Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
EN
Purpose: The purposes of this article are to study the effective ways of increasing the hydraulic efficiency of gas gathering pipelines of the Yuliivskyi oil and gas condensate production facility (OGCPF); to calculate the operation efficiency of gas gathering pipelines of the Yuliivskyi OGCPF and develop a set of measures to monitor their condition and improve their hydraulic characteristics; to investigate the technology of cleaning the inner cavity of flowlines of gas-condensate wells with foam, to perform the feasibility study on the prospects of its application in practice. Design/methodology/approach: The technology of cleaning the inner cavity of flowlines of gas-condensate wells with foam was investigated to objectively evaluate its application and determine the effectiveness of this measure. The research was carried out within the framework of research and development work by the specialists of the Ukrainian Scientific Research Institute of Natural Gases. Findings: The results of production studies showed that due to cleaning the flowlines of gas-condensate wells (No.85 and No.60) from the accumulation of liquid, the coefficients of their hydraulic efficiency increased by 12% and 7%, respectively. Measures taken to clean the inner cavity of the flowlines from liquid have proven their efficiency and can be recommended for other flowlines of wells at other production fields. Research limitations/implications: Based on the characteristics of gas gathering pipelines, it is reasonable to conduct experimental studies on the use of the proposed technology of cleaning the inner cavity with foam in the case of increasing its multiplicity. Practical implications: Using the wells of the Yuliivske oil and gas condensate field as case studies, the operating parameters were measured and the pressure losses along the length of the flowlines were calculated. According to the results of calculations at two wells (No.85 and No.60), a significant excess of the actual value of the flow friction characteristic over the theoretical value was established. To reduce excessive pressure losses due to the presence of liquid and improve the hydraulic characteristics of the wells, their inner cavities were cleaned using foam with the expansion ratio from 40 to 100. Originality/value: It is important to note that the advantages of foam piston include: ease of use, no occurrence of hydraulic shocks and preventing stuck during movement in the gas pipeline, application in both straight and inclined sections, no wear of the elements of the cleaning equipment, a rather efficient cleaning of gas pipelines.
PL
Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego albo na wniosek zainteresowanego podmiotu (Ustawa… 2019: art. 49e). Na przełomie 2019 i 2020 r. będzie procedowana czwarta runda przetargów na koncesje węglowodorowe. Jej przedmiotem będzie pięć obszarów, wyznaczonych przez geologów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) i Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (DGK) Ministerstwa Środowiska na podstawie danych zgromadzonych w N arodowym A rchiwum Geologicznym, publikacji naukowych oraz wiedzy i doświadczenia płynących ze współpracy z przemysłem naftowym. S ą to: Pyrzyce, Złoczew, Ż abowo, Bestwina-Czechowice i Królówka. Perspektywy poszukiwawcze na obszarach Pyrzyce, Ż abowo i Z łoczew (centralna i północno-zachodnia Polska) są związane z utworami czerwonego spągowca i dolomitu głównego. Bestwina-Czechowice i Królówka (południowa Polska) są z kolei dedykowane poszukiwaniom konwencjonalnych lub hybrydowych nagromadzeń gazu ziemnego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego pod nasunięciem karpackim, choć perspektywy poszukiwawcze występują również w ich paleozoiczno-mezozoicznym podłożu. O koncesje węglowodorowe można ubiegać się także na drodze przetargu inwestorskiego (tzw. open door) – na wniosek Przedsiębiorcy, pod warunkiem, że zgłaszany obszar nie jest objęty aktualnie trwającą koncesją lub nie jest przedmiotem przetargu.
