatorską inwestycją. Dziś spółka może dzielić się doświadczeniem i wiedzą z sześcioletniej eksploatacji.
PL
W wielu procesach przemysłowych produktem ubocznym są gazy technologiczne o zróżnicowanej wartości opałowej. Do takich gazów należy między innymi gaz koksowniczy. Gazy te w zależności od potrzeb i możliwości wykorzystuje się w tych procesach, zmniejszając zużycie wysokokalorycznych paliw podstawowych. Zwiększa to sprawność energetyczną procesów przemysłowych. Nadwyżki gazów technologicznych można wykorzystać w sposób efektywny energetycznie. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną układu kogeneracyjnego zasilanego gazem koksowniczym i wyposażonego w gazowy silnik tłokowy o mocy elektrycznej 2,9 MW oraz układu produkującego energię elektryczną, wyposażonego w kocioł i turbinę parową, o mocy elektrycznej 71 MW. Oceny energetycznej dokonano na podstawie opracowanych modeli obliczeniowych zawierających bilanse energii i substancji poszczególnych urządzeń i w oparciu o wybrane wskaźniki energetyczne, charakteryzujące efektywność produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicach i na ich podstawie opracowano odpowiednie wnioski oraz dokonano krótkiego podsumowania.
EN
In many industrial processes the common by-products are flue gases with diverse low heating value. One of such by-products is coke-oven gas. These gases depending on the needs and possibilities are utilized directly in industrial units, lowering the consumption of standard high-calorie fuels which increases the efficiency of the actual industrial processes. The surplus of such by-products can be utilized in an energy-efficient way. The article presents an energy assessment of an exemplary CHP unit equipped with a gas piston engine with power of 2.9 MW powered with coke-oven gas and an exemplary unit equipped with steam boiler and steam turbine to produce electrical energy with power of 71 MW. The energy assessment has been conducted on the basis of a developed model which encompasses mass and energy balance equations formulated for the particular devices. Moreover, energy assessment indicators which characterize the efficiency of units to produce electrical energy and heat also have been calculated. Calculation results have been presented in enclosed tables. On the basis of obtained calculation results, appropriate conclusions have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono porównanie różnych metod wyznaczania współczynnika ściśliwości gazu przy zwiększonej zawartości wodoru. Jako kontrolną zastosowano metodę GERG-2008. Badanymi metodami były: AGA8 i SGERG 88.
EN
The article presents a comparison of different methods of determining the gas compressibility factor for gas with enhanced hydrogen content. As the control method was used GERG-2008. The AGA8 and the SGERG 88 were the tested methods.
PL
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania programu komputerowego CHEMCAD do opracowywania modelu procesów przemysłowych i wykonywania za ich pomocą symulacji procesowych. Możliwości programu CHEMCAD przedstawiono na podstawie procesu oczyszczania gazu koksowniczego metodą amoniakalną. Metoda ta składa się z dwóch powiązanych ze sobą węzłów absorpcji H2S i NH3 oraz desorpcji z wód procesowych amoniaku i składników kwaśnych. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki analizy wrażliwości niektórych parametrów procesu przy zmianie parametrów wejściowych.
EN
The aim of the article was presentation of CHEMCAD Computer Program application for industrial process models development and process simulations. The potential of the CHEMCAD has been presented based on ammonia method of coke oven gas treatment. The method consists of two connected nodes of H2S i NH3 absorption and desorption of ammonia and acid contents from process water. The article presents exemplary results of sensitivity analysis of some process parameters while changing the input parameters.
PL
Działanie czynników chemicznych zawartych w gazie koksowniczym może powodować pogorszenie stanu technicznego gazociągów. Istnieje możliwość przywrócenia ich funkcji dzięki zastosowaniu wybranej techniki renowacji. Ze względu na skład gazu koksowniczego wymagana jest dodatkowa ocena możliwości ich zastosowania. W artykule zamieszczono przegląd metod podwyższania trwałości gazociągów oraz kryteria oceny technik renowacji z uwzględnieniem parametrów fizycznych przesyłanego medium i zakładanego czasu eksploatacji.
