Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja celu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości zastosowania logiki rozmytej i systemów ekspertowych w procesie doboru najlepszej metody rozwiązania problemu rekonstrukcji rezystancji kwadratowych siatek rezystorów. Bazując na badaniach skuteczności algorytmów rekonstrukcji oraz oprogramowaniu Fuzzy Logic Toolbox opracowano system pozwalający na wskazanie najlepszej metody odtwarzania parametrów siatki w zależności od ustalonych kryteriów, takich jak np. najkrótszy czas obliczeń czy najwyższa dokładność.
EN
This paper describes simulation tests of the effectiveness of numerical algorithms for reconstruction of resistances in square resistive grids. Both metaheuristic and optimization algorithms based on defined objective function, as well as analytical algorithm is analyzed. Authors propose an application allowing to choose a best method for a given conditions, based on fuzzy logic and expert systems.
EN
The capacity configuration of the standalone wind–solar–storage complementary power generation system (SWS system) is affected by environmental, climate condition, load and other stochastic factors. This makes the capacity configuration of the SWS system problematic when the capacity configuration method of traditional power generation is used. An optimal configuration method of the SWS system based on the hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization (GA-PSO) algorithm is proposed in this study to improve the stability and economy of the SWS system. The constituent elements of investment, maintenance cost and various reliability constraints of the SWS system were also discussed. The optimal configuration of the SWS system based on GA-PSO was explored to achieve the optimization objective, which was to minimize investment and maintenance costs of the SWS system while maintaining power supply reliability. The investment and maintenance costs of the SWS system under different configuration methods were calculated and analyzed on the bases of the monthly mean wind speed, solar radiation and load data of Xiaoertai Village in Zhangbei County of Hebei Province in the last 10 years. Results show that the optimal configuration method based on the GA-PSO algorithm could effectively improve the economy of the system and meet the requirements of system stability. The proposed method shows great potential for guiding the optimal configuration of the SWS system in remote areas.
3
Content available remote Optymalizacja transportu publicznego
PL
W artykule omówiony został problem optymalizacji transportu publicznego. Zdefiniowano typowe zagadnienia związane z optymalizacją transportu publicznego, w szczególności: etapy planowania sieci transportu publicznego, sposób opisu sieci transportowej, konstruowanie funkcji celu, synchronizacji rozkładów jazdy, klasyfikacji węzłów sieci, metody rozwiązania zadania.
EN
The article discusses the problem of optimization of public transport. Defined typical issues related to the optimization of public transport, in particular: stages of public transport network planning, way of description of transport network, construction of the objective function, synchronization of timetables, classification of network nodes, methods of solving the task.
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
EN
At our department we deal with continuous tuning of torsional oscillating mechanical systems during their operation using pneumatic tuners, mainly in terms of torsional vibrations magnitude, whereby we use the methods and means of technical diagnostics. One of the manners of continuous tuning realization is the application of extremal control – experimental optimization, which main advantage is that we don’t need to know the mathematical model of mechanical system. We must know only that the objective function of mechanical system has an extreme. For that reason, it is very important to know this form of objective function not only at failure-free operation but at failure occurrence as well. The objective of this paper is therefore the investigation of the influence of piston compressor inner failure, namely cylinder(s) fall-out on mechanical system objective function form.
EN
The optimization of the parameters of the electric furnace temperature control was considered. The optimization was executed using genetic algorithms. The model takes into account nonlinearity, which is connected with the penetration of heat. Also, it is connected with losses of heat due to convection and radiation. The genetic algorithm determines the selection of parameters of the mathematical model in which the system accurately reproduces the input action.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację parametrów układu sterowania temperaturą pieca elektrycznego. Optymalizacja odbywa się za pomocą algorytmu genetycznego. Model pieca uwzględnia nieliniowości związane z przenikaniem ciepła oraz stratami ciepła przez konwekcję i promieniowanie. Algorytm genetyczny określa parametry modelu matematycznego, dla których system maksymalnie dokładnie odtwarza sygnał wejściowy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji obwodu magnetycznego dwupasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego, majacą na celu zmniejszenie wpływu kąta obrotu wirnika na zmienność momentu elektromagnetycznego w zakresie zasilania pasma. Dokonano porównania wpływu doboru funkcji użytej w procesie optymalizacji na zmienność momentu elektromagnetycznego względem kąta obrotu wirnika. Do optymalizacji kształtu obwodu magnetycznego wykorzystano program FEMM, bibliotekę GAOT programu Matlab oraz rozproszone środowisko obliczeniowe HTCondor.