EN
According to the Polish Geological and Mining L aw the granting of a concession for the exploration of a hydrocarbon deposit and the production of hydrocarbons from a deposit, or a concession for the production of hydrocarbons from a deposit in Poland is proceeded according to a tender procedure or open door procedure (upon a request of an entity). O n June 28, 2018 the Polish Minister of the E nvironment announced 5 tender areas. These areas (promising for discoveries of conventional and unconventional oil and gas deposits) were selected by the geologists of the Polish Geological Institute-NR I and Department of Geology and Geological Concessions of the Ministry of the E nvironment based on the geological data resources stored in the N ational Geological A rchive. These are: Bestwina-Czechowice, Królówka, Pyrzyce, Z łoczew i Ż abowo. The main exploration target on the areas located in central and north-western Poland (Pyrzyce, Ż abowo and Z łoczew) is related to Permian R otliegend sandstones and carbonates of the Z echstein/Main Dolomite. The Bestwina-Czechowice and Królówka areas (southern Poland) are prospective for conventional and hybrid-type accumulations of gas in the Miocene of the C arpathian Foredeep below the C arpathian O verthrust and in the Paleozoic-Mesozoic basement. The beginning of the 4th bidding round for hydrocarbon concessions is planned in Q4 2019. The entity can also choose the area and apply for a license submitting an application to the Ministry of the Environment. The area indicated by the entity cannot be the subject of a tender or any other concession, and the maximum acreage is 1,200 km2.
PL
W tej pracy przedstawiono możliwości zastosowania geofizycznych sond otworowych, tj. kawernomierza wielkośrednicowego i echosondy ultradźwiękowej, które zostały skonstruowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. do badania kształtu i rozmiarów kawern powstałych w wysadach oraz pokładach solnych. Zbadano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistych wpływ temperatury, ciśnienia i zasolenia cieczy na prędkość rozchodzenia fali ultradźwiękowej. Podano również sposoby określenia granicy między szyją a stropem kawern, granicy rozdziału faz między gazem a solanką zawartych w kawernach. Badania te realizowane są na etapie eksploatacji pokładu soli złożowej oraz podczas magazynowania w kawernach węglowodorów ciekłych lub gazowych.
EN
This paper presents the application possibilities of the large-scale cavernometer and echo probe produced by CHEMKOP Company in the study of the shape and geometrical parameters of the underground caverns formed in consequence of salt deposits exploitation. The influence of temperature, pressure and mineralization of the brine on the propagation velocity of the acoustic wave was tested in both laboratory and real conditions. The methods for localization of the boundary between borehole and cavern body as well as the boundary between gas and brine were proposed. The measurements of the geometrical parameter using the mentioned probes could be made during salt exploitation as well as during accumulation of the hydrocarbon liquid fuel in the studied caverns.
EN
A concession for prospection, exploration and production of hydrocarbons from deposits or a concession for production of hydrocarbons from deposits shall be granted by the way of a tender procedure or at the request of the interested entity. On June 28, 2018 the Polish Minister of the Environment announced the boundaries of the five tender areas dedicated for the next, 4th tender round for hydrocarbon concessions in Poland. These are: Bestwina-Czechowice, Królówka, Pyrzyce, Złoczew and Żabowo. The main exploration target of the areas located in southern Poland (Carpathians) - Bestwina-Czechowice and Królówka - is related to conventional accumulations of gas in the Miocene of the Carpathian Foredeep and to conventional and unconventional accumulations of gas and oil in the Paleozoic-Mesozoic basement of the Carpathian units. On the other side, the conventional accumulations of gas in the Permian Rotliegend sandstones and conventional and unconventional accumulations of gas and oil in the Zechstein/Main Dolomite carbonates are expected in the Pyrzyce, Żabowo and Złoczew areas, in central and north-western Poland. The beginning of the tender is planned for Q1 2020. The tender will last 180 days. The entities can also apply for a concession submitting an application to the Licensing Authority . However, the area indicated by the entity cannot be a subject of a tender or any other concession, and the maximum acreage cannot exceed 1200 km2. As a rule, a concession is granted for a period of 30 years and will be divided into 2 phases: (1) prospection and exploration phase (which lasts no longer than 5 years, but in justified cases can be extended), (2) production phase (25 years). Every entity interested in obtaining a concession needs to undergo the qualification procedure. We believe that this publication will contribute to better understanding of the offered tender areas and boosts the activity in the Polish oil and gas sector.
