Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
PL
W artykule podano genezę i sposób wprowadzania oraz wygląd obowiązkowego oznakowania paliw na urządzeniach dystrybucyjnych, pojazdach i w instrukcjach obsługi. Podstawą tych działań jest wdrażanie do porządku prawnego państw członkowskich UE dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Wdrożenie tej dyrektywy, poza zapewnieniem rozwoju infrastruktury dla tych paliw, ma zapewnić także właściwą, jasną i spójną informację dla klientów odnośnie do kompatybilności ich pojazdu z właściwym materiałem pędnym (paliwa ciekłe, gazowe, energia elektryczna). Według dyrektywy do paliw alternatywnych zalicza się energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny, w tym biometan, sprężony gaz ziemny – CNG, skroplony gaz ziemny – LNG oraz gaz płynny LPG. W dalszej części artykułu poinformowano o poszczególnych rodzajach paliw silnikowych o znormalizowanej jakości obecnych na rynku europejskim, które podlegają nowemu obligatoryjnemu oznakowaniu. Przytoczono aktualne wydania europejskich norm określających jakość tych rodzajów paliw silnikowych, zawierające odwołanie do normy europejskiej EN 16942:2016-11. Norma ta została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) jako wsparcie wdrażania dyrektywy 2014/94/UE. Prace nad projektem normy rozpoczęły się w sierpniu 2015 r. Został powołany Komitet Techniczny CEN/TC 441 Fuel Labelling. Zakres prac obejmował opracowanie projektu normy zapewniającej zharmonizowany identyfikator dystrybuowanych paliw ciekłych i gazowych. Podczas prac CEN współpracował z Komisją Europejską oraz zainteresowanymi stronami (między innymi: producentami paliw, pojazdów, urządzeń dystrybucyjnych, władzami publicznymi, przedstawicielami konsumentów). W celu możliwie jednoczesnego wdrożenia postanowień dyrektywy na podstawie EN 16942:2016 we wszystkich krajach europejskich instytucje europejskie zorganizowały warsztaty na temat nowego oznakowania. Wdrożenie postanowień dyrektywy do porządku prawnego Polski nastąpiło poprzez przygotowanie i publikację Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do zbioru Polskich Norm norma europejska została włączona jako PN-EN 16942:2016-11. W artykule przytoczono zapisy tej normy, określającej sposób znakowania poszczególnych rodzajów paliw. Ponadto podano przykłady umieszczania nowego oznakowania zarówno na dystrybutorach paliw, pistoletach wydawczych, jaki i korkach wlewu paliwa w pojazdach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów.
EN
The article describes the genesis and the method of introducing as well as the appearance of mandatory fuel labelling on distribution devices, vehicles and in manuals. The basis thereof is the implementation of Directive 2014/94/EC on the deployment of alternative fuels infrastructure. The implementation of this directive, apart from ensuring the development of the infrastructure for these fuels, is also intended to provide appropriate, clear and consistent information to customers regarding the compatibility of their vehicle with the relevant propellant (liquid fuels, gas, electricity). According to the directive, alternative fuels include electricity, hydrogen, biofuels, synthetic and paraffin fuels, natural gas, including biomethane, compressed natural gas – CNG, liquefied natural gas – LNG and LPG. The article also contains information about different types of motor fuels present on the European market, which are subject to a new mandatory labeling. The current editions of European standards defining the quality of these types of motor fuels, which refer to EN 16942: 2016-11 Standard, have been cited. This standard was developed by CEN to support the implementation of Directive 2014/94/EC. Work on developing a draft standard began in August 2015. The CEN/TC441 Fuel Labelling Technical Committee was established. The scope of work included the development of a draft standard providing a harmonized identifier of distributed liquid and gas fuels. During the work, CEN cooperated with the EC and interested parties (including producers of fuels, vehicles, distribution devices, public authorities, consumer representatives). In order to implement the provisions of the directive based on EN 16942:2016 in all European countries as simultaneously as possible , the European institutions organized workshops on the new labelling. The provisions of the directive were implemented into the Polish legal system through publication of the Act dated January 11, 2018 on Electromobility and Alternative Fuels. Meanwhile, the European Standard was incorporated into the collection of Polish Standards as PN-EN 16942: 2016-11. The article cites the PN-EN 16942:2016-11 Standard, which defines the method of different types of fuels labelling. Moreover, examples of placing new labelling on distribution dispenser, nozzle, filler cap and in manuals are presented.
