Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funnel chest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy dokonano oceny kinematyki klatki piersiowej podczas oddychania u pacjentów po korekcji lejkowatej deformacji klatki w odniesieniu do osób zdrowych. W badaniach wykorzystano system optoelektroniczny APAS. Grupę badawczą stanowiło sześć osób o średniej wieku 17,2 ± 3,5, gdzie 83% stanowili mężczyźni. Otrzymane wyniki umożliwiły dokonanie oceny przemieszczeń poszczególnych punktów anatomicznych oraz na wyznaczenie odpowiednich zakresów ruchu dla danych markerów. W pracy analizowane były przemieszczenia elementów klatki piersiowej w osi strzałkowej.
EN
The article presents a research the kinematics of the chest when breathing investigation in patients with PE. In this study were used an optoelectronic system APAS. The analysis was performed with two exercises: normal and deep breathing.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny sztywności klatki piersiowej u dzieci w wieku szkolnym. Wykonane pomiary pozwoliły określić siłę nacisku przy ustalonym ugięciu klatki piersiowej oraz wyznaczyć na tej podstawie jej elastyczność. Badania sztywności klatki piersiowej przeprowadzono w poszczególnych grupach wiekowych dzieci w wieku szkolnym. Otrzymane wyniki pomiarów sztywności klatki piersiowej w poszczególnych grupach wiekowych, umożliwiają na optymalne dobranie parametrów geometrycznych płyt stabilizujących stosowanych do korekcji.
EN
The method of measurement of school-age children chest stiffness was presented in the article. The measurements are shown in this work were conducted for children 9-13 years old. From biomechanical point of view, the knowledge of chest stiffness value affecting the stabilizer is necessary to select optimal parameters of the plate used for correction of deformation of the chest by Nuss‟ method.
PL
Resuscytacja jest zbiorem metod mających na celu zahamowanie i odwrócenie procesu umierania. Przywrócenie krążenia krwi odbywa się poprzez zewnętrzny masaż serca. Polega on na rytmicznym uciskaniu ściany klatki piersiowej. Źle zlokalizowana, lub zbyt duża siła nacisku może spowodować złamanie żeber, co w konsekwencji prowadzić może do uszkodzenia narządów wewnętrznych. W pracy podjęto próbę analizy stanu naprężeń klatki piersiowej, podczas masażu serca, dla pacjenta z lejkowatą klatką piersiową.
EN
Resuscitation is a set of methods to curb and reverse the dying process. Restoration of blood circulation is done by external cardiac massage. It consists of applying rhythmic pressure to the chest wall. However, if poorly located, or used with too much force, it can cause the fracture of ribs, which in turn can lead to damage to internal organs. The paper attempts to analyze the stress state of the chest during chest compressions for a patient with a funnel chest.
4
PL
W pracy przedstawiono badania, których celem był dobór optymalnej grubości płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W pracy sformułowano model parametryczny płytki, w którym grubość, długość, szerokość oraz wielkość wygięcia płyty są parametrami modelu. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów przyjętych ograniczeń.
EN
This article presents research, which aim was selection of optimal thickness of stabilizing plate used for funnel chest correction by Nuss method. In this work parametrical model of the plate was created, where thickness, length, width and curve size were parameters of the model. Calculations were carried out for three different variants.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem był dobór optymalnych cech geometrycznych płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W pracy sformułowano model parametryczny płytki, w którym grubość, długość, szerokość oraz wielkość wygięcia płyty są parametrami modelu. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów obliczeń.
EN
This article presents research, which aim was to select optimal geometrical characteristic of stabilizing plate used for funnel chest correction by Nuss method. In this work parametrical model of the plate was created, where thickness, length, width and curve size were model’s parameter. The calculations were carried out for three different variants.
PL
W pracy podjęto próbę wyznaczenia stanu obciążenia lejkowatej klatki piersiowej po korekcji deformacji płytką stabilizacyjną. Z biomechanicznego punktu widzenia znajomość wartości obciążenia działającego na stabilizator jest konieczna do doboru optymalnych parametrów płytki. Na podstawie sformułowanego w programie Ansys modelu szkieletu lejkowatej klatki piersiowej człowieka wyznaczono wartości sił oddziaływających na płytkę wykorzystywaną do korekcji wad klatki piersiowej.
EN
In this work the funnel chest stress after stabilizing plate correction was determined. The knowledge of stress values affecting stabilizator is a mandatory condition during optimal plate parameter selection from biomechanical point of view. On the basis on formulated in ANSYS model of funnel chest skeleton, stress values affecting plate used for chest defect correction were determined.
8
Content available remote Modelowanie lejkowatej klatki piersiowej człowieka
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem była analiza stanu naprężeń lejkowatej klatki piersiowej. Do celów analizy sformułowano model uwzględniający: żebra, mostek, elementy chrzęstne klatki piersiowej, kręgi oraz krążki międzykręgowe. Model został sformułowany w programie Ansys.
EN
In this paper researcher concern analysis of stress of funnel chest are presented. For this purpose war created model , taking into considerations: ribs, sternum, cartilage connections, vertebrae and intervertebral discs. The model is formulated in Ansys program.
PL
W pracy podjęto próbę sformułowania modelu szkieletu klatki piersiowej człowieka po stabilizacji płytką wykorzystywaną do korekcji lejkowatości. Opracowany w programie ANSYS 5.7 model posłużył do analizy wpływu płytki na rozkład naprężeń i sztywność klatki po stabilizacji. Model uwzględnia 12 kręgów piersiowych połączonych z żebrami i mostkiem. Kości traktowane sąjako elementy o własnościach materiałowych izotropowych. Warunki obciążenia przyjęto w sposób oddający naturalne funkcjonowanie klatki piersiowej.
EN
This article presents modelling investigations concerning the human thorax after stabilization with a plate used for funnel chest correction. ANSYS 5.7 used for creation of model of ribcage after stabilization and numerical analysis of its strain and stress. The model consists of twelve thoracic vertebrae connected with ribs and sternum. Bones and cartilage are treated as isotropic elements. Boundary conditions were assumed on the basis natural functioning of the human ribcage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.