Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gęstość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The paper presents data on the effect of storage duration and UV-C stimulation mode of potato tubers and soaking of potato strips in water on strip density. The study was conducted on potato tubers of the Innovator variety cut into strips with a cross-section of 10 x 10 mm and 60 mm long. Strips were cut along the longitudinal tuber axis set between proximal and distal tuber end. The studies were conducted on tubers at two time points: 1. after 3-month storage and 2. after 9-month storage. Potato tubers were stimulated by UV-C using the following modes: 1 and 3 – irradiation on one tuber side for 30 min, 2 and 4 – irradiation on opposite tuber sides for 15 min each, 0 – control group (not irradiated). Tubers irradiated according to mode 1 and 2 were stimulated 2 days before processing whereas according to modes 3 and 4 before storage. Strips were soaked in water (1) at a temperature of 20oC for 15 min and (2) at a temperature of 40oC for 20 min. In addition, the studies included the strips blanched at a temperature of 90oC for 2 min and the control group comprising unsoaked strips. The storage and laboratory experiments were conducted in 2016-2017. Strip density was statistically significantly dependent on storage duration, stimulation and soaking conditions. Prolongation of storage and UV-C stimulation of tubers prior to storage (in both variants) and prior to processing (longer irradiation on one side of the tuber) increased the density of the strips. On the other hand, raising the soaking time from 15 min to 20 min and water temperature from 20oC to 40oC reduced strip density.
PL
W pracy przedstawiono wpływu terminu przechowywania i napromieniania UV-C bulw oraz zanurzenia słupków ziemniaczanych w wodzie na gęstość półproduktów na frytki. Jako materiał do badań wykorzystano bulwy ziemniaka odmiany Innovator. Badano obiekty w kształcie słupków o przekroju 10x10 mm i długości 60 mm. Słupki wycinano wzdłuż najdłuższej osi bulw, wyznaczonej pomiędzy częścią wierzchołkową i pępkową. Badania wykonano na bulwach w dwóch terminach: 1 - po 3 miesiącach i 2 - po 9 miesiącach przechowywania. W celu naświetlenia bulw ziemniaka stosowano następujące parametry stymulacji UV-C: 1, 3 - naświetlanie 30 min z jednej strony bulwy, 2, 4 - naświetlanie po 15 min z dwóch przeciwnych stron bulwy, 0 - próba kontrolna (bez naświetlania). Stymulację bulw w sposób 1, 2 prowadzono na dwa dni przed przetwarzaniem, a naświetlanie 3, 4 przed przechowywaniem. Proces sorpcji realizowano poprzez zanurzanie badanych obiektów w wodzie o temperaturze: 1 - 20oC w czasie 15min i 2 - 40oC w czasie 20min. Do badań przyjęto ponadto słupki poddane blanszowaniu 3 - 90oC i 2 min oraz próbę kontrolną 0 - bez zanurzania. Doświadczenia przechowalnicze i laboratoryjne realizowano w latach 2016-2017. Na gęstość s łupków statystycznie istotny wpływ miały termin przechowywania, stymulacja i warunki zanurzenia półproduktów. Wzrost czasu przechowywania oraz zastosowanie stymulacji UV-C bulw przed przechowywaniem (w obu przyjętych wariantach) i przed przetwarzaniem, w wersji naświetlani dłuższym czasem z jednej strony bulw, skutkowało zwiększeniem gęstości półproduktów. Wzrost czasu zanurzenia półproduktów z15 do 20min i temperatury wody z 20 do 40 oC powodował obniżenie gęstość półproduktów.