EN
The article deals with the gas development of the geopolymer binder system hardened by heat and provides the comparison with organic binder systems. The GEOPOL® W technology is completely inorganic binder system, based on water. This fact allow that the gas generated during pouring is based on water vapour only. No dangerous emissions, fumes or unpleasant odours are developed. The calculated amount of water vapour generated from GEOPOL® W sand mixture is 1.9 cm3/g. The measured volume of gas for GEOPOL® W is 4.3 cm3/g. The measurement of gas evolution proves that the inorganic binder system GEOPOL® W generates very low volume of gas (water vapour) in comparison with PUR cold box amine and Croning. The amount of gas is several times lower than PUR cold box amine (3.7x) and Croning (4.2x). The experiment results are consistent with the literature sources. The difference between the calculated and the measured gas volume is justified by the reverse moisture absorption from the air after dehydration during storing and preparing the sand samples. Minimal generated volumes of gas/water vapour brings, mainly as was stated no dangerous emissions, also the following advantages: minimal risk of bubble defects creation, the good castings without defects, reduced costs for exhaust air treatment, no condensates on dies, reduced costs for cleaning.
7
Content available remote Principles of architectural and landscape design of water areas
EN
Nowadays, the paradigm of coexistence with the planet’s aquatic environment is changing due to the impact of many factors, among which climate change plays a principal role. The importance and necessity of finding new rules for the coexistence of water and humans on the planet is a reality of our time. The Paper justifies the necessity of considering Water areas as an object of urban planning and landscape design. There are three main ideas that uncover the meaning of the subject according to the principles of designing Water areas: considering them as habitat environments, investigation of changes in the lives of the current generation in accordance with the necessity to adapt to climate change, studying a nation’s memory in a historical retrospective and in the process of searching for historical national identity. The study considers water depending on its physical state.
PL
W dzisiejszych czasach paradygmat współistnienia planety ze środowiskiem wodnym zmienia się z powodu wpływu wielu czynników, wśród których główną rolę odgrywa zmiana klimatu. Znaczenie i konieczność znalezienia nowych zasad współistnienia wody i ludzi na planecie jest rzeczywistością naszych czasów. Artykuł uzasadnia konieczność uznania obszarów wodnych za obiekt planowania miejskiego i projektowania krajobrazu. Istnieją trzy główne idee, które odkrywają znaczenie tematu zgodnie z zasadami projektowania obszarów wodnych: uznanie ich za środowiska siedliskowe, badanie zmian w życiu obecnego pokolenia zgodnie z koniecznością dostosowania się do zmian klimatu, badanie pamięci narodu w retrospektywie historycznej oraz w procesie poszukiwania historycznej tożsamości narodowej. Badanie uwzględnia wodę w zależności od jej stanu fizycznego.
EN
In this chapter optimal utilization of natural gas from shale gas formations is investigated. Direct conversion to power using CHP plants with gas engines, gas turbines and microturbines is analyzed, including the evaluation of the economic effectiveness of this solution by considering CAPEX, CO2 emissions quotas, and electricity certificates. The possibility of the development of the new gas sources in combination with the local renewable energy sources is briefly discussed. Next the analysis of the supply potential to the local gas grids based on hydraulic simulation studies is performed. An algorithm for optimal selection of diameters of the gas network is presented. A feasibility study of waste energy recovery in the pressure regulator station is included. An alternative solution to pipeline transportation in the form of road transport of the liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG) is also analyzed. Comparison of the economic effectiveness of the small-scale LNG chain and the pipeline transport is illustrated by means of a hypothetical but realistic case study for a distance of 50 km.
