Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Badanie wspólnego spalania paliwa gazowego i mazutu
PL
W dzisiejszych czasach gaz ziemny oraz ropa naftowa (mazut) są paliwami powszechnie wykorzystywanymi w kotłowniach przemysłowo-grzewczych małej i średniej mocy. Obecnie większość rafinerii doskonali procesy technologii przeróbki ropy naftowej. Każda przeróbka surowca tj. ropa naftowa powoduje zmiany szeregu fizyko-chemicznych właściwości mazutu. Wskutek tego podczas spalania mazutu następuje m.in. naruszenie wskaźników przewidywanych w karcie pracy kotła, zwiększenie jego niezupełności spalania, powstawanie na powierzchniach wymiany ciepła osadów z cząsteczek koksu oraz obniżenie stabilności spalania aż do zerwania płomienia. Aby móc zwiększyć szybkość i zupełność procesu spalania oraz efektywne wykorzystanie powierzchni ekranowych należy zapewnić jak najwyższy stopień dyspergowania paliwa. Jednak istniejące wtryskiwacze palników kotłów przeznaczonych do spalania mazutu nie są w stanie zapewnić jego rozpylania na poziomie poniżej 100 μm. Dlatego też rzadko stosowane wspólne spalanie paliwa gazowego i mazutu okazuje się tutaj doskonałym rozwiązaniem posiadającym kilka atutów. Prowadzi ono, bowiem do zwiększenie współczynnika emisyjności, zwiększenia sprawności kotła a także zapobiega osadzaniu się i koksowaniu się resztek mazutu na powierzchniach kotła Uzyskane wyniki badań wykorzystano w praktyce w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu do atmosfery oraz poprawy sprawności cieplnej kotła typu DKVR 10-13. Opracowanie wykonane zostało na przykładzie jednego z trzech kotłów zainstalowanych w Ósmej Rejonowej Kotłowni Wyborskiego Rejonu Sankt-Petersburga. W przypadku niniejszego kotła analiza metod zmniejszenia emisji tlenków azotu i doświadczenia autorów wykazują istotne zalety metody wtrysku wilgoci do strefy spalania. Metoda ta wymaga jednak określenia optymalnych charakterystyk parametrów jej zastosowania. Dlatego też w celu wtrysku dodatkowej wilgoci, która jest potrzebna do rozpryskiwania mazutu należy odpowiednio zmodyfikować zawirowywacze głowicy rozpryskującej (rysunek 1). Powyższe działania pozwoliły założyć poziom zmniejszenia emisji NOx o 30% przy spalaniu paliwa gazowego oraz o 20% przy wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Emisję NOx podaje się w przeliczeniu na masową emisję tlenków azotu, ponieważ właśnie ten wskaźniki charakteryzuje bezwzględny wpływ emisji szkodliwych składników spalin na zanieczyszczenie atmosfery (rysunek 3 i 4). W trakcie przeprowadzonej analizy uwzględniane zostały trzy poziomy ewentualnego wpływu emisji ze spalinami kotłów na zanieczyszczenie atmosfery zarówno przy spalaniu paliwa gazowego jak i wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Powyższe autorskie rozwiązania towarzyszyły ogólnemu usprawnieniu pracy kotła i zwiększeniu efektywności wykorzystania paliwa przy wspólnym spalaniu gazu i mazutu.
