Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas pipeline
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W Polsce przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci gazowych stosuje się regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Jako materiały do budowy gazociągów rozporządzenie dopuszcza do stosowania stal i polietylen. Polietylen może być wykorzystywany do budowy gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 1,0 MPa. Budowa gazociągów powyżej tego ciśnienia realizowana jest więc wyłącznie z rur stalowych. W zakresie ciśnień do 1,6 MPa włącznie można by zastosować rury z poliamidu PA 12. Wymagania dla systemów rurociągów budowanych z poliamidu PA określone są w normach z serii ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. Normy te nie podają wytycznych postępowania w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji gazociągów zlokalizowanych na terenach szkód górniczych. Niniejszy artykuł poświęcono ocenie możliwości stosowania rur z poliamidu PA 12 do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań, uwzględniającą odkształcenia terenu występujące na terenach szkód górniczych powodujące naprężenia wzdłużne i zginające. Metodyka ta pozwala ocenić wpływ obciążeń i oddziaływań na wytrzymałość rurociągów z poliamidu PA 12. Uzyskane w trakcie badań wyniki ciśnienia przy granicy plastyczności p (Re) porównano z wynikami otrzymanymi dla próbek niepoddanych zginaniu. Wyniki badań potwierdziły, że rury PA 12 oraz ich połączenia zgrzewane elektrooporowo i połączenia mechaniczne (PA/STAL) nie wykazały obniżenia wytrzymałości rur poddanych odkształceniom wzdłużnym i zginającym. Potwierdza to, że istnieje możliwość ich wykorzystania do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych do IV kategorii terenów górniczych. Natomiast w przypadku ewentualnego stosowania połączeń zgrzewanych doczołowo konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie dalszych badań i analiz mających na celu potwierdzenie ich wytrzymałości na działanie sił osiowych. Wykorzystanie w Polsce systemów rurowych z poliamidu do przesyłania gazu wymaga wprowadzenia zmian w prawie. Przeprowadzone w ramach pracy badania i uzyskane wyniki mogą stanowić kolejny krok do wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
EN
In Poland, when designing, constructing and reconstructing gas networks, the regulations contained in the Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 on technical conditions to be met by gas networks and their location apply (Journal of Laws 2013 item 640). The regulation regarding the materials used for the construction of gas pipelines allows for steel and polyethylene. Polyethylene can be used to build gas pipelines with a maximum working pressure of 1.0 MPa MOP. Construction of gas pipelines above this pressure is therefore carried out exclusively using steel pipes. In the pressure range up to and including 1.6 MPa, polyamide PA 12 pipes can be used. Requirements for piping systems built of PA polyamide are specified in the standards of the ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. These standards do not provide guidelines for the design, construction and operation of gas pipelines located in mining damage areas. This article is devoted to the assessment of the possibility of using polyamide PA12 pipes for the construction of gas pipelines in mining damage areas. The article pre- sents a developed research methodology that takes into account ground deformations occurring in mining damage areas causing longitudinal and bending stresses. The developed test methodology allows to assess the influence of loads and impacts on the strength of pipelines made of polyamide PA12. The pressure results obtained during the test at the yield point p (Re) were compared with the results obtained for the samples not subjected to bending. The results obtained from the conducted tests confirmed that PA12 pipes and their electrofusion welded joints and mechanical joints (PA/STAL) did not show a decrease in the strength of pipes subjected to longitudinal and bending deformations. This confirms that their use for the construction of gas pipelines in mining damage areas, in mining areas up to category IV, is possible. If it is possible to use butt-welded joints, it is necessary to conduct further tests and analyses to confirm their resistance to axial forces. The use of polyamide piping systems for gas transmission in Poland requires changes in the law. The research and results obtained as part of the work may constitute another step towards the introduction of new legal regulations.
2
Content available remote Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów
PL
W artykule przedstawiono metody bezinwazyjnych włączeń nowych gazociągów, z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Autor dokonuje analizy częstotliwości stosowania rozwiązań zrealizowanych włączeń, powstałych trudności i błędów podczas prowadzenia prac.