EN
Reservoirs of unconventional gas are characterized by diversified wellhead pressure, rapidly decreasing in time. This is connected with high amplitude fluctuation in the gas volume, which requires appropriate elasticity to diversified gas flow from the processing plant. We presented numerical calculations of cryogenic processes that occur in hydrocarbon systems for variable gas compositions with the possibility of separating ethane and the size with the types of separation systems required. The analysis of pre-erosion devices protection against erosion was made in the first recovery periods after fracturing treatments, as the content of solid proppants, which should already be removed in the preliminary phase. Output data and technological designs of innovative modular systems for the processing of reservoir fluids in the form of oil and gas mixtures and low wet gas were developed. The whole modular system of unconventional oil and gas development is divided into sections, depending on the kind of reservoir fluid: preliminary separation, test separation with measuring apparatus, dosing the anti-corrosive agents an methanol, degassing and stabilization section of oil, dehydration and recompression. Modular installation implies such dimensions of load-carrying frame on which technological devices are deployed so that they can be transported by road. All installation modules will be performed so as to facilitate its assembly and dismantling, with no need for costly dismantling works.
EN
The study analyses the efficiency of a Solar Water Heating (SWH) system, potential financial savings and investment profitability. The analysis pertaining to the amount of energy generated by the collectors had been performed for the multi-family building within the span of two years. The efficiency of the system was determined by comparing the amount of energy from solar radiation incident on the surface of the collectors to the amount of energy generated by the collectors and fed to the existing Domestic Hot Water (DHW) system. The amount of energy generated by the collectors was approx. 70 GJ per year, at the efficiency of the SWH system equalling 36%. The best time for the operation of the system was the period from April to September, during which the share of generated for DHW amounted to 78%. It is reflected in the decreased consumption of gas by 6% throughout the year. Furthermore, based on the data about the efficiency and energy yield of the set of collectors, as well as data on insolation, the analysis was performed to determine the installation and operation costs and the depreciation period of the investigated SWH system.
EN
In this article, the mass and heat balance calculations of underground coal gasification process for thin coal seams in faulting zones of Lvivskyi coal basin are defined. The purpose of the research is to establish regularities of heat and mass balance changes in faulting zones influence due to usage air and oxygen-enriched blast. A comprehensive methodology that included analytical calculations is implemented in the work. The output parameters of coal gasification products for the Lvivvyhillia coal mines are detailed. The heat balance is performed on the basis of the mass balance of underground coal gasification analytical results and is described in detail. Interpretations based on the conducted research and investigation are also presented. Conclusions regarding the implementation of the offered method are made on the basis of undertaken investigations. According to conducted research the technology of underground coal gasification can be carry out in the faulting zone of stable geodynamic and tectonic activity. The obtained results with sufficient accuracy in practical application will allow consume coal reserves in the faulting zones using environmentally friendly conversion technology to obtain power and chemical generator gas, chemicals and heat.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia bilansu masy i ciepła dla procesu podziemnego zgazowania węgla dla cienkich pokładów węgla w strefach uskokowych lwowskiego basenu węglowego. Celem badań jest określenie zmian w bilansie ciepła i masy w strefach uskoków. W pracy zastosowano kompleksową metodologię obejmującą obliczenia analityczne. Wyszczególniono parametry wyjściowe produktów zgazowania węgla w kopalni Lvivvyhillia. Bilans cieplny jest oparty na bilansie masy dla wyników analitycznych z podziemnego zgazowania węgla. Przedstawiono interpretacje oparte na prowadzonych badaniach i analizach. Wnioski dotyczące wdrożenia proponowanej metody wynikają z przeprowadzonych badań. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami technologię podziemnego zgazowania węgla można przeprowadzić w strefie uskoków o stabilnej aktywności geodynamicznej i tektonicznej. Uzyskane wyniki pozwalają na prognozowanie z dostateczną dokładnością wyników zastosowania zgazowania węgla w strefach uskoków dla pozyskania energii elektrycznej i gazu, chemikaliów i ciepła.
