Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy inference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper proposes an economic and mathematics models of sustainable tourism development strategic management based on application of fuzzy algebra mathematical apparatus. The conducted research is built, starting from the formulation of strategic management of sustainable tourism development concept and ending with the creation of economic and mathematics models of decision support. A mathematical model that supports decision making in the evaluation of sustainable development of tourist and recreational areas was developed based on the use of mathematical apparatus of fuzzy inference. The model is built in Fuzzy Logic Toolbox environment of MATLAB and allows selecting strategic reference points for sustainable tourism development with the combination of the results of economic benefits with environmental and social indicators.
PL
W artykule zaproponowano ekonomiczne i matematyczne modele strategicznego zarządzania rozwojem zrównoważonej turystyki oparte na zastosowaniu aparatu matematycznego algebry rozmytej. Przeprowadzone badania zbudowane zostały począwszy od sformułowania strategicznego zarządzania koncepcją zrównoważonego rozwoju turystyki, a skończywszy na tworzeniu ekonomicznych i matematycznych modeli wspomagania decyzji. Opracowano model matematyczny wspierający podejmowanie decyzji w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju terenów turystycznych i rekreacyjnych w oparciu o zastosowanie aparatu matematycznego wnioskowania rozmytego. Model został zbudowany w środowisku Fuzzy Logic Toolbox w MATLAB i pozwala na wybór strategicznych punktów odniesienia dla zrównoważonego rozwoju turystyki dzięki połączeniu wyników korzyści ekonomicznych ze wskaźnikami środowiskowymi i społecznymi.
EN
The paper presents the results of assessment studies of the time course for technical wear in masonry buildings located in the area of mining-induced ground deformations. By using fuzzy inference system (FIS) and the “if-then” rule, corresponding language labels describing actual damage recorded in structure components were translated into scalar outputs describing the degree of damage to the building. Adopting this approach made it possible to separate damage resulting from additional effects coming from mining--induced ground deformations and the natural wear and tear of masonry structure. By using statistical analysis an exponential function for the condition of building damage and the function of natural wear and tear were developed. Both phenomena were subject to studies as a function of time regarding the technical age of building structure. The results obtained were used to develop a model for the course of technical wear of traditionally constructed buildings used within mining areas. In the course of natural wear and tear buildings located in mining areas are additionally exposed to forced ground deformations. The increase of internal forces in structure components induced by those effects results in creating an additional stress factor and damage. The hairline cracks and cracks of building structure components take place when the intensity value of mining effects becomes higher than the com-ponent stress resistance and repeated effects result in the decrease of structure rigidity. The observations of building behaviour in mining areas show that the intensity of mining activity and the multiplicity of its effect play a substantial role in the course of technical wear of buildings. The studies show that the level of damage resulting from mining effects adds up to natural wear and tear of the building and impairs the global technical condition as compared to similar buildings used outside mining areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odnoszących się do oceny przebiegu w czasie zużycia technicznego budynków murowanych położonych w obszarach oddziaływania górniczych deformacji podłoża. Wykorzystując zasady logiki rozmytej (FIS) i reguły „if-then”, reprezentatywne etykiety języ-kowe opisujące faktyczne uszkodzenia zarejestrowane w elementach konstrukcji, zamieniono na wyjścia skalarne opisujące stopień uszkodzenia budynku. Dzięki takiemu postępowaniu wydzielono uszkodzenia wynikające z dodatkowych oddziaływań pochodzących od deformacji gruntu wskutek robót górniczych oraz naturalne zużycie konstrukcji murowej. Z wykorzystaniem analizy statystycznej opracowano wy-kładniczą funkcję stanu uszkodzenia budynku oraz funkcję zużycia naturalnego. Oba zjawiska przebadano w funkcji czasu odnoszącego się do wieku technicznego konstrukcji budynku. