Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja autokorelacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Stanowisko dydaktyczne do badania drgań silnika
PL
W artykule przedstawiono analizę przydatności funkcji autokorelacji do określenia charakteru drgań mechanicznych. W badanym stanowisku wykorzystano silnik z masą wirującą, do której istnieje możliwość dołożenia masy niewyważenia (w zakresie 4,9 g … 14,9 g) powodującej dodatkowe wymuszające drgania układu. Do rejestracji przemieszczeń w ruchu drgającym wykorzystano trzy czujniki typu 801s. W opracowaniu uwzględniono drgania silnika z masą wirującą w czterech wariantach zamontowania silnika na masywnej podstawie. Uzyskane przebiegi, ze względu na nieskalibrowanie czujników, nie pozwalają na przeprowadzenie ilościowej analizy drgań. Można natomiast określić jakościowo, w którym z czterech przypadków drgania są najmniejsze i jak przebiega ich proces tłumienia. Do określenia charakteru drgań, autorzy proponują wykorzystać funkcje autokorelacji. W artykule przedstawiono wyniki dla masy niewyważenia 14,9 g, określając kiedy drgania mają charakter losowy, a kiedy okresowy.
EN
The article presents an analysis of the usefulness of the autocorrelation function in determining the characteristics of mechanical vibrations, mainly for didactic purposes. The analysed station uses an engine with a rotating mass (a flywheel installed on a motor shaft) to which a mass of unbalance (between 4.9 g and 14.9 g) can be added (on a radius of R=35 mm), which causes additional driving oscillation of the system. Used as identifiers of displacement in vibrating motion were three 801S sensors with an analog output, connected to a NI USB-6009 measurement and data-logging device. The study features measurements of engine vibrations with a rotating mass for four variations of the installation of the engine to the base: directly (no damping), through spring dampers, through rubber dampers, through a system of rubber and spring dampers The measured characteristics – functions of displacement in time – due to uncalibrated sensors, do not enable quantitative analysis of the vibrations. However, it can be qualitatively determined, in which of the cases the vibrations are smallest and how their damping process takes place. This is done through comparison of displacement amplitudes. Because the achieved characteristics do not allow the identification of the nature of the vibrations, the authors propose the use of autocorrelation function for this purpose. The study presents an analysis of results measured for the mass of unbalance of 14.9 g and specifies which variations of engine installation result in random vibrations and which in periodic vibrations.
2
Content available remote Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji metodą Monte Carlo
PL
Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania niepewności estymacji funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego w warunkach konwersji a-c z sygnałem ditherowym. W pracy przedstawiono porównanie wyników badań różnych metod, analitycznej oraz symulacyjnej Monte Carlo. Przeprowadzone badania wskazują na przydatność stosowania metody Monte Carlo do oceny niepewności funkcji autokorelacji. Dodatkowo wykazano, że sygnał ditherowy najlepiej stosować zarówno dla małej wartości liczby próbek sygnału, jak i małej liczby bitów przetwornika a-c.
EN
The article discuss the problem of determining the uncertainty of autocorrelation function estimation for sinusoidal signal a-d converted with dither. The paper presents a comparison of test results for two techniques: the analytical method and Monte Carlo simulation. The results show that Monte Carlo method can be successfully applied to determine the autocorrelation function uncertainty. In addition, there were shown that use dither signal provides better results when applied to signals with small number of samples and a-d converter resolution limited do small number of bits.
3
Content available remote Conditional averaging models of exponentially correlated data
EN
The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications.
PL
W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych.
4
Content available remote Yarn-Dyed Fabric Defect Detection Based On Autocorrelation Function And GLCM
EN
In this study, a new detection algorithm for yarn-dyed fabric defect based on autocorrelation function and grey level co-occurrence matrix (GLCM) is put forward. First, autocorrelation function is used to determine the pattern period of yarn-dyed fabric and according to this, the size of detection window can be obtained. Second, GLCMs are calculated with the specified parameters to characterise the original image. Third, Euclidean distances of GLCMs between being detected images and template image, which is selected from the defect-free fabric, are computed and then the threshold value is given to realise the defect detection. Experimental results show that the algorithm proposed in this study can achieve accurate detection of common defects of yarn-dyed fabric, such as the wrong weft, weft crackiness, stretched warp, oil stain and holes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania własności wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnego wyznaczanej na podstawie możliwie najmniejszej liczby próbek sygnału. Do badań zastosowano funkcję autokorelacji sygnału. Pokazano, że do wyznaczania wartości funkcji autokorelacji wystarczy sześć próbek sygnału oraz, że podczas obliczania wartości funkcji autokorelacji odpowiedni dobór parametrów sygnału powoduje wyeliminowanie skutków operacji kwantowania.