2
Content available remote Ciecz robocza do rekonstrukcji odwiertów o obniżonym ciśnieniu złożowym
PL
Wytworzenie przeciwciśnienia na złoże oraz zapobieganie uszkodzeniu strefy przyodwiertowej to podstawowe zadanie cieczy roboczej o odpowiedniej gęstości zatłoczonej do odwiertu celem przeprowadzenia wymaganego zakresu prac rekonstrukcyjnych. Skład i właściwości technologiczne cieczy roboczej powinny być ustalone na podstawie aktualnie występujących w danym odwiercie lub horyzoncie produktywnym warunków geologiczno-złożowych. Wykorzystywane w warunkach złożowych ciecze do rekonstrukcji odwiertów to solanki bez fazy stałej oraz sporządzane na osnowie solanek z dodatkiem m.in. polimeru i blokatora. Są one stosowane w odwiertach, w których dla zrównoważenia gradientu ciśnienia złożowego 0,00981–0,023 MPa/m wymagane jest użycie cieczy o gęstości 1,03– 2,3 kg/dm3 . Natomiast w złożach, w których gradient ciśnienia złożowego wynosi poniżej 0,00981 MPa/m, powinny być wykorzystywane specjalne ciecze o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Wstępne badania laboratoryjne przeprowadzone w INiG – PIB wskazały kierunek doboru środków stanowiących osnowę takich cieczy i wpływ wybranych środków na właściwości technologiczne otrzymywanych cieczy roboczych o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Jak wykazały badania, mogą to być związki syntetyczne spełniające rolę oleju, które nie zawierają węglowodorów aromatycznych szkodliwych dla środowiska. Do generacji tych związków zaliczane są estry, polialfaolefiny, etery i acetale, a najszersze zastosowanie w technologii cieczy wiertnicznych zyskały estry oraz związki chemiczne z grupy olefin. Przedmiotem badań laboratoryjnych nad opracowaniem cieczy roboczej do złóż o obniżonym ciśnieniu złożowym był syntetyczny związek chemiczny pełniący rolę oleju, tj. estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Przy użyciu tego związku podjęte zostały próby laboratoryjne sporządzenia cieczy stanowiącej dwie fazy, tj. olejową i wodną. Badania, które wykonano dla warunków geologiczno-złożowych występujących na zapadlisku przedkarpackim, obejmowały ustalenie składu fazy olejowej i wodnej, sposób sporządzania cieczy, określenie jej właściwości technologicznych i inhibitujących oraz wpływu na środowisko.
EN
Creation of back pressure on the deposit and prevention of damage to the wellbore zone is the basic task of the workover fluid of appropriate density, pumped into the well to carry out the required scope of reconstruction work. The composition and technological properties of the workover fluid should be determined based on the current geological and reservoir conditions in the given well or pay zone. Well reconstruction liquids used in reservoir conditions are brines without a solid phase and prepared based on brine with the addition of among others a polymer and a blocker. They are used in wells where a fluid density of 1.03–2.3 kg/dm3 is required to balance the reservoir pressure gradient 0.00981–0.023 MPa/m. However, in deposits where the gradient of reservoir pressure is below 0.00981 MPa/m, special liquids with a density of ≤1.0 kg/dm3 should be used. Preliminary laboratory tests carried out at INiG – PIB showed the direction of selection of agents constituting the base of such fluids and the impact of these agents on the technological properties of the obtained workover fluids with a density of ≤1.0 kg/dm3 . Research has shown that these can be synthetic compounds that act as oil and do not contain aromatic hydrocarbons that are harmful to the environment. This group of compounds includes esters, polyalphaolefins, ethers and acetals, and esters and chemical compounds from the olefin group have gained the widest use in drilling fluid technology. The subject of laboratory research on the development of workover fluids for deposits with reduced reservoir pressure was a synthetic chemical compound acting as an oil, i.e. fatty acid methyl esters rapeseed oil. Using this compound, laboratory tests were made to prepare fluids that constitute two phases, i.e. oil and water. The tests that were carried out for geological and reservoir conditions occurring in the Carpathian Foredeep wells included determining the composition of the oil and water phase, the method of preparation of these fluids, determining their technological and inhibitory properties as well as the impact on the environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podciągania kapilarnego, które przeprowadzono na próbkach betonu komórkowego czterech klas gęstości: 400, 500, 600 oraz 700 pochodzących z tej samej wytwórni. Największą dynamiką procesu podciągania kapilarnego charakteryzowały się próbki betonu komórkowego klasy gęstości 400. Relacje między średnimi wartościami współczynników sorpcji A wyglądały następująco: A400/A500 = 3,92/2,48 = 1,58; A400/A600 = 3,92/2,26 = 1,73; A400/A700 = 3,92/2,36 = 1,66.
