Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 320

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available Wodór jako paliwo – zalety i wady
PL
Wodór jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie, choć przede wszystkim w stanie związanym (woda, węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, itp.). Wodór jako paliwo wydaje się być prawie idealny – praktycznie nie są emitowane zanieczyszczenia (w tym mikropyły), czy gazy cieplarniane. W artykule opisane zostały zalety paliwa wodorowe oraz warunki jego przechowywania i wykorzystania, zwłaszcza w aspekcie jego zastosowania w transporcie.
EN
Hydrogen is an element commonly found in nature, although mainly as its compounds like water, hydrocarbons − natural gas, crude oil, etc. Hydrogen as a fuel seems to be almost perfect − pollutants (including microdusts) or greenhouse gases are practically not emitted. It is problematic to build sealed hydrogen tanks or transmission installations, guaranteeing safe operation. Due to the physicochemical properties of hydrogen, it is a relatively small molecule which can easily penetrate the structure of metals or other materials from which the tanks or transmission installations are built. One solution is to use chemical tanks, i.e. substances that easily absorb hydrogen and desorb of H2 at an increased temperature. Despite the described problems, it seems that it is the fuel of the future, and intensive research on hydrogen fuel are carried out, among others in the USA, EU countries (especially Germany), Japan or China, etc.
EN
The main purpose of the work was to conduct testing and adjustment tests of the boiler ТПП-312A st. № 3 of the Uglegirsk TPP (Ukraine) in the operational range of loads and adjusting the mode maps of the boiler and vacuum cleaners during its transfer to solid fuel combustion, which differs from the design general and specific. The results of mode-adjustment tests with determination of: dependence of influence of steam productivity on mode, and economic indicators of boiler operation are given; dependence of the optimal coefficient of excess air on steam production; the magnitudes of air intake into individual elements and the gas path as a whole; determining the mode of operation of the dust system. Mode-adjusting experiments were carried out at three unit capacity in the range 196 - 297 MW. The gross boiler efficiency in the load range of the block 65-100% of nominal varies accordingly from 87,58% to 88,70%. The optimal coefficients of excess air in the mode section at a load of 65 and 100% are 1.22 and 1.15 respectively. Compiled mode map of the boiler and vacuum cleaner. The suggestions for increasing the efficiency and reliability of the boiler are given.
3
Content available Zmieniający się rynek
PL
Globalny rynek LNG podlega dynamicznej i głębokiej transformacji. Kontrakty długoterminowe, choć nadal stanowią większość, to systematycznie rośnie ilość LNG sprzedawanego w ramach kontraktów krótkoterminowych i spotowych.
PL
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości powietrza, to główny cel prowadzonych od wielu lat przez PGNiG TERMIKA SA programów modernizacji zakładów produkcyjnych, a także realizacji nowych inwestycji. Spółka ma też w planach działania akwizycyjne, które umocnią jej ogólnopolski zasięg.
5
Content available Energetyka jądrowa - kiedy i jaka?
PL
Pozycja energetyki jądrowej jest różna, w zależności od regionu i kraju. Najsilniejsza jest w Rosji i w Chinach, gasnąca w Niemczech, w stagnacji - w Japonii, Francji, Korei Południowej oraz w fazie próby powrotu do światowej, globalnej rywalizacji w USA. Ten jednozdaniowy przegląd pokazuje współistnienie wzajemnie wykluczających się trendów, co oznacza, że wytyczenie drogi do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jest bardzo trudne.
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
PL
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, mimo powstawania i rozwoju coraz mniej energochłonnych technologii, generuje jednak stały wzrost zapotrzebowania na energię, tak w sektorze elektroenergetycznym, jak i w sektorze energetyki cieplnej.