PL
Ostatnio przez Polskę przetacza się fala dyskusji, jak można poprawić jakość powietrza w Polsce. Została ona zdominowana przez wyśrubowane wymagania dla kotłów na paliwa stałe, odnawialne źródła energii (OZE) oraz konwencjonalne ciepło sieciowe. Gdzieś obok nieśmiało funkcjonuje gaz…
EN
The article discusses the validation process of a certain method of balancing gas contained in the pore space of rocks. The validation was based upon juxtaposition of the examination of rocks’ porosity and the effects of comminution in terms of assessing the possibility of opening the pore space. The tests were carried out for six dolomite samples taken from different areas of the “Polkowice-Sieroszowice” copper mine in Poland. Prior to the grinding process, the rocks’ porosity fell in the range of 0.3-14.8%, while the volume of the open pores was included in the 0.01-0.06 cm3/g range. The grinding process was performed using an original device – the GPR analyzer. T h e SEM analysis revealed pores of various size and shape on the surface of the rock cores, while at the same time demonstrating lack of pores following the grinding process. The grain size distribution curves were compared with the cumulative pore volume curves of the cores before grinding. In order to confirm the argument put forward in this paper – i.e. that comminution of a rock to grains of a size comparable with the size of the rock’s pores results in the release of gas contained in the pore space – the amount of gas released as a result of the comminution process was studied. The results of gas balancing demonstrated that the pore space of the investigated dolomites was filled with gas in amounts from 3.19 cm3/kg to 45.86 cm3/kg. The obtained results of the rock material comminution to grains comparable – in terms of size – to the size of the pores of investigated rocks, along with asserting the presence of gas in the pore space of the studied dolomites, were regarded as a proof that the method of balancing gas in rocks via rock comminution is correct.
PL
W artykule przedstawiona została walidacja metody bilansowania gazu zawartego w przestrzeni porowej skał. Walidacja ta opierała się na zestawieniu badań porowatości skał dolomitu i efektów ich rozdrobnienia w aspekcie oceny możliwości otwarcia przestrzeni porowej. Badania wykonano dla sześciu próbek pobranych z różnych rejonów kopalni rud miedzi O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polsce. Materiał skalny przed rozdrobnieniem zbadano metodą porozymetryczną i skaningową SEM, a po rozdrobnieniu metodą granulometryczną. Skały przed rozdrobnieniem posiadały porowatość w zakresie 0.3-14.8%, objętość porów otwartych 0.01-0.06 cm3/g oraz niejednorodny rozkład objętości porów. Rozdrobnienie przeprowadzono za pomocą autorskiej aparatury. Rozdrobnione próbki posiadały zbliżone rozkłady uziarnienia i średnie średnice D3.2 około 4,5 μm. Analizy SEM wykazały, że w strukturze próbek kawałkowych występowały pory o różnych rozmiarach i kształtach, natomiast po rozdrobnieniu nie zaobserwowano porów. Krzywe uziarnienia zestawiono z krzywymi skumulowanej objętości porów rdzeni przed rozdrobnieniem. Uzyskanie punktów przecięcia obydwu krzywych przyjęto jako gwarant otwarcia części porów w skałach i uwolnienia zgromadzonego i zamkniętego dotychczas w nich gazu. Procent otwarcia przestrzeni porowej powiązano ze współrzędnymi punktu przecięcia krzywych. Na potwierdzenie słuszności tezy pracy, iż rozdrobnienie skały do ziarno wielkości porównywalnej do wielkości jej porów powoduje uwolnienie gazu zawartego w przestrzeni porowej, dokonano analizy ilości gazu uwolnionego w wyniku rozdrobnienia. Wyniki bilansowania gazu wykazały, iż w przestrzeni porowej przebadanych dolomitów obecny był gaz, którego ilość wynosiła od 3.19 cm3/kg do 45.86 cm3/kg. Uzyskane w badaniach wyniki rozdrobnienia materiału skalnego do ziarnistości porównywalnej z wielkościami porów badanych skał oraz stwierdzenie obecności gazu w przestrzeni porowej przebadanych dolomitów uznano za dowód prawidłowości działania metody bilansowania gazu w skałach poprzez ich rozdrobnienie.
