Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania sprzężenia ciernego w taśmowym napędzie pośrednim. Opisano układ pomiarowy i metodę wyznaczania siły tarcia przekazywanej z cięgna pędzącego do cięgna pędzonego. Siły tarcia nie można wyznaczyć z bezpośrednich pomiarów, a zatem konieczne jest przeprowadzenia badań wstępnych, mających na celu wyznaczenie oporów własnych stanowiska. W badaniach napędu pośredniego poszukiwana jest zależność przekazywanej siły tarcia od poślizgu pomiędzy współpracującymi ciernie cięgnami. Wstępne pomiary wskazują na konieczność zastosowania pomiarów prędkości liniowej taśmy o bardzo dużej dokładności.
EN
A measuring bench dedicated for friction contacts in an intermediate conveyor belt is presented. The measuring system and method of determining the frictional force transmitted from the intermediate drive belt to the main conveyor belt are described. Frictional force cannot be determined from direct measurements. In this case, it is necessary to carry out research to determine the movement resistances of the test bench. The dependence of friction force and the slip between the cooperating belts is the current research area. Preliminary measurements indicate that the belt linear velocity has to be measured with the use of high accuracy measuring equipment.
2
Content available remote Nanocharacterization of metallic thin films deposited on different substrates
EN
The purpose of this study was to determine the influence of different substrates (C45 steel, polycarbonate, glass) on the topography as well as tribological and mechanical properties (nanohardness, modulus of elasticity and friction force) of aluminum, gold and silver thin films. The 3D image analysis showed a strong influence of the substrate material on the topography of the studied thin films with no certain variation rule. Using the Oliver and Pharr method for determining nanohardness it was observed that, the smallest values were obtained for the thin films deposited on plastic substrate, followed by glass and C45 steel, regardless of the deposited material. The determination of the modulus of elasticity was done using the Hertzian method. The obtained results showed that the highest values of this parameter were obtained for the films deposited on plastic substrate, while the lowest values depended on both the deposited material and substrate. Friction force analysis for aluminum and gold showed a significant impact of the substrate material, with more constant values for gold. As a consequence, one must pay a particular attention when choosing the material for the substrate on which the thin films are deposited.
EN
It is commonly known that the sealing performance of dynamic seals is significantly influenced by the surface finish. To reduce friction effect and leakage ratio, new generations of grooved lip or shaft have emerged, but only two computational models were performed up to now with a textured elastomeric lip: spiral groove in the axial direction or micro-cavities according to the circumferential direction. However, if the numerical results have confirmed the slight effect of the grooved lip on the rotary lip seal performances, it seems relevant to investigate the influence of such grooves on the reciprocating hydraulic rod seal behavior. Thus, the scope of this work is to perform a parametric study of the grooved lip throughout a one-dimensional elastohydrodynamic model by taking into account the elasticity of the lip and the shaft roughness. After confirming the validity of the current model, numerical simulations have been performed and compared with experiments. The effect of lip grooves on the hydraulic rod seal behavior in outstroke and instroke shaft motion has been underlined. Thereby, it is shown that the leakage and the average film thickness are sensible to both the depth and the density of the lip groove. Additionally, a slight effect of the pattern shape is observed on the friction force.
EN
This paper presents an analysis of changes in basic operational parameters of a slide journal bearing in an aspect of a concentration of magnetic particles in ferro-oil as a lubricant. The first part of the article presents an analytical-numerical calculation model. This model is based on experimentally determined physical parameters describing the dependence of ferro-oil viscosity on changes at basic operating parameters. Moreover, dimensionless load carrying capacity, dimensionless friction force and dimensionless coefficient of friction numerical calculations have been obtained by solving the Reynolds type equations using the finite difference method in Mathcad 15 program and the author’s own calculation procedures. The obtained results have been presented in the form of graphs taking into account the influence of the following factors: external magnetic field, corrections related to the influence of pressure changes, corrections related to the influence of temperature changes and corrections related to non-Newtonian properties of the ferro-oil. The analysis of the obtained characteristics in the paper has been carried out, observations have been made as well as conclusions have been drawn regarding the optimal concentration of magnetic particles in the ferro-oil lubricating the slide journal bearing.