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano model przebiegu zużycia technicznego budynków o konstrukcji tradycyjnej użytkowanych w granicach terenów górniczych.W przebiegu procesu zużycia naturalnego, budynki położone na terenach górniczych narażone sądodatkowo na oddziaływanie wymuszonych deformacji podłoża. Wywołany tym oddziaływaniem wzrost sił wewnętrznych w elementach konstrukcji, powoduje pojawienie się dodatkowego czynnika napręże-niowego i powstanie uszkodzeń. Zarysowanie lub spękanie elementu konstrukcji budynku następuje, kiedy wartości oddziaływania górniczego przewyższają poziom możliwych do przejęcia przez element naprężeń, a wielokrotne oddziaływania powodują spadek sztywności konstrukcji. Z obserwacji zacho-wania się budynków na terenach górniczych wynika, że intensywność eksploatacji górniczej i krotnośćjej oddziaływania odgrywają zasadniczą rolę w przebiegu zużycia technicznego budynków. Wykazano w badaniach, że stan uszkodzenia pochodzący od oddziaływań górniczych sumuje się z naturalnym zużyciem budynku i powoduje pogorszenie się globalnego stanu technicznego w stosunku do budynku podobnego użytkowanego poza terenami górniczymi. Wraz z upływem czasu i wzrostem wieku technicz-nego w budynkach występuje szybszy wzrost ich globalnego zużycia technicznego. Wzrost ten wynosi od ok. 20% dla budynku o wieku technicznym 20 lat do ok. 50%, dla budynków o wieku technicznym 120 lat. Wzrost ten interpretować należy, jako udział szkód górniczych w globalnej ocenie zużycia bu-dynków na terenach górniczych.
EN
In this paper the new intelligent system for two-phase flows diagnosis and control is presented. The authors developed a fuzzy inference system for two phase flows recognition based on the raw 3D ECT data statistical analysis and fuzzy classification which identify the flow structure in real-time mode. The non-invasive three-dimensional monitoring is possible to conduct even in non-transparent and non-accessible parts of the pipeline. Presented system is also equipped with the two phase gas-liquid flows installation control module based on fuzzy inference which includes the feedback information from the recognition module. The intelligent control module working in a feed-back loop keep the sets of required flow regime. Presented in this paper fuzzy algorithms allow to recognize the two phase processes similar to the human expert and to control the process in the same, very intuitively way. Using of the artificial intelligence in the industrial applications allows to avoid any random errors as well as breakdowns and human mistakes suffer from lack of objectivity. An additional feature of the system is a universal multi-touched monitoring-control panel which is an alternative for commercial solution and gives the opportunity to build user own virtual model of the flow rig to efficiently monitor and control the process.
PL
W artykule zaprezentowany został inteligentny system diagnostyki i sterowania przepływami dwufazowymi gaz-ciecz. Autorzy opracowali rozmyty system wnioskowania oparty o statystyczną analizę i klasyfikację rozmytą surowych danych pomiarowych 3D ECT realizujący w czasie rzeczywistym identyfikację struktury przepływu oraz wyznaczanie objętościowego udziału faz. Nieinwazyjny trójwymiarowy monitoring przepływu możliwy jest w nieprzezroczystych i trudno dostępnych fragmentach rurociągów w czasie rzeczywistym. Prezentowany system wyposażony jest również w moduł sterowania instalacją w oparciu o wnioskowanie rozmyte, któremu na wejście podawane są informacje zwrotne od modułu rozpoznawania. Inteligentny regulator rozmyty pracujący w pętli sprzężenia zwrotnego utrzymuje żądane nastawy parametrów przepływu w oparciu o zadany reżim przepływu. Przedstawione w niniejszym opracowaniu algorytmy rozmyte umożliwiają identyfikację procesów dwu-fazowych w sposób analogiczny do tego, jak to robią specjaliści oraz jednocześnie pozwalają kontrolować proces w ten sam bardzo intuicyjny sposób. Zastosowanie sztucznej inteligencji w aplikacjach przemysłowych pozwala uniknąć przypadkowych ludzkich błędów podatnych na brak obiektywizmu, a także zapobiegać awarii. Cechą dodatkową systemu jest uniwersalny dotykowy panel monitorująco-sterujący stanowiący alternatywę dla drogich komercyjnych rozwiązań umożliwiający budowanie wirtualnego modelu instalacji, aby w szybki i skuteczny sposób móc ją monitorować i nią sterować.