EN
The article presents the results of research on the capillarity suction process, which were carried out on four density class of autoclaved aerated concrete specimens from the same manufacturer: 400, 500, 600 and 700. The highest dynamics of the process of capillarity suction was observed in autoclaved aerated concrete specimens of density class 400. Relationships concerning the resultant values of water sorption coefficients A were respectively: A400/A500 = 3,92/2,48 = 1,58; A400/A600 = 3,92/2,26 = 1,73; A400/A700 = 3,92/2,36 = 1,66.
PL
W pracy podjęto próbę zastąpienia mąki pszennej mąkami bezglutenowymi (z ciecierzycy, jaglaną i z ryżu brązowego) w biszkoptach wypiekanych w temperaturach 160 i 180°C. Badano cechy sensoryczne oraz instrumentalnie barwę i teksturę biszkoptów. Na podstawie przeprowadzonej oceny sensorycznej, przy uwzględnieniu cech takich jak: wygląd zewnętrzny, smak, zapach, struktura i tekstura oraz ogólna pożądalność, najbardziej atrakcyjny okazał się biszkopt z mąki z ciecierzycy, niezależnie od temperatury wypieku. Najwyższą ocenę za smak uzyskał biszkopt z mąki z ryżu brązowego. Biszkopt z mąki jaglanej otrzymał najniższe oceny pod względem każdej analizowanej cechy. Rodzaj mąki istotnie wpływał na jasność i nasycenie barwy biszkoptów. Zawartość wody oraz gęstość pozorna biszkoptów nie zależały od rodzaju mąki i zastosowanej temperatury wypieku, różna była tylko aktywność wody. Biszkopty z substytutami mąki pszennej charakteryzowały się większą porowatością i mniejszą twardością w porównaniu z wzorcem.
EN
In the study, the attempt was undertasken to replace wheat flour with with gluten-free flours (from chickpeas, millet and brown rice) in sponge cakes, baked at 160 and 180°C. Sensory and instrumental qualities of color and texture of sponge cakes were evaluated. On the basis of sensory evaluation carried out, taking into account the examined characteristics (appearance, structure and texture, taste, smell and general desirability), the chickpeas flour sponge cake trned out to be the most attractive, regardless of the baking temperature. In terms of taste, the sponge cake produced from brown rice flour acquired the highest notes. The millet sponge cake obtained the lowest marks in terms of each analyzed attributes. A significant influence of the type of flour was observed in the analysis of the brightness and color saturation of sponge cake. Flour type and baking temperature did not a significant influence on the water content and apparent density of sponge cake, only the water activity of final products varied. Gluten-free sponge cakes were characterized by higher porosity and lower hardness in comparison to the template.
5
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
EN
This paper presents some lower and upper bounds on the density of a graph in its strong powers. They were created using the basic graph parameters and using basic properties of the strong product. The created bounds were sufficient to make a general conclusion about how the density in the strong powers of a graph behaves. On the basis of these considerations a simple conclusion follows on the merit of graph algorithms sensitive to the number of edges for applications to this type of graphs.
PL
Praca zawiera pewne dolne oraz górne ograniczenia dla gęstości silnych potęg grafu. Zostały one wyznaczone przy pomocy podstawowych parametrów grafu oraz podstawowych własności silnego produktu. Wyznaczone ograniczenia są wystarczające do wysnucia prostych wniosków odnośnie zachowanie gęstości w silnych potęgach grafu. Wnioski te świadczą o zasadności stosowania algorytmów wrażliwych na ilość krawędzi przy badaniu silnych potęg grafów.
EN
Even though soil mass density is among the basic characteristics of a soil mass, it has not been analysed in terms of wear impact on steel. This paper presents the results of testing for the wear of abrasion-resistant steel within a soil mass with varied density. The experiment was carried out under laboratory conditions using the “rotating bowl” method in a medium soil with varied moisture content. The following were determined: mass wear, an assessment of the friction coefficient development, and the image of the surface after the friction test. It was found that, within a soil mass with a significant plastic fraction content, the greatest wear of soil occurred for a density of approx. 1.4 g/cm3.