PL
W niniejszej pracy została przedstawiona analiza zmian podstawowych parametrów eksploatacyjnych poprzecznego łożyska ślizgowego w aspekcie stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju będącego czynnikiem smarującym. W pierwszej części pracy został zaprezentowany analityczno-numeryczny model obliczeniowy. Model ten oparty został na fizycznych wielkościach opisujących zależność lepkości ferro-oleju od zmian podstawowych parametrów pracy wyznaczonych na drodze doświadczalnej. Z kolei obliczenia numeryczne rozkładu bezwymiarowej siły nośnej, bezwymiarowej siły tarcia oraz bezwymiarowego współczynnika tarcia wykonano, rozwiązując równania typu Reynoldsa metodą różnic skończonych przy wykorzystaniu program Mathcad 15 i własnych procedur obliczeniowych. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w postaci wykresów uwzględniających kolejno wpływ: zewnętrznego pola magnetycznego, korekty związane z wpływem zmian ciśnienia, korekty związane z wpływem zmian temperatury oraz korekty związane z właściwościami nienewtonowskimi ferro-oleju. Dokonana została analiza uzyskanych charakterystyk, zostały poczynione obserwacje oraz wyciągnięte wnioski dotyczące optymalnej zawartości cząstek magnetycznych w ferro-oleju smarującym poprzeczne łożysko ślizgowe.
EN
The main parameters describing the interaction between a tire and the road are forces transmitted by a tire. This paper presents experimental and theoretical research of mechanism of force transmission between a tire and slush-covered pavement. The experimental research was conducted in the internal drum test facility at the Karlsruhe Institute of Technology in Germany. The theoretical research presents a mathematical model of the system “"sub-block–slush layer–drum” focusing on slush behavior. The model evaluates mass change velocity of slush layer, mass, and physical–mechanical properties of sub-block. Slush was analyzed as a multi-layer bulk. The obtained velocities of slush layers and friction forces from the model allowed us to determine the generated heat per time unit at each layer. It was found that the top layer of slush has the highest velocity and heat flow values compared to other layers.
EN
In this article, the authors present the equations of the hydrodynamic theory for a slide bearing with parabolicshaped slide surfaces. The lubricating oil is characterized by non-Newtonian properties, i.e. an oil for which, apart from the classic oil viscosity dependence on pressure and temperature, also an effect of the shear rate is taken into account. The first order constitutive equation was adopted for considerations, where the apparent viscosity was described by the Cross equation. The analytical solution uses stochastic equations of the momentum conservation law, the stream continuity and the energy conservation law. The solution takes into account the expected values of the hydrodynamic pressure EX[p(ϕ,ζ)], of the temperature EX[T(ϕ,y,ζ)], of the velocity value of lubricating oil EX[vi(ϕ,y,ζ)], of the viscosity of lubricating oil EX[ηT(ϕ,y,ζ)] and of the lubrication gap height EX[εT(ϕ,ζ)]. It was assumed, that the oil is incompressible and the changes in its density and thermal conductivity were omitted. A flow of lubricating oil was laminar and non-isothermal. The research concerned the parabolic slide bearing of finite length, with a smooth sleeve surface, with a full wrap angle. The aim of this work is to derive the stochastic equations, that allow to determine the temperature distribution, hydrodynamic pressure distribution, velocity vector components, load carrying capacity, friction force and friction coefficient, in the parabolic sliding bearing, lubricated with nonNewton (Cross) oil, including the stochastic changes in the lubrication gap height. The paper presents the results of analytical and numerical calculation of flow and operating parameters in parabolic sliding bearings, taking into account the stochastic height of the lubrication gap. Numerical calculations were performed using the method of successive approximations and finite differences, with own calculation procedures and the Mathcad 15 software.
EN
At present, seersucker woven fabrics are increasingly used for the manufacturing of clothing. These fabrics are created in the weaving process as a result of the different tension of two sets of warp threads: basic and puckering. Seersucker woven fabrics applied in properly designed clothing have an ability to massage the body while wearing such clothing. In order to conduct a detailed analysis of the massaging process during the clothing usage, it is necessary to examine the phenomena occurring during the massaging. Friction is one of the most important phenomena influencing the massaging process. Due to the nature of seersucker woven fabrics, measurement of the friction coefficient is difficult. This paper presents the problems related to measurement of the coefficient of friction for an exemplary seersucker fabric. The work contains a description of the measurement method proposed and the consequences resulting from its application.