EN
This paper presents the results of a research of the selected sinusoidal signal characteristic obtained from the smallest possible number of the signal samples. Research was carried out using the autocorrelation function. It was shown that the values of the autocorrelation function can be determined on the basis of six signal samples. It was also shown that the appropriate selection of the signal parameters eliminates the effects of quantization. Chapter 1 provides basic information on the reasons for study of the autocorrelation function properties. In Chapter 2 the results of the theoretical study were presented. Th. 1 deals with the determination of the sinusoidal signal autocorrelation function and her estimator, when M >> 1, where M is the number of samples. Eq. (1) describes the relation between the number of samples and the delay times of the autocorrelation function. Eq. (3) presents the autocorrelation function estimator. In the second Theorem, it has been shown that, to determine the autocorrelation function values can be used only six sinusoidal signal samples. In the next part of Chapter 2 the third Theorem has been presented. It has been shown that if the initial phase of the signal is equal to (...)/2, then the effects of quantization are eliminated. In Chapter 3 the results of the experimental research were presented. Eq. (22) and (23) describes the mean of the mean square estimator obtained on the basis the autocorrelation function. In Fig. 1 the eq. (22) and (23) have been shown.
6
Content available remote Probabilistic properties of sinusoidal signal autocorrelation function
EN
The paper concerns issues of probabilistic properties of the sinusoidal signal autocorrelation function. An autocorrelation function can be viewed as a random variable with fixed probability density. In the paper, results of the research on parameters of such a variable are presented. On the basis of the probability density function, the mean, the mean-square and the variance of the random variable have been determined.
PL
Artykuł dotyczy problematyki probabilistycznych własności funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego. Funkcja autokorelacji może być rozpatrywana jako zmienna losowa o ustalonej gęstości prawdopodobieństwa. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące parametrów takiej zmiennej losowej. Na podstawie funkcji gęstości wyznaczono wartość oczekiwaną, średniokwadratową i wariancję zmiennej losowej.
7
Content available remote Determining autocorrelation function values from six sinusoidal signal samples
EN
In the paper, it is shown that at a given moment of time the actual values of the sinusoidal signal autocorrelation function can be determined in an unambiguous way on the basis of three samples of the signal and three samples of its time-shifted copy. Based on this, an algorithm making it possible to determine an autocorrelogram has been devised. The employment of the devised algorithm substantially reduces the time consumption of determining an autocorrelogram.
PL
W artykule pokazano, że w ustalonej chwili czasowej rzeczywiste wartość funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego można wyznaczyć w sposób jednoznaczny na podstawie trzech próbek sygnału i trzech próbek jego własnej, przesuniętej w czasie kopii. Na tej podstawie opracowano algorytm umożliwiający wyznaczanie autokorelogramu.
PL
Funkcja autokorelacji stanowi uznane narzędzie analizy własności sygnałów. Artykuł dotyczy problematyki szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo. Jedną z najczęstszych aplikacji metody Monte Carlo jest całkowanie numeryczne funkcji. Ponieważ składową funkcji autokorelacji jest operacja całkowania, to taką metodę można zastosować do szacowania funkcji autokorelacji.
EN
This paper deals with properties of the autocorrelation function of a sinusoidal signal. The Monte Carlo method was proposed for estimation of the autocorrelation function. The results showed that although the Monte Carlo method did not give the results of high accuracy, it provided the reliable autocorrelation function ratings. Section 1 presents basic information concerning the autocorrelation function. Eq. (3) describes the autocorrelation function of a sinusoidal signal. In Section 2 the Hit or Miss Monte Carlo method is presented. Such a method is applicable to a numerical integration task. Eqs. (6)-(9) describe the estimation of the integral (4). Eq. (10) gives the error of integral estimation. The Monte Carlo method was adapted to estimate the autocorrelation function of a sinusoidal signal. Eq. (13) describes the integration function and Eq. (14) gives its derivative, which was used to determine the integration ranges. The ends of these ranges are given by Eq. (19). In Fig. 1 the function to be integrated together with its integration domain and the range of the function values is shown. In the next part of the paper Eq. (20) describing the estimation error of the autocorrelation function and the sample results of estimation of the autocorrelation function with use of the Monte Carlo method are given. Section 3 contains the conclusions.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie warunkowego uśredniania sygnału stochastycznego do wyznaczania interwału korelacji. Dla wybranych modeli sygnałów porównano wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych.