PL
Gęstości masy glebowej, pomimo że należy ona do podstawowych charakterystyk masy glebowej, dotychczas nie opisano w aspekcie oddziaływania zużyciowego stali. Przedstawiono wyniki badania zużycia stali odpornej na zużycie ścierne w masie glebowej o zróżnicowanej gęstości. Eksperyment przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych metodą „wirującej misy” w glebie średniej o zróżnicowanej wilgotności. Wyznaczono zużycie masowe, ocenę kształtowania się współczynnika tarcia oraz obraz powierzchni po badaniu tarcia. Stwierdzono, że w masie glebowej o znacznej zawartości frakcji plastycznych największe zużycie stali wynosi dla gęstości przyjmującej wartość ok. 1,4 g/cm3.
EN
TiC particle-reinforced AISI 316L stainless-steel matrix composites were prepared using conventional powder metallurgy technology. The effect of TiC content on the microstructure and properties of these composites has been investigated with a particular emphasis upon hardness, wear resistance and corrosion resistance in sea water environments. The results showed that TiC particle reinforcement improved the hardness, wear resistance and corrosion resistance of AISI 316L stainless steel. The higher TiC content in the studied composites resulted in a higher hardness of the wear surface and a lower wear rate. The best corrosion resistance in sea water was achieved for sintered AISI 316L – 5% TiC composite.
PL
Konwencjonalną technologią metalurgii proszków wytworzono umacniane cząstkami TiC kompozyty o osnowie austenitycznej stali AISI 316L. Dokonano oceny wpływu udziału cząstek TiC na mikrostrukturę i właściwości tych kompozytów, w szczególności twardość, odporność na zużycie ścierne i odporność na korozję w środowisku wody morskiej. Stwierdzono, że umocnienie cząstkami TiC doprowadziło do poprawy twardości, odporności na zużycie ścierne i odporności na korozję stali AISI 316L. Wraz ze wzrostem udziału TiC w badanych kompozytach wzrastała twardość powierzchni zużycia, a malała jej szybkość. Natomiast najlepszą odporność na korozję w wodzie morskiej wykazał spiekany kompozyt AISI 316L – 5% TiC.
9
Content available remote System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego
EN
Loess constitutes a building site for over 6% area of Poland. Almost the entire area of its occurrence undergoes construction development. In the event of their sudden irrigation, a rapid reduction in the volume of the soil occurs. This process is known as hydrocompression. It is particularly dangerous in urban areas, where there is bulk land next to loess. The increase in humidity of these soils results in large changes in strength and deformation characteristics. At present, most construction damages caused by the phenomenon of hydrocompression are not the result of typical long-term moistening of soils by rainwater, but especially by errors in development: leaky sewerage, rainwater discharge to the ground or waterworks failure. The project encompassed the test of an original subsidence monitoring system in a specially designed physical model fit for this purpose. The aforementioned system was created on the basis of the ARDUINO platform that enabled monitoring of subsidence with an accuracy of 0.2 mm.
10
Content available remote Model reologiczny dla gęstych emulsji
PL
Przedstawiono metodę modelowania reologii gęstych, polidyspersyjnych emulsji oraz zastosowano tę metodę w kombinacji z CFD i równaniem bilansu populacji do modelowania przepływu emulsji i dyspersji kropel w mieszalnikach typu rotor-stator. Przedstawiono wpływ warunków formulacji emulsji na jej właściwości reologiczne. Zbadano wpływ obecności zaadsorbowanej na powierzchni kropel warstewki polimeru; efekt grubości warstewki jest znaczący tylko dla niskich szybkości ścinania. Określono również wpływ ułamka objętości fazy rozproszonej dla maksymalnego upakowania na lepkość emulsji.
EN
A method for modeling rheology of dense polydispersed emulsions is presented and applied in combination with CFD and population balance equation to model flow of viscous emulsion and drop dispersion in the high-shear rotor-stator mixer. Effect of process conditions during emulsion formulation on resulting emulsion rheology is presented. Effects on rheology of adsorbed polymer layer present on drop surface are investigated. It has been shown that these effects are significant at small shear rate. Effects of maximum packing volume on emulsion rheology are studied as well.