EN
Objective: Determination of the n-heptane diffusion flame-extinguishing efficiency of the combined method which uses a fire extinguishing aerosol, CO2 gases (N2) and the simultaneous impact in their environment of shock waves. The identification of a possible extinguishing mechanism for this method. Methods: In order to determine the possibility of extinguishing the diffusion flame of n-heptane by the combined use of CO2 or N2 gases, aerosol and the shock wave created by the explosion of the pyrotechnic charge, an experimental chamber was set up with a volume of 0.5 m3. Inside the chamber, a shock wave generator was installed, and a crucible with n-heptane was placed at a distance of 1.75 m from it. The gas was fed to the chamber through a gas meter. The pressure in front of the shock wave was measured with a BMP-180 pressure and temperature sensor for the Arduino controller, which operates on a piezoresistive basis. The photographic documentation of the extinguishing process by the combined action of aerosol, CO2 and N2 gases, and a shock wave was done using the Nikkon 1j4 camera with a frame rate of 1200 frames per second. Results: The scientific aspects of the increase in the fire-extinguishing efficiency of the gas-aerosol mixture are theoretically substantiated and experimentally confirmed in this paper. Accordingly, the combined impact of a series of shock waves and CO2 or N2 gases mixed with aerosol on the flame of n-heptane inside a chamber, leads to a significant increase in the extinguishing efficiency of such a method. It has also been demonstrated that the extinguishing aerosol concentrations decrease 8 times, and the gases concentration in the binary mixture with the aerosol decreases 4,6 times for CO2, and 4 times for N2 in a relation to their individual extinguishing concentrations when the diffusion flame of the n-heptane is exposed to a series of 3 shock waves with a frequency of 10 Hz and a total power of only 240 Pa. Conclusion: The characteristics of extinguishing the diffusion flame of n-heptane under the conditions of a special chamber were determined experimentally using the proposed combined extinguishing method. The tests have shown that the time for the onset of fragmentation decreases significantly after exposure to a series of shock waves, and the flame is then detached and dispersed at much lower concentrations of aerosol and gas mixture, which leads to faster extinguishing.
PL
Cel: Określenie skuteczności gaśniczej połączonych trójskładnikowych systemów gaśniczych wykorzystujących aerozol gaśniczy, gazy CO2 (N2) oraz jednoczesne oddziaływanie w ich środowisku fal uderzeniowych w gaszeniu płomienia dyfuzyjnego n-heptanu. Wyznaczenie możliwego mechanizmu gaśniczego omawianego sposobu. Metody: W celu zbadania możliwości gaszenia płomienia dyfuzyjnego n-heptanu przy jednoczesnym zastosowaniu gazów CO2 lub N2, aerozolu i fali uderzeniowej powstającej wskutek wybuchu ładunku pirotechnicznego zbudowane zostało stanowisko badawcze w postaci komory o objętości 0,5 m3. W komorze umieszczono generator fal uderzeniowych, a w odległości 1,75 m od niego – tygiel z n-heptanem. Gaz dostarczany był do komory poprzez licznik gazowy. Pomiary ciśnienia na froncie fali uderzeniowej były wykonywane za pomocą czujników ciśnienia i temperatury BMP-180 kontrolera Arduino, działającego na zasadzie piezorezystancji. Dokumentacja zdjęciowa procesu gaśniczego z jednoczesnym działaniem aerozolu, gazów CO2 i N2 oraz falą uderzeniową była zrealizowana za pomocą aparatu Nikon 1j4, umożliwiającego rejestrację obrazu z szybkością 1200 klatek na sekundę. Wyniki: W artykule w sposób teoretyczny i eksperymentalny potwierdzone zostały aspekty naukowe zwiększenia skuteczności gaśniczej mieszaniny gazów i aerozolu. Zgodnie z nimi połączone oddziaływanie na płomień n-heptanu serii fal uderzeniowych oraz gazów CO2 lub N2 zmieszanych z aerozolem w komorze badawczej pozwala na znaczne zwiększenie skuteczności gaśniczej tej metody. Wykazano również, że przy działaniu na płomień dyfuzyjny n-heptanu serii 3 fal uderzeniowych o częstotliwości 10 Hz i mocy całkowitej 240 Pa stężenie gaśnicze aerozolu zmniejsza się ośmiokrotnie, a stężenie gazów w binarnej mieszaninie z aerozolem w przypadku CO2 zmniejsza się o 4,6 razy, a dla N2 o 4 razy w stosunku do stężeń gaśniczych tych substancji z osobna. Wniosek: W drodze eksperymentu określono właściwości gaszenia płomienia dyfuzyjnego n-heptanu w warunkach specjalnej komory za pomocą zaproponowanej potrójnej metody. Badania wykazały, że po przejściu serii fal uderzeniowych czas rozpoczęcia fragmentaryzacji ulega znaczącemu skróceniu. Jednocześnie płomień odrywa się i dysperguje przy dużo niższych stężeniach mieszaniny aerozolu z gazem, umożliwiając szybsze gaszenie.