PL
Obecnie coraz więcej tkanin gofrowanych jest wykorzystywanych do produkcji odzieży. Tkaniny te powstają w procesie tkania w wyniku różnego napięcia dwóch zestawów nitek osnowowych. Tkaniny gofrowane, stosowane w odpowiednio zaprojektowanej odzieży, mają zdolność masażu ciała podczas użytkowania odzieży. Tarcie jest jednym z najważniejszych zjawisk wpływających na proces masażu. Ze względu na charakter tkanin gofrowanych, pomiar współczynnika tarcia jest trudny. W artykule przedstawiono problemy związane z pomiarem współczynnika tarcia dla przykładowej tkaniny gofrowanej. Praca zawiera opis proponowanej metody pomiaru oraz konsekwencje wynikające z jej zastosowania.
EN
In this study, the coefficients of friction for three series of welded nickel alloy joints, subjected to different heat treatments (lack of heat treatment, solution heat treatment, precipitation hardening), were determined. Heat treatment of the prepared samples was aimed at eliminating the structural and stress gradient, because the electron beam welding technique is dedicated for constructions with very high quality and strength requirements. Given the nature of the electron beam process, the authors are aware that the obtained weld’s structures are characterized by different properties from parent materials, and also from structures melted under equilibrium conditions. The scientific aim of the presented work is to determine the influence of heat treatment on the microstructure, mechanical properties, and performance of dissimilar joints of nickel alloys Inconel 625 and Inconel 718. In order to determine the coefficient of friction for samples, the scratch test method was used. As a result of the research, it was proved that subjecting the welds to the precipitation hardening has a significant effect on abrasion resistance.
PL
Wyznaczono współczynniki tarcia dla trzech serii próbek poddanych odmiennym procesom obróbki cieplnej (brak obróbki cieplnej, przesycanie, utwardzanie wydzieleniowe). Obróbka cieplna przygotowanych próbek miała na celu zlikwidowanie gradientu strukturalnego i naprężeniowego, ponieważ spawanie wiązką elektronów dedykowane jest dla urządzeń o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych i wytrzymałościowych. Biorąc pod uwagę charakter procesu spawania wiązką, autorzy mają świadomość, iż uzyskane struktury będą cechowały się zdecydowanie odmiennymi własnościami od materiału rodzimego, ale również i od struktur przetopionych w warunkach bliskich warunkom równowagowym. Celem naukowym pracy jest określenie wpływu obróbki cieplnej na mikrostrukturę, własności mechaniczne i użytkowe różnoimiennych połączeń stopów niklu Inconel 625 oraz Inconel 718. W celu wyznaczenia współczynników tarcia dla próbek zastosowano metodę zarysowania scratch test. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że poddanie spoin procesowi utwardzania wydzieleniowego ma znaczący wpływ na odporność na ścieranie.
EN
Tests were carried out using a pin-on-disc tester under starved lubrication conditions. To achieve a conformal contact, a special construction was used with an adjustable counter sample. Textured surfaces with two dimple patterns (spiral an radial) and four shapes (circle, oval, triangle, and chevron) were tested. The contact area was lubricated with L-AN-46 oil. Before the tests, surface topographies of the discs were measured by a white light interferometer Talysurf CCI Lite. Tests showed that, in starved lubrication conditions, oil pocket shape and pattern affected the friction force.
PL
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem testera typu trzpień–tarcza w warunkach ubogiego smarowania. Aby zapewnić warunki styku rozłożonego, została zastosowana specjalna konstrukcja z wahliwą przeciwpróbką. Badane powierzchnie tarczy teksturowano, aby uzyskać kieszenie smarowe o czterech kształtach ułożonych w dwóch szykach. Kieszenie smarowe miały kształty: okrągły, owalny, trójkątny i w kształcie zygzaka (jodełki). Strefę styku smarowano olejem L-AN-46. Przed próbami tribologicznymi wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni tarcz z wykorzystaniem interferometru światła białego Talysurf CCI Lite. Przeprowadzone próby wykazały, że w warunkach ubogiego smarowania zarówno kształt kieszeni smarowych, jak ich szyk ma wpływ na opory tarcia.