EN
The purpose of studying the properties of zinc-manganese nanoferrite was to compare organic fuels that were produced in conditions created by the auto gel combustion method, using citric acid, glycine, and urea with different pH values: (citric acid = 6, glycine = 3 and urea = 0). The samples were prepared in stoichiometric ratios to gain Mn0.5Zn0.5Fe2O4, and all the samples were calcined in the same condition (500 °C and 30 minutes). It should be noted that the entire process of synthesis was photographed to analyze the effect of fuels during the combustion process. Combustion reactions were studied by simultaneous thermal analysis (STA), FT-IR spectroscopy, and X-ray diffraction (XRD), also the Rietveld method was used to determine the type and amount of crystalline phases. Magnetic properties of the samples were measured by vibration sample magnetometer (VSM), and their morphology and powder agglomeration was observed by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Superior magnetic properties of the sample synthesized with glycine were achieved. Urea gave the smallest particle size, while citric acid produced intermediate properties.
EN
After the successful experience made to show the close correlation between physicochemical parameters of a medium and their ultrasond's parameters,we use these results to design an ultrasond measuring bench that allows the physicochemical characterization of a medium from its ultrasond's parameters. The aim is to proceed at the physicochemical characterization of the various oils wells in the HASSI MESSAOUD zone petrolium of Algeria in oder to design with the hydraulic's departement of the university the appropriate extraction pumps at each well. Since it was difficult to obtain sample of the wells in question,we have treated engine oils which have the same characterization parameters as fuel
EN
The article presents the results of tests of the application of magnetic fuel activators, which improve the efficiency of metallurgical furnaces and positively affect the ecological aspects of their work. Energy indicators for metallurgical furnaces during operation before and after installation of magnetic fuel activators as well as the results of composition and concentration of emitted pollutants are included in the paper. The magnetic activation of liquid and gaseous fuels modifies their structure. As a result of the activation, the fuel mixture is selectively saturated with oxygen in the zone of free fuel flow. The combustion conditions were close to optimal, which is confirmed by the reduction of pollutants in the exhaust gases. Fuel saving in the combustion process is also a measurable economic effect. The tests included ovens of several types: pusher furnace, one and two chamber furnaces and a furnace with a rotary shaft. Several-month measurement cycles were carried out on each of them. The experiments consisted in the analysis of gas and heat consumption per month in individual furnaces before and after the use of magnetic fuel activators. The effectiveness of using activators was determined on the basis of the results of the tests carried out. As a result of a twelve-month test cycle on the pusher type furnace, a 36% reduction in gas consumption and a 22% reduction in heat consumption were achieved. After a seventeen-month measurement cycle on chamber furnaces, a 35% reduction in gas consumption and 6% in heat consumption were achieved. The tests on furnaces with a rotary shaft lasted fourteen months and showed a reduction in gas consumption by 8%. An improvement in the composition of fumes in the furnace atmosphere was achieved in all units with magnetic activators installed, as well as a reduction in the emission of harmful pollutants into the atmosphere from the installation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów zastosowania magnetycznych aktywatorów paliw, poprawiających efektywność pracy hutniczych pieców grzewczych oraz wpływających pozytywnie na aspekty ekologiczne ich pracy. Zamieszczono wskaźniki energetyczne pracy pieców hutniczych w czasie eksploatacji, przed i po zainstalowaniu magnetycznych aktywatorów paliw oraz wyniki składu i stężenia emitowanych zanieczyszczeń. Magnetyczna aktywacja paliw płynnych i gazowych modyfikuje ich strukturę. W wyniku aktywacji w strefie swobodnego przepływu paliwa dochodzi do selektywnego nasycenia mieszanki paliwowej tlenem. Dochodzi do zbliżenia warunków spalania do optymalnych, czego dowodem jest redukcja zanieczyszczeń w spalinach. Wymiernym efektem ekonomicznym jest również oszczędność paliwa w procesie spalania. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania na piecach wybranych typów: przepychowym, wgłębnym jedno- i dwukomorowym oraz piecu z trzonem obrotowym. Przeprowadzono kilkunastomiesięczne cykle pomiarowe na każdym z obiektów. Badania polegały na analizach jednostkowego zużycia gazu oraz ciepła w poszczególnych obiektach badawczych przed oraz po zastosowaniu magnetycznych aktywatorów paliwa. W oparciu o rezultaty przeprowadzonych testów stwierdzono skuteczność stosowania aktywatorów. W wyniku dwunastomiesięcznego cyklu badań na piecu typu przepychowego uzyskano 36% zmniejszenie jednostkowego zużycia gazu oraz 22% zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła. Po siedemnastomiesięcznym cyklu pomiarowym na piecach typu wgłębnego otrzymano spadek zużycia gazu o 35% oraz zużycia ciepła o 6%. Badania na piecach z trzonem obrotowym trwały czternaście miesięcy i wykazały zmniejszenie poziomu zużycia gazu o 8%. We wszystkich obiektach z zainstalowanymi aktywatorami magnetycznymi uzyskano również poprawę składu spalin w atmosferze piecowej i obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji.