EN
Grindability measurements are widely used in mineral and coal processing industry to determine resistance of materials to comminution. Grindability measurement as testing methods can be divided into two general categories; the Bond and the Hardgrove grindabilities. Grinding characteristics of the mineral or coal blending have been studied by several researchers over many years and a wide range grinding variables has been investigated. In this study, because of the simplicity and the potential usage of the method for the determination of the grindability of coals and their blending in a comparative scale, a Hardgrove mill were used to investigated the grinding behavior of four different solid fuels and their blending. Grindability of four different solid fuels such as; petroleum coke, coke coal, lignite and bituminous coal and their binary, ternary and quaternary blending were investigated by the Hardgrove grindability test. The test results indicated that determine the existence of a very good relation between the Bond and the Hardgrove grindability of the fuels, and relationship between experimental and calculated HGI values of the fuels blending were also shown as a very good. However, there is not obtain a good relation between proximate analysis results of the solid fuels and HGI values of fuels blending.
PL
Pomiary podatności na mielenie są stosowane w przemyśle przeróbki minerałów i węgla w celu określenia odporności materiałów na rozdrabnianie. Metody testowania można podzielić na dwie ogólne kategorie; oznaczenie podatności na mielenie wg Bonda i Hardgrove’a. Charakterystyka mielenia mieszanek mineralnych lub węglowych była badana przez wielu badaczy przez wiele lat i obejmowała szeroki zakres danych. W artykule przedstawiono wyniki oznaczenie podatności na mielenie według Hardgrove’a z uwagi na jej prostotę i potencjalne wykorzystanie jako metody porównawczej. Zbadano podatność na mielenie czterech różnych paliw stałych i ich mieszanek takich jak: koks naftowy, węgiel koksowy, węgiel brunatny i węgiel bitumiczny oraz ich mieszanki dwuskładnikowe, trójskładnikowe i czteroskładnikowe. Wyniki testów wskazywały, że istnieje związku między wynikami testu Bonda i Hardgrove’a (HGI). Przedstawiono porównanie wyników teoretycznych i laboratoryjnych. Stwierdzono również żebrak korelacji pomiędzy wynikami analizy technicznej paliw i oznaczeniem podatności na mielenie.
PL
W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod analizy termicznej oraz zaprezentowano wyniki ich zastosowania w badaniach różnego rodzaju paliw: węgla, biomasy oraz osadu ściekowego. Przeanalizowano uzyskane krzywe TG/DTG/DTA i TG/DSC, a także wyniki badania paliw z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego.
EN
In this paper, the methods of thermal analysis were reviewed and the results of their application in studies of various fuels: coal, biomass and sewage sludge were presented. The obtained TG/DTG/DTA and TG/DSC curves, as well as the results of fuels testing using a high temperature microscope were analyzed.
PL
Szacuje się, że w Unii Europejskiej blisko 80% przewozów regionalnych oraz 50% pasażerskich realizuje się z wykorzystaniem transportu lądowego. Zgodnie z prognozami International Energy Agency do 2040 roku należy się spodziewać wzrostu zużycia energii w sektorze transportowym w tempie 1,4%/rok biorąc jako bazowy stan z 2012 roku w odniesieniu globalnym. Polski sektor transportowy wykazał w 2015 roku zapotrzebowanie na energię w ilości 17,2 mln toe, co stanowiło 28% całkowitego zużycia energii w gospodarce (z czego ponad 95% przypadło na transport drogowy). Dominującymi paliwami wykorzystywanymi w omawianym sektorze były oleje napę- dowe i benzyny silnikowe, których zużycie w 2015 r. wyniosło blisko 9,81 mln toe i 3,75 mln toe. Analizując przygotowane przez Ministerstwo Energii instrumenty wsparcia mające na celu zwiększenie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie drogowym, można się spodziewać, że w najbliższych latach w polskim transporcie drogowym nastąpi zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego i energii elektrycznej. Sytuacja ta zmieni dotychczasową strukturę zużycia paliw oraz pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych CO2, NOX i pyłów PM2,5 pochodzących z transportu.