PL
Celem pracy jest porównanie działania algorytmów wnioskowania dwuwartościowego i rozmytego. Artykuł zawiera opis teoretycznych podstaw działania obu algorytmów, użycia każdego z nich w innej wersji systemu wspomagania decyzji menedżera. Następnie pokazano bazę wiedzy oraz dokładny algorytm wnioskowania, a także przykład użycia w praktyce systemu z wnioskowaniem klasycznym. Ostatnią częścią pracy jest opis analizy podobieństw i różnic pomiędzy algorytmami oraz wynikających z niej wniosków.
EN
The aim of the study is to compare operation of divalent and fuzzy inference. The article contains describing the theoretical basis of operation of both algorithms and illustrated is to use each of them with a different version of the manager’s decision support system. Next is shown knowledge base and accurate inference algorithm and also example of use system of classic inference in practice. The last part of the work is to describe the analysis of the similarities and differences between algorithms and of its conclusions.
5
Content available remote Rozumowanie rozmyte w zastosowaniu do oceny jakości sygnału satelitarnego
PL
Systemy satelitarne są charakteryzowane przez 4 parametry: ciągłość, dokładność, dostępność oraz wiarygodność. Parametry te mają proste przełożenie na jakość sygnału satelitarnego, bowiem im wyższy wskaźnik ciągłości, dokładności, dostępności i integralności, tym jakość sygnału satelitarnego jest większa. W niniejszym referacie podjęto próbę analizy wpływu warunków zewnętrznych (pogodowych, jonosferycznych) na zakłócenia sygnału satelitarnego. Na podstawie danych pogodowych oraz wartości parametrów sygnału utworzono reguły modelu wnioskowania rozmytego i zbadano zależności występujące pomiędzy czynnikami zewnętrznymi. Badania te przeprowadzono w środowisku MATLAB MathWorks wykorzystując narzędzie Fuzzy Logic Tool.
EN
The results of the carried researches indicate that satellite signal to be in good quality must have impeccable external conditions. Whatever deterioration they have - an increase in cloud cover, the occurrence of rainfall, high humidity or increase in solar activity - it cause rapid weakening of the satellite signal quality. Based on the results, it can be concluded that the satellite signal is very sensitive phenomenon to analyze and work on the development of satellite systems to eliminate this drawback must still be done.
EN
In this paper the authors shows the new methodology of two phase gas-liquid flows recognition based on the fuzzy inference. At the beginning there is a short description of the experimental set up, later there is a detailed description of the experimental data processing and analysis algorithm and the fuzzy rules building routine, at the end of this paper there are the research results and analysis.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali nową metodę rozpoznawania typu przepływu dwufazowego mieszanin gaz-ciecz opartą na wnioskowaniu rozmytym. We wstępie artykułu czytelnik znajdzie informacje na temat instalacji badawczej wykorzystanej w badaniach oraz na temat charakterystyki typów przepływów. W dalszej części autorzy przybliżają szczegóły nowej metody. A więc można odnaleźć opis algorytmu analizy danych pomiarowych, definicje funkcji przynależności oraz reguł wnioskowania. W ostatniej części artykułu autorzy prezentują działanie metody oraz poddają pod dyskusję uzyskane wyniki.
EN
A number of methods of the qualitative assessment of fetal heart rate (FHR) signals are based on supervised learning. The classification methods based on the supervised learning require a set of training recordings accompanied by the reference interpretation. In the real data collections the class of signals related to fetal distress is usually under-represented. Too small percentage of distress patterns adversely affects the effectiveness of the automated evaluation of the fetal state. The paper presents a method of equalizing the class sizes based on the reference assessment of the fetal state with the fuzzy analysis of the newborn attributes. The supervised learning with increased number of the FHR signals, which are characterized by the highest rate of the fuzzy inference leads to significant increase of the efficacy of the qualitative assessment of the fetal state using the Lagrangian support vector machine.
