Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górka rozrządowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prowadzenie prac rozrządowych wymaga specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zaliczyć do nich należy spalinową lokomotywę manewrową SM42. Pojazdy tego typu mają znacząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest więc między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach. W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie potencjału w kwestii zmniejszenia emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42, wykorzystywanej w trakcie rozrządzania wagonów.
EN
Marshalling operations require specialized machinery and equipment. To this group belongs the SM42 diesel shunting locomotive. Vehicles of this type have a significantly different nature of work compared to locomotives used in passenger and freight traffic. A large percentage share of the work is engine running under idle and under low load. The nature of the load is, among other things, the cause of high exhaust emission. The article provides operational analyzes aimed at identifying the potential for reduce emission of toxic substances through the exhaust system of the SM42 locomotive, used in the process of wagons arrangements.
PL
Zwykle w punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstawania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu dużych zakładów produkcyjnych, zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. Warto jest analizować pracę stacji rozrządowych w zmieniających się warunkach, aby wskazywać kierunki poprawy funkcjonowania stacji rozrządowych. Podstawowy zakres pracy manewrowej stanowi rozrządzanie i zestawianie składów pociągów towarowych. Ważne jest wobec tego, aby zakłócenia w technologii pracy górek rozrządowych były możliwie małe i nie wpływały znacząco na pracę manewrową stacji. W pracy starano się przeanalizować problem liczby zespołów operacji przygotowawczych na grupie przyjazdowej stacji rozrządowych w interakcji z czasem ich pracy. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych rozważań autorów w tym zakresie.
EN
Usually, at the intersections of several railway lines, where large streams of wagons are being concentrated or split-up, such as in big cities, or near large manufacturing plants, significant manoeuvre works are required. It is worth to analyse the operation of marshalling yards under changing conditions in order to improve and optimise their functioning. The main goals of operation of marshalling yards are arranging and composing the freight trains. Therefore it is important to minimise disturbances in the hump operation technology so that they do not affect the marshalling yards operation significantly. In this paper the problem of the number of preparatory operation on the arriving set of wagon in interaction with their time of operation was analysed. The article is a continuation of the previous consideration of the authors in this respect.
PL
Zwykle w punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstawania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu dużych zakładów produkcyjnych, zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. Podstawowy zakres pracy manewrowej stanowi rozrządzanie i zestawianie składów pociągów towarowych. Ważne jest wobec tego aby zakłócenia w technologii pracy górek rozrządowych były możliwie małe i nie wpływały znacząco na pracę manewrową. W pracy starano się przeanalizować wielkość zakłóceń mających wpływ na technologię pracy górek rozrządowych. Głównie skupiono się na nieprawidłowościach w pracy górek rozrządowych wynikających z uszkodzeń hamulców torowych na górce rozrządowej. Zaproponowano pewne rozwiązania mające poprawić jakość pracy manewrowej na górce.
EN
Usually at railroad crossings comes to formation of large streams of railway cars. These are mainly located in metropolitan areas or near big production facilities. Huge amount of manoeuvre tasks emerge at these hump yards. Basic manoeuvre assignments include management of coupling/uncoupling of cars to freight trains. That is why minimisation of hump yard malfunction risk plays a crucial role. The paper analyses the amount of disturbances and their influence of work flow at hump classification yards. Authors mainly concentrate on workflow at hump yards and on management of retarders’ failures. We propose specific solutions improving the quality of manoeuvre work at the hump.
4
Content available remote Koncepcja diagnozowania stanowiska pracy operatora ASR
PL
W pracy przedstawiono koncepcję analizy obciążenia pracą operatora ASR (automatycznego systemu rozrządzania) oraz wyniki przykładowej jej realizacji. W badaniach wykorzystano symulację staczania wagonów z górki rozrządowej.
EN
A concept of analysing workloads of an AMS operator and results of its sample implementation are presented. A simulation of carnage rolling down from a hump is employed in the research.
PL
Infrastruktura, jaką dysponują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada znaczny potencjał rozrządowy. Jest to spadek po latach 80. ubiegłego wieku, gdy transport towarów odbywał się głównie w oparciu o kolej. Górki rozrządowe stanowiły wówczas "wąskie gardło" całego systemu przewozowego.
EN
The infrastructure administered by PKP Polish Railway Lines has a considerable marshalling potential. This is the legacy of the 1980s, when the transport of goods was based mainly on the railway. Marshalling yards were then the bottleneck of the entire transportation system.
PL
W pracy obliczono prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez operatora automatycznego systemu rozrządzania (ASR). Obliczono również niezawodność pracy dwuosobowego zespołu operatorów. W badaniach wykorzystano m.in. metodę TESEO.
EN
Likelihood of an ASR operator committing an error is computed. Reliability of two-member operator team is also calculated. TESEO method, among others, is applied to the research.
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie oddziaływania oporu powietrza na ruch wagonów kolejowych rozrządzanych z górki rozrządowej. Badania przeprowadzono w zakresie całej strefy podziałowej.
EN
The issue of air resistance affecting movement of rail carriages marshaled from a hump has been analysed in the present paper. Testing has been conducted all across the division zone.
PL
W pracy opracowano metodę obliczania wartości zmiany poziomu torów kierunkowych w celu wyrównania prędkości wagonów na początku torów kierunkowych.