EN
About 80% of regional and 50% passenger transport in the UE is carried out by land transport. According to the IEA’s forecasts until 2040 global energy consumption in the transport sector is projected to grow at a rate of 1.4% per year. Polish transport sector has shown a demand for energy in 2015 about 17.2 mln toe/year and it represented 28% of total energy consumption (more than 95% of total energy demand in transport sector was consumed in road transport). In Poland, the predominant fuel in the transport sector were diesel and gasolines (annual consumption in 2015 respectively 9.81 mln toe and 3.75 million toe). Disscussed in the article support of the Ministry of Energy aims to increase participation of alternative fuels in road transport. This is why the use of natural gas and electricity in Polish road transport may increase. This situation will change the current structure of fuel consumption and allow to reduce emissions of CO2, NOX and PM2,5.
EN
The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and together with individual heating systems, it contributes to bad air quality in Polish cities. One of solutions to this problem, among others, is electric transport. It should lead to reduced emissions, but 80% of electricity in Poland is generated from coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the emission of pollutants from power plants per kilometre covered by electric vehicles and by conventional cars. For this purpose, statistical data was used. Additional information concerning possible electromobility evolution, other low emission transport solutions, Polish energy mix evolution, external costs of electricity and differences between EURO limits and real driving emission are also included.
EN
One of way to obtain liquid hydrocarbons can be pyrolysis of scrap tires. The hydrocarbon substances produced by this method may be an addition to traditional fuels, i.e. gasolines or fuels for diesel engines. In laboratory conditions at Department of Mechatronics of University of Warmia and Mazury there were obtained pyrolytic products and prepared three distillates related to temperatures 160, 204 and 350ºC. Analyses of shapes of fluorescence spectra were carried out in Department of Physics of Gdynia Maritime University. Spectra of fluorescence were prepared applying the spectrofluorimeter Hitachi F-7000 FL, which allows applying of excitation wavelength from 200 nm until 600 nm, whereas analysing of emitted, can be performed until 750 nm. In here reported study excitation and emission range for the most intense fluorescence are presented. There were prepared four solutions of pyrolytic products in the n-hexane: 4 ppm, 20 ppm, 100 ppm and 500 ppm. In order to show dependence of intensity fluorescence and shapes of excitation-emission spectra on type of distillate and concentration both kind of visualization – three-dimensional and as contour maps – are shown in this article. In analysed range of wavelengths, intensity of fluorescence grows with concentration of oil, whereas structure of the shape of spectra simplify when concentration increases. The presented effects associated with the fluorescence of pyrolysis products allow to predict the possibility of developing a method for determining the content of these substances in mixtures with petroleum refining products and other liquid hydrocarbons.
7
Content available Lubricity additives for motor fuels
EN
The paper describes the origin of insufficient lubricity properties of motor fuels, the essence of the problem and laboratory test methods applied to determine fuel lubricity. Ways applied by fuel industry to enhance lubricity are presented. There was also carried out a patent analysis concerning lubricity additives and fuel compositions. The anti-wear behavior of lubricity enhancers, their types and possible undesirable effects were described.
PL
W artykule opisano genezę problemu smarności paliw silnikowych, jego istotę oraz metody badania właściwości smarnych. Przedstawiono sposoby podwyższania smarności paliw stosowane w przemyśle petrochemicznym. Dokonano również analizy literatury patentowej w tym zakresie. Omówiono mechanizm działania dodatków smarnościowych, ich rodzaje oraz możliwe działania niepożądane.
EN
Nowadays, the environmental aspects of transport are very actual issues, mainly the energy consumption and GHG production. The priority of EU transport strategy is to decrease the negative environmental impacts of all transport modes. The article discusses the calculation of the energy consumption and production of greenhouse gases in transport from both the primary and secondary points of view. This means, that it reflects the implications on the environment not only while operating the vehicle, but also during production, refining, distribution and storage of the fuel used in transport. The calculation is done by using the methodology of the standard EN 16 258:2012. This standard is used on all cars using various types of propellants. The results of the calculation show in a non-discriminatory manner the energy effectiveness of the individual types of fuel, as well as the rate of their production of greenhouse gases expressed in a comparison unit of equivalent CO2e.