EN
The paper presents optimization of magnetic circuit of a two-phase switched reluctance motor. The optimization aims at reducing the influence of rotor position angle on the torque variations troughout chase supply spectrum. A variety of optimization functions were compared for the impact of the applied function on the variation of electromagnetic torque relative to the rotor position angle. To optimize the shape of the magnetic circuit FEMM program, a library of Matlab GAOT and distributed computing environment HTCondor were used.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14337--14346, CD 6
PL
W pracy omówiono proces planowania strategicznego w komunikacji miejskiej. Przedstawiono w kolejności i pokrótce scharakteryzowano poszczególne etapy procesu tj. projektowanie globalnej sieci, planowanie linii komunikacyjnych i rozkładów jazdy. Przytoczono zasadnicze pozycje światowej literatury odnoszące się do procesu. Niezbędne dane do procesu planowania stanowią wyniki pomiarów potoków pasażerskich i ankietyzacji, przedstawiane w postaci więźby ruchu i macierzy migracji. W skrócie przedstawiono również modelowanie miejskiej sieci komunikacyjnej z wykorzystaniem teorii grafów. W pracy zaprezentowano modele matematyczne optymalizacji, funkcje celu, zmienne decyzyjne i ograniczenia, zastosowane w algorytmach komputerowego wspomagania procesu planowania. Funkcja celu na każdym etapie uwzględnia kompromis pomiędzy komfortem pasażerów i kosztem organizacji transportu. Przedstawiono przykłady i wnioski pod kątem wykorzystania w praktycznych implementacjach.
EN
In the paper the process of strategic planning in city transit has been described. Specific stages of the process, that is global network design, line planning and timetabling have been presented in turn and characterized. The worldwide basic references concerning the process have been denoted. Necessary data to planning process are taken from passenger flow measurements and questionnaires, presented in a form of passenger journey chart and migration matrix. Modeling of city transit network with the use of graph theory has been also briefly presented. Mathematical models of optimization, objective functions, decision variables and constrains applied in the algorithms of computer aided planning process have been described in the paper. The objective function at each stage of the process takes into account the compromise between the passenger comfort and the operational cost of transport. The examples and conclusions regarding practical implementations have been presented.
PL
W pracy sformułowano problem optymalizacji parametrów konstrukcyjnych precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Zaproponowano metodę optymalizacji bazującą na rzutowaniu gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych oraz przedstawiono algorytm.
EN
The design optimization problem of precise measuring transformers is formulated in the paper. Gradient projection on active tangent subspace method is proposed for the task solutions and algorithm is shown.
PL
Elastyczny model szeregowania zadań umożliwia zapewnienie warunku realizowalności zadań w węźle systemu pomiarowo - sterującego, w którym występują zadania aperiodyczae lub periodyczne, zmieniające swoje parametry czasowe. W elastycznym modelu algorytmy heurystyczne poszukają i oceniają nowe dobory okresów zadań za pomocą funkcji celu. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych sprawdzające poprawność opracowanej funkcji celu.
EN
Elastic task model scheduling allows to ensnre reliability condition for node that has aperiodic and periodic tasks changing their tiining parameters. ln this model heuristic algorithms seek and evaluate new periods of tasks with fitness function. This paper presents the results of simulation studies validate the developed fitness functions.