15
Content available Modeling of gas consumption in the city
EN
Based on the data collected over a two year time period, which included temperature, wind speed and gas consumption during the day, the effects of weather factors on gas consumption in the city have been established with the use of multiple regression. The impact of a particular month, day (dummy variable) or holiday of a year on the gas consumption has also been determined. The models of linear regression and artificial neural networks have been constructed for determining the gas consumption. An attempt has been made to find the best regression models and compare them to the neural network models with the use of mean absolute percentage error (MAPE).
EN
The Bóbrka – Rogi oil reservoir belongs to oldest reservoirs in Poland. The handmade well named Franek was created by Ignacy Lukasiewicz in 1853. It is currently the object about the historic museum. The accumulation appears in the anticline structure of the Bóbrka fold. As result of study of geological data, this fold has four secondary structures forming separate longitudinal blocks. Moreover transverse dislocations cross the Bóbrka structure on the row of separate deposits. Oil appears in four levels of Ciężkowice sandstones and in layers of the “czarnorzecki” sandstone. The level of the first Ciężkowice sandstone contains oil on the east from the Wietrznianka fault, II level of the Ciężkowice sandstone is oil-bearing within the Wietrznianka fault on the west, up to the Rogi fault on the east., III level of the Ciężkowice sandstone is oil-bearing from the Rogi fault on the east to the Bóbrka fault and partly outside it on the west, IV level of the Ciężkowice sandstone contains oil-bearing horizontals to the west from this block to the fault of the TPS mine. The sandstone Czarnorzecki contains oil-bearing horizontal to the west from the fault of the Jasiołka river. The reservoir belongs to the stratified type in the anticline structure it is shielded lithologically and partly tectonically by dislocations or overthrusts. As it gets out of data of geologically of deposit since the discovery of the deposit one got out of him above 1 200 thousand t of oil and 190 million nm3 gas. The surface of the mining district carries out approx. 2.5 km2. Authors on the basis archival data made the analysis the previous exploitation this reservoir and the evaluation of perspectives of his continued existence with the regard of the possible revitalization of the wells.
PL
Wytrącanie się osadów nieorganicznych jest jednym z podstawowych problemów występujących w procesie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Tworzące się osady ograniczają przepływ płynów w złożu i odwiercie oraz utrudniają procesy produkcyjne. Niektóre rodzaje osadów mogą być usuwane chemicznie lub metodami mechanicznymi. Jednak najskuteczniejsza metoda, pozwalająca na ograniczenie lub wyeliminowanie problemu tworzenia się osadów, polega na stosowaniu odpowiednich inhibitorów. W pracy omówiono przyczyny tworzenia się osadów, ich rodzaje, metody usuwania powstałych osadów oraz stosowane rozwiązania prewencyjne.
EN
A review, with 27 refs., of characteristics and methods for removal of inorg. deposits.