PL
Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań była ocena granulometrii pyłów ceramicznych pod kątem wykorzystania ich jako dodatku do betonu. Materiał do badań pochodził z poprzemysłowych odpadów ceramiki sanitarnej, które poddane były procesowi kruszenia w kruszarkach szczękowych. Praca kruszarek oprócz wyodrębnienia uziarnień o średnicach 0-4mm oraz 4-8mm pozwalała na odseparowanie z drobniejszego uziarnienia pyłów o średnicy 0-0,125mm. Do badania cech granulometrycznych wykorzystano stanowisko badawcze składające się z laserowego analizatora granulometrycznego Horiba LA-300 podłączonego do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Jako cechę poboczną zbadano gęstość pyłów przy użyciu kolby Le Chateliera. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z danymi jakie uzyskano dla tradycyjnie stosowanego dodatku do betonu jakim są pyły lotne krzemionkowe. Analiza porównawcza wyników dowiodła, że tak odseparowane pyły ceramiczne posiadają większe rozmiary niż popioły lotne krzemionkowe, a ich gęstość jest większa. Cechy te sugerują że aktywność pucolanowa pyłów ceramicznych może być niższa niż popiołów lotnych, a przy komponowaniu kompozytów betonowych z kruszywami ceramicznymi dodatek pyłów nie będzie miał korzystnego wpływu na parametry uzyskanego betonu.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the granulometry of ceramic dust in terms of their use as an additive to concrete. The material for testing came from postindustrial sanitary ceramic waste, which was subjected to a crushing process in jaw crushers. A research stand consisting of a Horoir LA-300 laser particle analyzer connected to a computer equipped with appropriate software was used to study the granulometric characteristics. As a side feature, the dust density was examined using a Le Chatelier flask. The results of the tests carried out were compared with the data obtained for the traditionally used concrete additive - silica volatile dusts.
EN
A novel wool absorption board was prepared by using a traditional non-woven technique with coarse wools as the main raw material mixed with heat binding fibers. By using the transfer-function method and standing wave tube method, the sound absorption properties of wool boards in a frequency range of 250-6300 Hz were studied by changing the thickness, density, and cavity depth. Results indicated that wool boards exhibited excellent sound absorption properties, which at high frequencies were better than that at low frequencies. With increasing thickness, the sound absorption coefficients of wool boards increased at low frequencies and fluctuated at high frequencies. However, the sound absorption coefficients changed insignificantly and then improved at high frequencies with increasing density. With increasing cavity depth, the sound absorption coefficients of wool boards increased significantly at low frequencies and decreased slightly at high frequencies.
13
Content available remote Density of tin, silver and copper
EN
Purpose: Purpose of this paper is to report on tine development of a new density measurement cell. Design/methodology/approach: Measurement cell based on Archimedean principle and consisting of induction furnace and a high/precision balance was applied for measurement of tin, silver and copper density. Findings: It was found that new cell is suitable for high temperature measurement of liquid metals density at temperatures from 700 to 1520°C. Measurement results are in a good agreement with the literature values. Density deviates by 0.5-1% depending on the metal. Research limitations/implications: Accuracy of tines density measurement decreases ait temperatures below 700°C due to oxidation of the melt surface. More accurate data on thermal expansion coefficient for sinker material is required. Practical implications: Experiments showed applicability of the new measurement cell. Archimedean principle is among the most sensitive density measurement techniques. New cell will be further used for measurement of iron-based alloys. Problems of measurements are discussed. Originality/value: Paper describes application of the known density measurement technique. The paper is of interest for the material scientists working with high-temperature thermophysical properties measurements and users of thermophysical properties data.
14
Content available remote Density of tin, silver and copper
EN
Purpose: Purpose of this paper is to report on tine development of a new density measurement cell. Design/methodology/approach: Measurement cell based on Archimedean principle and consisting of induction furnace and a high/precision balance was applied for measurement of tin, silver and copper density. Findings: It was found that new cell is suitable for high temperature measurement of liquid metals density at temperatures from 700 to 1520°C. Measurement results are in a good agreement with the literature values. Density deviates by 0.5-1% depending on the metal. Research limitations/implications: Accuracy of tines density measurement decreases ait temperatures below 700°C due to oxidation of the melt surface. More accurate data on thermal expansion coefficient for sinker material is required. Practical implications: Experiments showed applicability of the new measurement cell. Archimedean principle is among the most sensitive density measurement techniques. New cell will be further used for measurement of iron-based alloys. Problems of measurements are discussed. Originality/value: Paper describes application of the known density measurement technique. The paper is of interest for the material scientists working with high-temperature thermophysical properties measurements and users of thermophysical properties data.