PL
W referacie przedstawiono propozycję identyfikacji obiektów dyskretnych wykorzystującej koncepcje filtrów estymacyjnych. Podstawę proponowanej metody identyfikacji stanowią zmodyfikowane algorytmy estymacji. Postuluje się dołączenie filtrów estymacyjnych do kategorii pojęć związanych z filtrami adaptacyjnymi, sieciami neuronowymi i algorytmami genetycznymi. Kontekstem aplikacyjnym artykułu są zagadnienia logistyki wybranych elementów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności kontroli jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy projektu w ramach prac podstawowych w zakresie archiwizacji i szybkiej identyfikacji sygnałów elektrycznych. Modelowanie systemu propagacji zaburzeń zrealizowano przy wykorzystaniu pakietu PSCAD X4.
EN
In this paper the proposal of the identification of discrete objects using concepts of estimation filters is presented. Estimation methods and mathematical programming have been the subject of the first stage of the research project:“Novel signal processing methods and global power quality indices for assessment of power systems with distributed generation”. The results are presented in the context of archiving and quick identification of electrical signals. Modeling system of propagation disturbance using PSCAD X4 package was carried out.
PL
W pracy przeprowadzono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych Forge 2008®. Modelowano operacje wydłużania w kowadłach rombowych w celu doprowadzenia do zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego Statistica 6.0® PL. Badano wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów technologicznych kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metodą planowania doświadczeń ustalono optymalne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczególnych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonywanych odkuwkach.
EN
Computer modelling based of FEM program Forge 2008® was done in the work. Numerical modelling of free hot forging process in rhombic anvils was conducted to close up metallurgical defects.The results obtained from simulation were elaborated with help of commercial statistic packet Staistica 6.0Ò PL. An influence of die convex and main parameters of forging process on closing up metallurgical defects was investigated. As a result of carried out investigation the optimal values of main technological parameters of forging were proposed and also suitable group of anvils in particular stages of forging to eliminate metallurgical defects in forging products was proposed.
PL
W artykule przedstawiono analizę metody optymalizacyjnej zderzenia pojazdów, opartej na algorytmie genetycznym. Skoncentrowano się na analizie funkcji jakości w optymalizacji wielokryterialnej. Funkcja jakości została opracowana dla kilku kryteriów uwzględnianych jednocześnie, z zastosowaniem metody ważonego kryterium zbiorczego. W celu dokonania analizy wykorzystano program do rekonstrukcji wypadków drogowych. Funkcja jakości w programie optymalizacyjnym umożliwia zadeklarowanie wag poszczególnych kryteriów, według których przebiega optymalizacja. Kryteriami tymi są usytuowania pośrednie i końcowe środków mas pojazdów, ich usytuowanie kątowe oraz parametr EES. W artykule przeanalizowano wpływ wag poszczególnych kryteriów na wartości prędkości przedzderzeniowych i wartość funkcji jakości. Przedstawiono różne warianty obliczeń na przykładzie rzeczywistego testu zderzeniowego. Wykazano ryzyko uzyskania nieprawidłowych fizykalnie obliczeń w przypadku nieumiejętnego dobierania wag poszczególnych kryteriów, pomimo uzyskania niedużej wartości błędu całkowitego. Błąd ten, będący wartością funkcji jakości, nie zawsze jest miarą fizykalnej poprawności obliczeń symulacyjnych.
EN
This paper presents an analysis of vehicle collisions optimization method based on genetic algorithm. Focused on the analysis of the quality function in a multi-criteria optimization. Quality function was developed for several of the criteria taken into account simultaneously, using the method of the weighted cumulative criterion. In order to analyze the quality function the program for accident reconstruction was used. In optimization tool the function of quality allows to declare the weights of the criteria against which the optimization runs. These criteria were the location of the vehicles gravity central in their intermediate and final positions, their yaw angle and parameter EES. The paper was analyzed the influence of the weights of the criteria for the initial speed and value of the function quality. The different variants of calculations on the example of the actual crash test were presented. Was shown the risk of wrong physically results of calculation for improper matching the weights of the criteria, in spite of the small values of total error were obtained. The total error, which is the value of quality function is not always a measure of the physical correctness of the optimization calculations.
