Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main propulsion engine is the heart of a vessel which carries the entire load of the ship and propels to move ahead. The main engine consists of various sub-systems, the fuel oil system is the most important one. Fuel oil system provides fuel to the engine via a fuel injector mounted on the engine cylinder head. During the voyage, the main engine of a ship encounters a variation in loads and stresses due to rough weather to harsh manoeuvring, which sometimes leads to the breakdown of the main engine. Fuel oil systems are identified as one of the main reasons for engine breakdown. Many accidents happened due to the failure of the main engine fuel oil system in the last two decades. To ensure safe and reliable main propulsion engine operation, it is required to assess the reliability of a fuel oil system. However, there is a significant lack of appropriate data to develop the reliability assessment techniques for fuel oil system. This study proposes appropriate data collection and analysis procedure for the reliability assessment of a fuel oil system. Data related to Failure Running Hours (FRH) of a fuel oil system is collected from 101 experienced marine engineers through a questionnaire. The collected data processed using a box plot and analysed for a normality test. It helps to identify the generalization of the data. Moreover, this study identified failure-prone components of a fuel oil system. The collected data will help in developing reliability assessment techniques for accurate reliability analysis of a fuel oil system. The identified failure-prone components will assist in future reliability analysis and risk mitigation strategies for improving the overall safety and reliability of the shipping industry.
2
Content available remote Wykorzystanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych
PL
W niniejszej publikacji przeprowadzono badania wpływu komponentów biogennych na jakość paliw pozostałościowych. Zastosowanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych umożliwiłoby uzyskanie paliw żeglugowych oraz ciężkiego oleju opałowego o poprawionych walorach ekologicznych, tj. o niższej zawartości siarki oraz mniejszej emisji GHG (greenhouse gas). Badania prowadzono dla jednego rodzaju bazowego paliwa ciężkiego oraz dwóch komponentów lekkich: FAME (fatty acid methyl ester) i biowęglowodorów z procesu ETG (ethanol to gasoline). Zakres destylacji komponentu z procesu ETG mieścił się w przedziale od 172°C do około 318°C. Był on produktem stabilnym, o charakterze aromatycznym, bardzo niskiej temperaturze płynięcia i śladowej zawartości siarki. Komponent FAME charakteryzował się jakością typową dla tego typu komponentu z wyjątkiem stabilności oksydacyjnej. Komponent pozostałościowy wykazywał wysoką lepkość, wysoką zawartość wanadu i siarki oraz dobrą stabilność. Badania paliw z udziałem komponentów biogennych obejmowały analizę w zakresie parametrów typowych dla paliw pozostałościowych oraz stabilności po okresie długotrwałego przechowywania, jak również badania wpływu na elastomery. Uzyskano paliwa o poprawionych właściwościach reologicznych, tj. o znacznie niższej lepkości i temperaturze płynięcia, co umożliwia zmianę warunków przechowywania, dystrybucji i eksploatacji na mniej energochłonne. Paliwa pozostałościowe z udziałem komponentów biogennych w zakresie przebadanych parametrów spełniają wymagania jakościowe dla paliw żeglugowych. Przekroczenie wymagań dla ciężkiego oleju opałowego dotyczących zawartości wanadu wynika z jakości komponentu pozostałościowego. Badane komponenty biogenne nie pogarszają stabilności paliw finalnych nawet w trakcie długotrwałego przechowywania, co jest bardzo istotne w aspekcie warunków eksploatacji tego typu produktów. Wyniki badania wpływu paliw na elastomery wskazują na konieczność wymiany uszczelnień nitrylowych na fluorowe w instalacjach zasilania paliwa.
EN
In this article, research was carried out on the influence of biogenic components on the quality of residual fuels. The use of biogenic components for composing residual fuels, would allow obtaining marine fuels and heavy fuel oil with improved ecological values, i.e. lower sulfur content and reduced GHG emissions. The research was conducted for one type of heavy fuel base and two light components: FAME and biohydrocarbons from the ETG process. The distillation range of the component from the ETG process was from 172°C to approx. 318°C. It was a stable product of aromatic character, very low pour point and trace sulfur content. The FAME component was characterized by the quality typical for this type of component, with the exception of oxidative stability. The residual component showed high viscosity, high vanadium content, high sulfur content and good stability. The research included analysis of parameters typical for residual fuels and stability during long-term storage as well as the impact of fuels on elastomers. The obtained fuels improved rheological properties, i.e. a much lower viscosity and pour point, which makes it possible to change storage, distribution and exploitation conditions to less energyconsuming ones. Residual fuels with the use of biogenic components, in terms of the parameters tested, meet the quality requirements for marine fuels. Exceeding the requirements for heavy fuel oil in terms of vanadium content results from the quality of the residual component. The biogenic components tested do not deteriorate the stability of final fuels, even during long-term storage, which is very important in terms of the operating conditions of this type of products. Introduction of the tested biogenic components to the composition of residual fuels will involve the need to replace the seals from nitrile to fluorine in the fuel installations.
