Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article there were presented the results of modern composite materials for cementing the boring casing during the construction of boreholes at oil-and-gas deposits of Pry-Carpathians region. Implemented investigations evidenced the effectiveness of use of composite oil-well and oil-and-gas materials and deposit.
EN
The article presents the types of petroleum basins selected by. Cuustau and Dahlberg and overlapping relationships between accumulations of hydrocarbons, flowing waters and reservoir pressure. According to this classification, you can tell if the pool is a perspective or not. It also presents the methodology of mapping hydrodynamic reservoir traps. This method allows to determine the contours of reservoir in both fields masywowego type, as well as the type of layered deposits. The implementation of the accumulation of hydrodynamic models shown in the example of natural gas Wilków.
PL
W artykule przedstawiono typy basenów naftowych wytypowanych przez. Cuustau i Dahlberga oraz zachodzące związki między nagromadzeniami węglowodorów, przepływających wód oraz ciśnień złożowych. Wg tej klasyfikacji można stwierdzić czy basen jest perspektywiczny czy nie. Przedstawiono również metodykę kartowania hydrodynamicznych pułapek złożowych. Metoda ta umożliwia wyznaczenie konturów złożowych zarówno w złożach typu masywowego, jak i w złożach typu warstwowego. Realizację modeli akumulacji hydrodynamicznych przedstawiono na przykładzie złóża gazu ziemnego Wilków.
3
PL
W Polsce i Europie toczy się ożywiona dyskusja związana z określeniem zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej występujących w łupkach (potocznie gaz i ropa łupkowa). Udokumentowane zasoby gazu ziemnego będą podstawą do udzielania koncesji na jego wydobycie. Amerykańskie doświadczenia przy wydobyciu gazu z łupków w basenie Marcellus i Barnett wskazują na konieczność zastosowania zabiegów szczelinowania łupków przy pomocy płynów (wody z udziałem dodatków chemicznych) oraz materiału podsadzkowego zwanego propantem. Propant wtłaczany wraz z cieczą do złoża niszczy strukturę i zwięzłość skały, otwiera mikropory i powoduje krótkotrwałe otwarcie mikroszczelin umożliwiających migrację gazu. Propanty zapobiegają zamknięciu tych mikroszczelin. W związku z ciśnieniem panującym w górotworze na głębokości kilku kilometrów (ciśnienie, temperatura), propanty muszą się charakteryzować bardzo wysokimi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podejmuje w ramach posiadanych środków statutowych kilkuletni program opracowania polskich propantów. Obecnie realizowane są prace wstępne koncepcyjno-studialne, a przede wszystkim analizowane są różne zestawy surowcowe, dodatki, technologie wytwarzania. Spośród wielu możliwości wytwarzania tego materiału do badań wybrano sposób nazwany umownie "granulowanie-spiekanie" tworzywa ceramicznego na bazie korundu, dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej propantu. Przedstawione wyniki badań są pierwszym zwiastunem następnych opracowań, mają charakter rozpoznawczy i posłużą do oceny prawidłowości obranego kierunku prac badawczych i jego ewentualnych korekt.
EN
Proppant is a filling material that holds fractures open after a hydraulic fracturing treatment during well stimulation. It is produced as fine spherical particles, 0.3-0.7 mm in diameter, which are usually made of natural sand, resin-coated quartz sand, man-made ceramics or glass spheres. During well treatment the fracking fluid is pumped together with proppant into the well. The action of pressurized fluid destroys the structure of the rock and creates new microfractures that increase migration of gas or oil. During treatment the proppant migrates into new fractures and keeps they open after pressure decrease. Due to increased temperature and pressure in the deep well, the proppant should be made of high strength material that will be inert in relation to the fracking fluid as well as the rock. Institute of Ceramics and Building Materials started the investigation program for elaboration new proppant technologies. The initial stage of studies is focused on raw materials and technology selection. Currently, the most promising direction of the research is based on the granulation-sintering technology of corundum-based ceramic material, which should assure the suitable strength of proppant spheres.