EN
The article presents the application of conditional averaging of stochastic signals to determination of correlation interval. For chosen models of signals the results of theoretical analysis are compared with results of experiments. The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the definition and some examples of correlation intervals for typical form of autocorrelation functions (Fig. 1, Tab.1). Section 3 describes the use of conditional mean value to determination of correlation interval (Eq. 9) and statistical errors of estimation for this method (Eq. 10, Eq. 13). The results of experiments for random signals with Gaussian probability distribution and two typical form of autocorrelation function (Fig. 4) are given in Section 4. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the method described in this paper may be applied to determination of correlation interval of stochastic signals, particularly for signals with non-oscillative form of autocorrelation function.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie interwału korelacji do wyznaczania standardowej niepewności średniej arytmetycznej szeregu danych dodatnio skorelowanych. Dla wykładniczego modelu skorelowania danych porównano sposób oceny wpływu skorelowania za pomocą interwału korelacji i wartości funkcji autokorelacji.
EN
Correlation interval (CI) is frequently used in stochastic signals analysis. In this work the CI application to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for correlated data is proposed. The results of theoretical analysis for Gaussian distributed data with exponential form of autocorrelation functions are given. The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the definition and determination of CI (Eq. 1, Eq. 2) and its application to evaluation of the standard uncertainty of the arithmetic mean (Eq. 11). Section 3 describes the use of correlation interval to determination of the standard uncertainty of the arithmetic mean for data with exponential form of autocorrelation function. The results of experiments for random signals with Gaussian probability distribution are given in Section 4. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the method described in this paper may be applied to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for Gaussian positively correlated data.
PL
W artykule omówiono algorytmy modelowania wzajemnie opóźnionych stacjonarnych sygnałów stochastycznych o rozkładach normalnych i zadanych kształtach funkcji autokorelacji. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne umożliwiające fizyczne generowanie takich przebiegów oraz analizę przetwarzanych sygnałów. Przedstawione modele sygnałów i stanowisko mogą znaleźć zastosowanie np. w badaniach statystycznych metod pomiaru opóźnienia oraz przyrządów pracujących w oparciu o te metody.
EN
Random signals are an important topic in DSP. They are often required to test the performance of algorithms that must work with stochastic signals or in the presence of noise. The paper presents algorithms for modeling of mutual delayed stationary random signals with given statistical parameters: Gaussian (normal) probability density, typically form of autocorrelation function (ACF) and specified signal-to-noise ratio (SNR). The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the typical model of random signals (Eq. 1) obtained from two sensors in measurement of time delay (e.f. in two-phase flow evaluation). In section 3 the discrete model algorithms of signal with normal probability density function and specified ACF are presented (Eq. 2-4, Tab. 1, Fig. 1). The models can be applied to simulation of both: useful stochastic signal and distortion. Section 4 describes a laboratory stand for generation of voltage random signals based on models described above, and for acquisition and analysis of real signals obtained from sensors (Fig. 2,3). The laboratory stand consists of two generators, digital oscill-oscope and PC with DAQ NI-6143 simultaneous sampling card, GPIB card, and software. The control application is described in LabVIEW environment. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the models of signals and laboratory stand may be applied to evaluation of statistical method and systems for time delay measurements of stochastic signals.
EN
The paper deals with coded design of signals of remarkable correlation quality or minimizing of codes with respect to correlation function owing to the best spatially distributed impulses of coded signals. The method based on application of remarkable properties of particular combinatorial structures called "Gold Numerical Rings" (GNR)s, provided to simplify finding the optimal variants for synthesis of the signals is described. Method for coded design of the signals using GNRs, can be well applied in electronic engineering, control systems, telecommunications and radio-engineering.
PL
Referat dotyczy konstruowania sygnałów o dobrej jakości korelacyjnej lub kodów minimalizowanych według funkcji autokorelacji poprzez jak najlepsze rozmieszczenie kolejności impulsów kodowanych sygnałów w przestrzeni. Opisana metoda bazuje na szczególnych właściwościach pewnych rodzajów struktur kombinatorycznych, zwanych "Złotymi Pierścieniami Liczbowymi" (ZPL), pozwalających uprościć poszukiwanie optymalnych wariantów syntezy takich sygnałów. Metoda konstruowania sygnałów za pomocą ZPL może być z powodzeniem stosowana w energoelektronice, układach sterowania, telekomunikacji i radio-inżynierii.