3
Content available remote Badanie wspólnego spalania paliwa gazowego i mazutu
PL
W dzisiejszych czasach gaz ziemny oraz ropa naftowa (mazut) są paliwami powszechnie wykorzystywanymi w kotłowniach przemysłowo-grzewczych małej i średniej mocy. Obecnie większość rafinerii doskonali procesy technologii przeróbki ropy naftowej. Każda przeróbka surowca tj. ropa naftowa powoduje zmiany szeregu fizyko-chemicznych właściwości mazutu. Wskutek tego podczas spalania mazutu następuje m.in. naruszenie wskaźników przewidywanych w karcie pracy kotła, zwiększenie jego niezupełności spalania, powstawanie na powierzchniach wymiany ciepła osadów z cząsteczek koksu oraz obniżenie stabilności spalania aż do zerwania płomienia. Aby móc zwiększyć szybkość i zupełność procesu spalania oraz efektywne wykorzystanie powierzchni ekranowych należy zapewnić jak najwyższy stopień dyspergowania paliwa. Jednak istniejące wtryskiwacze palników kotłów przeznaczonych do spalania mazutu nie są w stanie zapewnić jego rozpylania na poziomie poniżej 100 μm. Dlatego też rzadko stosowane wspólne spalanie paliwa gazowego i mazutu okazuje się tutaj doskonałym rozwiązaniem posiadającym kilka atutów. Prowadzi ono, bowiem do zwiększenie współczynnika emisyjności, zwiększenia sprawności kotła a także zapobiega osadzaniu się i koksowaniu się resztek mazutu na powierzchniach kotła Uzyskane wyniki badań wykorzystano w praktyce w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu do atmosfery oraz poprawy sprawności cieplnej kotła typu DKVR 10-13. Opracowanie wykonane zostało na przykładzie jednego z trzech kotłów zainstalowanych w Ósmej Rejonowej Kotłowni Wyborskiego Rejonu Sankt-Petersburga. W przypadku niniejszego kotła analiza metod zmniejszenia emisji tlenków azotu i doświadczenia autorów wykazują istotne zalety metody wtrysku wilgoci do strefy spalania. Metoda ta wymaga jednak określenia optymalnych charakterystyk parametrów jej zastosowania. Dlatego też w celu wtrysku dodatkowej wilgoci, która jest potrzebna do rozpryskiwania mazutu należy odpowiednio zmodyfikować zawirowywacze głowicy rozpryskującej (rysunek 1). Powyższe działania pozwoliły założyć poziom zmniejszenia emisji NOx o 30% przy spalaniu paliwa gazowego oraz o 20% przy wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Emisję NOx podaje się w przeliczeniu na masową emisję tlenków azotu, ponieważ właśnie ten wskaźniki charakteryzuje bezwzględny wpływ emisji szkodliwych składników spalin na zanieczyszczenie atmosfery (rysunek 3 i 4). W trakcie przeprowadzonej analizy uwzględniane zostały trzy poziomy ewentualnego wpływu emisji ze spalinami kotłów na zanieczyszczenie atmosfery zarówno przy spalaniu paliwa gazowego jak i wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Powyższe autorskie rozwiązania towarzyszyły ogólnemu usprawnieniu pracy kotła i zwiększeniu efektywności wykorzystania paliwa przy wspólnym spalaniu gazu i mazutu.