EN
A method is developed of calculating changes in directional track levels in order to equalise wagon speeds at the start of directional tracks.
9
Content available The newest trends in marshalling yards automation
EN
Marshalling yards are one of the most important parts of every railway infrastructure. Means of mechanization and automation are being built to achieve as efficient forming of freight trains as possible. Modern, fully automatic systems based on extensive utilization of computers are being implemented. Their main function is to make freight trains into unit trains and divided according to their destinations. One part of these systems is responsible for automatic routing of coupled or isolated cars through the ladder. The other part automatically regulates by retarders the speed of the cars on their way into the destination tracks in the classification bowl. The state-of-the-art marshalling systems provide not only these basic automation functions. They offer also setting interlocked routes with a level of safety integrity SIL3. This article is focused on both above mentioned parts of marshalling systems - automation and safety one.
PL
Górki rozrządowe są jedną z najważniejszych części każdej infrastruktury kolejowej. Metody mechanizacji i automatyki tworzone są w celu osiągnięcia najefektywniejszego formowania pociągów towarowych. Implementowane są nowoczesne, w pełni zautomatyzowane systemy bazujące na szerokim wykorzystaniu urządzeń komputerowych. Ich główną funkcją jest podzielenie pociągów towarowych na pociągi jednostkowe, rozdysponowanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Jedna część tych systemów odpowiedzialna jest za automatyczne ustawianie przebiegu sprzężonych lub pojedynczych wagonów przez poziomy. Druga część automatyczne reguluje, za pomocą hamulców torowych, prędkość wagonu w drodze na tor przeznaczenia w obszarze klasyfikacyjnym. Najwyższej jakości systemy rozrządowe zapewniają nie tylko te podstawowe automatyczne funkcje. Oferują również ustawianie przebiegów z blokadami o poziomie bezpieczeństwa SIL3. Referat koncentruje się na obu wymienionych częściach systemów rozrządowych - automatyce i bezpieczeństwie.
PL
W pracy opracowano metodę pozwalającą wyznaczyć podstawowe parametry geometryczne klasycznej górki rozrządowej .
EN
A method of determining basic geometric parameters of a classic hump equipped with braking runners in two braking positions has been described in the paper.
11
Content available remote Risks to carriage safety relating to hump track arrangement
EN
A method of computing the likelihood of risk to carriage safety at destination and distance brakes as resulting from arrangements of hump tracks.
PL
W pracy opracowano metodę obliczania prawdopodobieństwa zagrożenia bezpieczeństwa wagonów na hamulcach docelowych i ostępowych przez kształt układu torów górki rozrządowej.
12
PL
Górki rozrządowe służą do wykonywania manewrów na stacjach rozrządowych i manewrowych. Profil górki rozrządowej składa się z następujących elementów: strefy przejściowej zlokalizowanej za przeciwspadkiem górki, pierwszego pochylenia rozpędowego służącego do wytworzenia odstępów między wagonami o różnych wartościach ruchowych podczas przejeżdżania przez pierwszy rozjazd podziałowy, drugiego nachylenia pośredniego, na końcu którego lokalizuje się pierwszą strefę hamulców, trzeciego pochylenia, na którym leżą rozjazdy kolejowe, czwartego pochylenia, na początku torów kierunkowych, z drugą pozycją hamowania. Długość strefy podziałowej jest jednym z głównych parametrów układu torowego górki rozrządowej. U wielu projektantów występują tendencje do niepotrzebnego wydłużania strefy podziałowej górki rozrządowej. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo staczanych wagonów towarowych. Należało więc opracować metodę, która na podstawie długości strefy podziałowej mogłaby zdiagnozować poprawność układu torowego górki rozrządowej. Podstawą metody są obliczenia analityczne technologicznie niezbędnych: długości i kata nachylenia drogi zwrotnicowej oraz bezpiecznej prędkości wjazdu wagonu ciężkobieżnego nie hamowanego na drugą pozycję hamowania.
EN
Humps serve manoeuvering purposes at marshalling and manoeuvering yards. Profile of a hump consists of the following elements: transition zone down of the hump's counterslope, first acceleration slope to create distances between carriages of varying motion values in passage through the first division turnout; second intermediate slope ending with the first brake zone; third slope with rail turnout on it; fourth slope in the initial section of direction tracks with the second braking position. Length of the division zone is one of the main parameters of the hump track system. A number of designers tend to unnecessarily extend the hump's division zone. This adversely affects safety of rolling goods wagons. A method needed to be developed, therefore, to diagnose correctness of the hump track system depending on the length of the division zone. The method relies on analytical calculations of: length and gradient of switch path and safe initial speed of an unbraked heavy carriage entering the second braking position, which are necessary for engineering purposes.
13
PL
W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania pierwszego teoretycznego pochylenia górki rozrządowej w funkcji pochylenia rozpędowego górki i oporu jednostkowego wagonu.
EN
A method for determining the first theoretical hump gradient is presented as a function of the hump’s momentum gradient and unit resistance.
PL
W pracy opracowano zasady bezpiecznego sterowania przejazdem wagonów między hamulcami odstępowymi i docelowymi.
EN
Principles of safety control to ride carriages between distance and destination brakes were to describe scientifically in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.