EN
Nowadays natural gas and fuel oil (mazut) are fuels commonly used in low and medium power industrial boiler houses. Currently majority of refineries improves technological processes of crude oil processing. Each processing of the resource, i.e. crude oil, changes many physio-chemical properties of fuel oil. As a result, while fuel oil combustion, indicators provided in boiler’s manual are violated, incomplete combustion is increased, sediments made of coke are created on heat exchange surfaces and combustion stability decreases until flameout, among others. Increasing speed and completeness of the combustion process as well as effective use of screen surfaces requires the highest possible level of fuel dispersing. However, available boilers’ burner injectors intended for fuel oil combustion are not capable of spraying it at level lower than 100 μm. That is why rarely used co-combustion of gas fuel and fuel oil turns out to be a great solution in this situation. It leads to increased emission rate and boiler’s proficiency, as well as prevents deposition and coking of fuel oil leftovers on boiler’s surfaces. Achieved research results were used in practice in order to decrease emission of nitric oxides into the atmosphere and increasing thermal efficiency of type DKVR 10-10 boiler. The study was conducted on an example of three boilers installed in the Wyborsky’s Eighth Regional Industrial Boiler House of Sankt Petersburg Region. In the case of this boiler, the analysis of methods aimed at decreasing emission of nitric oxides and author’s experiences, indicate important advantages of method based on injection of moisture into the combustion area. However, this method requires setting optimal parameters in order to use it. That is why in order to inject additional moisture, which is needed for pulverizing fuel oil, mixer of pulverizing head needs to be modified (Fig. 1). The abovementioned actions allowed to assume lowering NOx emission by 30% with gas fuel combustion and 20% with gas fuel and fuel oil co-combustion. Emission of NOx is provided in conversion to mass emission of nitric oxides, because this indicator characterizes absolute impact of harmful parts of combustion gases on atmosphere pollution (Fig. 3 and 4). Three levels of potential impact of emission with boiler’s combustion gases on atmosphere pollution with gas fuel combustion as well as co-combustion of gas fuel and fuel oil were taken into consideration while conducting the analysis. The abovementioned solutions provided general improvement in boiler’s operation and increased efficiency of fuel use during co-combustion of gas and fuel oil.
PL
W artykule przedstawiono ideę maksymalizacji odzysku gazów zrzutowych w zakładach przemysłowych, w szczególności przerabiających węglowodory. Opisano funkcjonowanie pochodni utylizacyjnej oraz układów zrzutowych w typowym zakładzie rafi neryjnym, opisana została w sposób uproszczony architektura układów zrzutowych oraz budowa pochodni. Przedstawiono propozycję odzysku gazów zrzutowych wraz z wyprowadzeniem ich poza zakład przemysłowy, aby w ten sposób minimalizować wpływ na środowisko (ograniczenie emisji) oraz ograniczać zużycie surowców kopalnych. Wskazane zostały zanieczyszczenia mogące znaleźć się w układzie zrzutowym. Zaproponowano sposób ich monitoringu w celu eliminacji wprowadzenia do układów niepożądanych, toksycznych składników.
EN
The article presents the idea of maximizing the recovery of exhaust gases in industrial plants, in particular converting hydrocarbons. The functioning of a recycling torch and discharge systems in a typical refinery plant has been described The architecture of drop systems and the construction of flares have been described in a simplified way. Presented is a proposal for recovery of exhaust gases along with moving them out of the industrial environment, in order to minimize the impact on the environment (reduction of emission) and to limit the consumption of fossil raw materials. Contaminants that may be in the discharge system have been indicated. A method of monitoring them was proposed in order to eliminate the introduction of undesirable toxic components into the systems.
PL
W świetle postępującego wyczerpywania się zasobów tradycyjnych paliw płynnych prowadzone są prace nad możliwością uzupełnienia ich paliwami gazowymi. Jedną z takich propozycji jest biogaz. Biogaz może być przekształcany zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło w silnika spalinowych. Pracy układu zasilania oraz samego silnika spalinowego towarzyszą straty energii na poziomie 60-65%. W celu poprawienia sprawności ogólnej takich układów przeprowadza się szeregi prac i badań. W artykule poruszono zagadnienie strat energii kinetycznej paliwa gazowego wynikających z pracy regulatora ciśnienia paliwa. Zaproponowano zastąpienie tradycyjnego regulatora ciśnienia stacją turbinową zasilania elektrycznego. Wykazano, że układ taki umożliwia wykorzystanie energii redukcji ciśnienia gazu co wpływa korzystnie na poprawę całkowitej sprawności energetycznej silnika.
EN
The operation of the power system and the internal combustion engine itself is accompanied by energy losses of 60-65%. The article introduce the issue of loss of kinetic energy of gas fuel resulting from the operation of the fuel pressure regulator. It was proposed to replace the traditional pressure regulator with an electric turbine station. It has been shown that such a system enables the use of energy to reduce gas pressure which has a positive effect on improving the overall energy efficiency of the engine.
