Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy numbers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Model oceny jakości oprogramowania
PL
Artykuł przedstawia tematykę jakości oprogramowania, opisuje kryteria oceny jakości zewnętrznej oraz prezentuje wielokryterialny model jej oceny. Ze względu na fakt określania oceny jako stopnia spełnienia oczekiwań względem finalnego produktu uwzględnia również niepewność. W celu reprezentacji niepewnej informacji artykuł przedstawia liczby rozmyte typu LR, umożliwiające proste operacje arytmetyczne na niepewnych wartościach ocen.
EN
The article presents the subject of software quality, describes criteria for external quality assessment and presents multicriteria model of its assessment. Due to the fact of determining the assessment as a degree of meeting expectations for the final product, it also takes into account the uncertainty. In order to represent uncertain information, the article presents LR type fuzzy numbers, enabling simple arithmetic operations on uncertain values of ratings.
PL
W artykule zaprezentowano nowy sposób wykorzystujący Z-liczby do wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności. W przedstawionym podejściu elementy macierzy podejmowania decyzji są Z-liczbami, czyli parami liczb rozmytych (A; R), z których pierwsza A stanowi ograniczenie pewnej zmiennej rzeczywistej x , natomiast druga składowa R określa wiarygodność tego ograniczenia. Algorytm jest oparty na zamianie Z-liczby na liczbę rozmytą, a następnie korzysta z klasycznego podejścia Bellmana-Zadeha do podjęcia decyzji rozmytej. Opisaną procedurę zobrazowano przykładem numerycznym.
EN
The article presents a new way of using Z-numbers to support decision-making under uncertainty. In the presented approach, elements of the decision matrix are Z-numbers, i.e. pairs of fuzzy numbers (A; R), which of the first component A constitutes a limitation of a certain real variable x , while the second component R defines the reliability of this limitation. The algorithm is based on converting the Z-number to a fuzzy number, and then uses classical Bellman-Zadeh's approach to making a fuzzy decision. The described procedure is illustrated by a numerical example.
3
Content available remote Integrated and differentiated spaces of triangular fuzzy numbers
EN
Fuzzy sets are the cornerstone of a non-additive uncertainty theory, namely possibility theory, and of a versatile tool for both linguistic and numerical modeling. Fuzzy sets have become popular in every branch of mathematics such as analysis, topology, algebra, applied mathematics etc. Thus fuzzy sets triggered the creation of a wide range of research topics in all areas of science in a short time. In this paper, we use the triangular fuzzy numbers for matrix domains of sequence spaces with infinite matrices. We construct the new space with triangular fuzzy numbers and investigate to structural, topological and algebraic properties of these spaces.
4
Content available Wielokryterialny model wyboru inwestycji drogowej
PL
W pracy przedstawiono model, który wspomaga określenie optymalnych inwestycji drogowych na podstawie kryteriów mających wpływ na funkcjonowanie danego przedsięwzięcia. W artykule zaprezentowano strukturę hierarchiczną kryteriów, które mają zasadniczy wpływ na inwestycje drogowe. Ze względu na możliwość pojawienia się niepewności w ocenie względem poszczególnych kryteriów zaproponowano rozwiązanie uwzględniające tę niepewność w ocenie inwestycji przez wykorzystanie liczb rozmytych jako reprezentacji ocen. W artykule uwzględniono również stopień wpływu poszczególnych kryteriów na ocenę inwestycji drogowej, wprowadzając zmienną określającą ważność poszczególnych kryteriów. Zaprezentowano dodatkowo przykład obrazujący zaproponowany model na podstawie dwóch inwestycji drogowych.
EN
The paper presents a model that helps to determine the optimal road investments on the basis of criteria affecting the operation of the project. The article presents a hierarchical structure of criteria, which have a major impact on road investments. Due to the possibility of the appearance of uncertainty in the assessment in relation to individual criteria, it presented a solution taking into account the uncertainty in the assessment of investment through the use of fuzzy numbers as representations ratings. The study also takes into account the degree of influence of individual criteria for the evaluation of road investment to introduce a variable determining the validity criteria. Presented further example illustrating the proposed model based on two road projects.
5
Content available Ocena jakości usług hotelarskich
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia określenie tych hoteli, które spełniają w najwyższym stopniu oczekiwania klienta.
EN
This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enables identification of those hotels that meet the highest degree of customer expectations.