PL
Na obszarze monokliny przedsudeckiej złoża gazu występują w utworach węglanowych cyklotemów PZ1 (w wapieniu podstawowym Ca1) oraz PZ2 (w dolomicie głównym Ca2). Lokalizacja złóż jest ściśle związana ze strefami sedymentacji węglanów. Złoża występują przede wszystkim w obrębie stref barierowych oraz stref podnóża platform węglanowych. Wyrzut do chodnika rozdrobnionego materiału skalnego w KGHM ZG Rudna, który miał miejsce w 2009 r. pokazał, że gaz może występować również w strefie basenowej Ca1, z którą związane jest złoże miedzi. Podstawową metodą badawczą wykorzystywaną do lokalizacji złóż węglowodorów są powierzchniowe badania sejsmiczne 2D i 3D. Ich sukcesy poszukiwawcze wynikają przede wszystkim z faktu zmniejszania się prędkości rozchodzenia się fal P oraz gęstości objętościowej pod wpływem nasycenia przestrzeni porowej gazem. Na skutek tego w rejestrowanym zapisie sejsmicznym widoczne są strefy zapisu anomalnego. Ich powiązanie ze złożami gazu, czyli złożowa interpretacja danych sejsmicznych, oparta jest na analizie DHI (Direct Hydrocarbon Indicator). W prezentowanej pracy przedstawiono i porównano sejsmiczne odwzorowanie nasycenia gazem 'pułapek' zlokalizowanych w typowej barierze węglanowej (złoże Kościan w Ca1), w strefie podnóża platformy węglanowej (złoże Lubiatów w Ca2) oraz porowatej/szczelinowatej strefie dolomitu Ca1 w rejonie wyrzutu gazu, który miał miejsce w KGHM ZG Rudna. Dla każdej ze stref opracowano, bazując na rejestrowanych danych geofizyki otworowej i modelowaniach 1D (sejsmogramy syntetyczne), kryteria identyfikacji stref nasyconych gazem. Podstawowym kryterium wskazującym na nasycenie (1) bariery Kościan (Ca1) jest zmiana fazy refleksu (phase change) wiązanego ze spągiem Ca1 przy przejściu ze strefy basenowej (refleks ujemny) do strefy barierowej (refleks dodatni), (2) złoża Lubiatów, zlokalizowanego w obszarze podnóża platformy jest występowanie w stropie strefy nasyconej silnego refleksu ujemnego (bright spot), (3) porowatej i szczelinowej strefy głębokowodnej w ZG Rudna - występowanie w spągu dolomitów Ca1 refleksu o amplitudzie zbliżonej do zera. Opracowane kryteria są kryteriami lokalnymi, zbyt duża jest bowiem zmienność budowy geologicznej w różnych częściach basenu cechsztyńskiego.
EN
In the Fore-Sudetic Monocline area, gas deposits occur in carbonate rocks of cyclothems PZ1 (Zechstein limestone Ca1) and PZ2 (main dolomite Ca2). The location of deposits is closely connected with zones of carbonate sedimentation. Generally, gas deposits occur within barrier zones and at the foot of carbonate platforms. The outburst of rock fragments into the heading of the KGHM Rudna mine in 2009 was evidence that gas could also appear in the basin zone Ca1 of the copper deposit. 2D and 3D surface seismic surveys comprise the basic method which is applied to hydrocarbon prospecting. The main advantage of this method is the fact that P-wave velocity and bulk density decrease as a result of gas saturation of the pore spaces. As a result, one can observe anomalous seismic [records(activity?)] which can be connected with gas deposits, and reservoir interpretation of seismic data is based on Direct Hydrocarbon Indicators analysis (DHI). This paper presents and compares seismic images of gas saturation [in traps(trapped?)] in a typical carbonate barrier (Kościan gas field in Ca1) at the foot of a carbonate platform (Lubiatów gas field in Ca2), and in a porous/fractured zone in Ca1 dolomite where there was a gas outburst in the Rudna mine. Based on available well logging data and 1D seismic modeling (synthetic seismograms) this study developed criteria for identification of gas-saturated zones for each case. The results of the study provide the following basic criteria for gas saturation: (1) phase change at Ca1 bottom from negative at the basin zone to positive at the barrier zone - for the Kościan barrier Ca1; (2) the bright spot at the top of the saturated zone - for the Lubiatów deposit at the foot of the carbonate platform; (3) reflections with close to zero amplitude at the bottom of Ca1 dolomites - for the porous and fractured deep-water zone of the Rudna mine.