EN
The paper presents the optimization calculation of the big power low voltage induction motor, using the selected algorithms of global optimization, i.e., particle swarm optimization PSO. The influence of the exploitation limitations and the influence of the extension of the lower and upper limits imposed on the continuous decision variables on the result of the optimal calculations were examined.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO, przy wystepowaniu zarówno ciagłych jak i nieciągłych zmiennych decyzyjnych. Przebadano wpływ ograniczeń narzuconych na dolne i górne granice ciągłych zmiennych decyzyjnych oraz na parametry eksploatacyjne silnika, na uzyskane wyniki optymalizacji.
EN
The paper presents an optimal design of the magnetic circuit for a modular reluctance TFM. A numerical model of the motor developed in the Flux3D program is coupled with a Matlab-based evolutionary algorithm for optimization of construction parameters of the magnetic circuit. The fundamental role of a type of an optimization criterion function is comparatively analysed and a new effective criterion function is introduced.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację obwodu magnetycznego silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym (rys. 1), przy zastosowaniu różnych wariantów funkcji celu. Do minimalizacji funkcji celu zastosowano algorytm ewolucyjny (AE), będący uogólnieniem algorytmu genetycznego, dostępny w bibliotece programu Matlab. Do projektowania obwodu magnetycznego zastosowano natomiast program do obliczeń polowych metodą elementów skończonych Flux3D. Ze względu na to, że modele polowe charakteryzują się dużym kosztem obliczeń, w szczególności przy zastosowaniu trójwymiarowej metody elementów skończonych, algorytm optymalizacyjny został rozbudowany dodatkowo o bazę danych. W bazie tej zapisywano dane osobników oraz obliczony dla nich moment elektromagnetyczny. Przed wykonaniem obliczeń polowych, zostaje wykonana procedura przeszukiwania bazy, w celu sprawdzenia, czy dla wygenerowanego osobnika nie zostały juz wcześniej wykonane obliczenia polowe. Pierwszym zadaniem optymalizacyjnym było poszukiwanie największej wartości średniej momentu elektromagnetycznego. Funkcję celu opisano zależnością (2). W dalszej części pracy przeprowadzono obliczenia poszukiwania takiego rozwiązania, dla którego pulsacje momentu elektromagnetycznego (ε) byłyby jak najmniejsze. W tym przypadku funkcja celu została opisana zależnością (3). Pierwsze rozwiązanie charakteryzowało się uzyskaniem dużej wartości średniej momentu elektromagnetycznego w stosunku do modelu podstawowego, jednakże pulsacje momentu również wzrosły (tab. 2). Natomiast dla drugiego rozwiązania uzyskano zmniejszenie pulsacji momentu elektromagnetycznego o ponad 50% w stosunku do modelu bazowego, przy czym uzyskana wartość średnia momentu elektromagnetycznego jest mniejsza niż dla pierwszego rozwiązania (tabela 3). Stąd też w kolejnym etapie obliczeń optymalizacyjnych problem optymalizacji zdefiniowano jako poszukiwanie wysokiej wartości średniej momentu elektromagnetycznego przy jednoczesnej minimalizacji jego pulsacji. Dla tak zdefiniowanego zadania funkcję celu opisano zależnościami (4) i (5). Wyniki obliczeń zamieszczono w tabelach 4 i 5. Przeprowadzona analiza pozwala na określenie optymalnych wymiarów obwodu magnetycznego, które w efekcie dają najlepsze rozwiązanie pod kątem poprawy wartości parametrów elektromechanicznych silnika już na etapie projektowania. Prezentowana metoda optymalizacyjna jest względnie prostym i skutecznym narzędziem do poszukiwania optymalnych parametrów konstrukcyjnych modeli numerycznych.
PL
Referat nawiązuje do idei stworzenia systemu wspomagającego ruch krzywoliniowy. Zaproponowano koncepcję wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego w oparciu o zasadę "postrzegania manewru jako całość". Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiły opracowanie zbioru parametrów wymuszenia przykładanego do kierownicy.
EN
The work includes problems of creating of steering assisted system in field of realization of curvilinear traffic. The paper presents the conception of realization of curvilinear traffic based on principle "recognizing the manoeuver as complex element". Computer simulation results are presented. They have enabled to work out range of values of steering wheel input function.