EN
The paper presents new and improved numerical methods designed for analysis of mechanical systems with uncertain parameters. Uncertain parameters in mechanical systems are described using possibility theory. The main representatives of this theory are fuzzy and interval numbers. Algorithms using interval and fuzzy numbers are incorporated into the analysis. The possibilities and efficiency of suggested methods and algorithms are tested by programs created in the environment of the software package MATLAB.
7
Content available Wybór trasy w warunkach rozmytych
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wyrażeń lingwistycznych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in the directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use linguistic expressions. For the calculations proposed to use a simple defuzzification. It has been shown that this technique for finding the shortest way can be used.
PL
W artykule przedstawiono model oceny terenów rozpatry-wanych pod kątem rozwoju energetyki wiatrowej. Na podstawie zalet, jak i wad analizowanego terenu zbudowano strukturę kryteriów i podkryteriów z uwzględnieniem ich ważności na poszczególnych poziomach.
EN
In the article is presented a model for the evaluation of sites under consideration for the development of wind energy. On the basis of the criteria characterizing the advantages and disadvantages analyzed area built of criteria and sub-criteria with regard to the validity of the criteria at each level.
9
Content available remote Uogólnienie metody TOPSIS w warunkach niepewnosci rozmytej
PL
Technika obliczania odległości od rozwiązania idealnego (TOPSIS) jest jedną z najbardziej znanych klasycznych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM). W klasycznej metodzie TOPSIS wartości i wagi kryteriów są zwykłymi liczbami. Czasami jednak rozwiązanie zagadnienia dokładnego wyznaczenia wartości kryteriów jest trudne, dlatego w konsekwencji ich wartości są przedstawione w postaci liczb rozmytych. Istnieje kilka publikacji dotyczących zastosowania metody TOPSIS w ramach niepewności rozmytej, lecz autorzy zazwyczaj wprowadzają rozmaite ograniczenia oraz uproszczenia sformułowanego problemu, które mogą prowadzić do otrzymania niepoprawnych wyników. W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowe podejście oparte na matematyce przedziałowej.
EN
The TOPSIS method is a technique for establishing order preference by similarity to the ideal solution and was primarily developed for dealing with real-valued data. This technique is currently one of most popular methods for Multiple Criteria Decision Making (MCDM). In many cases, it is hard to present precisely exact ratings of alternatives with respect to local criteria and as a result these ratings are seen as fuzzy values. A number of papers have been devoted to fuzzy extensions of the TOPSIS method in the literature, but in most of them, a defuzzification of elements of the fuzzy decision matrix is used, that leads inevitably to a loss of important information and may even produce the wrong results. In this paper a new direct approach to the fuzzy extension of the TOPSIS based on interval arithmetic had proposed.
EN
The number and amount of losses caused by natural catastrophes are important problems for insurance industry. New financial instruments were introduce to transfer risks from insurance to financial market. In this paper we consider the problem of pricing such instruments, called the catastrophe bonds (CAT bonds). We derive valuation formulas using stochastic analysis and fuzzy sets theory. As model of short interest rate we apply the one-factor Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model. In this paper we treat the volatility of the interest rate as a fuzzy number to describe uncertainty of the market. We also apply the Monte Carlo approach to analyze the obtained cat bond fuzzy prices.
EN
Some of parameters in electrical systems cannot be considered as constants. In particular, some electrical loads should be described as unsteady because of physical reasons, e.g. arc and arc-resistance furnaces. One of the method to describe parameters of such loads is description by fuzzy numbers. Moreover, this description enables to determine optimal current of the system with unsteady parameters by an application of the optimisation technique called as fuzzy mathematical programming. The optimisation problem has been presented for one-phase system with sinusoidal waveforms. The obtained solution (optimal current) can be determined as crisp one (real numbers) in frequency domain in the numerical way. The determined optimal current has minimal RMS value in this case when the power constraints do not have to be fulfilled strictly because of changes of system parameters. It means simultaneously the minimisation of power losses in the system. This solution generalizes the classical optimisation solution obtained for the systems with constant parameters. In order to illustrate the problem the appropriate example has been presented.
EN
In the present paper we introduce some new generalized classes of difference sequence spaces of fuzzy numbers defined by a sequence of Orlicz functions. We also make an effort to study some topological properties and prove some inclusion relations between these spaces.
PL
Jako model do opisu nie do końca sprecyzowanych i posiadających niejednoznaczny charakter właściwości złomu stalowego zastosowano liczby rozmyte z trapezoidalną funkcją przynależności. Stosując zasady arytmetyki na liczbach rozmytych sformułowano model optymalizacji namiaru wsadu dla pieców EAF, który jest rozszerzeniem klasycznego modelu optymalizacji składu mieszanin.