EN
The work presents the proposition of inference system that evaluates the possibility of information confidentiality attribute violation. Crisp and fuzzy variables have been defined. Values of output variables from fuzzy logic system have been presented. The way of counting the modified value of information confidentiality attribute has been described.
PL
Praca przedstawia propozycję systemu wnioskującego wykorzystywanego do oceny możliwości naruszenia atrybutu poufności zasobu informacyjnego. W pracy zdefiniowano zmienne dokładne i rozmyte. Zostały zaprezentowane wyniki wnioskowania rozmytego. Pokazano metodę obliczania zmodyfikowanej wartości atrybutu poufności zasobu informacyjnego.
EN
A distance education system is designed based on fuzzy inference, where visualized atmosphere information is shared by all learners in a virtual classroom. It provides high aspirations, low isolated feeling, low stress, and high affinity to learners, and offers learner’s psychological information, individual difference information, and hints of system improvement to the system manager. The effect of visualized atmosphere information in the learner’s psychological states is confirmed by T score of POMS test for 15 graduate students using CAI contents, and comparison experiment with traditional distance education. The proposal of atmosphere information presentation of virtual classroom provides a first step in establishing Education Academy beyond Space Time (EAST).
EN
In this article the fuzzy system for the two phase gas-liquid flows recognition based on the 3D tomography data and the research facility context information is described., The system is also specialized to control the research facility in basis of the fuzzy algorithms and generated diagnostics signals.
PL
W artykule opisano system rozmyty do rozpoznawania przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz w oparciu o trójwymiarowe dane tomograficzne oraz informacje kontekstowe. System dedykowany jest również do sterowania pracą instalacji badawczej w oparciu o algorytmy rozmyte i wytworzoną informacje diagnostyczną.
EN
The article presents results of research aimed at construction of the model for evaluation of potential impact of mobility management instruments implemented in areas of high volume of work related trips. The model helps forecast the impact of the instruments application on the changes in modal split. In proposed approach the potential decrease in the car share depends on the improvement of public transport accessibility of the area and its current private transport accessibility. Due to the specific nature of the analyzed problem the elements of fuzzy set theory have been used to construct the model. To determine unknown volumes of decreases results achieved during implementation of mobility plans in the European workplaces with high number of employees have been taken under consideration. Approximation of the surface received as a result of fuzzy inference has been conducted using formula of multiple linear regression. Prepared model has been applied on the example of Cracow to evaluate of potential impact of mobility plans on the change in modal split.
EN
This article describes a novel approach to realtime motion assessment for rehabilitation exercises based on the integration of comprehensive kinematic modeling with fuzzy inference. To facilitate the assessment of all important aspects of a rehabilitation exercise, a kinematic model is developed to capture the essential requirements for static poses, dynamic movements, as well as the invariance that must be observed during an exercise. The kinematic model is expressed in terms of a set of kinematic rules. During the actual execution of a rehabilitation exercise, the similarity between the measured motion data and the model is computed in terms of their distances, which are then used as inputs to a fuzzy interference system to derive the overall quality of the execution. The integrated approach provides both a detailed categorical assessment of the overall execution of the exercise and the degree of adherence to individual kinematic rules.
13
Content available remote Problem oceny stanu załogi w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny stanu załogi statku powietrznego (sp) w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zdefiniowano pojęcie stanu załogi, wskazano na kluczową rolę czynnika ludzkiego, w tym załogi sp, w bezpiecznej realizacji zadań transportowych oraz przedstawiono czynniki kształtujące stan załogi. W pracy sformułowano problem badawczy polegający na opracowaniu modelu matematycznego, który pozwala opisać w formie ilościowej stan załogi na podstawie wybranych czynników. Model ten bierze pod uwagę stan załogi jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Do opisu zależności między czynnikami zaproponowano wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Wskazano możliwości praktycznego wykorzystania proponowanej metody, głównie do stworzenia systemu oceny ryzyka związanego z powierzeniem wykonania zadania lotniczego konkretnej wybranej załodze.