EN
The influence of chemical agents contained in coke gas can cause deterioration of the condition of gas pipelines. Their functionality can be restored by using a chosen renovation method. Because of the composition of coke gas an additional evaluation of the usefulness of renovation methods is required. The article provides an overview of methods for increasing the durability of gas pipelines and criteria for evaluating renovation techniques, taking into account the physical parameters of the transported gas and expected period of exploitation.
PL
W procesie koksowania węgla w baterii koksowniczej oprócz koksu jednym z głównych produktów jest gaz koksowniczy, który stanowić może wartościowe paliwo gazowe. W przybliżeniu połowa produkowanego gazu wykorzystywana jest do opalania baterii i innych celów technologicznych a reszta gazu przetworzona na energię elektryczną i ciepło może z nadmiarem wystarczyć na pokrycie energetycznego zapotrzebowania energochłonnej technologii koksowniczej. Znaczna część wyprodukowanej energii, ponad potrzeby własne koksowni, może stanowić przedmiot sprzedaży poprawiając końcowy efekty ekonomiczny zakładu koksowniczego. W zależności od konsumpcji energii w koksowni na sprzedaż można przeznaczyć 45 75% wyprodukowanej energii z gazu koksowniczego. W artykule przedstawiono metody produkcji energii z gazu koksowniczego stosowane w koksownictwie.
EN
The coking process of coal in a coke oven battery besides coke as the main product provides also coke oven gas as a valuable gaseous fuel. Approximately, a half of the produced gas is used for battery heating and other technological purposes. The excess of the gas converted into electricity and heat is sufficient to cover the energy needs of a coking plant. A significant part of energy produced from coke oven gas can be a selling item for improving the economic effects of a cokery. About 45-75 % of energy produced from coke oven gas can be sold, depending on the actual energy consumption of a coking plant. The methods for obtaining of energy from coke oven gas, used in coke industry, have been presented in this article.
PL
Artykuł zawiera wstępny projekt, oraz analizę opłacalności budowy elektrociepłowni przemysłowej małej mocy wykorzystującej jako paliwo gaz pochodzący z procesu produkcji koksu. Instalacja ta ma w założeniu pokryć pełne zapotrzebowanie koksowni na ciepło technologiczne i energię elektryczną. Powstałe nadwyżki energii elektrycznej mają zostać sprzedane do sieci elektroenergetycznej. W pracy przedstawiono strukturę produkcji oraz zużycia nośników energii (gazu, ciepła i energii elektrycznej). Przeprowadzono niezbędne obliczenia bilansów cieplnych, na podstawie których dokonano wstępnego doboru maszyn i urządzeń stanowiących strukturę zakładu. Ustalono optymalne wartości czynnika roboczego oraz wyznaczono podstawowe parametry techniczno-ekonomiczne. Ostatnim etapem pracy było przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji, w tym analizy wrażliwości na zmiany wybranych parametrów takich jak: dostępność gazu, zapotrzebowanie koksowni na nośniki energii oraz ich cena panująca na rynku. Analiza rachunku ekonomicznego wykazała, że zaproponowane rozwiązanie elektrociepłowni gazowej może stanowić alternatywę do obecnie stosowanego rozwiązania, tj. sprzedaży gazu koksowniczego przy jednoczesnym zakupie energii elektrycznej i ciepła technologicznego na rynku.
EN
The paper presents the results of preliminary feasibility study with financial analysis of the construction of coke gas fired industrial CHP. This installation is to cover the full demand of coke plant for heat (steam) and electricity, the surplus of electricity will be sold. The paper presents the structure of production and consumption of energy (gas, heat and electricity). Initial selection of machines and devices comprising the structure of the CHP was based on heat balance calculations (steam consumption). Few solutions were taken into considerations to find the optimal values of the technical and economic parameters. The final part of the study was to analyze the sensitivity of the profitability of the investment, depending on the changes of selected parameters such as availability of gas or electricity prices. Sensitivity analysis proved a good financial durability of the project. Financial calculation showed that the proposed solution for industrial CHP may be an alternative to the current situation where coke gas is being sold, and electricity and heat is being purchased on the market.