EN
As a model to the description not fully articulated and have the ambiguous nature of steel scrap applied fuzzy numbers with trapezoidal membership functions. Using the principles of arithmetic on fuzzy numbers optimization model of charging mixture for EAF furnaces has been formulated which is an extension the classical model optimization of mixture compositions.
PL
Modele ruchu bazujące na teorii automatów komórkowych są coraz częściej wykorzystywane w opracowaniach dotyczących sterowania ruchem drogowym. Jednakże dyskretny i stochastyczny charakter tego rodzaju modeli utrudnia ich zastosowanie do sterowania adaptacyjnego w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono metodę modelowania strumieni pojazdów, która stanowi połączenie automatów komórkowych i arytmetyki liczb rozmytych. Zaproponowane rozwiązanie eliminuje wady automatów komórkowych wynikające z konieczności stosowania metody Monte Carlo i dyskretnych wartości parametrów. Opracowany rozmyty model komórkowy pozwala odwzorować strumienie pojazdów z uwzględnieniem założonych poziomów natężenia nasycenia. Jednocześnie złożoność obliczeniowa algorytmu symulacji dla rozmytego modelu komórkowego jest znacznie niższa, co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowań do sterowania ruchem drogowym.
EN
Microscopic traffic models based on cellular automata are increasingly used in studies of traffic control. However, discrete and stochastic nature impedes their real-time applications in adaptive traffic control systems. In this paper a method is introduced for traffic streams modelling, which combines cellular automata and fuzzy calculus. The presented approach eliminates main drawbacks of the cellular automata models i.e. necessity of multiple Monte Carlo simulations and calibration issues. Experimental results show that the proposed fuzzy cellular model can reproduce traffic streams behavior for assumed rates of saturation flow. Moreover, the model is suitable for real-time applications in traffic control systems due to low computational complexity.
15
Content available remote Multiplier sequence spaces of fuzzy numbers defined by a Musielak-Orlicz function
EN
In this paper we introduce some multiplier sequence spaces of fuzzy number by using a Musielak-Orlicz function ℳ = (Mk) and multiplier function u = (uk) and prove some inclusion relations between the resulting sequences spaces.
PL
Liczby rozmyte mogą być z powodzeniem wykorzystywane do modelowania zakresu niepewności analizowanych wielkości. Z ich pomocą można od razu uzyskać jeden wynik w wielu wariantach, płynnie przechodzący od skrajnie pesymistycznego poprzez kolejne możliwe do wariantu najbardziej optymistycznego wraz z informacją o stopniu możliwo-ści ich wystąpienia. Skomplikowane reguły arytmetyki rozmytej, zwiększające niekiedy dość drastycznie, nakład oblicze-niowy (zwłaszcza w obliczeniach iteracyjnych) są główną przyczyną braku większej popularności zastosowań liczb rozmy-tych w praktyce. Opracowanie gotowych formuł na zakresy rozrzutu interesujących wielkości może wpłynąć na upowszechnienie matematyki rozmytej w obliczeniach inżynierskich. Analizując bilans przepływu mocy biernej przez linie elektroenergetyczne należy brać pod uwagę nie tylko pobór i/lub generację tej mocy przez odbiory, lecz również jej straty obciążeniowe (podłużne) i jałowe (poprzeczne) w odpowiednich gałęziach schematu zastępczego elementu sieciowego. Obecnie w warunkach eksploatacyjnych nie zawsze dysponuje się danymi niezbędnymi do obliczeń o zadowalającej dokładności. W artykule przedstawiona została metoda pozwalająca na wyznaczenie zakresów niepewności obciążeniowych strat mocy biernej na odcinkach sieci elektroenergetycznych, wykorzystująca liczby rozmyte. Omówiona została propozycja modelu matematycznego oraz przedstawiono ostateczne formuły na zakresy rozrzutów. Powyższe formuły umożliwiają szybkie wyznaczenie szukanych wielkości, bez konieczności przeprowadzania każdorazowo pełnych i skomplikowanych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzona została dyskusja i analiza wprowadzonych w metodzie parametrów rozmycia.