PL
W publikacji zaprezentowano wykorzystanie mikrokomputerów SBC i modułu SIM900, jako elementów systemu do mobilnego monitoringu ulatniającego się gazu w pojazdach z instalacją LPG. Skupiono się przede wszystkim na oprogramowaniu mikrokomputera do współpracy z sensorem wykrywającym ulatniający się gaz oraz oprogramowaniu jednostki centralnej do współpracy z modułem transmisji bezprzewodowej 3G, komunikującym się z mobilnym użytkownikiem systemu. Pokazano ideę programowania tego typu urządzeń, które realizują niezliczone funkcje w systemach automatyki przemysłowej jak i w technikach motoryzacyjnych. Pominięto platformę - środowisko programistyczne mikrokomputera oraz kody bibliotek wbudowanych i implementowanych biorących udział w kompilacji programu. Brakujący materiał można znaleźć w publikacjach [1], [2], [3].
EN
The paper presents an application for the SIM900 module in SBC microcomputers to monitor vapor leaks in LPG powered vehicles. The paper looks specifically at programming microcomputers to communicate with vapor leaks sensors and with the 3G wireless communication unit. It illustrates numerous applications of programming SBC microcomputers in industrial and automotive automation. More information on the programming environment for microcomputers, including code libraries, involved in program compilation might be found in [1], [2], [3].
PL
W artykule opisano wybrane generacje instalacji gazowych LPG oraz podstawowe problemy związane z ich pracą. Dla samochodu osobowego z zamontowaną IV generacją LPG przeprowadzono szereg badań w które wchodziły pomiary mocy silnika, wpływ jego pracy na środowisko oraz zużycie paliwa. Dokonano analizy porównawczej wymienionych parametrów dla różnych strategii zasilania silnika ZI. Badania przeprowadzono dla zasilania silnika benzyną, zasilania gazem dla parametrów zadanych przez zakład specjalizujący się w montażu instalacji LPG oraz dla różnych modyfikacji mapy gazowej.
EN
This paper describes some generations of LPG gas installations and the basic problems related to their operating. The research was made for a car with mounted of the fourth generation of LPG installation. The studies included comparative analysis of engine power, the impact of his operation on the environment and fuel consumption for various fuel supply strategies of the SI engine. The study was conducted for the petrol engine supply, gas supply on the parameters preset by the factory specializing in the installation of LPG fuel systems and for different modifications of the gas map.
EN
Internal combustion engines are fuelled mostly with liquid fuels (gasoline, diesel). Nowadays the gaseous fuels are applied as driving fuel of combustion engines. In case of spark ignition engines the liquid fuel (petrol) can be totally replaced by the gas fuels. This possibility in case of compression engines is essentially restricted through the higher self-ignition temperatures of the combustible gases in comparison to classical diesel oil. Solution if this problem can be achieved by using of the dual fuel system, where for ignition of the prepared fuel gas - air mixture a specified amount of the liquid fuel (diesel oil) should be additionally injected into the combustion chamber. For assurance that the combustion process proceeds without mistakes and completely, some basic conditions should be satisfied. In the frame of this work, three main aspects of this problem are taken into account: a. filling efficiency of the engine, b. stoichiometry of the combustion, c. performance of mechanical parameters (torque, power). A complex analysis of these conditions has been done and some achieved important results are presented in the paper.
PL
Silniki spalinowe są zwykle zasilane paliwami ciekłymi (benzyna, ON). Aktualnie do napędu tych silników często wykorzystywane są paliwa gazowe, przy czym zazwyczaj stosowany jest zapłon iskrowy. W przypadku silników z zapłonem samoczynnym wymagane jest użycie podwójnego systemu paliwowego (tzw. systemu dualnego), w ramach którego łącznie z paliwem gazowym podawana jest nieduża dawka paliwa ciekłego, inicjująca zapłon przygotowanej gazowo-powietrznej mieszanki palnej. W celu zapewnienia, że proces spalania będzie przebiegać prawidłowo, a pracujący silnik osiągnie wymagany moment obrotowy (moc efektywną), wiele uwarunkowań powinno być ściśle dotrzymanych. W artykule przeprowadzono teoretyczno-obliczeniową analizę uwarunkowań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem silnika spalinowego, wyposażonego w dwupaliwowy układ zasilania w aspekcie uwarunkowań stechiometrycznych oraz pozyskiwanego momentu obrotowego.
7
Content available remote Ochrona budynku przez odciążanie wybuchu gazu
PL
Coraz bardziej powszechne stosowanie paliw gazowych do celów bytowych powoduje, że zagrożenie wybuchem gazu pojawia się nie tylko w obiektach zaliczanych do produkcyjno-magazynowych (PM), ale również w budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). Artykuł podejmuje problem odciążania wybuchu jako sposobu ograniczenia skutków wybuchu gazu oddziałujących na konstrukcję budynku i użytkowników budynku.