EN
The paper covers the mechanism of lubrication layer formation by fuels containing synthetic hydrocarbons and alcohols. Development of alternative fuels containing FAME, alcohols, and synthetic hydrocarbons has increased the interest in the mechanism of lubrication of fuelling systems parts. Fuel lubricity tests have been conducted using the HFRR and BOCLE testing rigs. Fuels under testing, both for CI engines and for aviation turbine ones, contained synthetic components: saturated hydrocarbons both of even and odd number of carbon atoms, and butanol, isomers. These components have been added to conventional fuels, such as diesel fuel and Jet A-1 fuel at the concentration of 0–20% (V/V). All fuels under testing contained commercially available lubricity improvers (carboxylic acid). Test results were analysed using model αi described in [L. 6, 7]. As a result of the analysis, it has been found that the liquid phase, which is a lubricating film, should contain agglomerates or molecular clusters responsible for the transport of energy introduced into lubricating film by electrons emitted from metal surface. The mechanism enabling a description of the effect of base fuel without lubricity improvers on efficiency of such additives has been suggested.
PL
Przedmiotem artykułu jest mechanizm tworzenia warstwy smarującej przez paliwa zawierające syntetyczne węglowodory i alkohole. Rozwój paliw alternatywnych spowodował wzrost zainteresowania mechanizmem smarowania elementów układów zasilania silników. Badania smarności paliw prowadzono z użyciem aparatów HFRR i BOCLE. Badane paliwa do silników o ZS i paliwa do turbinowych silników lotniczych zawierały trzy serie syntetycznych komponentów: węglowodory parafinowe o parzystej liczbie atomów węgla, węglowodory parafinowe o nieparzystej liczbie atomów węgla oraz izomery butanolu. Powyższe syntetyczne komponenty były dodawane do mineralnych paliw: oleju napędowego i paliwa Jet A1 w ilości 0–20% (V/V). Wszystkie badane paliwa zawierały komercyjnie dostępne dodatki smarnościowe (kwas karboksylowy). Wyniki badań eksperymentalnych były analizowane z zastosowaniem modelu αi opisanego w publikacjach [L. 6, 7]. W rezultacie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że faza ciekła – film smarny powinna zawierać aglomeraty lub klastry molekularne, które są odpowiedzialne za transport energii wprowadzanej do filmu smarnego przez elektrony emitowane z powierzchni metalu. Zaproponowano mechanizm, który może wyjaśnić wpływ paliwa bazowego (bez dodatków smarnościowych) na efektywność działania dodatków smarnościowych.
PL
W artykule zostaną przedstawione prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię zarówno w Polsce jak i w świecie. Autorzy przedstawią i porównają różne scenariusze rozwoju opracowane przez uznane zespoły eksperckie oraz pokażą własne prognozy i przewidywania na następne lata. W artykule zostaną pokazane zasoby surowców energetycznych, popyt, podaż oraz możliwości ich wykorzystania w kolejnych latach. Zostanie też zwrócona uwaga na aspekty społeczne. Jak wiadomo same zasoby nie dają gwarancji ich wydobycia i wykorzystania. Silny nacisk ze strony ekologów i lokalnych społeczności może zablokować nawet ekonomiczne bardzo opłacalne inwestycje. Klasycznym przykładem jest węgiel brunatny. Z tego surowca wytwarzana jest najtańsza energia elektryczna w Polsce, ale sprzeciw lokalnych społeczności nie pozwala na udostępnianie nowych odkrywek w kraju, chociaż za naszą zachodnią granicą Niemcy nie napotykają na tego typu problemy. Z drugiej jednak strony, surowce kopalne kiedyś ulegną całkowitemu sczerpaniu i trzeba będzie sięgnąć po alternatywne źródła energii. Słońce, wiatr i woda oraz energia geotermiczna stwarzają możliwości ich wykorzystania dla potrzeb ludzkości, choć nie wszędzie i nie zawsze jest to możliwe, a w większości przypadków jest nieopłacalne. Innym źródłem energii jest energia atomowa. Gdy budowano pierwsze elektrownie atomowe przewidywano, że energia elektryczna będzie tak tania, że będzie można z niej korzystać za darmo. Później jednak okazało się, że choć koszty produkcji nie są wysokie to koszty inwestycyjne są tak ogromne, głównie ze względów bezpieczeństwa, że wielu inwestycji w ogóle nie rozpoczęto, choć były takie plany. Również kilka poważnych awarii, zwłaszcza w Czarnobylu i w Fukushimie nastawiło negatywnie społeczeństwa wielu krajów to tego typu inwestycji. Należy podchodzić bardzo sceptycznie do planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce, gdyż przygotowania do jej realizacji trwają już bardzo długo ale żadna konkretna decyzja nie została podjęta. Autorzy z niecierpliwością oczekują obiecywanego od dawna dokumentu rządowego Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Powinien on określić kierunki rozwoju energetyki w Polsce i wytyczyć działania na następne lata. Obserwując działania rządu i słuchając wystąpień ministra i wiceministrów energii oraz znając potencjał górnictwa i energetyki w Polsce można zakładać, że węgiel nadal pozostanie podstawowym surowcem energetycznym w naszym kraju. Działania