EN
The article presents the methods of non-invasive inclusion of new gas pipelines, while maintaining continuity of transmission gas. The author analyses frequencies of application solutions of the completed inclusions, difficulties and errors during work done.
PL
Krajowy sektor gazu ziemnego należy do najszybciej rozwijających się w UE w ostatnich latach. Światowe doświadczenia dotyczące stosowania materiałów kompozytowych na elementy sieci gazociągowej oraz wyniki doświadczalne z testów wykonanych na gazociągu z materiałów kompozytowych wskazują na możliwość zastosowania nowych materiałów w krajowym gazownictwie. Nowe materiały i nowe technologie wydają się być zatem kluczowe dla realizacji planów związanych z intensywną rozbudową gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
EN
Glass fiber-reinforced polyethylene-matrix composite materials were prepared and used for construction of natural gas pipelines, operated for 2 months (transport of 2.5 106 m3 of the natural gas). The pipelines were stable and pressure- resistant under operation. The destruction of the pipes took place first under 25.8-28.8 MPa.
PL
Zasadniczą zaletą poliamidu PA 12 jest możliwość jego stosowania do budowy gazociągów o MOP = 1,6 MPa, tj. w zakresie ciśnień, dla którego w Polsce gazociągi budowane są wyłącznie z rur stalowych. Budowa gazociągów z materiałów innych niż stal i polietylen nie jest w Polsce możliwa ze względu na ograniczenia prawne (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie). Obecnie trwają prace nad nowelizacją tego rozporządzenia, które między innymi mają umożliwić dopuszczenie do stosowania innych materiałów i technologii wykorzystywanych w Europie i na świecie. Do zapewnienia bezpiecznej budowy i eksploatacji sieci gazowych z nowych materiałów sama zmiana w przepisach nie jest jednak wystarczająca. W artykule opisano wybrane właściwości poliamidu PA 12 i powiązane z nimi warunki projektowania, budowy i eksploatacji gazociągów. Przedstawiono podstawowe kryteria wyznaczania maksymalnego ciśnienia roboczego, uwzględniające wytrzymałość długoczasową oraz zjawisko szybkiej propagacji pęknięć. Opisano zjawisko powolnej propagacji pęknięć oraz sposób sprawdzania odporności rur z PA 12 na jego wystąpienie, jak i wynikające z niego dopuszczalne uszkodzenia powierzchni rur. Przedstawiono warunki, jakie należy brać pod uwagę podczas transportu i składowania, uwzględniając odporność rur z PA 12 na promieniowanie UV. Ze względu na posiadaną właściwość, jaką jest elastyczność rur, opisano warunki zmiany kierunku gazociągu bez stosowania dodatkowych kształtek kątowych. Wskazano na możliwość zamykania przepływu gazu metodą zaciskania oraz zwrócono uwagę na konieczność zachowania większej ostrożności podczas prac eksploatacyjnych wtemperaturach ujemnych ze względu na spadek elastyczności rur. Przedstawiono podstawowe parametry procesu zgrzewania doczołowego, które różnią się od tych stosowanych przy łączeniu rur i kształtek z PE. Zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji parametrów dostępnych procedur prowadzenia prób szczelności wynikającą z większej sztywności obwodowej rur PA 12 niż PE.