EN
Nowadays natural gas and fuel oil (mazut) are fuels commonly used in low and medium power industrial boiler houses. Currently majority of refineries improves technological processes of crude oil processing. Each processing of the resource, i.e. crude oil, changes many physio-chemical properties of fuel oil. As a result, while fuel oil combustion, indicators provided in boiler’s manual are violated, incomplete combustion is increased, sediments made of coke are created on heat exchange surfaces and combustion stability decreases until flameout, among others. Increasing speed and completeness of the combustion process as well as effective use of screen surfaces requires the highest possible level of fuel dispersing. However, available boilers’ burner injectors intended for fuel oil combustion are not capable of spraying it at level lower than 100 μm. That is why rarely used co-combustion of gas fuel and fuel oil turns out to be a great solution in this situation. It leads to increased emission rate and boiler’s proficiency, as well as prevents deposition and coking of fuel oil leftovers on boiler’s surfaces. Achieved research results were used in practice in order to decrease emission of nitric oxides into the atmosphere and increasing thermal efficiency of type DKVR 10-10 boiler. The study was conducted on an example of three boilers installed in the Wyborsky’s Eighth Regional Industrial Boiler House of Sankt Petersburg Region. In the case of this boiler, the analysis of methods aimed at decreasing emission of nitric oxides and author’s experiences, indicate important advantages of method based on injection of moisture into the combustion area. However, this method requires setting optimal parameters in order to use it. That is why in order to inject additional moisture, which is needed for pulverizing fuel oil, mixer of pulverizing head needs to be modified (Fig. 1). The abovementioned actions allowed to assume lowering NOx emission by 30% with gas fuel combustion and 20% with gas fuel and fuel oil co-combustion. Emission of NOx is provided in conversion to mass emission of nitric oxides, because this indicator characterizes absolute impact of harmful parts of combustion gases on atmosphere pollution (Fig. 3 and 4). Three levels of potential impact of emission with boiler’s combustion gases on atmosphere pollution with gas fuel combustion as well as co-combustion of gas fuel and fuel oil were taken into consideration while conducting the analysis. The abovementioned solutions provided general improvement in boiler’s operation and increased efficiency of fuel use during co-combustion of gas and fuel oil.
EN
This article shows the importance of the diagnostic improvement methods of marine engines to boost the economy and safety of operation of marine cargo ships. The need to implement effective diagnostic methods is justified by presenting statistical data of marine diesel engines failure and the cost of their operation. Based on the own research has been proven, for the chosen example, that indicator diagrams and analysis of indicated parameters have limited utility in the diagnosis of damages of marine engine, although this is a method commonly used in operational practice. To achieve greater diagnostic effectiveness, when, based on indicator diagrams, are calculated and then the characteristics of heat release is analyzed - net of heat release characteristics and the intensity of the heat release, it was demonstrated. This procedure is particularly effective in the diagnosis of damage of injection system components marine diesel engine.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu katalizatora dimetalicznego zawierającego sole żelazowe i magnezowe kwasów tłuszczowych i wodorotlenki żelaza i magnezu zdyspergowane w oleju opałowym na proces spalania oleju opałowego. Próby spalania paliwa przeprowadzono w kotle wodnym, trójciągowym o mocy 30 kW. W badaniach wpływu katalizatora na proces spalania oleju opałowego stosowano różne nadmiary powietrza. Stwierdzono korzystny wpływ katalizatora na sprawność kotła i ograniczenie emisji części stałych oraz tlenku węgla(II) do środowiska.
EN
The tested fuel was burned sep. as well as after addn. of Fe/Mg catalyst (50 ppm) in the boiler burners under air excess (1.23–1.52). The O₂ concn. in exhaust gases was detd. by electrochem. method and the concn. of remaining gases by non-dispersive IR spectroscopy. The combustion efficiency was detd. according to the relevant std. The use of a catalyst resulted in reduction of CO emission and an improvement of the boiler efficiency irrespective of the amt. of the air excess used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania składu spalin powstających przy spalaniu peletu w piecach średniej i dużej mocy. Badania prowadzono na będących w stałej eksploatacji piecach, przy zasilaniu peletem drzewnym. Stwierdzono, iż w piecach poddanych modyfikacji polegającej na wymianie palnika na olej opałowy na palnik na pelet można uzyskać zadowalające efekty pod względem składu spalin. Zawartość zarówno dwutlenku węgla, tlenku węgla, jak i tlenków azotu nie odbiegała od wartości uzyskiwanych przy zasilaniu pieców olejem opałowym. Stwierdzono w analizowanych rozwiązaniach zależność zawartości ww. związków z mocą maksymalną pieców.