EN
The paper presents a method of flight crew status estimation in the context of air traffic safety. The term of flight crew status was defined. The key role of human factor (as flight crew) is stressed and the factors forming this state are introduced. The research problem is formulated by means of mathematical model elaboration to describe the flight crew status in quantitative form based on the chosen factors. Next the fuzzy model of flight crew status is introduced and suggested as the main factor forming the air traffic safety. The model includes the chosen factors as well as the logical coherence between them and the possibilities of quantification. The suggestion of fuzzy sets use in local models descriptions is made while some examples are given in the paper. The areas of new method’s practical utilization are also indicated.
14
Content available remote Analiza incydentów lotniczych z zastosowaniem zbiorów rozmytych
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę ilościową, w odniesieniu do poważnych incydentów lotniczych. Są one bardzo ważnym i cennym źródłem wiedzy o systemach zapewniania bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Określenie "poważny incydent lotniczy" obejmuje bardzo niebezpieczne zdarzenia, w których zawiodły prawie wszystkie (najczęściej oprócz jednej) bariery chroniące przed wypadkiem. Problem badawczy podejmowany w artykule to szacowanie prawdopodobieństwa przekształcenia incydentu w wypadek. Ze względu na brak danych statystycznych skłaniamy się do poszukiwania prawdopodobieństw wystąpienia zdarzeń sprzyjających wypadkowi w obszarze ocen eksperckich. Te w sposób oczywisty są często niejednoznaczne i nieprecyzyjne, co sprawia, że proponujemy zastosowanie metod rozmytych w analizie incydentów. W niniejszej pracy skoncentrowano się na poszukiwaniu wyrażeń dla rozmytego prawdopodobieństwa wypadku, przyjmując że w tych okolicznościach konsekwencje miałyby katastrofalną dolegliwość. W ramach analizy statycznej, dla scenariuszy grożących wypadkiem przedstawiono formuły na rozmyte prawdopodobieństwo ich realizacji. Podstawą jest analiza drzewa zdarzeń za pomocą rozmytych prawdopodobieństw. W analizie dynamiki incydentu, opartej na wnioskowaniu rozmytym, celem jest oszacowanie rozmytego prawdopodobieństwa dla scenariuszy grożących wypadkiem. Analiza dynamiki nałożona na rozmyte oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy pozwoli na określenie prawdopodobieństwa wypadku, a w przyszłości także na określenie innych niż katastrofalne skutków analizowanego zdarzenia. W pracy przedstawiono sposób analizy incydentów lotniczych z zastosowaniem zbiorów rozmytych na przykładzie wybranego poważnego incydentu, który miał miejsce na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Podczas incydentu miał miejsce jednoczesny start dwu samolotów na krzyżujących się drogach startowych. Dla scenariuszy kontynuacji startu przez oba samoloty przedstawione zostały formuły na rozmyte prawdopodobieństwo ich realizacji. W zakresie analizy dynamiki incydentu opracowany został schemat wnioskowania rozmytego w celu oszacowania rozmytego prawdopodobieństwa kolizji w przypadku, gdyby samoloty kontynuowały start.