EN
The main advantage of PA12 polyamide is that it can be used in the construction of gas pipelines with MOP = 1.6 MPa, i.e. in the pressure range where in Poland gas pipelines are built exclusively from steel pipes. Construction of gas pipelines from materials other than steel and polyethylene is not possible in Poland due to legal restrictions (Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 on technical conditions to be met by gas networks and their location). Currently, work is underway on the amendment of this regulation, which among others, is to allow for the use of other materials and technologies used in Europe and in the world. However, the legislative amendment alone is not sufficient to ensure the safe construction and operation of gas networks from new materials. The article presents selected properties of PA12 polyamide and associated conditions for the design, construction and operation of gas pipelines. The basic criteria for determining the maximum operating pressure including long-term resistance and the phenomenon of rapid crack propagation are presented. The phenomenon of slow crack growth and the method of testing the resistance of PA12 pipes to its occurrence as well as the resulting acceptable damages to pipe surfaces are described. The article presents the conditions to be considered during transport and storage taking into account the resistance of PA12 pipes to UV radiation. Due to the flexibility of pipes, the conditions for changing the direction of the gas pipeline without the use of additional angle fittings were described. The possibility of closing the gas flow by the clamping method was pointed out and attention was paid to the necessity of greater caution during operating works at negative temperatures due to a decrease in the flexibility of the pipes. The basic parameters of the butt welding process were presented, which differ from those used when connecting PE pipes and fittings. Attention was paid to the necessity to modify the parameters of available procedures for conducting leak tests due to higher circumferential stiffness of PA12 pipes compared to PE ones.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono ocenie możliwości zastosowania techniki zaciskania do zamykania przepływu gazu na gazociągach zbudowanych z rur poliamidowych PA 12. W trakcie budowy gazociągów, podczas prac eksploatacyjnych na czynnych gazociągach, jak również użytkowania gazociągów istnieje czasami konieczność ograniczenia lub zamykania przepływu gazu. W gazociągach z polietylenu technika taka stosowana jest z powodzeniem od lat. Dla rur polietylenowych norma PN-EN 1555-2:2012 przedstawia ogólne wymagania dotyczące techniki zaciskania. Wymagania w stosunku do systemów rurociągów budowanych z poliamidu PA 12 określone są w normach z serii ISO 16486. Normy te nie podają żadnych, nawet ogólnych wymagań dotyczących techniki zaciskania. Norma ISO 16486 w części 6, tj. Kodeksie postępowania w zakresie projektowania, obsługi i instalacji, podaje jedynie, że w przypadku stosowania techniki zaciskania należy przestrzegać zaleceń producenta, ale brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących wykonywania tego procesu. Technika zaciskania prowadzona według nieprawidłowych procedur lub w sposób niekontrolowany może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość hydrostatyczną rur PA 12 lub doprowadzić do uszkodzenia rury. W ramach prac realizowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym przewidziano przeprowadzenie badań rur z poliamidu po wykonanych operacjach zaciskania. Miało to posłużyć określeniu wpływu zaciskania na parametry wytrzymałościowe rur z poliamidu PA 12. W ramach realizacji pracy, na podstawie przeprowadzonej analizy, ustalono warunki, w jakich przebiegały procesy zaciskania. Na przygotowanych próbkach wykonano zaciskania realizowane w różnych warunkach i według różnych procedur. Następnie zostały przeprowadzone badania laboratoryjne zaciśniętych próbek, pozwalające ocenić wpływ procesu zaciskania na wytrzymałość hydrostatyczną rur PA 12. Na podstawie uzyskanych wyników i ich analizy stwierdzono, że nie zaobserwowano zmniejszenia odporności rur poliamidowych na ciśnienie wewnętrzne pod wpływem odkształceń w trakcie zaciskania rur PA 12, co pozwala na sformułowanie wniosku, że operacje zaciskania nie mają istotnego wpływu na wytrzymałość gazociągu budowanego z rur PA 12, a zatem na bezpieczeństwo jego użytkowania.
EN
This article is devoted to assessing the possibility of using the clamping technique to close gas flow on gas pipelines built of PA12 polyamide pipes. During the construction of gas pipelines, operating works on active gas pipelines, as well as during the use of gas pipelines, there is sometimes a need to limit or close the gas flow. In polyethylene gas pipelines, this technique has been successfully used for years. For polyethylene pipes, the PN-EN 1555-2:2012 standard presents the general requirements for the clamping technique. The requirements for pipeline systems built of PA12 polyamide are specified in the standards of the ISO 16486 series. These standards do not give any, even general requirements, for the technique of clamping. The ISO 16486 standard in part 6, i.e. the Code of Practice for Design, Operation and Installation, only states that when using the clamping technique, the manufacturer’s instructions must be followed but there are no detailed guidelines for performing this process. The clamping technique carried out according to incorrect procedures or in an uncontrolled manner may have a negative effect on the hydrostatic strength of PA12 pipes or lead to pipe damage. As part of the work carried out at the Oil and Gas Institute – National Research Institute, it is planned to carry out tests on polyamide pipes after clamping operations. This was to help determine the impact of clamping on the strength parameters of PA12 polyamide pipes. As part of the implementation of the work based on the conducted analysis, the conditions in which the clamping processes were carried out were established. Clamping was carried out on various samples under various conditions and according to different procedures. Laboratory tests of clenched samples were then carried out, allowing to assess the impact of the clamping process on the hydrostatic strength of PA12 pipes. On the basis of the obtained results and their analysis, it was found that no reduction of polyamide pipe resistance to internal pressure under the influence of deformations during pipe clamping PA12 was observed, which allows to conclude that clamping operations have no significant impact on the strength of the pipeline built of PA12 pipes, therefore for the safety of its use.