EN
The paper introduces the solution of the optimization problem consisting in choosing a more efficient strategy while accessing a service system. To solve the problem a method of queuing systems analysis by included Markov chains [1] [4] was used. The examined system is described by non-Markovian model. The presented issue was called the second problem of an impatient customer. The first problem of an impatient customer was discussed in paper [5]. Author's comprehensive study formulates and solves an original task of the second problem of an impatient customer.
EN
The purpose of the paper is to solve an optimization problem consisting in finding the optimal time between the attempts to access a service system. To obtain a solution the method of queueing systems analysis with the aid of Markov chain was used [1][4]. It allows to solve a problem which is presented by non Markovian model. The discussed task is called a generalized problem of an impatient customer. The basic problem of an impatient customer is presented in [5]. The author formulates and solves the problem of an impatient customer in this paper.
19
Content available remote Symulacja działania systemu wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego
PL
Niniejszy artykuł nawiązuje do idei stworzenia systemu wspomagającego ruch krzywoliniowy. Zaproponowano koncepcję wspomagania realizacji ruchu krzywoliniowego na podstawie zasady "postrzegania manewru jako całości". Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiły opracowanie zbioru parametrów wymuszenia przykładanego do kierownicy.
EN
The work includes problems of creating of steering assisted system in field of realization of curvilinear traffic. The paper presents the conception of realization of curvilinear traffic based on principle "recognizing the manoeuver as complex element". Computer simulation results are presented. They have enabled to work out range of values of steering wheel input function.
20
Content available remote Sterowanie hybrydowymi układami wytwórczymi
PL
Hybrydowe układy wytwarzania są dynamicznie rozwijającą się gałęzią nowych układów generacji energii. Niektórzy widzą w nich sposób na wprowadzenie nowych technologii do powszechnego użytku. Hybrydyzacja pozwala na usunięcie pewnych wad tych nowych układów, np. źródeł odnawialnych, lub polepszenie stopnia wykorzystania paliwa. Pewną odmianę hybrydyzacji stanowi tu układ przedstawiony w artykule. Z punktu widzenia zacisków wyjściowych przedstawione dwa układy pracują równolegle, ale z punktu widzenia energii pierwotnej wykorzystują jeden strumień energii. Drugie urządzenie wykorzystuje, jako energię wejściową, energię niewykorzystaną przez pierwsze. Utrudnia to w szczególności sterowanie całym systemem, ponieważ układy stają się zależne. Zadanie sterowania systemem hybrydowym polega tu na takim manewrowaniu obydwoma układami składowymi, aby wybrany parametr (głównie sprawność) sumarycznie osiągał lepszy poziom niż przy pracy oddzielnej. Występuje tu termodynamiczne powiązanie pomiędzy układami. Wyznaczenie więc funkcji sterowania dla obu układów, w duchu hybrydyzacji, jest kłopotliwe. Artykuł prezentuje zaproponowane przez autorów rozwiązanie układu sterowania całego urządzenia oraz opis układu od strony sterowania, wyznaczoną funkcję celu, przygotowane układy do symulacji i implementacji rozwiązania do układu modelowego.
EN
Hybrid power generation systems are a new but rapidly developing branch of systems implemented in power generation. They are believed to be a means of introducing new technologies to the common energy market. Due to hybridization, some of the faults of the new systems, e.g. renewable resources, can be fixed, or the fuel utilization can be increased. The system presented in the paper is one of the examples of hybridization. As far as output terminals are concerned, the systems work simultaneously, but they use the same flow of primary energy. The gas turbine uses the energy unutilized by the SOFC as its primary energy. The fact that the two systems are interdependent makes controlling the hybrid difficult. The control process aims at making the sum of the values of a chosen parameter (usually efficiency) of both systems higher than the same parameter at any of them separately. Determination of the control function of both systems is difficult due to the thermodynamic connection between them. The paper presents the authors' ideas on: control system of the whole device, the calculated objective function, the systems prepared for the simulation, and the implementation of the model realization.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.