EN
The paper presents a pre-feasibility study of an industrial combined heat and power plant based on reciprocating engines fuelled with gaseous fuel created during hard coal gasification. Heat and electricity generated at the investigated plant are intended to fully cover own consumption of the coke production facility, with possible surplus being sold to the power market. The paper presents a structure of energy carriers consumption and availability. Essential thermodynamic and energy balance calculations had been used to select technology, optimise working fluid parameters and finally select proper equipment types. The final stage of the study involved economic calculations with sensitivity analysis for selected parameters. Final results prove that a CHP plant with combustion engines running on coke oven gas is feasible in both technical and economic terms.
PL
Praca dotyczy wstępnej analizy opłacalności budowy elektrociepłowni przemysłowej wyposażonej w silniki spalinowe zasilane paliwem gazowym powstałym w procesie zgazowania węgla kamiennego. W założeniu wyprodukowane przez instalację ciepło oraz energia elektryczna powinny pokryć pełne zapotrzebowanie zakładu, a występująca nadwyżka sprzedana do systemu elektroenergetycznego. W artykule zaprezentowano strukturę dostępności, oraz zużycia nośników energii. Przeprowadzono podstawowe obliczenia termodynamiczne i bilansowe, które stanowiły podstawę wyboru technologii, optymalizacji parametrów czynnika roboczego, a następnie doboru maszyn i urządzeń w Elektrociepłowni. Ostatnim etapem pracy było przeprowadzenie obliczeń ekonomicznych wraz z analizą wrażliwości wybranych parametrów. Końcowe wyniki pracy świadczą o technicznej i ekonomicznej możliwości realizacji inwestycji Elektrociepłowni w oparciu o silniki spalinowe zasilane gazem koksowniczym.
11
PL
Produkcja nadmiarowego gazu koksowniczego w polskich koksowniach wynosi ponad 2 mld Nm3/r. Obecnie stosowane technologie oczyszczania gazu pozwalają w znaczącym stopniu na usunięcie z niego takich zanieczyszczeń, jak amoniak i związki siarki, dzięki czemu można zaliczyć go do paliw o małej szkodliwości dla środowiska. Podstawowym elementem wyróżniającym gaz koksowniczy spośród innych paliw gazowych jest ponad 50-proc. zawartość w nim wodoru, co czyni ten gaz paliwem o małej emisji C02. Głównymi kierunkami energetycznego wykorzystania gazu w dotychczasowej praktyce przemysłowej było opalanie tradycyjnych kotłów energetycznych w zakładowych lub pobliskich ciepłowniach miejskich. Choć system ten zapewniał zaspokojenie własnych potrzeb w zakresie dostawy ciepła, to nie pozwalał na pełne wykorzystanie możliwości energetycznych gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej.
EN
A review, with 14 refs., of coke oven gas uses for energy prodn. in power units, gas engines and gas turbines as well of methods for the coke oven gas purifn.
PL
Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/Nm3 i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Interesujące wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego szczególnie przydatny w przypadku eksploatacji silnika o zapłonie samoczynnym. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu emitowanych z silnika spalin. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 6-8 % nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.
EN
Coke oven gas obtained in coking plants during production of coke may be considered an energetically interesting fuel with heating value equal to cca. 18 MJ/Nm3 and characterized by small content of CO2. Particularly interesting seems to be utilization in current generating unit based on piston engine. Prior to that process necessary is to adequately clean the coke gas from naphthalene, which may pose a threat while condensing in gasses engine feeding system. In this article a naphthalene removal process is described with use of original coke gas cleaning technology. Research shows results of coke gas utilization tests, in self-ignition piston engine. John Deere 4045, 50kW mechanical power engine has been selected for tests. It has been adapted particularly for dual fuel feeding. Primary fuel for the current generator is Diesel oil, which during test is replaced with coke gas. Series of tests have been carried in order to specify an optimal value of ignition dose. During research an analysis of flue gas composition was carried out. Promising results were achieved with 6-8 % nominal dosage of Diesel oil as well as low emission of contaminants.