modernizacyjne, konsolidacja podmiotów wydobywczych oraz rosnące ceny węgla w świecie pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Również prowadzone inwestycje w energetyce, tzn., budowa nowych bloków w elektrowni Kozienice, Opole, Jaworzno oraz plany inwestycji w Ostrołęce umocnią węglowy wizerunek naszej energetyki. Choć przyszłość jest niepewna ze względu na coraz ostrzejsze normy emisji gazów cieplarnianych i nieznane ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach EU ETS jak również dążenie Komisji Europejskiej do dekarbonizacji gospodarki unijnej, budowane dziś nowe bloki energetyczne będą pracowały przez wiele lat ale energia elektryczna w nich wytwarzana może być droższa. Niemniej jednak opieranie gospodarki na rodzimych surowcach energetycznych daje gwarancję większego bezpieczeństwa energetycznego niż korzystanie z surowców importowanych. Zwłaszcza gaz, wygodny w użyciu i dający możliwości szybkiej reakcji na zmianę zapotrzebowania na energię elektryczną jest surowcem bardzo zależnym od koniunktury politycznej i zdecydowanie droższy od węgla. Jak widać prognozy popytu na paliwa i energię zależą od bardzo wielu czynników dlatego w artykule zostaną przedstawione różne scenariusze, a który okaże się prawdziwy będzie można sprawdzić dopiero po latach.
EN
The article presents the forecasts of demand for fuels and energy in both Poland and worldwide. The authors present and compare various development scenarios developed by recognized expert teams and original forecasts and predictions for the next years. The article presents the energy resources, the demand and supply for them, and the possibilities of their use in the following years. Special attention is paid to social aspects. As we know, the resources themselves do not guarantee their extraction and use. Strong pressure from environmentalists and local communities can block even the most economically viable investments. A classic example is lignite. The mentioned raw material is the source of the cheapest electricity in Poland, but the opposition of local communities prevents the development of new opencast mines, despite the fact that our neighbor from the West, that is Germany, is not facing such problems. On the other hand, it is inevitable that fossil energy resources will become depleted and alternative sources of energy will have to be used. Solar, wind, and water power, plus geothermal energy can be used for the needs of mankind - but not everywhere and not always; in fact, in most cases their use is not economically viable. Another source of energy is nuclear power. When the first nuclear power plants were built, it was predicted that electricity would be so cheap that it would be possible to use it for free. However, it turned out that although the production costs are not high, the investment costs are so huge, mainly due to security reasons, that many investments were not started at all, even though they were planned. In addition, several major accidents, especially in Chernobyl and Fukushima, are the reason why societies in many countries have developed a negative attitude towards this type of investment. One should be very skeptical about plans to build a nuclear power plant in Poland; while preparations have been going on for a very long time, no decision has been made yet. The authors are waiting for the long-promised government document titled the Energy Policy of Poland until 2050 It should determine the directions of energy development in Poland and determine the actions to be taken in the next years. Looking at the government's actions, listening to the speeches of the minister and deputy ministers of energy, and knowing the potential of mining and energy industry in Poland, it can be assumed that coal will remain the main energy resource in our country. Modernization activities, consolidation of mining entities, and the worldwide increase in coal prices allow for an optimistic outlook. Also, investments in the energy sector, i.e. the new units installed in the Kozienice, Opole, and Jaworzno power plants, and the investments planned at Ostrołęka, will strengthen the future position of coal in the energy sector. Although the future is uncertain due to the increasingly stringent greenhouse gas emission standards, unknown prices of CO2 emission allowances under the EU ETS, and the European Commission's efforts to decarbonize the EU economy, the new energy units will be used for many years. However, the power produced in them may be more expensive. Nevertheless, basing the economy on the domestic energy sources guarantees greater energy security than the imported raw materials. This is particularly evident in the case of natural gas, convenient to use and responsive to electricity demand changes, which is very dependent on the political situation and definitely more expensive than coal. It is clear that the forecasts of demand for fuels and energy depend on a number of factors. Therefore the article presents various scenarios. Which one will turn out to be real? This question will be answered in the future.