EN
In this paper, we propose a quantitative analysis with regard to serious air incidents. They are a very important and valuable source of information about safety assurance systems in air transport. The term "serious air incident" usually involves a very dangerous event in which almost all protections against accidents have failed (in most cases except one). This fact allows to try to quantify probability failure of each of the elements of the safety assurance system. Unfortunately, in most cases we do not have a statistical material that allows to determine events rate that makes up the accident scenarios. Estimating probabilities of transforming an incident into an accident is the research problem undertaken in the article. Because of the lack of statistical data we incline towards search of probabilities of accidentconducive events in the field of expert evaluations. These evaluations are obviously often ambiguous and imprecise, which makes that we propose to use fuzzy rules in the incidents analysis. In this article we focus on search of expressions for fuzzy probability of accident, assuming that consequences would be catastrophic in these circumstances. In the case of static analysis, the formulas of fuzzy probability of implementation of near-accident scenarios are presented. The analysis of events tree using fuzzy probabilities is the basis. In the dynamic incident analysis based on fuzzy inference the purpose is the estimation of fuzzy probability of nearaccident scenarios. The analysis of dynamics imposed on the fuzzy estimation of scenarios implementation probability allows to determine the accident probability and also to describe non-catastrophic effects of analyzed events. The paper presents a mode of incidents analysis with the use of fuzzy sets on the chosen example of serious incident, which took place at the Warsaw Chopin Airport. During the incident, the simultaneous take-off of two aircrafts took place on intersecting runways. The fuzzy probability formulas are presented for the realization of scenarios to continue take-off of the two planes. In the analysis of the dynamics of the incident the fuzzy inference scheme has been developed to estimate the fuzzy probability of a collision in case the aircrafts continue to take off.
PL
Decyzja związana z wyborem optymalnego ciągnika rolniczego uważana jest przez rolników za kluczową, mającą decydujący wpływ na efekt ekonomiczny gospodarstwa. Związane jest to z koniecznością dopasowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych ciągnika do posiadanych maszyn. W pracy zaproponowano metodę wspomagania decyzji wyboru ciągnika rolniczego wykorzystującą logikę rozmytą, która pozwala na uwzględnianie kryteriów mierzalnych i niemierzalnych. W oparciu o teorię zbiorów rozmytych zaproponowano procedurę rangowania tych kryteriów. Uzyskany wskaźnik decyzji Dc jednoznacznie hierarchizuje rozpatrywane warianty ciągników.
EN
A decision related to the selection of the optimum agricultural tractor is considered by farmers as crucial, having a decisive influence on the economic effect of the farm. This is due to the need to adjust the technical and operating parameters of the tractor to the possessed machines. The paper proposes a method to support the decision of selecting an agricultural tractor that uses fuzzy logic, which allows taking into account the measurable and immeasurable criteria. Based on the theory of fuzzy sets, a procedure of ranking these criteria was suggested. The obtained ratio Dc decision clearly hierarchizes the considered alternative tractors.
PL
W artykule przedstawiony został programowalny sterownik logiczny, w którym zaimplementowany został system wnioskowania przybliżonego o architekturze hierarchicznej, a także metoda tworzenia dla niego bazy wiedzy w oparciu o bazę wiedzy systemu klasycznego. Taka realizacja systemu pozwala z jednej strony obniżyć nakłady sprzętowe i obliczeniowe oraz zmniejszyć czas wyznaczania wyniku, z drugiej zaś powoduje zwiększenie rozmytości wyniku wnioskowania, który jest następstwem występowania tzw. błędu dekompozycji. W oparciu o przeprowadzone badania sterownika w środowisku docelowym pokazany został wpływ zwiększonej rozmytości wyniku wnioskowania na parametry regulacji oraz zaproponowano nową metodę minimalizacji błędu dekompozycji opartą na modyfikacji następników reguł pierwotnej bazy wiedzy.
EN
The paper presents the programmable logic controller with implementation of the rule hierarchical fuzzy inference system, as well as a method of creating a knowledge base for it on the basis of a classical system knowledge base. The hierarchical architecture of the inference system allows reduce hardware and software cost and computational time, but the inference result is more fuzzy than in the classical system architecture, which is a consequence of the presence of so-called error decomposition. Based on research of the controller in the target environment, it is presented influence of the more fuzzy inference results on control parameters, and also it is proposed a new decomposition error minimization method based on modification of the consequence part of the rules in the primary knowledge base.