11
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
PL
Do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego – tym razem w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz olejami napędowymi. Powyższe oznacza, że jest to już finalny etap procesu legislacyjnego. Projektem ustawy Parlament z pewnością zajmie się w obradach przed sierpniową przerwą wakacyjną. W konsekwencji całość regulacji zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tym samym nie ma już odwrotu od nowego systemu obrotu olejami opałowymi, których będzie miał również wpływ na odbiorców tego rodzaju wyrobów.
13
Content available Kogeneracja w ofensywie
PL
Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które podbija energetykę od dawna. Jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W GK ECO rozwiązania kogeneracyjne funkcjonują od dawna, a dynamiczny rozwój tego obszaru był bodźcem do utworzenia w 2012 r. spółki ECO Kogeneracja. W ostatnim czasie działalność spółki nabrała wyjątkowego tempa. Wszystko za sprawą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na budowę nowych układów kogeneracyjnych.
14
Content available Jaki kształt „Bramy Północnej”?
PL
Polska należy do państw charakteryzujących się wzrastającym zapotrzebowaniem na gaz ziemny. Według prognoz, zużycie gazu sięgnąć ma w perspektywie 2025 r. od 18 mld m3 do nawet 20 mld m3 gazu rocznie. Jednocześnie zbliża się termin wygaśnięcia długookresowego kontraktu na dostawy surowca z Federacji Rosyjskiej (2022). Biorąc także pod uwagę kwestie wykorzystania przez Rosję „kurka gazowego”, jako istotnego elementu nacisku w relacjach międzynarodowych, dywersyfikacja dostaw gazu nabiera szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.
PL
Obserwując obecny rynek energetyczny można zauważyć rosnącą tendencję do zwiększania ilości zainstalowanej mocy w źródłach odnawialnych. Tendencja ta wynika zarówno z zobowiązań do ograniczania emisji dwutlenku węgla, jak również z chęci zredukowania zużycia paliw kopalnych. W szczególności Unia Europejska nakłada na poszczególne kraje konieczność zwiększania w swoim miksie energetycznym energii z OZE. Z tym rodzajem energii wiążą się jednak pewne bariery i problemy, które stanowią obecnie wyzwanie dla sektora energetycznego.
EN
The article deals with the issue of the scale of the scale on the heating elements of mobile steam generators (puus), which are widely used in the oil and gas industry for the deparaffination of wells, pipelines, oil and gas and other equipment with a high-pressure and low pressure steam, as well as for other domestic and industrial needs. Since the operation of steam generating units takes place in the field at a far distance from the main bases of their dislocation (storage and accounting), which leads to the forced consumption of physically and chemically unprepared feed water. Usually it is underground natural spring water, water from the year, lakes, ponds, etc. The work of steam generating units on untreated water leads to the formation of scum, which causes excessive fuel consumption and the operation of the boiler of the steam generator due to the burning of the coil. However, even during the work on prepared cooking water on the walls of the conformed scale, which reduces the efficiency of its work and requires periodic removal with acid treatment in 48-72 hours of installations. Operators, often themselves create conditions for the formation of thick layers of scale and significant fuel overrun to obtain the required amount of steam, compared with the regulatory data regulated instructions for the technical operation of installations. The article analyzes the influence of the thickness of the scale of the scale on the heat losses of the boiler and the influence of the scale of the scale on fuel overload by a mobile steam generator. The mathematical dependence of excess fuel consumption on the thickness of the scale of the scale is obtained. It has been shown that the occurrence of scale causes not only economic but also environmental problems. It is analyzed the effect of scum on fuel consumption by mobile steam generator units (STU) in the article. The methods of removal which aim to fuel economy are offered.