EN
Article presents normalized analytical methods for determination of elements in fuels and biofuels with emphasis on inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) and their advantages and disadvantages. Analytical procedure applied for determination of 20 elements (Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V and Zn) is described with elements of validation. Broad range of elemental analysis results of fuels (B0, B7 and B10) and pure FAME samples are described. Typical contents of selected elements are presented which allows discussion on the domestic fuel quality in regard to non-standardized parameters and their potential effect on combustion engines performance.
12
Content available Paliwa alternatywne z odpadów z PWZE
PL
W artykule omówiono główną ideę gospodarki zamkniętego obiegu tj. jest stworzenie takich mechanizmów i rozwiązań technicznych oraz stosowanie nowych technologii, aby wzrosła efektywność zapobiegania degradacji środowiska jak również uzyskanie minimalizacji negatywnych skutków ich oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt. Obecny tryb życia i stosowane metody produkcji zagrażają środowisku naturalnemu. Zastosowanie proekologicznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii odzysku materiałowego oraz energetycznego jest głównym celem polityki środowiskowej w dziedzinie zmniejszenia ilości odpadów oraz zagrożeń nimi powodowanych. Paliwa alternatywne (wtórne) pozyskane z odpadów stanowią jedno z najlepszych rozwiązań zagospodarowywania odpadów organicznych.
EN
In the article the main idea of a closed circle economy, i.e. the creation of such mechanisms and technical solutions and the use of a new technologies to increase the efficiency of preventing environmental degradation as well as getting minimize the negative effects of their impact on human and animal health are discussed. The current life way and production methods threaten the environment. The use of environmentally friendly and economically viable technologies for material and energy recoveries are the main objectives of environmental policy in the field of reducing waste and the threat caused by them. Alternative fuels (secondary) obtained from waste are one of the best solutions of managing organic waste.
PL
Transport w Polsce należy do najbardziej uciążliwych dla środowiska sektorów przemysłu. Razem z indywidualnymi systemami grzewczymi ma wpływ na złą jakość atmosfery w polskich miastach. Jedną z wielu prób rozwiązania tego problemu jest m.in. zastosowanie transportu zasilanego energią elektryczną. Rozwiązanie takie prowadzi do zmniejszenia emisji spalin, należy jednak zauważyć, że prawie 90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla, który jest uznany za „najbrudniejsze” paliwo. W artykule, podjęto próbę porównania emisji przez elektrownie związków szkodliwych do otoczenia w przeliczeniu na każdy przejechany transportem elektrycznym kilometr z autami tradycyjnymi. Wykorzystano w tym celu dane statystyczne. Przedstawiono również możliwości rozwoju elektromobilności, porównanie kosztów zewnętrznych różnych źródeł energii oraz rozbieżności między normami EURO a rzeczywistymi warunkami drogowymi.
EN
The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and together with the individual heating systems, contributes to the bad air quality in polish cities. One of the solutions to this problem, among the others, is electric transport. It leads to emission reduction, but we need to underline that almost 90% of electricity in Poland is generated from coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the emissions of pollutants from power plants per kilometer covered by an electric vehicle and conventional cars. For this purpose, statistical data was used. Additional information concerning possible electromobility evolution, external costs of electricity and differences between EURO limits and real driving emission are also included.