PL
Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo, o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/m3n i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Paliwem podstawowym agregatu prądotwórczego był olej napędowy, który w trakcie badań zastępowany był gazem koksowniczym. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu spalin emitowanych z silnika. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8÷9% nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo, o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/m3n i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Paliwem podstawowym agregatu prądotwórczego był olej napędowy, który w trakcie badań zastępowany był gazem koksowniczym. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu spalin emitowanych z silnika. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8÷9% nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.
EN
Coke gas acquired form plants during production of coke may be considered an energetically interesting fuel with lower heating value equal to ca. 18 MJ/m3ncharacterized by small content of CO2. Particularly justified seems to be utilization in current generating unit based on piston engine. Prior to that process necessary is to adequately clean the coke gas from naphthalene, which may pose a threat while condensing in gasses engine feeding system. In this article a naphthalene removal process is described with use of original coke gas cleaning technology. Research shows results of coke gas utilization tests, in self-ignition piston engine. John Deere 4045,50 kW mechanical power engine has been selected for tests. It has been adapted particularly for dual fuel feeding. Primary fuel for the current generator is Diesel oil, which during test is replaced with coke gas. Series of tests have been carried in order to specify an optimal value of ignition dose. During research an analysis of flue gas composition was carried. Promising results were achieved with 8÷9% nominal dosage of Diesel oil as well as low emission of contaminants.
PL
Koksownictwo w XXI wieku przeszło istotną modernizację w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Obecnie maszyny, urządzenia i instalacje gazu koksowniczego są wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, aby zapobiec niekontrolowanemu wydostawaniu się niebezpiecznych substancji z obiektów technologicznych, a także wyposażone są w systemy monitorowania szkodliwych substancji w powietrzu w koksowniach. Jednym z nierozwiązanych problemów jest obecność cyjanowodoru w gazie koksowniczym i w wodzie separatorowej powstałej w czasie produkcji benzolu. Benzol jest jednym z produktów w koksowni. W literaturze przedmiotu nie natrafiono na opisy dokładnych badań nad obecnością cyjanowodoru w gazie koksowniczym i w wodzie po oddzieleniu od benzolu. Celem tej pracy jest zobrazowanie potencjalnego zagrożenia cyjanowodorem w koksowni.
EN
In the twenty-first century in coke plants a several modernizations were implemented to improve environmental protection .Currently, machines, equipment and installations of coke gas are equipped with modern security to prevent uncontrolled escape of dangerous substances out of the technological facilities, and also are equipped with monitoring systems of harmful substances in the air in the coke ovens. One of the unsolved problems is the presence of hydrogen cyanide in the coke oven gas as well as in water remaining after separation from benzole. Benzole is one of products in coke plants. In the literature lacks descriptions of the exact test on the presence of cyanide in coke oven gas and water after separation from benzole. The aim of this paper is to illustrate the potential danger from hydrogen cyanide in coke plants.
PL
Przedmiotem badań był silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego ON/gaz koksowniczy, napędzający agregat prądotwórczy. Uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8-9% nominalnej dawki ON oraz niską emisję zanieczyszczeń. Przeprowadzono serie testów nad doborem optymalnej wielkości dawki zapłonowej połączone z pomiarami składu emitowanych spalin. Badania prowadzono z wykorzystaniem rzeczywistego gazu w Kombinacie Koksochemicznym S.A. w Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu. Gaz poddano dodatkowej operacji usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. Uzyskane wyniki i zebrane doświadczenia otwierają drogę do wykorzystania tańszych w eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dużych mocy.