EN
Petroleum substances are a mixture of many hydrocarbons of various structures; some of them are toxic for marine organisms. In case of pollution of the aquatic environment, these compounds may enter seawater organisms and adversely affect gas exchange and inhibit photosynthesis. Therefore, it is important to take measures to reduce the emissions of these compounds into the aquatic environment and quickly to remove possible spills of uncontrolled pollution. Sorbents are materials that soak up oil from water. They are best suited for the absorption of oil – derived substances. They are used to absorb leaks in open and closed tanks, particularly in hard – to-reach places. Sorbents can be natural organic, natural inorganic or synthetic. Natural sorbents are divided to organic materials such as peat moss or wood products, and inorganic materials such as vermiculite or clay. Sorbents are available in a loose form, which includes granules, powder, chunks and cubes. Synthetic sorbents are used to wipe other oil spill recovery equipment such as skimmers and booms after a spill clean-up operation. The thesis deals with the issues related to the analysis of the possibility of using sorbents to combat oil pollution in port and coastal areas. The article discusses the types of pollution occurring in coastal waters, as well as the types of sorbents used and the forces and measures to combat pollution. The characteristic features of sorbents are rate of absorption and adsorption, oil retention and ease of application. Absorption tests were carried out and the best sorbents for combating oil pollution were selected.
PL
Proces technologiczny pozwalający na wytwarzanie energii elektrycznej i termicznej określa się terminem kogeneracji (CHP – ang. Combined Heat and Power). Instalacje kogeneracyjne z uwagi na wysoką sprawność całkowitą (powyżej 80%) oraz niskie koszty inwestycyjne znajdują zastosowanie m. in. w przemyśle tworząc źródła energetyki rozproszonej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych oraz wskazano możliwe ich przyczyny i skutki powstałych awarii.
EN
The technological process which allows the production of electricity and thermal Energy is described as cogeneration (CHP – Combined Heat and Power). Cogeneration installations due to the high overall efficiency (over 80%) and low investment costs are used, among others in industry by creating distributed energy sources. In order to increase the operational safety of cogeneration systems, the paper analyzes the failure of cogeneration systems in industrial networks and indicates their possible causes and effects of failures.
EN
Constantly increasing requirements regarding emission limits for harmful exhaust components force vehicle manufacturers to improve the construction of vehicle engines as well as exhaust gas cleaning systems. In addition to modifications in the field of technology of motor vehicles themselves, it is also important to study the impact of alternatives to petrol or diesel fuels. One of the most popular fossil fuel is liquid petroleum gas. In the paper, the results of comparative studies on the emission of harmful exhaust components of vehicles meeting the Euro 3 and Euro 6 standards in the field of petrol and LPG fuel use are presented. Emission measurement was performed using a portable emission measurement system from Horiba OBS-2200 under real traffic conditions. The presented results show the differences between the tested vehicles and the fuels used.
PL
Artykuł przedstawia stan wiedzy dotyczący emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Wskazuje techniczne rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętym przez IMO planem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie amoniaku jako paliwa w silnikach spalinowych bądź w ogniwach paliwowych. Rozwiązania te znajdują odzwierciedlenie we współczesnych projektach jednostek pływających.
EN
The article presents the state of knowledge regarding emissions of greenhouse gases in shipping. It indicates technical solutions to reduce carbon dioxide emissions, in accordance with the plan adopted by the IMO. One of the possibilities is the use of ammonia as fuel in internal combustion engines or in fuel cells. These solutions are reflected in contemporary projects of vessels.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.