EN
Buried pipelines are subjected to the action of static forces and moments caused by friction forces at the pipeline-ground contact. At the same time, pipelines are subjected to dynamic actions generated by paraseismic pulses, in particular, in areas of mining and heavy traffic. The paper presents and experimentally verifies a test method of tribological pipeline-soil interaction in conditions of artificially induced soil static and dynamic actions. The applied test methodology allows the determination of friction forces at the tested pipeline section. The friction forces changes over time on the pipeline and soil surface for the varying pipeline tensioning forces were continuously recorded during the tests. Based on the Short-Time Fourier Transform (STFT) of signals, the paper presents the impact of dynamic actions on momentary values of measured friction forces. Relationships are given that allow the determination of friction forces between the pipeline and the soil, including their limit values resulting in the loss of the mutual adhesion of the pipeline and the soil.
PL
Gazociągi zagłębione w gruncie narażone są na oddziaływania statycznych sił i momentów powstających pod wpływem działania sił tarcia w kontakcie rury z gruntem. Jednocześnie gazociągi poddawane są oddziaływaniom dynamicznym, mającym genezę w impulsach pochodzenia parasejsmicznego. Szczególnie dotyczy to obszarów objętych działalnością górniczą i wzmożonym oddziaływaniem komunikacyjnym. W artykule przedstawiono oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę badań tribologicznej współpracy gazociągu z gruntem w warunkach wywoływanych sztucznie oddziaływań statycznych oraz dynamicznych gruntu. Zastosowana metodyka badawcza pozwala na wyznaczenie wartości sił tarcia na badanym odcinku gazociągu. Podczas badań prowadzono ciągłą rejestrację czasowych zmian sił tarcia na powierzchni gazociągu i gruntu dla zmiennych wartości sił naciągu rury. W artykule, w oparciu o metodę krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT) sygnałów, przedstawiono wpływ wymuszeń dynamicznych na chwilowe wartości mierzonych sił tarcia. Podano zależności umożliwiające wyznaczenie wartości sił tarcia gazociągu i gruntu, w tym także ich granicznych wartości, po przekroczeniu których następuje utrata wzajemnej przyczepności rury i gruntu.
PL
W artykule opisano metodykę zgrzewania elektrooporowego w ujemnych temperaturach otoczenia, polegającą na ustaleniu parametrów wstępnego nagrzewania poprzez zastosowanie obniżonego napięcia zgrzewania w określonym czasie. Celem tego działania było uzyskanie dodatniej temperatury kształtki i rury, tak aby można było rozpocząć właściwy proces zgrzewania. Opracowaną metodykę zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The paper describes the developed method of electrofusion welding in sub-zero ambient temperatures, consisting of the setting of preheating parameters taken by applying a reduced welding voltage at a given time. This process was supposed to cause positive temperature of the fitting and the pipe so that the proper welding process could be started. The developed methodology was verified experimentally.
8
Content available remote Ciśnieniowe próby szczelności gazociągów z tworzyw sztucznych o MOP 1,6 MPa
PL
W artykule omówiono odkształcenia, jakim podlegają rury z materiałów o właściwościach lepkosprężystych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego, w tym podczas ciśnieniowych prób szczelności. Omówiono wybraną procedurę prowadzenia próby szczelności oraz przedstawiono wyniki jej realizacji na przykładzie rur z poliamidu PA 12 o MOP 1,6 MPa.