PL
Skomplikowane warunki sedymentacji utworów autochtonicznych miocenu w rowie przedgórskim sprawiły ich duże zróżnicowanie zarówno pod względem facji, jak ich architektury. Poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż w takich warunkach jest bardzo trudne i wymaga złożonych działań. Wielohoryzontowe akumulacje gazu ziemnego są charakterystyczne dla molasowych zbiorników przedgórskich. Rozpoznanie wszystkich cech horyzontów gazonośnych, a następnie ich dokumentowanie jest dużym wyzwaniem dla geologów pracujących w tego typu basenach naftowych. Prawidłowe określenie parametrów zbiornikowych, warunków strukturalnych oraz zasięgu przestrzennego poszczególnych horyzontów gazonośnych zawsze wymaga wykonywania prac geologiczno-wiertniczych w wielu etapach. Przedstawiony artykuł traktuje o historii, sposobach i pracach geofizycznych, geologicznych i wiertniczych wykonanych w celu odkrycia, rozpoznania i udokumentowania złoża gazu ziemnego Morawsko.
EN
Complicated sedimentary conditions of autochthonous Miocene in the foreland graben gave differences between their fades and architecture. Exploration, recognition and documentation of hydrocarbon fields, in these conditions is very hard and need complex operations. Natural gas accumulations in many horizons are typical of molasses foreland reservoirs. Recognition of all features of gas-bearing horizons, next their documentation, is a huge challenge for petroleum geologists work in this type of petroleum basins. The correct determination of reservoir parameters, structural conditions and three-dimensional range of individual gas-bearing horizons require execution of geological and drilling operations on many stages. Presented article describes history; geophysical, geological and drilling methods and operations done in order to discover, recognition and documentation of Morawsko gas field
6
Content available remote Wyznaczanie konturów złóż ropy i gazu w oparciu o kryteria hydrodynamiczne
PL
Wielkość i kształt pułapki złożowej determinują granice geologiczne warstw oraz powierzchnia konturu złożowego. Na położenie konturów złożowych ma wpływ ruch przepływających wód złożowych, własności zbiornikowe skał oraz własności płynów złożowych. W artykule przedstawiono oryginalną metodyką kartowania hydrodynamicznych pułapek węglowodorów, będącą modyfikacją potencjometrycznej teorii M.K. Hubberta. Metodyka ta pozwala na dokładne wyznaczenie położenia konturów złożowych dla złóż ropy i gazu. W celu wyznaczenia konturów złożowych należy skonstruować mapę strukturalną stropu horyzontu wodo-roponośnego, mapę potencjometryczną dla wody złożowej, mapę ciężaru właściwego wody złożowej, mapę ciężaru właściwego ropy w warunkach złożowych, mapę współczynnika porowatości oraz mapę współczynnika przepuszczalności, a następnie należy postępować zgodnie z równaniem (14). Cała procedura sprowadza się do wykonania kilku prostych operacji algebraicznych na mapach. Zastosowana w pracy metodyka pozwala na precyzyjne wyznaczenie konturów złożowych, a więc dokładne określenie granic złoża. Ma to istotne znaczenie dla dokładności oszacowania wielkości zasobów węglowodorów. Realizację zaprezentowanej w pracy metodyki przedstawiono na. przykładzie złoża ropy naftowej Pomorsko, występującego w utworach dolomitu głównego na obszarze przedsudeckim.
EN
The size and shape of a trap are determined by geological borders of strata and reservoir contours. The latter are influenced by the migration of formation waters, reservoir properties of rocks and properties of formation fluids. An original method of carting hydrodynamic hydrocarbon traps is presented in the paper. It is a modification of M. K. Hubbert potentiometric theory. With this method it is possible to accurately determine the contours for oil and gas. To define the contours, a structural map of the roof of a water-oil horizon, potentiometric map of formation water, map of specific weight of oil in reservoir conditions, map of porosity and map of permeability. Then, equation (14) should be applied. The whole procedure lies in a few simple algebraic operations on maps. The applied methodics enables a precise determination of reservoir contours, and thus also reservoir boundaries. It is of great significance for the accuracy of assessment of hydrocarbon reserves. The realization of the methodics is presented on the example of Pomorsko oil field, in the Main Dolomite strata in the Fore-Sudetic Monocline.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.