EN
The paper presents the results of testing the composition of exhaust fumes generated during the combustion of pellets in medium and high-power furnaces. The tests were carried out on furnaces in permanent operation, with the supply of wood pellets. It has been found that in furnaces subjected to modification consisting in the replacement of a fuel oil fireplace with a pallet pellet, satisfactory effects in terms of exhaust gas composition can be obtained. The content of both carbon dioxide, carbon monoxide and nitrogen oxides did not differ from the values obtained when furnishing the furnace with fuel oil. In the solutions analyzed, the dependence of the content of the above compounds on the maximum power of the furnace was found.
7
Content available remote Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych
PL
W artykule przedstawiono typowy skład pakietu dodatków uszlachetniających do nowoczesnego oleju napędowego stosowanego w silnikach z zapłonem samoczynnym. Omówiono problemy, z jakimi borykają się producenci tego rodzaju paliwa, i związki chemiczne najczęściej stosowane w celu ich rozwiązania.
EN
The article presents a typical package of additives for modern diesel fuel used in compression ignition engines. The problems faced by the producers of this type of fuel and the most commonly used chemicals to resolve those problems are discussed.
8
Content available remote Analysis of diesel oil specific heat impact for operation of the supply pump
EN
The article describes a test rig that allows the measurement of fuel oil specific heat changes based on the cooling time of liquids. After that, by analysing the test results, a research hypothesis was created and verified. The hypothesis is that the specific heat energy of fuel oil impact the operation of the circulation pump.
PL
Przedstawiono doświadczalnie wyznaczone właściwości fizykochemiczne i wartości opałowe frakcji glicerolowej i handlowego lekkiego oleju opałowego, wytypowanych do badań odpadów przemysłowych oraz wytworzonych kompozycji paliwowych. Określono zmiany właściwości kompozycji paliwowych w zależności od składu jakościowego i ilościowego. Poddano ocenie uzyskane wyniki badań, a także odniesiono je do wielkości normatywnych oraz do wartości uzyskanych dla handlowego lekkiego oleju opałowego. Uzyskano biopaliwa o nieco wyższej lepkości i gęstości, niskiej zawartości siarki oraz o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych.
EN
Three mixts. of glycerol fraction, MeOH and alc. fermentation forerun or/and slop were studied for phys. and chem. properties and compared with those of com. light fuel oil. The biofuels exhibited slightly higher viscosity and d. and lower S content than the com. oil and can be recommended as fuel oil component.
PL
Racjonalny i zrównoważony rozwój zarówno kraju, jak i regionów oraz województw gwarantuje sektor go-spodarki oparty na pewnych dostawach tanich paliw i nośników energii. Długoterminowa obserwacja tempa zużycia pod-stawowych paliw kopalnych i nośników energii stanowi narzędzie wspomagające tworzenie nowych bądź korektę realizo-wanych planów polityki energetycznej kraju. W pracy ustalono zarówno krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, jak i okre-sowe oraz roczne tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach w latach 2006–2013. Na podstawie danych GUS analizie poddano: węgiel kamienny, gaz ziemny i ciekły, lekki i ciężki olej opałowy oraz ciepło i energię elektryczną, których zużycie zestawiono w układzie regionalnym Polski.
EN
The rational and sustainable development of the country and its regions and provinces guarantees sector of economy based on safe supplies of low-cost fuels and energy carriers. The long-term observation of the rate of consumption of primary fuels and energy carriers is a tool for creating new or corrected the country's energy policy plans. The national and provincial total consumption, the periodic and annual rate of changes consumption of selected fuels and energy carriers in individual voivodships in the years 2006-2013 have been determined in article. Hard coal, natural gas, liquid gas, light and heavy fuel oil, heat and electricity, which consumption are presented in the regional structure of Poland, were analyzed on the basis of data by GUS.