PL
Celem pracy jest wyznaczenie rzeczywistej wariancji wartości oczekiwanej skwantowanego sygnału i porównanie takiej wariancji z estymatorami tej wielkości obliczanymi metodą klasyczną oraz na podstawie funkcji autokorelacji. W pracy zdefiniowano postać estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Na tej podstawie wyznaczono jego wariancję. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Założono, że próbki sygnału zostały skwantowane w przetworniku analogowo-cyfrowym (A-C) typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania. W charakterze przykładu przedstawiono wyniki obliczeń wariancji dla sygnału sinusoidalnego, sygnałów losowych o rozkładach: równomiernym oraz Gaussa.
EN
In the paper there is presented a way of determining the variance of the expected value estimator based on the signal autocorrelation function. The expected signal value estimator is defined and the estimator variance is determined. For investigations there were used quantized samples of signal and moments of random variable. There was assumed that the signal was sampled by an ideal AC round-off converter. As an example there are given the results of variance calculations for sinusoidal, Gaussian and uniform PDF (Probability Density Function) signals. The paper is divided into three paragraphs. Paragraph 1 comprises a brief introduction to the research problems. There is given a definition of the expected signal value estimator, calculated on the basis of quantized data (Eq. 2). There are defined the initial conditions allowing calculation of the estimator characteristics. In Paragraph 2 the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) calculated on the basis of moments (Eq. 7) and the autocorrelation function (Eq. 8) are determined. There are also presented the definitions of variance estimators of the expected signal value estimator calculated with use of the classic method (Eq. 11) and autocorrelation function (Eq. 12). Because both estimators have bias, there are given definitions (Eq. 14, 15) for the case when only quantization has an influence on the variance bias. In subparagraphs 2.1 - 2.3 there are presented exemplary results of calculating the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) for the examined signals. For each signal a definition of the characteristic function (Eq. 16, 19, 22) is given. On the basis of the characteristic function definitions, the detailed formulas (Eq. 17, 20, 23) calculated from the random variable moments are derived. (Fig. 1-3) shows charts of the variance. There are defined the formulas (Eq. 18, 21, 24) allowing calculations of the mean square error. Exemplary results are given in Tables 1 and 2. The investigation results are summarized in Paragraph 3. They show that the accuracy of calculation results of the expected signal value estimator variance obtained with use of the classic method and those from the autocorrelation function is the same.
PL
Artykuł dotyczy analizy krótkookresowych sygnałów szerokopa-smowych, będących przejawem aktywności obiektów w środowisku podwodnym. Zaproponowany sposób detekcji sygnałów nie wymaga przyjęcia założeń o gaussowskim rozkładzie szumów środowiska pomiarowego. Jego istotą jest analiza ciągów próbek wartości chwilowej sygnału pomiarowego za pomocą falki Malvara, usunięcie redundantnych współczynników przekształcenia falkowego a następnie badanie charakteru zmienności funkcji autokorelacji współczynników falkowych.
EN
The problem of transient hydroacoustic signals detection has been considered. The presented method of transient detection differs from the methods discussed in literature, where gaussian probability distribution is usually assigned. The proposed procedure does not need any assumptions about probability distribution of ambient noise. This is very important, because the probability distribution of ambient noise in underwater environments is not gaussian, especially in coastal range. The presented method combines two powerful detection tools: the wavelet analysis and the analysis of the autocorrelation function curvature. The proposed algorithm uses the Malvar wavelet transformation and the procedure of signal denoising in wavelet coefficients space. The procedure of transient detection has been based on the properties of the autocorrelation function, which slowly goes to zero for noise with oscillatory ingredients and very quickly approaches zero for noise signals. The performance of the presented method has been illustrated on example of three real transient signals caused by air bubbles accompanying object activities in an underwater environment.