EN
Based on the prealloyed and diffusion bonded powders (Distaloy SA and Distaloy SE) different metal matrix composites reinforced with SiC particles were produced by the conventional powder metallurgy technology and the effect of varied amounts of SiC particles on microstructure evaluation and selected properties were investigated. It was stated that the mass fraction of SiC has a great effect on the density, porosity, shrinkage, hardness and wear resistance of studied composites. In the case of both Distaloy SA and Distaloy SE matrix materials, the optimum SiC content is 4 wt. % due to the highest wear resistance and hardness of sintered composite.
PL
Konwencjonalną technologią metalurgii proszków otrzymano z proszków stopowanych i wyżarzanych dyfuzyjnie kompozyty o osnowie metalowej umacniane cząstkami SiC. Dokonano oceny wpływu udziału cząstek SiC na ich mikrostrukturę i wybrane właściwości. Udział masowy cząstek SiC wywiera znaczny wpływ na gęstość, skurcz, twardość, odporność na zużycie ścierne badanych kompozytów. W spiekanych kompozytach o osnowie Distaloy SA, jak i Distaloy SE optymalna zawartość SiC wynosi 4 % wag. ze względu na najwyższą odporność na zużycie ścieranie i twardość.
PL
W pracy podjęto próbę uzupełnienia informacji na temat wpływu zagęszczenia masy formierskiej ze spoiwami nieorganicznymi na podstawowe parametry wytrzymałościowe, tj.: wytrzymałość na rozciąganie i zginanie mas formierskich z uwodnionym krzemianem sodu po procesie szybkiego nagrzewania mikrofalowego. W badaniach zastosowano świeży piasek kwarcowy średni oraz trzy gatunki handlowego niemodyfikowanego uwodnionego krzemianu sodu o module molowym (SiO2/Na2O) w przedziale od 1,9 do 3,4. Masy sporządzone z 0,5% cz. mas. wody i 1,5% cz. mas. spoiwa zagęszczano wibracyjnie tak, aby osiągnąć różną gęstość pozorną (ϱ0) masy formierskiej. Badane parametry wytrzymałościowe po utwardzeniu i ostudzeniu próbek mas odnoszono do gęstości pozornej. Wyniki badań nad wpływem zróżnicowanego zagęszczenia odnoszono do dostępnych danych literaturowych. Występowanie zależności między gęstością pozorną a wytrzymałością na rozciąganie i zginanie utwardzonych mas potwierdzono za pomocą modeli liniowych dla korzystnego nagrzewania mikrofalowego, podobnie jak to ma miejsce w dotychczas opisanych przypadkach stosowania chemicznych metod sieciowania spoiw nieorganicznych. Ponadto na podstawie wykonanych badań stwierdzono występowanie podobnych przyrostów wytrzymałości na skutek zmian gęstości pozornej mas nagrzewanych mikrofalowo do tych, które zaobserwowano w masach utwardzanych chemicznie. Wyniki badań posłużyły do oceny jakości spoiw chemicznych stosowanych w odlewnictwie według kryteriów wytrzymałości przypadających na 1% wag. spoiwa w masie. W przypadku wszystkich badanych spoiw nieorganicznych stwierdzono korzystny stosunek wytrzymałości przeliczonej na udział 1% wag. spoiwa powyżej wartości 1,20 g/cm3 gęstości pozornej mas na osnowie piasku kwarcowego średniego.