PL
Od wielu lat są poszukiwane i wdrażane w maszynach papierniczych nowe, wydajne i energooszczędne układy suszące. Do grupy tego rodzaju układów są zaliczane również takie, które są jednak wciąż mało popularne w zastosowaniu przemysłowym. Należą do nich suszarnie cylindrowe o nazwie RapidDryer, które prezentowano powszechnie kilkanaście lat temu. W suszarniach tego typu stosowane są cylindry stalowe ogrzewane parą o wysokim ciśnieniu bądź cylindry ogrzewane spalanym gazem naturalnym. Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie – czy suszarnie tego rodzaju znajdą nabywców. Dla zainteresowanych przedstawiono interesujące wyniki rozwiązań konstrukcyjnych cylindrów gazowych oraz efekty procesowe ich udziału w suszeniu wstęgi papierowej na doświadczalnej maszynie papierniczej.
PL
W pracy przedstawiono chłonności sorpcyjne węgli kamiennych w stosunku do gazów obecnych w atmosferze kopalnianej: ditlenku węgla, etanu, etylenu, propanu, propylenu, acetylenu, tlenku węgla i wodoru. Badania sorpcyjne wykonano metodą objętościową w temperaturze 298 K, zbliżonej do rzeczywistych warunków panujących in situ, dla 4 próbek węgli kamiennych pobranych z eksploatowanych pokładów węglowych. Badane węgle w największej ilości sorbują ditlenek węgla i acetylen. W nieco mniejszej ilości etylen i propylen. Dosyć duża sorpcja węglowodorów nienasyconych jest wynikiem m.in. oddziaływania elektronów p podwójnego (potrójnego) wiązania występującego między atomami węgla w cząsteczkach tych związków z centrami energetycznymi powierzchni węgli. Pozostałe gazy są sorbowane w mniejszych ilościach. Ilości zaadsorbowanych węglowodorów nasyconych: etanu i propanu są niewielkie, co związane jest prawdopodobnie z adsorpcyjnym mechanizmem pochłaniania tych sorbatów przez węgle kamienne. Gazy sorbowane w najmniejszej ilości to wodór i tlenek węgla, ich wartości sorpcji są kilkadziesiąt razy mniejsze w stosunku do sorbowanego w największej ilości ditlenku węgla. Na podstawie zebranych danych wykazano, że objętości sorbowanych gazów ściśle wiążą się z porowatością węgli oraz ich stopniem metamorfizmu. W analizowanej populacji prób największą chłonnością sorpcyjną charakteryzują się węgle niskouwęglone o mniejszej refleksyjności witrynitu i podwyższonej porowatości. Proces sorpcji węglowodorów nienasyconych: etylenu, propylenu i acetylenu może wpływać na zmniejszenie stężenia tych gazów w atmosferze kopalnianej, a tym samym na prawidłowość oceny zjawiska samozagrzewania.
EN
This paper presents the sorption capacities of hard coals in relation to gases present in the mine atmosphere: carbon dioxide, methane, ethane, ethylene, propane, propylene, carbon monoxide and hydrogen. Tests on sorption were performed on 4 samples of hard coals collected from exploitable coal seams, applying the volumetric method at 298 K, close to the actual temperature in situ. The coals examined, sorb mostly carbon dioxide and acetylene. Ethylne and propylene are sorbed in sligtly smaller amounts. Quite large sorption of the unsaturated hydrocarbons results from i.e. interactions of π electrons in the double (triple) bond between carbon atoms in molecules of these compounds with energetic centers of the coal surface. Other gases are less sorbed. The amounts of the sorbed saturated hydrocarbons: ethane and propane are small, which is probably related to the adsorption mechanism of their sorption by hard coals. Hydrogen and carbon monoxide are sorbed in the smallest amounts, the values of their sorption being dozen times smaller than those of the mostly sorbed carbon dioxide. On the basis of the obtained results, it was shown that the volumes of the sorbed gases are closely related to porosity of coals and their metamorphism degree. The highest sorption capacity possess low-rank coals having the lowest vitrinite reflectance and elevated porosity. The process of sorption of unsaturated hydrocarbons: ethene, propene and acetylene can lead to the reduction in concentration of those gases in the mine atmosphere and thus may affect correctness of the self-heating phenomenon assessment.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.