EN
The article discusses the deformations to which pipes with viscoelastic materials proporties are subjected to under the influence of internal pressure, including during pressure tightness tests. The selected procedure for conducting the leak test was discussed and the results of its implementation on the example of polyamide PA12 pipes with MOP 1.6 MPa were presented.
EN
The article presents the influence of friction force values during the contact of a gas pipeline with sand pack on the transmission of soil vibrations on a tested pipe section. Field experiments were carried out on standard gas pipeline insulations subjected to dynamic interactions. The load sources comprised artificially generated soil vibrations with an impulsive character. Within the course of experiments, soil and pipe vibration acceleration signals were registered for different values of friction forces in its contact with the soil. The value of friction forces being a variable parameter during experiments were applied by the change of values of the tension static force of the gas pipeline section. The analysis of the registered soil and pipe vibration acceleration signals were conducted based on the time-domain signal decomposition method, Hilbert-Huang Transform (HHT). This method enables one to decompose the non-stationary vibration acceleration signal into narrowband components. For each component, a course of instantaneous values for frequency and amplitude was specified. The dependence of the pipe vibration acceleration amplitude on the pipe tensile force and friction force of the pipe in the contact with the soil was demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wartości sił tarcia w kontakcie rury gazociągu z obsypką piaskową na przenoszenie drgań gruntu na badany odcinek rury. Przeprowadzono eksperymenty poligonowe, w trakcie których standardowo posadowiona w gruncie rura gazociągu poddawana była oddziaływaniom dynamicznym. Źródłem obciążeń były wywoływane sztucznie drgania gruntu o charakterze impulsowym. W trakcie eksperymentów zarejestrowano sygnały przyspieszeń drgań gruntu oraz rury dla różnych wartości sił tarcia w jej kontakcie z gruntem. Będąca parametrem zmiennym podczas eksperymentów wartość siły tarcia zadawana była poprzez zmianę wartości siły statycznego naciągu odcinka rury gazociągu. Analizę zarejestrowanych sygnałów przyspieszeń drgań gruntu oraz rury przeprowadzono w oparciu o czasową metodę dekompozycji sygnałów Hilbert Huang Transform (HHT). Metoda ta umożliwia rozkład niestacjonarnego sygnału przyspieszenia drgań na składowe wąskopasmowe. Dla każdej składowej określono przebieg chwilowych wartości częstotliwości oraz amplitudy. Wykazano zależność amplitudy przyspieszeń drgań rury od sił naciągu oraz siły tarcia rury w kontakcie z gruntem.
PL
Na świecie dostępne są technologie rur kompozytowych do budowy gazociągów wysokiego ciśnienia, które mogą być również wykorzystane do budowy rurociągów technologicznych na terenach zakładów górniczych ropy i gazu. Stosowanie ich w Polsce ograniczone jest przepisami oraz brakiem warunków technicznych do ich projektowania, budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę krajowych przepisów oraz aktualny stan w zakresie normalizacji. W oparciu o istniejące specyfikacje techniczne oraz przewidywane obciążenia i oddziaływania na rurociągi opracowano wstępne założenia do budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia i rurociągów technologicznych na obszarach poszukiwań ropy i gazu.
EN
Composite pipe technology for the construction of high pressure gas pipelines is available worldwide, which can also be used to construct technological pipelines in oil and gas mines. In Poland the use of such pipelines is limited by regulations and lack of technical conditions for their design, construction and operation. The article presents an analysis of national legislation and the current status of standardization. Based on the existing technical specifications and anticipated loads and impacts on pipelines, preliminary guidelines for the construction of high pressure gas networks and technological pipelines for the areas of oil and gas exploration was developed.
PL
Na podstawie dostępnej literatury, obowiązujących aktów normatywnych i instrukcji oraz własnych doświadczeń zostały opracowane wytyczne do oceny funkcjonalności zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych stosowanych do łączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Jednolite wytyczne mogą przyczynić się do poprawy jakości połączeń zgrzewanych, a tym samym do zwiększenia niezawodności pracy sieci gazowych.