EN
The subject of research was an engine John Deere 4045 with mechanical power of 50 kW customized for dual fuel operation on ON/coke oven gas, driving an electricity generator. Very promising effects as well as low emission of pollutants were obtained with 8-9% of nominal ON dosage. Series of test has been conducted to select proper amount of ignition injection which were done together with use of flue gas emission measurements. Research was done using real gas in Coke plant “Jadwiga” in Zabrze. Gas was subjected to additional scrubbing of naphthalene with use of original technology of coke oven gas purification. Acquired results and experience gained, opened the path for the use of, cheaper in exploitation, co generators of high power.
16
Content available Gaz koksowniczy paliwem do silnika gazowego
PL
Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu zawiera w swoim składzie ponad 50% wodoru, ok. 25% metanu, ok. 6% tlenku węgla oraz ok. 2% wyższych węglowodorów i posiada wartość opałowa na poziomie 18 MJ/m3. W zależności od wielkości produkcji zakładu koksowniczego dostępny jest w ilościach od 5 – 100 tys. m3/h. Wykorzystanie go jako paliwa do silnika gazowego, z uwagi na zawarte w nim zanieczyszczenia, głównie naftalenu i smoły jest utrudnione. Opracowana została oryginalna, bezodpadowa metoda dodatkowego doczyszczania gazu koksowniczego z naftalenu i smół na drodze wymywania olejem napędowym, który utylizowany jest jako dawka zapłonowa w silniku dwupaliwowym. Rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej.
EN
Coke oven gas acquired during production of coke is composed of 50% hydrogen, about 25% methane, about 6% carbon monoxide and around 2% of higher hydrocarbons and has a lower heating value about of 18 MJ/m3. Depending upon the scale of production of coke plant it is available in quantities from 5-100 thousand m3/h. Application as a fuel for gas engine, due to contaminants in its composition, mainly naphthalene and tars is difficult. An original, waste free, method was developed for additional cleaning of coke gas from naphthalene and tars on the basis of scrubbing with diesel oil, which is utilized further as an ignition injection in dual fuel engine. This solution has been applied for a patent protection.
PL
Gaz koksowniczy jest ubocznym produktem procesu koksowania węgla. Jego wielkość produkcji (wydajność w procesie koksowania ok. 17%) i skład (ponad 50% H2, około 25% CH4, około 10% CO, około 3-4% lekkich węglowodorów alifatycznych) sprawia, iż posiada on cechy, aby stanowić istotny surowiec energetyczny. Możliwości jego wykorzystania można poszerzyć o wykorzystanie w przemysłowej syntezie chemicznej (metanol, synteza OXO, amoniak), do produkcji wodoru lub też wykorzystać jako paliwo do zasilania silnika spalinowego. Wykorzystanie gazu koksowniczego jest jednak ograniczone obecnością zanieczyszczeń takich jak związki siarki (H2S, COS, merkaptany i in.) jak i naftalenu. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań głębokiego odsiarczania gazu koksowniczego oraz usuwania naftalenu. Badania głębokiego odsiarczania polegały na wykorzystaniu bezodpadowej, ciśnieniowej absorpcji w roztworze NaOH w temperaturze otoczenia. Przeprowadzone eksperymenty wykazały możliwość pełnego usunięcia H2 S jak i CH3 SH. Metoda tą nie są usuwane z gazu koksowniczego pozostałe związki siarki, głównie COS i CS2. Fakt ten sprawia, że metoda może być wykorzystana jako przygotowanie gazu koksowniczego do produkcji gazu syntezowego w połączeniu z dodatkową metodą odsiarczania adsorpcyjnego. Absorpcji ulegał także obecny w niewielkim stężeniu CO2, co dodatkowo obniżało pojemność sorpcyjną układu. Energetyczne wykorzystanie gazu koksowniczego jako paliwa do silników tłokowych jest ograniczone obecnością naftalenu w gazie. Sam naftalen nie stanowi problemu podczas spalania paliwa gazowego, natomiast jest szkodliwy dla układu zasilania silnika, gdzie może się odkładać w przewodach powodując niestabilną pracę lub wręcz ją uniemożliwiając. Przedstawiono koncepcję usuwania naftalenu z gazu koksowniczego poprzez jego absorpcyjne usuwanie w skruberze zraszanym olejem napędowym. Zużyty w procesie olej napędowy może zostać wykorzystany jako paliwo do napędzania silników wysokoprężnych. Badania wykazały możliwość usuwania naftalenu na drodze absorpcji w oleju napędowym do poziomu pozwalającego na wykorzystanie gazu koksowniczego do napędzania silnika spalinowego.