11
Content available remote Układy energetyczne statków typu LNG
PL
Najliczniejszą grupę zbiornikowców LNG stanowią gazowce klas Q-Flex i Q-Max o ładownościach gazu od 315 000 m3 do 350 000 m3 i mocach napędu głównego od 37 000 kW do 43 000 kW. Dążenie do obniżenia kosztów eksploatacji narzuciło konieczność opracowania energooszczędnych układów napędowych z różnymi silnikami napędu głównego. Zastosowanie sprawniejszego układu napędowego przy tak dużych mocach przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa. W artykule przedstawiono analizę właściwości paliw ropopochodnych i LNG. Rozpatrzono różne konfiguracje układów napędowych: najdłużej eksploatowanych turbinowych parowych układów napędowych, z dwupaliwowymi wolno- i średnioobrotowymi spalinowymi silnikami wysokoprężnymi, a także coraz doskonalszych i bardziej niezawodnych napędów diesel-elektrycznych. Wysoka temperatura spalin wylotowych z turbinowych silników spalinowych spowodowała zastosowanie kombinowanych turbinowych spalinowych i parowych układów napędowych (COGAS . Combined Gas and Steam), w przypadku których energia odpadowa spalin wylotowych z turbin spalinowych jest wykorzystywana do wytwarzania pary wodnej zasilającej turbiny parowe napędu głównego. Skonfrontowano wartości obliczonych sprawności poszczególnych rodzajów głównych układów napędowych w różnych stanach eksploatacyjnych, związanych z równoczesnym zastosowaniem ciekłych paliw ropopochodnych i gazu ziemnego.
EN
The largest group of such ships comprise the Q-Flex and Q-Max gas carriers with gas load capacities ranging from 315 000 m3 to 350 000 m3 and the main power system from 37 000 to 43 000 kW. A trend to decrease operational costs brought about the necessity to design economical power systems. Applying a more efficient power system, at such high power values, reduces fuel consumption. An analysis of oil-like fuels and of LNG has been presented. This study also demonstrates different configurations of power systems: steam turbine power system which has been in operation for the longest period of time, that with the dual fuel slow speed and medium speed diesel engines and also the more reliable diesel-electrical power systems. The high temperature of exhaust gas from turbine diesel engines lead to the use of combined diesel turbine and steam power systems (COGAS . Combined Gas and Steam), where the waste energy of exhaust from the diesel turbines is used to generate steam for the main steam turbines. The values of calculated efficiencies of particular main power systems in different operational states connected with the simultaneous consumption of liquid oil-like fuels and natural gas have also been compared.
PL
Celem pracy jest przedstawienie opisu jednego z biopaliw - biodiesla produkowanego metodą hydrokonwersji olejów i tłuszczów. Omówiono również procesy zachodzące podczas produkcji tego biopaliwa oraz dokonano opisu instalacji służącej do jego produkcji. W artykule przytoczono akty prawne przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tym paliwem i obligujące do zwiększania jego produkcji. Wskazano wszystkie źródła emisji gazów cieplarnianych na etapie procesu technologicznego. Bazując na zaczerpniętych z literatury danych na temat zużycia poszczególnych mediów energetycznych, oszacowano poziom emisji gazów cieplarnianych w procesie hydrokonwersji olejów i tłuszczów do węglowodorowych komponentów oleju napędowego.
EN
This article presents one of the biofuels - biodiesel produced by hydro conversion of oils and fats. The processes and installation for HVO production are also described. Literature about the Polish and international legislation concerning the promotion of the use of energy from renewable sources is quoted. The article discusses the sources of greenhouse gas emissions in the hydro conversion technological process. GHG data from the HVO process was estimated, based on materials and energy balance.
13
Content available Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami
PL
Miarą oceny efektywności procesów zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego są sprawności. Obieg teoretyczny silnika ocenia sprawność teoretyczna. Efektywność obiegów rzeczywistych ocenia sprawność indykowana, mechaniczna i efektywna. Sprawności te najlepiej wyznaczać w oparciu o znajomość wskaźników efektywnych silnika i przebieg zmiany ciśnienia czynnika roboczego w cylindrze. Wykres indykatorowy jest podstawową i wiarygodną informacją o procesach zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. Jest on efektem wszystkich procesów składających się na rzeczywisty cykl pracy silnika i mających wpływ na jego postać. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania sprawności silnika, przy wykorzystaniu do tego efektywnych wskaźników pracy badanego silnika pozyskanych na hamowni silnikowej i uśrednionych rzeczywistych wykresów indykatorowych. Celem artykułu była ocena sprawności indykowanej, mechanicznej i efektywnej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego handlowym olejem napędowym, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych olei roślinnych i mieszaninami tych paliw. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników można stwierdzić, że otrzymane wartości sprawności silnika nie różnią się znacząco między sobą. Dla wielu punktów pomiarowych otrzymano nieco korzystniejsze ich wartości przy zasilaniu silnika paliwami alternatywnymi.