EN
Fuzzy numbers can be successfully used to calculate uncertainty range of considered values. Thanks to them is possible to get at once the result with a great deal of variants continually transferring from extreme pessimistic to most optimistic with the information about grade of possibility of appearance. Complicated rules of fuzzy arithmetic, sometimes enough drastic increasing hardship of calculating, are mainly reason for insignificant popularity of fuzzy numbers in practical applications. Deducting of final formulas for ranges of dispersions of considered values should influence for universalisation of fuzzy mathematics in engineer's calculations. Dealing with estimate of reactive power flow in electric lines ought to take into consideration not only consumption and/or generation of reactive power by load customers but also load losses and idle losses in proper branches of network diagram. These days in daily exploitation not always is being owned data which are needed for more precise calculating. The method for the calculating of ranges of technical reactive power losses values in electric power lines with the use of fuzzy arithmetic has been presented in this paper. The mathematical model has been formulated also relationships which are useful to fast calculate power losses dispersion have been presented. Mentioned relationships are enabled to computations of dispersions without necessity to take complete and complicated calculations on fuzzy numbers. The discussion and the analysis of elaborated fuzzy parameters have been carried out.
17
Content available Project risk assessment using fuzzy inference system
EN
The article focuses on the risk assessment of project. The risk assessment is a complexity decision making problem. The assessment risk of projects can be solved with Fuzzy Sets Theory. A Fuzzy Inference System is presented in order to risk assessment of the given project.
18
Content available remote The fuzzy basis of the sequence space lp (F)
EN
Nanda [6] introduced and discussed lp(F) space of sequences of fuzzy numbers, and various authors studied many different properties of the space lp(F). In the sequel of these studies, we have shown in this paper that the set (Ek) = (E0;E1;E2, …;Ek; …) is Schauder basis for lp(F) and dual space of the lp(F) is lq(F), where (...).
PL
Przedmiotem referatu jest zagadnienie sporządzania harmonogramu budowy z uwzględnieniem nieprecyzyjnie określonych ograniczeń dostępności zasobów odnawialnych i nieprecyzyjnie określonego ograniczenia czasu na wykonanie robót. Do modelowania nieprecyzyjnie określonych ograniczeń wykorzystano trapezowe liczby rozmyte. Przedstawiono dwie metody oceny dotrzymania nieprecyzyjnie określonych ograniczeń. Metoda pierwsza polega na ocenie stopnia dotrzymania danego ograniczenia na podstawie założeń teorii możliwości. Metoda druga polega na wykorzystaniu koncepcji - przekrojów liczby rozmytej i miary probabilistycznej do oceny prawdopodobieństwa dotrzymania danego ograniczenia. Sformułowano wariantowe zadania optymalizacji harmonogramu budowy z uwzględnieniem obu metod oceny. Przedstawione przykłady liczbowe potwierdzają, że wykorzystanie miary probabilistycznej zapewnia neutralizację ocen dotrzymania rozmytych ograniczeń. Ponadto, polepsza wyniki optymalizacji harmonogramu budowy, pozwalając na zaplanowanie wykonania robót w krótszym czasie i przy niSszym poziomie zużycia zasobów odnawialnych, niż w przypadku wykorzystania teorii możliwości.
EN
The problem undertaken in this paper regards the scheduling of construction projects under imprecisely defined constraints of time and resources available for the execution of works. A single-point network model with finish-to-start relations between activities is adopted to represent the course of construction. Durations of works take account of the expected effects of possible interference (bad weather, equipment failures, etc.). The paper presents the principles of modeling imprecisely defined planning constraints using trapezoidal fuzzy numbers and the principles of assessing compliance with fuzzy restrictions using possibility theory. A probabilistic approach in conjunction with the concept of Α-cuts of fuzzy numbers is proposed for the neutralization of assessments to meet the fuzzy constraints. The paper also presents a numerical example showing the advantages of the use of probability measure to optimize the construction schedule in the terms of imprecisely defined planning constraints.
PL
W artykule omówiono algorytm szacowania czasu uruchomienia przedsięwzięcia metodą CPM. Ze względu na fakt niepewności dotyczącej oceny czasów trwania poszczególnych zadań, składających się na uruchomienie danego przedsięwzięcia, do ich reprezentacji przyjęto liczby rozmyte typu LR. Uwzględniono również możliwość oceny czasów trwania zadań przez wielu ekspertów, jak też możliwość uwzględnienia różnego zaufania do poszczególnych ekspertów.
EN
An article discusses algorithm estimate to put in motion a venture with method CPM basis of fuzzy evaluation time to last task. For the sake of uncertainty with regard to time to last particular task forming this venture, accepted to this representation fuzzy number LR. Present too, variant evaluation time to last tasks by a few expert, also possibility take into account difficult confidence to experts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.