EN
The paper presents an evaluation of usability of the autocorrelation function which was calculated from the optical radiation signal and used for the detection of knocking combustion in a spark-ignition engine. The main source of experimental data was the resultant wide-band intensity of optical radiation which was acquired using optical combustion sensor having direct access to the combustion chamber. The gathered light was transmitted by a waveguide bundle to the set of photodetectors and after conversion - recorded using analog-digital card. The scope of the analysis which is described in this paper includes an estimation of the autocorrelation function and its evaluation for the purpose of knockingdetection. Results have shown that occurrence of knocking combustion is accompanied by a high increase of energy transmitted by the optical signal expressed by its root mean square (rms). Moreover, knocking combustion results in a slower drop of autocorrelation function and appearance of some periodic components.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania funkcji autokorelacji obliczonej dla sygnału promieniowania optycznego do detekcji spalania stukowego w silnikach o ZI. Głównym źródłem danych eksperymentalnych była wypadkowa, szerokopasmowa emisja optyczna zmierzona za pomocą czujnika z bezpośrednim dostępem optycznym do komory spalania silnika. Sygnał optyczny był transmitowany pękiem światłowodów do zestawu fotodetektorów i rejestrowany po konwersji analogowo-cyfrowej. Analiza opisana w artykule obejmuje estymację funkcji autokorelacji i jej ocenę pod kątem detekcji spalania stukowego. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że wystąpieniu spalania stukowego towarzyszy znaczący wzrost energii transmitowanej przez sygnał optyczny, wyrażonej przez jej wartość średniokwadratową (rms). Ponadto spalanie stukowe powoduje wolniejszy zanik funkcji autokorelacji i wystąpienie składowych okresowych.
EN
Commonly used noninvasive fetal monitoring is based on fetal heart rate (FHR) variability analysis of the Doppler ultrasound signal coming from the mechanical activity of the fetal heart. Estimation of periodicity of acquired signals using the autocorrelation technique is very important. The determination of cardiac intervals using the Doppler signal is more difficult than in electrocardiography, where the R-waves are evident. We investigated the influence of the autocorrelation window size on the FHR variability analysis. The indices describing the FHR variability calculated for signals obtained using two different autocorrelation techniques with various window lengths were compared with the reference ones obtained from fetal electrocardiogram. The optimal window was a compromise between artifacts resistance and the averaging level of instantaneous variability.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania funkcji autokorelacji do komparacji amplitud sygnałów sinusoidalnych o krotnych częstotliwościach. Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów związanych z torem wielkości mierzonej i z zastosowanym algorytmem numerycznego całkowania na błąd komparacji.
EN
The paper presents the possibility of using autocorrelation function for comparison of multiple frequencies amplitudes of sinusoidal signals. The influence of the selected parameters connected with the measuring quantity channel and the applied numerical integration algorithm on the comparison error is analysed.
EN
In the paper the influence of temperature and wavelength on the afterpulses of the avalanche photodiodes is investigated. We demonstrated that the afterpulses formation probability differ for dark and mixed pulses. Moreover, we investigated the dependences of the lifetime t[tau] of the charge carriers on the adhesion levels and the afterpulses formation probability of the illumination intensity.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu temperatury oraz długości fali na impulsy wtórne fotodiod lawinowych. Wykazano, że prawdopodobieństwo powstawania impulsów wtórnych jest inne dla impulsów ciemnych, a inne dla mieszanych. Przebadano ponadto zależność długości przeciętnego czasu życia t[tau] nośników ładunku od poziomów adhezji oraz prawdopodobieństwa powstawania impulsów wtórnych od natężenia oświetlenia.
19
EN
The most common noninvasive method of measuring fetal heart rate (FHR) utilizes pulsed Doppler ultrasound monitors. Ultrasound-derived fetal heart intervals are obtained from mechanical movements of the heart valves or heart wall. As distinct from the direct cardiac cycle recording, the analysis of the multi-phase movement process involves difficulties in precise measurement of cardiac interval distances. Linked both to the analog channel and the digital processing from today’s monitors, different factors influencing the quality of the FHR trace are presented. An emphasis is put on autocorrelation techniques for extraction of periodic signal from a noisy background. Two basic forms of autocorrelation function, the autocorrelation with adaptive window selection and crosscorrelation with a changeable template are discussed in detail.
20
Content available remote Koherentna analiza korelacyjna niestacjonarnych sygnałów zmodulowanych
PL
Omówiono koherentną metodę estymacji charakterystyk niestacjonarnych sygnałów zmodulowanych. Rozpatrzono własności estymatorów wartości oczekiwanej, funkcji autokorelacji i ich komponentów Fouriera, które zostały obliczone na podstawie uśrednienia próbek co okres korelowania realizacji pojedyńczej. Zostały wprowadzone wyrażenia asymptotyczne na obciążenia i wariancje estymatorów. Otrzymano zależności charakterystyk sygnałów amplitudowo i fazowo zmodulowanych.
EN
oherentr estimation method of nonstationary modulated signals is considered. The properties of the estimates of mean, correlation function and Fourier components was analysed. The formulas for biases variances of estimates was received.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.