EN
Coke oven gas is a by-product of coal coking. Its yield in the coking process of around 17% and composition (on average 50% H2 , 25% CH4 , 10% CO, 3–4% light aliphatic hydrocarbons) makes it a very important energy source. Moreover, the possibility of its application can be extended to the petrochemical and fertilizer industries (synthesis of methanol, ammonia, OXO synthesis) to produce hydrogen or even for use as a fuel to power internal combustion engines. The presence of components such as sulfur compounds (H2 S, COS, mercaptans, etc.) and naphthalene limit the application of coke oven gas. This paper presents the results of deep desulphurisation and napthalene removal from coke oven gas. The studies of deep desulphurisation consisted of wasteless, pressurized absorption in an NaOH solution at ambient temperature. Experimentation showed the possibility of complete removal of H2 S and CH3 SH. However, it was impossible to remove other sulfur impurities (COS, CS2 ). This method, combined with an additional adsorption method of desulphurisation, can be applied to COG purification for its conversion to synthesis gas. Carbon dioxide present in coke oven gas at low concentrations would also cause the decrease of sorption capacity. The utilization of coke oven gas as a fuel for internal combustion engines is limited by the presence of naphthalene in the coke oven gas. Naphthalene itself is not a problem during the combustion of gaseous fuel, but it is harmful to the engine supply system. It can accumulate in pipes causing unstable engine operation. The paper presents the concept of deep naphtalene removal from coke oven gas through its absorption in diesel fuel. Diesel oil with absorbed naphtalene can be used as a feedstock for diesel engines. The studies showed the ability to remove naphthalene from COG by absorption in diesel fuel to a level enabling the use of the gas as a feedstock for internal combustion engines.
EN
The aim of presented paper is to conduct a risk analysis of the project consisting in construction of methanol production plant based on coke gas in "Przyjaźń" Cokery SA. Realisation of the project would allow to improve the economic effectiveness of the Cokery's core business activity by utilization of the primary coal-based product - COG, produced in the Cokery. What is more, methanol is not produced in Poland at present, despite the forecasted increase in domestic demand. Presented project assumes the application of technology proposed by design office SEDIN, implemented successfully in China, a country of more than 1000 operating cokeries. Nevertheless the project of construction of methanol production plant based on COG is burdened with significant risk, since such production plants do not exist in Poland nor in Europe. Classical investment appraisal based on the discount methods does not reflect the risk that the project is burdened with. NPV criterion has proven profitability of analysed investment project, however the question arises "What is the probability of achieving these particular deterministic values resulting from the project's financial evaluation"? To answer the above formulated question risk assessment was undertaken with the application of the method of stochastic simulation Monte Carlo, the main outcome of which is probability distribution of net present value - the basic indicator of an investment effectiveness. The Author suggested application of Monte Carlo simulation as a supplement to the standard investment appraisal, since it provides additional information, helpful in the investment decision making process.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni metanolu z gazu koksowniczego w Koksowni "Przyjaźń" SA. Realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę efektywności z podstawowej działalności biznesowej Koksowni poprzez zagospodarowanie podstawowego produktu węglopochodnego - COG, wytwarzanego w Koksowni. Ponadto w Polsce nie produkuje się obecnie metanolu, mimo przewidywanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Projekt zakłada zastosowanie technologii biura projektowego SEDIN, wdrożonej z powodzeniem przez Chiny, kraj z ponad 1000 działających koksowni. Niemniej jednak projekt budowy wytwórni metanolu z COG obarczony jest dużym ryzykiem, gdyż w chwili obecnej w Polsce i Europie nie istnieją żadne wytwórnie bazujące na gazie koksowniczym. Klasyczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego, przeprowadzona w oparciu o metody dyskontowe, nie odzwierciedla ryzyka, którym obciążony jest projekt. Kryterium NPV wskazuje na opłacalność inwestycji, niemniej jednak pojawia się pytania "Jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnych deterministycznych wartości wynikających z przeprowadzonej finansowej oceny efektywności badanej inwestycji?" Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o metodę symulacji stochastycznej Monte Carlo, w wyniku której otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto - głównego wskaźnika ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule zaproponowano zastosowanie symulacji Monte Carlo jako uzupełnienie standardowej oceny efektywności inwestycji, gdyż dostarcza ona informacji o charakterze dodatkowym, pomocnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
PL
Z uwagi na nowe obszary zastosowań gazu koksowniczego (syntezy chemiczne, turbiny, silniki gazowe) wzrastajŕ wymagania dotyczŕce jego jakoúci, która nierozerwalnie zwiŕzana jest z jego skůadem chemicznym. Do okreúlenia skůadu koniecznym staje sić wykorzystanie, oprócz metod klasycznych, metod chromatograficznych kwalifikowanych do technik instrumentalnych. Pozwalajŕ one na szybkŕ ocenć jakoúci gazu koksowniczego i oznaczenie wielu skůadników jednoczeúnie w trakcie jednej analizy. W pracy omówiono metody analizy gazu koksowniczego, zarówno klasyczne, jak i chromatograficzne. Zwrócono uwagć na istotne róýnice i ograniczenia powyýszych metod. Przedstawiono rodzaje kolumn, detektory jakie stosuje sić do oznaczenia poszczególnych skůadników gazu koksowniczego wykorzystujŕc chromatografić gazowŕ, cieczowŕ, jonowŕ oraz technikć ůŕczonŕ GC-MS. Omówiono problemy zwiŕzane z analitykŕ (adsorpcja niektórych analitów na materiaůach z którymi gaz koksowniczy ma kontakt, czas przechowywania próbki, absorpcja/rozpuszczanie jednych analitów w drugich).
EN
Due to new areas of applications of coke oven gas (chemical synthesis, turbines, gas engines) requirements for its quality are increasing which is integrally connected with its chemical composition. In addition to classical methods gas chromatography, which is classified as instrumental technique, allow for rapid assessment of the quality of coke oven gas and determination of many elements simultaneously in a single analysis. The paper discusses classic and chromatography methods of the analysis of coke oven gas. Attention was paid to important differences and limitations of these methods. Types of columns, detectors which are used to determine the individual components of coke oven gas using gas chromatography, liquid chromatography, ion, and a combined technique of GC-MS are discussed. The problems connected with analytics (adsorption of some analytes to the materials with which coke gas has contact, storage time of the sample, the absorption / dissolution of some analytes in the second) are presented.
PL
Zaprezentowano metodykę analizy zawartości związków siarki w gazie koksowniczym z zastosowaniem techniki chromatografii gazowej. Próbka gazu jest pobierana do pojemnika typu Tedlar, a następnie transportowana do laboratorium w celu dalszych analiz. Badania próbek gazów z różnych koksowni prowadzono z wykorzystaniem aparatu GC wyposażonym w detektor PFPD. Pozwala on na oznaczenie śladowych ilości wszystkich związków siarki, nie tylko siarkowodoru. Z uwagi na śladowe zawartości analizowanych związków należy zwrócić uwagę na źródła potencjalnych błędów w celu uniknięcia wysokich względnych błędów oznaczenia mierzonych wartości. Dlatego należy zwrócić uwagę na każdy etap wykonywanych pomiarów, zwłaszcza pobieranie i transport próbki oraz wykonanie analizy.
EN
In the paper a method of sulphur compounds in coke-gas based determination with gas chromatography technique is described. Gas sample is collected into a Tedlar type bag and transported to the laboratory for further analysis. Our laboratory operates with GC equipped with PFPD (Pulse-Flame-Photometric-Detector) which enables determination of trace amounts of sulphur compounds. In order to avoid possible errors, care has to be taken at every stage of the method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.