PL
W artykule opisana została problematyka oceny wielokryterialnej procesów budowlanych, z uwzględnieniem modelowania rozmytego niepewności aspektów technologicznych. Kwestie niepewności (towarzyszące aspektom technologicznym) w artykule uwzględniono jako ryzyko procesów technologicznych i przyjęto jako dodatkowe kryterium oceny. Wszystkie kryteria oceny modelowano i oceniano stosując teorię zbiorów rozmytych. W artykule została zaproponowana procedura oceny (optymalizacji) wielokryterialnej wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i wnioskowania rozmytego z liczbowymi wagami kryteriów.
EN
The paper discusses the problem of multi-criteria evaluation of construction processes based on the fuzzy modeling of the technological uncertainty. Issues of uncertainty associated with the technological aspects are treated as the technological risk of a given process and adopted as an additional criterion of assessment. All of the evaluation criteria are modeled and evaluated on the basis of the fuzzy sets theory. The paper also proposes the assessment (optimization) procedure based on the fuzzy sets and fuzzy reasoning theory with the numerical weights of the criteria of assessment. Finally, the paper presents a numerical example.
18
Content available remote Sterownik systemu rozmytego przeznaczony do sterowania silnikami DC
PL
W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie fpga Spartan3 przeznaczoną do sterowania silnikami prądu stałego. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu aktywnych reguł.
EN
In this paper present implementation of dedicated fuzzy system in fpga circuit Spartan3, which is used for steering of electric dc motors. In this paper also present values of input and output linguistic variables. In the proposed system a technique of addressing is applied, which is implemented in inference process. (Fuzzy logic controller dedicated for dc motors).
PL
W artykule przedstawiono sterownik programowalny, w którym zaimplementowany został regułowy system wnioskowania przybliżonego. Realizuje on algorytm sterowania wykorzystujący logikę rozmytą. W celu zmniejszenia nakladów sprzętowych i obliczeniowych zastosowany został system o architekturze hierarchicznej. Złożony jest on z elementarnych podsystemów o takiej samej strukturze, które różnią się jedynie zawartościami swoich baz wiedzy. Bazy te tworzone są w wyniku dekompozycji opartej na operacji projekcji pierwotnej bazy wiedzy opisującej zachowanie systemu klasycznego. Wynik wnioskowania uzyskiwany z takiego systemu może charakteryzować się zwiększoną rozmytością w porównaniu z wynikiem uzyskiwanym z systemu o klasycznej architekturze. Ta niekorzystna własność została do pewnego stopnia wyeliminowana poprzez odpowiedni dobór współczynnika skalowania w module denormalizacji sterownika.
EN
The paper presents programmable logic controller with implemenlation of the rule based fuzzy inference system. The controller performs an control algorithm using fuzzy logic. Hardware costs and computing time of the hardware realization of the fuzzy inference system can be decreased using decomposition technique based on projection. It allows show system as a hierarchical architecture. It consists of the subsystems, they have the same architecture, but they differ in contents of the knowledge subbases. The inference result of the hierarchical system is more fuzzy than of the classical one. This disadvantage can be minimized to a certain degree through tuning the scaling factor in the denormalisation module of the controller.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje architektury sterownika pełniącego funkcje regulatora temperatury, w którym to algorytmy sterowania wykorzystują logikę rozmytą. W porównaniu do innych tego typu rozwiazań opracowany system charakteryzuje się niskim kosztem, wyposażony został w rozbudowane, konfigurowalne układy wejscia-wyjścia ukierunkowane na regulację temperatury oraz posiada zaimplementowane zaawansowane algorytmy sterowania oparte na wnioskowaniu przybliżonym. Opracowany regulator może znaleźć szerokie zastosowanie w układach stabilizacji temperatury dla obiektów regulacji o dowolnych parametrach.
EN
The paper presents the concept of architecture the fuzzy logic temperature controller. In comparison to other similar solutions the developed system is characterized by a low cost of hardware implementation, is equipped with a powerful, configurable input-output modules to use in temperature control and has implemented advanced control algorithms based on fuzzy logic inference. The developed controller can be used in temperature stabilization systems with arbitrary parameters.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.