EN
The study attempts to complement the information on the effect of the density of moulding sands with inorganic binders on basic strength parameters, i.e. the tensile and bending strength of moulding sands with hydrated sodium silicate, after the process of fast microwave heating. The tests applied fresh medium quartz sand and three types of commercial non-modified hydrated sodium silicate with a molar module (SiO2/Na2O) ranging from 1.9 to 3.4. The masses made of 0.5 wt. % of water and 1.5 wt. % of binder underwent vibrational densification so as, to obtain different apparent densities (ϱ0) of the moulding sand. The examined strength parameters, after hardening and cooling of the mass samples, were compared to apparent density. The results of the studies of the effect of a diversified density were referred to in the literature data. The occurrence of relations between the apparent density and the tensile and bending strength of the hardened masses was confirmed by means of linear models for advantageous microwave heating, similarly to the previously discussed cases of the use of chemical methods of curing inorganic binders. Also, based on the performed tests, similar strength increases were established, as a result of the changes in the apparent density of the microwave heated masses to those which were observed in the chemically hardened masses. The tests results were used to evaluate the quality of the chemical binders applied in casting according to the strength criteria per 1 wt. % of binder in the mass. In the case of Poall the tested inorganic binders, an advantageous ratio of strength recalculated to 1 wt. % of binder above the value of 1.20 g/cm3 of the apparent density of the masses based on medium quartz sand, was established.
PL
Celem badań było określenie wpływu dodatku popiołu z wieloletniej hałdy na właściwości techniczne zapraw. Badaniom poddano serię próbek mieszanek piaskowo-popiołowo-cementowych, w których 0; 20 i 30% masy piasku zastąpiono popiołem z wieloletniej hałdy. Ograniczono ilość cementu do 25% masy cementu, jaka jest w zaprawie normowej. Serie próbek z popiołami modyfikowano dodatkiem wapna hydratyzowanego w ilości 0; 2; 4 i 6% masy popiołu (w formie walca o wysokości i średnicy 80 mm). Oznaczono wytrzymałość na ściskanie próbek 28 i 120-dniowych oraz gęstość i nasiąkliwość po 28 dniach. Wszystkie próbki z popiołami i wapnem, 28- i 120-dniowe miały znacznie większą wytrzymałość niż kontrolne bez popiołu i wapna oraz próbki z popiołem, ale bez dodatku wapna. W przypadku próbek 120-dniowych, które modyfikowano dodatkiem wapna w ilości 4 i 6% masy popiołu, wytrzymałość na ściskanie wyniosła 5,0 ÷ 6,0 MPa, podczas gdy próba ,"0" (bez popiołu i wapna) uzyskała wytrzymałość poniżej 2 MPa.
EN
The purpose of the study was to determine the effect of ash additive from long-term dump on technical properties of mortars. The scope of work involved a series of tests samples (formed in the shape of a cylinder with height and diameter of 80 mm) of sand-ash-cement mixtures in which 0; 20 and 30% weight of sand was replaced by ash from long-term heap. The weight of cement was reduced to 25% its amount from standard mortar. A series of tests on samples with ash was modified by hydrated lime at 0; 2; 4 and 6% ash bulk. Tests determined compressive strength of 28 and 120 day samples, its density and also absorbability of 28-day samples. All series of samples with ash and lime, 28 and 120 days, exhibited significantly higher strengths than the ash and lime control samples and higher than samples with ash but without lime addition. For 120-day samples that were modified with 4% and 6% ash, the compressive strength was approximately 5.0 – 6.0 MPa, while the "0" without ash and lime was less than 2 MPa.
EN
The aim of the research was to analyse the process of onion waste pelleting in terms of its use as a fodder additive. The paper assesses the influence of the moisture content of shredded onion waste on the energy consumption of the pelleting system and the density and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of the pelleting process were carried out on an SS-4 stand, whose main component was the P-300 pellet mill with a flat rotating die with an opening diameter of 8 mm and an opening length of 28 mm, working with a set of two densification rolls. In the course of the tests, the influence of the moisture content of shredded onion waste (17.1%, 19.1% and 24.0%) on the energy consumption of the power mill, the temperature of the working system during pelleting, and the kinetic durability of the obtained pellets were tested. The tests of the pelleting process were carried out at a mass flow rate of shredded onion waste of Q=20 kg·h-1, a rotational speed of the set of densification rolls of nr=170 rpm-1 and a gap between the rolls and the die of hr=0.4 mm. On the basis of the performed tests, it was concluded that as the moisture content of the onion waste increases from 17.1 to 24.0%, the energy consumption of the power mill decreases by 22.6%, along with a decrease in density of approx. 15%, at a minimum reduction in kinetic durability of pellets of approx. 0.5%.