EN
On the basis of the available literature, normative acts, instructions and own experiences, guidelines have been developed to assess the functionality of butt and electrofusion welding used to connect plastic pipes. Uniform guidelines can help to improve the quality of welded joints and thus increase the reliability of gas networks.
PL
Problematyka doboru właściwej metody remontu sieci gazowej w coraz większym stopniu i zakresie dotyczy metod renowacji. Jednym z takich rozwiązań jest technologia Primus Linę której praktyczne wykorzystanie może przyczyniać się do odtworzenia istniejącej infrastruktury gazowej zwłaszcza w terenach „trudnych” gdzie dotychczasowe metody mogą okazać się niemożliwe do zastosowania lub nieefektywne. Artykuł przedstawia rzeczywiste zastosowanie technologii Primus Line Line, która z powodzeniem choć nie bez komplikacji została wykorzystana do renowacji gazociągu średniego ciśnienia DN 250 stal o ciśnieniu roboczym około 300kPa w miesiącu maju i czerwcu 2016 roku. Istotność przedstawionych w artykule prac charakteryzuje tak położenie gazociągu pod dnem Wisły jak i jego znaczenie dla systemu zasilania w gaz miasta Krakowa. Na powyższe nałożyły się liczne w latach ubiegłych awarie gazociągu skutkujące koniecznością zatrudnienia wykfalifikowanych ekip płetwonurków celem zastopowania wycieku gazu z gazociągu.
EN
The issue of selection of the appropriate method of gas networks repair in increasingly greater scope and extent is related to renovation methods. One such solutions is Primus Line technology, practical use of which might contribute to the restoration of the existing gas infrastructure, particularly in the “difficult” areas where the current methods could be non-effective or impossible to employ. The article presents the actual application of Primus Line technology which has been successfully used, although not without complications, for the renovation of medium pressure gas pipeline DN 250 steel, with a working pressure of about 300kPa in May and June of 2016. The significance of the work presented in the article is characterized by the location of a gas pipeline at the bottom of the Vistula River and its importance for the gas supply to the city of Krakow. Abovementioned factors overlapped with numerous failures of the pipeline in the past which required the employment of qualified teams of divers whose aim was to stop the leakage of gas from the pipeline.
EN
The aim of the study was to determine the effect of friction forces on strains of a gas pipeline pipe in conditions of static and dynamic load. The experiments were conducted on a 28-metre section of pipe laid in quartz sand haunching. The source of dynamic loads was artificially generated soil vibration of a pulse character, which can be interpreted as seismic-like waves of mining origin. The static loads were applied by means of an actuator, which allowed the setting of different values of tension force acting along the pipe axis. The dynamic strain and vibration acceleration of the pipeline were measured during the experiments at different values of tension forces. The recorded signals were subjected to the time-domain decomposition by using the Hilbert-Huang transform. The method allows for the correct decomposition of the primary signal that describes the non-stationary and nonlinear phenomena as a sum of quasi-harmonic components whose amplitudes and frequencies are the parametric functions of time. The analysis included the determination of the influence of friction force in contact between the pipe and the sand haunching on the parameters of dynamic strain signals.
PL
Celem badań było określenie wpływu sił tarcia na stan odkształceń rury przesyłowej gazociągu w warunkach obciążenia statycznego oraz dynamicznego. Eksperymenty przeprowadzono na 28-metrowym odcinku rury ułożonej standardowo w gruncie w obsypce z piasku kwarcowego. Źródłem obciążeń dynamicznych rury przesyłowej w trakcie eksperymentów były wywoływane sztucznie drgania gruntu o charakterze impulsowym, które można interpretować jako fale parasejsmiczne pochodzenia górniczego. Obciążenia statyczne rury wywoływane były za pomocą siłownika, umożliwiającego zadawanie różnych wartości siły naciągu działającej wzdłuż jej osi. Podczas eksperymentów dla różnych wartości sił naciągu rury zmierzono sygnały dynamiczne jej odkształceń oraz przyspieszeń drgań. Zarejestrowane sygnały poddano dekompozycji w dziedzinie czasu z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga. Metoda umożliwia poprawną dekompozycję sygnału pierwotnego na sumę quasi-harmonicznych składowych, których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W ramach analizy określono wpływ wartości siły tarcia w kontakcie rury z obsypką piaskową na wartości parametrów dynamicznych sygnałów odkształceń.