EN
Engine efficiencies provide means of assessing the effectiveness of the processes proceeding in the engine. The theoretical engine cycle evaluates the theoretical efficiency. Indicated, mechanical and effective efficiencies assess the effectiveness of real engine cycles. Those efficiencies are best determined from effective engine indicators and profiles of changes in the working medium pressure in the cylinder. Indicator diagram provides most relevant and reliable information on the processes that occur in the cylinder of a piston internal combustion engine. Indicator diagram is an outcome of all the processes which constitute a real cycle of the engine operation, and which affect its form. The paper presents methods of determining the engine efficiency using effective indicators of the engine operation measured at the engine test bench and averaged real indicator diagrams. The paper aims at assessing indicated, mechanical and effective efficiencies of the compression ignition engine fuelled by commercial diesel oil, methyl esters of fatty acids of plant oils and blends of those fuels. On the basis of the investigations and the analysis of experimental results, it can be stated that the values of engine efficiencies do not show substantial differences for different fuels. For many measurement points, slightly more advantageous values were obtained for the engine running on alternative fuels.
PL
W stosunku do destylacji (CDS) opracowanie alternatywnej technologii przerobu smoły koksowniczej staje się aktualnie pilną potrzebą. Obserwuje się obecnie znaczne zmniejszenie popytu na smołę koksowniczą. Podążając za tą potrzebą przeprowadzono wstępne testy hydrokrakingu smoły koksowniczej. Celem badań było określenie możliwego do przeprowadzenia sposobu destrukcyjnego przetwórstwa tegoż surowca. W wyniku przeprowadzonych testów zaobserwowano zmniejszenie ilości oznaczanych wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w produkcie, dzięki czemu uzyskany produkt może stać się komponentem paliw opałowych, jak również surowcem do otrzymania lekkich węglowodorów aromatycznych, benzenu i jego homologów. W pracy przedstawiono uzasadnienie podjęcia badań w tym kierunku, przedstawiono wyniki wstępnych testów hydrokrakingu smoły.
EN
Development of a new, alternative to classical distillation (CTD), coal tar processing technology becomes an urgent necessity. One can observe a meaningful decrease in coal tar demand at present. Following the need preliminary tests of tar hydrocracking were performed. Defining of possible tar hydrocracking process was a main target to be examined. As a result of performed tests decrease of PAH content was observed in the product thanks to which the obtained product could become a component for combustible fuels and feedstock for light aromatic hydrocarbons, benzene and its homologues. The paper discuses justification of research undertaking towards this end and presents the results of preliminary tests of coal tar hydrocracking.
15
Content available remote Possibilities of increasing coal charge density by adding fuel oil
EN
The requirement of all coke-making facilities is to achieve the highest possible production of high quality coke from a chamber. It can be achieved by filling the effective capacity of the chamber with the highest possible amount of coal. One of the possibilities of meeting this requirement is to increase the charge density in the coke chamber. In case of a coke battery operating on bulk coal there are many methods to increase the charge density including the use of wetting agents in the charge. This article presents the results of the laboratory experiments aiming at the increase of the charge density using fuel oil as a wetting agent. The experiments were carried out by means of the Pitin’s device using 3 coal charges with various granularity composition and moisture content of 7, 8, 9 and 10 %.
PL
19 maja 2005 roku wszedł w życie nowy Załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78 – Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych. W październiku 2008 roku, na 58 sesji, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO przyjął zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach o ochronie powietrza. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2010 roku. W referacie przedstawiono najważniejsze ze zmian, którymi są dalsze redukcje emisji tlenków azotu i siarki (NOX i SOX) oraz rozszerzenie stosowania ograniczeń w emisji NOX na silniki istniejące.
EN
On 19 May 2005 entered into force new Annex VI of MARPOL Convention – Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships and NOX Technical Code for Diesel Engines. In October 2008 at its 58th session the IMO Marine Environment Protection Committee has been adopted the revisions of actual air pollution prevention requirements. Revised requirements will enter into force on 1 July 2010. This paper presents significant among the revisions which are the phased-in reductions for NOX and SOX emissions and the extended application of NOX emission limits to existing engines.
