Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcjonowanie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Komunikacja między działami i pracownikami
PL
Doskonalenie jakości to podstawa funkcjonowania nowoczesnych firm. Naturalne jest doskonalenie efektu końcowego działalności operacyjnej w postaci wyrobu i usługi. Jednakże, aby efekt ten uzyskać na maksymalnie wysokim poziomie, niezbędne jest doskonalenie jakości we wszystkich procesach i działaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to również ważne ze względu na konieczności poszukiwania takich form doskonalenia, które będą zwiększać jakość produkowanych wyrobów czy też oferowanych usług oraz zwiększać efektywność bądź też wpływać na redukcję kosztów. W niniejszym artykule omówię doskonalenie obszaru komunikacji w firmie w świetle teorii TQM.
PL
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie dotyczące dwóch głównych nurtów współczesnej ekonomii: ekonomii neoklasycznej oraz ekonomii behawioralnej. Ukazano niedoskonałość paradygmatu ekonomii neoklasycznej. Określono uwarunkowania rozwoju ekonomii behawioralnej, w której uwidaczniają się różne wpływy psychologiczne. Scharakteryzowano zwierzęce instynkty, stanowiące pozaekonomiczne determinanty ludzkich zachowań. Określono znaczenie zwierzęcych instynktów na poziomie przedsiębiorstwa.
EN
This paper presents the issue concerning the two main currents of contemporary economics: neoclassical economics and behavioral economics. It presents the imperfections of neoclassical economics paradigm. The paper determines the conditions for the development of behavioral economics in which are appear different psychological impacts. It presents the characteristics of animal spirits. The animal spirits are non-economic determinants of human behavior. The significance of animal spirits in enterprises is specified.
PL
Kapitał intelektualny jest elementem, który współczesne przedsiębiorstwa mogą efektywnie wykorzystać do budowania wyraźnych i unikatowych przewag rynkowych. Opieranie zarządzania przedsiębiorstwami wyłącznie na tradycyjnych zasobach uznać należy za pozbawienie się szans na usprawnienie własnej działalności oraz poprawę pozycji rynkowej. Dla efektywnego wykorzystania kapitału intelektualnego istotne jest dobre rozpoznanie jego składowych oraz występujących pomiędzy nimi relacji.
EN
Intellectual capital is the element that modern enterpri- ses can effectively use to build a clear and unique market advantages. Relying business management solely on the traditional resources should be considered a deprivation of the opportunity to streamline its operations and improve its market position. For efficient use of intellectual capital it is important to recognize the components and relationships existing between them.
EN
In this article has been presented selected megatrends which we can observe in nowadays economics. It includes changes in education system, creation of information society and demographics changes. In authors opinion those one and also dynamics changes in enterprises environment are the most important because its determining the way of functioning of enterprises.
EN
Identification of enterprises goals is especially important in management process. The most important purpose is assuring the long-term development and required growth. In order to achieve it, maximization of profit is fundamental. The profit appears as a substantial condition of functional balance and essential mean of assuring the development of enterprises. Simultaneously, in order to keep continuity of activity, enterprise has to have financial liquidity. In the article, formation and profitability and financial liquidity was presented at the example of selected company and group of enterprises. In the analyzed period (1996-2002) the enterprises evidenced of low liquidity with downward tendency and worsening profitability, including loss. On optimistic conclusion are symptoms of boom, observed till the beginning of 2003.
EN
The main objective of Economic organizations considered to all taken decisions should be maximization of their value. Realization of this purpose is not contradicted with superior objective of these organizations; like are e.g. surviving and development. Below article present the matter of company value creation.
EN
The article refers to problems connected with the occurrence of risk, which is appearing during business activities. It contains classification of risk types, witch the present day company is most exposed to. The right estimation of risk is an indispensable condition of the correct estimation of cash flows and expenses connected with realization of examined investment projects and the right qualification of present net values of these undertakings. The estimation of risk and its influence is one of the most important elements in the calculation of the profitability of these undertakings.
PL
W części II artykułu scharakteryzowano procedurę budowy i wdrażania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Na przykładzie omówiono rownież możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod portfelowych General Electric i Bostońskiej Grupy Konsultingowej.
EN
In Part II of the present publication the authors describe the procedure of designing and implementation of marketing strategy in the company. Using an example the possibilities of further development of company are also discussed. Portfolio General Electric and Boston Consulting Group methods were applied.
PL
Przedstawiono istotę i znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W teorii i praktyce wyróżnia się 4 duże grupy wartości niematerialnych i prawnych: prawa, relacje, złożone wartości niematerialne, własność intelektualną. Z punktu widzenia rachunkowości niektóre wartości niematerialne są uznawane jako aktywa i ujmowane w bilansie. Problemem jest jednak to, że wycena księgowa tych pozycji jest zwykle bardzo różna od wyceny rynkowej. Z kolei wiele innych aktywów niematerialnych nie występuje w bilansie, mimo że mają określoną, często bardzo znaczącą, wartość. Zasadniczą kwestią w analizie wartości niematerialnych jest zdolność do ich identyfikacji i poprawność wyceny. W praktyce stosowane są trzy główne podejścia służące wycenie wartości niematerialnych: podejście kosztowe, podejście dochodowe oraz podejście rynkowe.
EN
The paper presents the origin and role of intangibles in doing business. In theory and practice 4 groups of intangible assets can be distinguished, i.e. rights, relationships, grouped intangibles, intellectual property. From the accountancy point of view some intangibles are treated as assets and presented in the balance sheet. The problem is that the book values of such items usually differ substantially from the market valuation. On the other hand, many other intangible assets do not occur in the balance sheet - despite having certain, quite often very substantial, value. The key issue in analysing the value of intangibles is an ability to identify them and reliable valuation. In practice three main approaches are being used, i.e. the cost approach, income approach, and market approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.