EN
More and more common application of gaseous fuels in everyday use causes, that gas explosion hazard emerges not only in industrial premises but also in dwelling houses. Paper discusses problemof gas explosion venting as a mean for reducing of explosion effects influencing building construction and users of the building.
EN
This paper presents the reasons for the development of gas-combined power and heat units and justification for testing the effect of the used gas fuel on the performance of such units. A PBCHP10VB CHP unit driven by a liquidcooled piston combustion engine adapted for feeding with gas fuels is described. The concept is presented for testing the effect of different gas fuel mixtures, including biogas, on this unit’s operation, mainly on the obtained electric power from the current generator and the temperature of the liquid cooling the driving engine heating up output water and on the composition of exhaust gas from this engine. A simple device for obtaining gas fuels containing different combustible gas mixtures is presented. The instruments used to check the composition of the obtained gas fuel and check exhaust gas from the engine are briefly described. The paper describes a test stand for testing the effect of different gas fuels on the operation of a PBCHP10VB gas CHP unit manufactured by Power Blessed Co., Ltd registered in Shanghai, constructed at the Department of Mechatronics and Technical and Information Technology Education of the Faculty of Technical Sciences at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
EN
This paper presents a model unit demonstrating the possibility of using a PBCHP10VB CHP unit driven by a piston combustion engine fed with gas fuels for heat and power cogeneration. A mobile unit available in the Department enables heat and power cogeneration at any place with available gas fuel, e.g. compressed in a pressure tank or from a production and transmission system. A radiator is connected to the unit’s heat connection for demonstrative purposes – this is the simplest model of a network using the heat generated by the unit, with the possibility of easy connection to another network for heating rooms and/or tap water instead of this radiator. Any three-phase load (e.g. a single phase converter) can be connected to the unit’s power connection. A constructed mobile power generator fed with alternative gas fuels (e.g. biogas) is described which can be used in the field in a biogas system for power generation with simultaneous heat recovery. The results of the first preliminary tests on the effect of the type of gas fuel used on the obtained electrical and thermal power and on the composition of exhaust gas from the driving combustion engine are presented. A plan for further tests is also outlined.
PL
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów wyposażonych w instalację paliwową wykorzystującą paliwa gazowe, a szczególnie gaz ziemny (w postaci sprężonej).
EN
The paper addresses the issues concerning operation of vehicles equipped with fuel installation using gas fuels, particularly natural gas (in the form of compressed).
PL
W artykule omówiono przyczyny nieprawidłowej pracy układów zasilania tłokowych silników spalinowych w paliwo gazowe (LPG).
EN
The article presents the reasons for malfunction of power supply systems fuel gas (LPG) for combustion engines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, które przeprowadzono dla pojazdu Opel Calibra z silnikiem typu C25XE o pojemności 2495 cm³. Samochód wyposażony był w sekwencyjną instalację gazową IV generacji, dzięki czemu możliwe było porównanie podstawowych parametrów roboczych jednostki napędowej zasilanej benzyną i zastępczo LPG. Uzyskane rezultaty pomiarów i obliczeń pozwoliły wykazać różnice świadczące o adekwatności zastosowanego układu.
EN
This paper presents the results of own research carried out for Opel Calibra with the C25XE engine (2495 cm³). The car was equipped with sequential gas injection system of the fourth generation, owing to which a comparison of basic operational parameters of the power unit fuelled with petrol and temporarily with LPG was possible. The obtained results of measurements and calculations allowed to show differences that are evidence of the appropriateness of the system being applied.
PL
W pracy przedstawiono dwa ważne zagadnienia związane z konstrukcją wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych nowej generacji, a mianowicie architekturę ułożenia wiązek oplotu nośnego oraz ciągłą diagnostykę zbiornika w pojeździe w czasie użytkowania. Optymalne ułożenie wiązek włókien przy użyciu metody nawijania pozwala na redukcję masy zbiornika oraz kosztów wytworzenia. Ze względów bezpieczeństwa zbiorniki wysoko sprężonych paliw gazowych nowej generacji będę wyposażone w systemy czujnikowe ciągłej diagnostyki. Najlepsze do realizacji tego celu są czujniki światłowodowe umieszczane wewnątrz kompozytowego oplotu nośnego zbiornika.