PL
Z produktu krakingu tworzyw sztucznych (głównie polietylenu) po hydrorafinacji wydzielono frakcje o zakresie temperatury wrzenia charakterystycznym dla benzyny silnikowej i oleju napędowego. Stwierdzono, że frakcja benzynowa charakteryzuje się na tyle niskimi wartościami liczby oktanowej, że można ją zmieszać z komercyjną benzyną silnikową w stosunku masowym nie większym niż odpowiednio 1:99. Wyższa zawartość tej frakcji sprawia, że skomponowane paliwo nie spełnia wymagań normy co do liczby oktanowej. Frakcja olejowa została wkomponowana do handlowego oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego. Wzrost ich zawartości niekorzystnie wpływa na własności niskotemperaturowe paliw. Niemniej jednak olej napędowy o zawartości 10% mas. frakcji i olej opałowy zawierający 20% mas. frakcji olejowej spełniają wymagania przedmiotowych norm.
EN
Gasoline and diesel oil fractions were separated from hydro-refined broad-boiling liquid product of plastic (mainly polyethylene) waste pyrolysis. The gasoline fraction had very low octane number (RON and MON), and it could be mixed with commercial gasoline at mass ratio 1:99 relatively. The higher share of the fraction caused that the composed fuel did not match the octane number standard requirements. The diesel oil fraction was mixed with commercial diesel oil and fuel oil. The more share of the fraction, the worse low-temperature properties of the composed fuels. However, diesel oil containing 10% mas. and fuel oil containing 20% mas. of the fraction met the standard requirements.
EN
The various possible stages of the separator's work, including full and partial readiness to work and unserviceability have been considered. Oil separator transition through each of the working stages has been described. Typical oil separator damages have been specified. It has also been pointed out that there are possibilities to diagnose separators during their working time. The significance of separator starting time until the moment of achieving nominal working parameters has been emphasised. For the selected type of separator, nominal parameter values have been defined. The possibilities of measuring the oil separator working parameters and applying them to diagnose its ability to work have been described.
PL
Przedstawiono możliwe stany pracy wirówek, uwzględniając stan pełnej zdatności, częściowej zdatności i niezdatności. Wskazano miejsca typowych uszkodzeń występujących w wirówkach oleju. Wskazano na możliwość diagnozowania wirówek w czasie pracy i podkreślono znaczenie czasu rozruchu wirówki do momentu uzyskania parametrów nominalnych pracy. Dla wybranego typu wirówki przedstawiono nominalne wartości parametrów pracy. Opisano możliwość pomiarów parametrów pracy wirówki i wykorzystanie ich do zdiagnozowania jej zdatności.
PL
Problematyka prowadzonych badań wynika z tendencji wprowadzania do paliw biokomponentów, a także zastąpienia paliw tradycyjnych, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych. Jako modelowe paliwa przyjęto estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) otrzymywanych na bazie różnych olejów roślinnych oraz ich roztwory w oleju napędowym. Dla wytypowanych paliw wykonane zostały badania fizykochemiczne oraz tribologiczne, których celem było określenie: oporów ruchu i zużycia. Badania tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu T-11 w układzie kulka-tarcza, dla skojarzenia materiałowego stal--stal i styku skoncentrowanego.
EN
Issues of conducted examinations result from the tendency to insert into fuels of biocomponents as well as replacing traditional fuels, obtained from renewable sources. As model fuels methyl esters of fatty acids were accepted (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) obtained on the basis of different vegetable oils and their solutions in diesel.For fuels marked out, physicochemical and tribological examinations were carried out to determine motion resistance and wear. Tribologcal examinations were carried out using exploiting T- 11 tester in the arrangement ball on disc, for the material association steel-steel and of concentrated joint.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad efektywnością depresatora na obniżenie temperatury mętnienia paliwa skomponowanego z oleju napędowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych wytworzonych w warunkach przemysłowych, jak i przydomowych, metodami gospodarskimi. Badania wykazały zróżnicowane działanie oraz stosunkowo niską efektywność depresatora w estrach wytworzonych metodami gospodarskimi. Dodatek estrów do oleju napędowego znacząco wpływa na efektywność depresatora i na zmianę temperatury mętnienia nowopowstałej mieszaniny.
EN
The paper presents results of laboratory research for depressor effect on lowering the cloud temperature point of fuel composed of fuel oil and methyl esters of higher fatty acids produced by industrial processes as well as at the household, using economic methods. The described research showed varying action and relatively low effectiveness of the depressor in esters produced by using the household methods. Addition of esters to the fuel oil changes the depressor effectiveness and cloud point temperature of a new mixture in a meaningful way.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.