EN
Almost all kinds of fuel applied in combustion engines come from refining industry, in which crude oil serves as basic raw material. However, there are also searched other sources of hydrocarbons which can be used directly or as additives to conventional fuels. The most popular in this regard are vegetable oils such as rapeseed oil, from which are produced esters used as fuel for diesel engines. On the other hand, as additives to gasoline can be used alcohols derived from the fermentation of agricultural products. Another way to obtain liquid hydrocarbons is pyrolysis of scrap tires. In this article, such pyrolytic product is analysed in terms of its fluorescence properties compared to the fluorescent properties of substances derived from the distillation of the pyrolysis product in three following temperatures: 160, 204 and 350 ºC. All the tested substances show relatively strong fluorescence in ultraviolet range. Fluorometric spectra were performed applying the spectrofluorometer Hitachi F-7000 FL with 1x1 cm quartz cuvette. Studied substances were previously diluted in n-hexane to obtain concentration 4 ppm. Amount of fluorescent peaks and their positions depends on kind of distillate. Ipso facto fluorescence method seems be suitable much more – than chemical analyse – for quick identification of substances constituting a components of distillate obtained from pyrolytic product.
15
Content available Explosion Parameters of Gaseous JP-10/Air Mixtures
EN
This paper describes flammability measurements and data on the missile fuel, JP-10. The measurements include maximum explosion pressure, maximum rate of pressure rise and limiting flammability concentrations. Through a series experiments, the influences of the concentration of gaseous JP-10 in air on the explosion pressure and on the rate of explosion pressure rise have been analyzed, and the results are discussed. The explosion pressure of gaseous JP-10/air mixtures reached their highest values within the studied range at a concentration of 1.88%. The variation trends in the explosion pressure and the rate of pressure rise of gaseous JP-10/air mixtures with volume % appear similar. When the volume % of gaseous JP-10 lies in the range 0.5-1.8%, the explosion pressure and the rate of pressure rise for gaseous JP-10/air mixtures increase with the volume %, while in the range 1.8-5% these parameters decrease with the volume %. The flammability limits of gaseous JP-10/air mixtures are near those of gaseous n-decane/air mixtures. However, the maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gaseous JP-10/air mixtures are much higher than those of gaseous n-decane/air mixtures.
PL
Jednymi ze stosowanych w Polsce sposobów ograniczania emisji CO2 jest współspalanie węgla z biomasą w jednym kotle lub też spalanie w kotle samej biomasy. W Zespole Elektrowni Dolna Odra stosowane są oba sposoby przy czym w Elektrowni Dolna Odra realizowane jest współspalanie zaś w Elektrowni Szczecin spalana jest tylko biomasa. Transport biomasy do Elektrowni Dolna Odra realizowany jest za pomocą ciągników siodłowych z okolicznych lasów i innych pobliskich źródeł, natomiast do Elektrowni Szczecin również przy użyciu ciągników siodłowych, ale głównie z pobliskiego portu, dokąd biomasa dostarczana jest statkami z innych kontynentów. Środki transportu są również źródłem emisji CO2, co pomniejsza globalne korzyści wynikające ze spalania biomasy w elektrowniach. W tym aspekcie podjęto w artykule próbę oceny wpływu realizowanych sposobów transportu biomasy do wspomnianych elektrowni na wielkość redukcji emisji CO2 przez zastąpienie węgla kamiennego biomasą.
EN
One of the ways to limit CO2 emissions, which is used in Poland, is simultaneous combustion of coal and biomass in one boiler or combustion of only biomass. In the power stations of the Dolna Odra Group both methods are used i.e. in the Dolna Odra Power Station biomass and coal are burnt and in the Szczecin Power Station only biomass. Biomass is delivered by trucks to the Dolna Odra Power Station from a nearby forest and from other nearby sources and to the Szczecin Power Station it is delivered by trucks as well, but mainly from the nearby port. The biomass is transported to the port by ships from other continents. Means of transport are also a source of CO2 emissions which reduces the overall benefits resulting from combustion of biomass in power plants. This paper attempts to assess the impact of implemented ways of biomass transportation to power plants on the amount of CO2 emission reductions obtained by replacing coal with biomass.