PL
W artykule określono kryteria oceny jakości połączenia zgrzewanego doczołowo rur typu III PE/PP zgrzewanych bez usuwania warstwy ochronnej na podstawie wyników geometrii wypływek zgrzewów i przesunięcia ścianek łączonych rur oraz oceny wizualnej.
EN
The article sets out the criteria for the evaluation of the quality of butt fusion joint pipes of the type III PE/PP without removing the protective layer, based on the results of geometry welding burrs and offset walls of the pipes to be connected and visual assessment.
EN
In the paper we present the gas pipeline network as a critical infrastructure. The basic definitions concerned with gas pipeline critical infrastructure are given. Moreover, the climate and weather change impacts on gas pipeline critical infrastructure safety, resilience and resilience strengthening to climate change are described. Next, the specific notions and terminology in the climate change context for Baltic Gas Pipeline Critical Infrastructure Network (BGPCIN) are described
16
Content available remote Gas pipelines critical infrastructure network
EN
The liquid natural gas (LNG) will be commonly used by shipping and industry in the future. In this paper we present existing and planned natural gas networks in the Baltic Sea region, installed through the Baltic Sea. These gas pipeline installations create the Baltic Gas Pipeline Critical Infrastructure Network (BGPIN) that is one of eight critical infrastructure network of the Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN).
EN
After having described the models for the organic Rankine cycle (ORC) equipment in the first part of this paper, this second part provides an example that demonstrates the performance of different ORC systems in the energy recovery application in a gas compressor station. The application shows certain specific characteristics, i.e. relatively large scale of the system, high exhaust gas temperature, low ambient temperature operation, and incorporation of an air-cooled condenser, as an effect of the localization in a compressor station plant. Screening of 17 organic fluids, mostly alkanes, was carried out and resulted in a selection of best performing fluids for each cycle configuration, among which benzene, acetone and heptane showed highest energy recovery potential in supercritical cycles, while benzene, toluene and cyclohexane in subcritical cycles. Calculation results indicate that a maximum of 10.4 MW of shaft power can be obtained from the exhaust gases of a 25 MW compressor driver by the use of benzene as a working fluid in the supercritical cycle with heat recuperation. In relation to the particular transmission system analysed in the study, it appears that the regenerative subcritical cycle with toluene as a working fluid presents the best thermodynamic characteristics, however, require some attention insofar as operational conditions are concerned.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono modele matematyczne elementów siłowni ORC, natomiast niniejsza, druga część artykułu, zawiera przykład ilustrujący efektywność różnych systemów ORC w instalacji odzysku ciepła w stacji przetłocznej. W wyniku lokalizacji w stacji przetłocznej, instalacja wyróżnia się pewnymi charakterystycznymi cechami, takimi jak stosunkowo duża wielkość systemu, praca przy niskich temperaturach otoczenia, zastosowanie skraplacza chłodzonego powietrzem. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzone dla 17 płynów pozwoliły na wybór odpowiednich czynników roboczych dla każdej konfiguracji obiegu, wśród których benzen, aceton i heptan wykazały najwyższą możliwość odzysku energii w obiegach nadkrytycznych, podczas gdy benzen, toluen i cykloheksan w obiegach podkrytycznych. Wyniki obliczeń pokazują, że dysponując strumieniem spalin z turbiny gazowej o mocy 25 MW, za pomocą benzenu jako czynnika roboczego, można uzyskać w obiegu nadkrytycznym z regeneracją ciepła maksymalną moc mechaniczną na wale turbiny wynoszącą 10,4 MW.W odniesieniu do systemu przesyłowego analizowanego w tej pracy najlepszym wariantem siłowni ORC z punktu widzenia charakterystyki termodynamicznej jest obieg nadkrytyczny z regeneracją ciepła przy zastosowaniu toluenu jako czynnika roboczego, jednak jego stosowanie mogłoby powodować problemy eksploatacyjne podczas użytkowania instalacji.