PL
Celem badań była ocena procesu peletowania (granulowania) odpadów cebuli w aspekcie jego wykorzystania jako dodatku do pasz. W pracy oceniono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli na zapotrzebowanie na moc układu granulującego oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu procesu peletowania (granulowania) przeprowadzono na stanowisku SS-4, którego głównym elementem jest granulator P-300 z wykorzystaniem płaskiej obrotowej matrycy o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem dwóch rolek zagęszczających. W trakcie badań określono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli (17,1, 19,1 i 24,0%) na zapotrzebowanie granulatora na moc, temperaturę układu roboczego w trakcie procesu granulowania oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu rozdrobnionych odpadów cebuli Q=20 kg·h-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr⋅min-1oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem wilgotności odpadów cebuli od 17,1 do 24,0% następuje spadek zapotrzebowania na moc granulatora o 22,6% oraz spadek gęstości o ok. 15% przy minimalnym spadku wytrzymałości kinetycznej granulatu o ok. 0,5%.
EN
This paper presents the results of tests of the densification process of a mixture of plant-type post-harvest tobacco waste and a mixture of post-harvest tobacco waste and a binder in the form of potato pulp. Initial densification tests were carried out on a modernized SS-3 stand, with a working system of the “open densification chamber-densifying piston” type, employing an open chamber with a diameter of 8 mm. During the tests, susceptibility to densification of shredded tobacco waste and a mixture of shredded tobacco waste with potato pulp were assessed, by determining the maximum densifying pressures for the material and the density of the obtained pellets. On the basis of the performed tests, it was concluded that the tested tobacco waste is characterized by a high susceptibility to densification, as indicated by the obtained low values of maximum densifying pressures during its densification. Adding potato pulp to tobacco waste had a positive impact on the mixture's susceptibility to densification and an increase in the quality of pellets. The tested pellets from tobacco waste are a material of high energy qualities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych pozbiorowych odpadów tytoniu oraz mieszaniny pozbiorowych odpadów tytoniu i lepiszcza w postaci wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania przeprowadzono na zmodernizowanym stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm. W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie rozdrobnionych odpadów tytoniowych oraz mieszaniny rozdrobnionych odpadów tytoniowych i wycierki ziemniaczanej, poprzez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Zastosowanie dodatku wycierki ziemniaczanej do odpadów tytoniowych, wpłynęło na polepszenie podatności mieszanki na zagęszczanie oraz poprawę jakości granulatu.
EN
The paper presents results of research on quality characteristics of briquettes made from selected raw materials of plant origin. The following raw materials were used: corn straw, oat straw, and chamomile waste. Cereal straw was crushed using H 111/1 shredder equipped with a screen with a diameter of 20 mm. For the production of briquettes, a hydraulic piston briquetting machine of JUNIOR type from Deta Polska working at the pressure of 8 MPa, was used. The moisture, calorific value, granulometric composition, and compaction of raw materials as well as length, mass, bulk density and mechanical strength of the briquettes, were determined during the tests. Depending on the type of agglomerated raw material and its granulometric composition, the qualitative characteristics of briquettes varied. More advantageous features of briquettes were found in case of agglomeration of oat straw and chamomile waste, whereas less favorable for corn straw.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cech jakościowych brykietów produkowanych z wybranych surowców pochodzenia roślinnego. Do badań użyto następujących surowców: słomę kukurydzianą, słomę owsianą i odpady rumiankowe. Słomę zbóż rozdrabniano przy użyciu rozdrabniacza bijakowego H 111/1, wyposażonego w sita o średnicy otworów 20 mm. Do produkcji brykietów zastosowano hydrauliczną brykieciarkę tłokową typu JUNIOR firmy Deta Polska, przy ciśnieniu roboczym 8 MPa. Podczas badań określano wilgotność, wartość opałową, skład granulometryczny i stopień zagęszczenia surowców oraz długość, masę, gęstość objętościową i trwałość mechaniczną brykietów. W zależności od rodzaju aglomerowanego surowca oraz jego składu granulometrycznego badane cechy jakościowe brykietów były zróżnicowane. Korzystniejsze cechy brykietów, stwierdzono w przypadku aglomeracji słomy owsianej i odpadów rumiankowych, a mniej korzystne dla słomy kukurydzianej.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.