17
Content available remote Problemy spalania biomasy w reaktorach fluidalnych
PL
Przedstawiono ograniczenia technologii spalania biomasy kukurydzianej w palenisku fluidalnym. W temp. wyższej niż 720°C złoże kwarcowe ulegało aglomeracji. W temp. Powyżej 900°C przy 10–30-proc. nadmiarze powietrza proces odgazowania części lotnych był na tyle intensywny, że w gazach popłomiennych obserwowano 4-proc. stężenie CO i 0,4-proc. stężenie węglowodorów. W zależności od warunków prowadzenia procesu spalania fotosyntetycznych paliw zaazotowanych, proces ten może być źródłem emisji HCN, NH₃ i NO. Im wyższa temperatura i intensywniejsze procesy odgazowania, tym stężenia HCN i NH₃ są wyższe. Wraz z obniżeniem temperatury i wzrostem ilości tlenu dominującą formą azotu jest postać tlenkowa.
EN
Corn biomass was combusted in a bubbling fluidized bed at 720–950°C to study the process course. At above 720°C, the sand bed agglomeration was obsd. At above 900°C (10–30% air excess), degasification of volatile components was so intense that concns. of CO and hydrocarbons were 4% and 0.4%, resp. Emissions of HCN, NH₃ and NO were also evidenced. The biomass gasification was more intense at higher temps. The concns. of HCN and NH₃ increased with the increasing temp. At low temp. and high O₂ concn., the NOx were dominant form of N in the off-gas.
PL
Obecnie w przemyśle motoryzacyjnym z coraz większym zainteresowaniem spotykają się materiały elastomerowe. W wielu zastosowaniach technicznych elastomery wykorzystywane są jako materiały uszczelniające lub przewody zasilające. Wymagana jest kompatybilność cieczy roboczej z materiałem elastomerowym. W artykule opisano współoddziaływanie zachodzące pomiędzy elastomerami a olejem silnikowym, olejem przekładniowym, paliwami oraz płynami chłodzącymi i hamulcowymi.
EN
The application of elastomers in contact with operating liquids is of growing importance. In many technical applications elastomers are used as sealing material and supply hoses. An essential requirement, is the compatibility between operating liquids and elastomeric material. The paper describes the compatibility of elastomers with engine oil, gear oil, petrol and diesel oil, coolants and brake fluids.
EN
The development of motorisation involves using bigger amounts of fuels. These fuels are, until now, mainly petroleum. However, the fuels of bio origin must be used as well. It follows from the necessity of ensuring CO2 balance and from the fact that oil sources sooner or later will become exploited. Not less important is the fact that, principally, it is difficult to change the proportions of petrol and diesel oil extracted from crude oil, and the use of diesel oil increases proportionally faster than petrol. Therefore, it is necessary to use bio additives in diesel oil. One of such additives is dense alcohols. The aim of the present work is to determine the energy balance of diesel engine powered by diesel oil and butanol mixture. The work field includes making of energy balance of the engine in its characteristic points responsive 13 phase ESC test as well as determining on this basis the consolidated values concerning the differences in the engine energy balance. It has been proved, that powering the engine by mineral diesel oil with doped butanol (20% v/v) does not lead to essential differences in the energy balance of the engine- which does not mean, that the essential differences are absent in the particular characteristic points of the engine. It requires more detailed explanation (in the further research works) because losses in the combustion process do not show differences, but in the other balance components the differences are shown.
20
Content available remote Biomasa
PL
Prawna i chemiczna definicja biomasy. Udział biomasy w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rodzaje biomasy: zrębki drzewne, trociny, pelety, rośliny energetyczne, odpady przemysłowe i komunalne. Właściwości opałowe biomasy. Uprawne rośliny energetyczne.
EN
The legal and chemical definition of biomass. The share of biomass in the production of energy from renewable energy sources in Poland. Types of biomass: wood chips, sawdust, pellets, energy crops, industrial and municipal waste. Biomass fuel properties. Crops grown for energy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.