EN
Two novel problems connected with new generation of high-pressure composite vessels that is architecture of bundle packing in composite carrying braid and continuous vessel monitoring during vehicle utilization, were described in the paper. Optimum packing of fibers bundle using filament winding methods allowed on vessel weight reduction as well as reduction of manufacturing costs were presented. Safety consideration caused that new generation of vessels for storage high-compressed gas fuels would be equipped with sensor system for continuous moni-toring. The most promising for this purpose are optical fibers sensors placed inside of composite carrying braid of vessel.
14
Content available remote Gazowe układy zasilania w silnikach spalinowych
PL
Paliwa gazowe zawierające metan staja się coraz bardziej popularnym źródłem energii. Zastosowanie gazu jako paliwa do silników spalinowych wymaga pewnych zmian konstrukcyjnych jak również opracowania nowych sposobów sterowania silnikiem. Istnieje wiele udanych pod względem sprawności oraz spełniających wymagania ekologiczne adaptacji silników o zapłonie iskrowym, jak również wykonano szereg udanych konstrukcji umożliwiających zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym paliwami gazowymi. Artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z zasilaniem silników spalinowych paliwami gazowymi w tym informacje o pracach Autora.
EN
Gas fuels containing methane become more and more popular source of energy The application of gas fuels demands some specific changes of construction and control of IC engine. There are many adaptations of SI ignition engines as well as some construction of CI engines which are very efficient and environmental friendly. The paper presents some aspects of fueling of IC engines with gas fuels among others results of Autor's experiments.
EN
The conventional technologies of the coal seams mining have several shortages. The ones are in technical and economical and ecology and energy effectiveness of coal utilization aspects. Many of these shortages may be removed with unconventional technologies use. One of them is technology of coal seam transformation to a gas fuel. Main object of the technology use is coal thermal effectiveness increase for energy industry. The increase may be achieved to several times. Main principle the technology consists in thermal and electrical energy recovery in situ or in the coal suite from the gas fuel. Advantages of this technology use consist in social and environment saving effects. The report has established the fact being of the principles which have basis for the unconventional technology development. The report shows technical methods and processes for the technology promotion in commercial scale. The report views possibility to produce hydrogen during the technology realization.
PL
Metody konwencjonalne produkcji węgla kamiennego mają pewne ograniczenia, np. techniczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz związane z efektywnością wykorzystania węgla. Wiele z nich można rozwiązać stosując metody niekonwencjonalne. Jedną z nich jest przetworzenie złoża węgla w paliwo gazowe. Podstawowym celem tej metody jest wykorzystanie wzrostu współczynnika wydajności cieplnej w przemyśle energetycznym. Może to być nawet kilkakrotny wzrost. Metoda ta głównie polega na pozyskiwaniu energii cieplnej i elektrycznej in situ, bądź z paliwa gazowego z pokładów węgla. Zalety tego rozwiązania mają charakter społeczny i ekologiczny. Z raportu wynikają zasady, jakimi powinna się rządzić metoda niekonwencjonalna. Pokazano również metody i procesy technologiczne w zastosowaniu na skalę przemysłową. Przeanalizowano możliwość produkcji wodoru w czasie prowadzenia procesu technologicznego.
16
Content available remote Budowa elektrowni, elektrogazowni i gazowni biometanowych w skali przemysłowej
PL
Zaprezentowano nowy „Sposób i układ wytwarzania metanu i energii elektrycznej i cieplnej”. W układzie tym wytworzone paliwo gazowe po ustandardowieniu jest wykorzystywane do napędu agregatu prądotwórczego i ogniwa termoregeneracyjnego. Jest to układ multienergetyczny, służący do wytwarzania paliwa gazowego, energii mechanicznej i energii cieplnej.
EN
Presented is a new „Method and a system for generation of methane as well as electric and thermal energy”. In this system, the generated gas fuel after standardization is utilized for feeding of an electric generator and thermogenerator cells. This is practically a multipower system used for generation of a gas fuel, mechanical energy and thermal energy.
18
Content available Ignition timing advance in the bi-fuel engine
EN
The influence of ignition timing on CNG combustion process has been presented in this paper. A 1.6 liter SI engine has been tested in the special program. For selected engine operating conditions, following data were acquired: in cylinder pressure, crank angle, fuel mass consumption and exhaust gases temperatures. For the timing advance correction varying between 0 to 15 deg crank angle, the internal temperature of combustion chamber, as well as the charge combustion ratio and ratio of heat release has been estimated. With the help of the mathematical model, emissions of NO, CO and CO ₂ were additionally estimated. Obtained results made it possible to compare the influence of ignition timing advance on natural gas combustion in the SI engine. The engine torque and in-cylinder pressure were used for determination of the optimum engine timing advance.