EN
Basic organic Rankine cycle (ORC), and two variants of regenerative ORC have been considered for the recovery of exhaust heat from natural gas compressor station. The modelling framework for ORC systems has been presented and the optimisation of the systems was carried out with turbine power output as the variable to be maximized. The determination of ORC system design parameters was accomplished by means of the genetic algorithm. The study was aimed at estimating the thermodynamic potential of different ORC configurations with several working fluids employed. The first part of this paper describes the ORC equipment models which are employed to build a NLP formulation to tackle design problems representative for waste energy recovery on gas turbines driving natural gas pipeline compressors.
PL
W artykule analizowano organiczny obieg Rankine’a (ORC) w wariancie podstawowym i z regeneracją ciepła, w celu odzyskiwania ciepła odpadowego w tłoczni gazu. Przedstawiono model matematyczny elementów systemu oraz sformułowano problem optymalizacji systemu, przyjmując maksymalizację mocy elektrycznej produkowanej w instalacji odzysku ciepła jako funkcję celu. Zadanie optymalizacji rozwiązano z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Celem badań było oszacowanie potencjalnych możliwości produkcji energii elektrycznej przy różnych konfiguracjach układu ORC oraz przy różnych czynnikach roboczych. W pierwszej części pracy przedstawiono uproszczony model matematyczny obiegu ORC, który posłużył do sformułowania zadania programowania nieliniowego, pozwalającego na rozwiązywanie typowych problemów projektowych instalacji odzysku ciepła z turbin gazowych w stacjach przetłocznych gazu.
PL
Korozja jako proces niszczenia materiałów niezależnie od przyczyn jej powstania oraz przebiegu pozostaje zjawiskiem niepożądanym. Zgodnie z aktualnymi przepisami gazociągi oraz pozostałe elementy rurociągu (np. zasuwy i zawory, kolana, łuki nieposiadające izolacji fabrycznej, monobloki) powinny być zabezpieczone przed korozją zewnętrzną za pomocą powłok izolacyjnych. Powłoki te mają na celu stworzenie ochrony przed dostaniem się elektrolitów gruntowych do odsłoniętych powierzchni metalicznych uniemożliwiając powstawanie ognisk korozji. Celem pracy jest przedstawienie powłok izolacyjnych wykorzystywanych w ochronie przeciwkorozyjnej gazociągów oraz opis podstawowych ich cech wraz ze sposobem oceny jakości ich wykonania.
EN
Corrosion as a process of materials destruction regardless of it causes and course is always undesirable. According with regulations gas pipelines and other elements of the pipeline systems (eg. valves, bends which do not have their own insulation layers, monoblock) should be protected against corrosion with insulating coatings. These coatings are designed to create protection against the entry of electrolytes to exposed metal surfaces preventing the development of corrosion. The aim of the study is to present insulating coatings used in corrosion protection and to describe their features and methods for quality assessment.
PL
Problemy awaryjności przesyłowej sieci gazowej w dużej części związane są z brakiem odpowiedniej elastyczności wzdłużnej przewodu gazowego. W przypadku gdy przewód gazowy posiada elastyczność odpowiadającą (lub zbliżoną) do ciągliwości zamontowanych rur, to w sytuacji wystąpienia dodatkowego (miejscowego) obciążenia rurociąg ulega wydłużeniu, co w większości przypadków powoduje zmniejszenie naprężeń, poprzez rozłożenie ich na dłuższym odcinku gazociągu. Zagadnienia dotyczące projektowania i budowy elastycznych przewodów gazowych są treścią niniejszego opracowania.
EN
Gas network transmission failures are in large part related to the lack of adequate longitudinal flexibility of the gas conduit. Where the gas conduit has flexibility corresponding to (or similar) the ductility of assembled tubes, a situation of additional (local) load of the pipeline will increase, which in most cases reduces stress by spreading them over a longer part of the pipeline. Issues relating to the design and construction of flexible gas lines are the contents of this document.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.