PL
W artykule przedstawiono wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na przebieg spalania mieszaniny powietrza i gazu ziemnego. Program badań przeprowadzono na stanowisku wyposażonym w silnik ZI, o pojemności skokowej 1.6 dm3. Dla wybranych warunków pracy silnika rejestrowano między innymi takie parametry jak: ciśnienie wewnątrz cylindra, położenie wału korbowego, zużycie paliwa. Korygując kąt wyprzedzenia zapłonu w zakresie od 0 do 15 stopni w stosunku do nastaw ustalonych przez producenta dla paliwa benzynowego wyznaczono stopień wypalenia ładunku, temperaturę ładunku oraz współczynnik wydzielania ciepła. Za pomocą modelu matematycznego opisującego proces spalania wyznaczono również stężenia produktów spalania, tj.: NO, CO i CO ₂. Uzyskane wyniki umożliwiły porównanie wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu na przebieg spalania gazu ziemnego w silniku ZI. Na podstawie analizy położenia maksymalnej wartości ciśnienia oraz maksymalnej wartości momentu obrotowego wyznaczono najkorzystniejsze dla gazu ziemnego wartości zmian kąta wyprzedzenia.
19
Content available remote Analiza termodynamiczna metod pre-combustion usuwania CO2
PL
W artykule zawarto przegląd dostępnych technologii separacji dwutlenku węgla. Przedstawiono kryteria określające przydatność poszczególnych metod do usuwania CO2. Na podstawie tych kryteriów dokonano selekcji i wyboru takich technologii usuwania CO2, które najlepiej odpowiadają postawionemu zadaniu, jakim jest separacja CO2 z paliwa gazowego (pre-combustion). Do analizy wybrano dwie metody: absorpcję fizyczną z absorbentem o nazwie Selexol oraz separację kriogeniczną. Przedstawiono metodykę i wyniki obliczeń dotyczących usuwania CO2 z gazu eksportowego Corex i gazu wielkopiecowego.
EN
The paper includes the review of main technologies available for carbon dioxide separation. Criteria concerning the usefulness of specific methods of C02 removal are presented. Using these criteria, a selection of the most appropriate technologies has been made. The chosen technologies should be suitable for C02 separation from the fuel gas at the pre-combustion stage. Two methods have been chosen for further analysis: physical absorption with the Selexol solvent and cryogenic separation. The methodology and results of the calculations concerning CO2 removal from both Corex export gas and blast furnace gas are presented.
20
Content available remote Granica spalania stukowego w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym
PL
W artykule opisano kryterium, za pomocą którego możliwe jest zdefiniowanie granicznego udziału paliwa gazowego w ładunku dostarczanym do cylindra. Badania, na podstawie których opracowano kryterium, przeprowadzono na jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań wykazały, że zbyt duży udział paliwa gazowego prowadzi do powstawania w procesie roboczym silnika zjawiska spalania stukowego. Zjawisko to jest odpowiedzialne za gwałtowny wzrost amplitudy drgań głowicy w okresie spalania. Wysoka korelacja amplitudy drgań głowicy ze zmianami ciśnienia w czasie występowania zjawiska spalania stukowego umożliwiła opracowanie wskaźnika intensywności spalania stukowego, którego wartości mogą być wykorzystane do kontroli składu ładunku w cylindrze i kąta początku wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego.
EN
In the article the criterion was described by the means of which the border participation of the gas fuel in the charge/load delivered to the cylinder can be identified. The researches on the basis of which the criterion was worked out, were carried on the one cylinder spontaneous ignition engine. The results of the research showed that the gas fuel participation led to the intense knock combustion in the working engine. The knock combustion phenomenon had a huge influence on the head vibrations which in turn led to the sudden increase of the vibration amplitude during the combustion period. High correlation of the head vibration amplitude with the pressure changes during the knock combustion phenomenon enabled the study of the knock combustion intensity indicator whose values can be used to control the load composition in the cylinder as well as the beginning of the injection angle of the dose that guides the diesel oil.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.