EN
Calculations of the hydrodynamic pressure distribution in the slide bearing gap occur most often on the basis of ready-made computer programs based on CFD methods or one’s own calculation procedures based on various numerical methods. The use of one’s own calculation procedures and, for example, the finite difference method, allows one to include in the calculations of various additional non-classical effects on the lubricant (e.g., the influence of the magnetic field on ferrofluid, the influence of pressure or temperature on viscosity changes, non-Newtonian properties of lubricant or various non-classical models of dynamic viscosity changes). The aim of the authors’ research is to check how large the differences in results may be obtained using the two most frequently used methods of solving a Reynolds type equation. In this work, the authors use the small parameter method and the method of subsequent approximations to determine the distribution of hydrodynamic pressure. For numerical calculations, the finite difference method and our own calculation procedures and Mathcad 15 software were used. With both methods, identical conditions and parameters were assumed and the influence of pressure and temperature on viscosity change was taken into account. In the hydrodynamic pressure calculations, a laminar flow of the lubricating liquid and a non-isothermal lubrication model of the slide bearing were adopted. The classic Newtonian model was used as a constitutive equation. A cylindrical-type slide bearing of finite length with a smooth pan with a full wrap angle was accepted for consideration. In the thin layer of the oil film, the density and thermal conduction coefficient of the oil were assumed to remain unchanged.
PL
Obliczanie rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego w szczelinie łożyska ślizgowego następuje najczęściej na podstawie gotowych programów komputerowych opartych na metodach CFD lub własnych procedur obliczeniowych opartych na różnych metodach numerycznych. Zastosowanie własnych procedur obliczeniowych i np. metody różnic skończonych pozwala na uwzględnienie w obliczeniach różnych dodatkowych nieklasycznych oddziaływań na czynnik smarujący (np. pola magnetycznego na ferrociecz, wpływu ciśnienia lub temperatury na zmianę lepkości, właściwości nienewtonowskich czynnika smarującego, różnych nieklasycznych modeli zmian lepkości dynamicznej). Celem badań autorów jest sprawdzenie, jak duże różnice w wynikach uzyskuje się, stosując dwie często wykorzystywane metody rozwiązywania równania typu Reynoldsa. W niniejszej pracy autorzy wykorzystują metodę małego parametru oraz metodę kolejnych przybliżeń w celu wyznaczenia rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego. Do obliczeń numerycznych wykorzystano metodę różnic skończonych, własne procedury obliczeniowe oraz oprogramowanie typu Mathcad 15. Przy obu metodach stosuje się identyczne warunki i parametry oraz uwzględnia się wpływ ciśnienia i temperatury na zmianę lepkości. W obliczeniach ciśnienia hydrodynamicznego przyjęto laminarny przepływ cieczy smarującej oraz nieizotermiczny model smarowania łożyska ślizgowego. Jako równanie konstytutywne zastosowano klasyczny model newtonowski. Do rozważań przyjęto walcowe łożysko ślizgowe o skończonej długości z gładką panewką o pełnym kącie opasania. W cienkiej warstwie filmu olejowego przyjęto niezmienność gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła oleju od temperatury.
EN
Buried pipelines are subjected to the action of static forces and moments caused by friction forces at the pipeline-ground contact. At the same time, pipelines are subjected to dynamic actions generated by paraseismic pulses, in particular, in areas of mining and heavy traffic. The paper presents and experimentally verifies a test method of tribological pipeline-soil interaction in conditions of artificially induced soil static and dynamic actions. The applied test methodology allows the determination of friction forces at the tested pipeline section. The friction forces changes over time on the pipeline and soil surface for the varying pipeline tensioning forces were continuously recorded during the tests. Based on the Short-Time Fourier Transform (STFT) of signals, the paper presents the impact of dynamic actions on momentary values of measured friction forces. Relationships are given that allow the determination of friction forces between the pipeline and the soil, including their limit values resulting in the loss of the mutual adhesion of the pipeline and the soil.
PL
Gazociągi zagłębione w gruncie narażone są na oddziaływania statycznych sił i momentów powstających pod wpływem działania sił tarcia w kontakcie rury z gruntem. Jednocześnie gazociągi poddawane są oddziaływaniom dynamicznym, mającym genezę w impulsach pochodzenia parasejsmicznego. Szczególnie dotyczy to obszarów objętych działalnością górniczą i wzmożonym oddziaływaniem komunikacyjnym. W artykule przedstawiono oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę badań tribologicznej współpracy gazociągu z gruntem w warunkach wywoływanych sztucznie oddziaływań statycznych oraz dynamicznych gruntu. Zastosowana metodyka badawcza pozwala na wyznaczenie wartości sił tarcia na badanym odcinku gazociągu. Podczas badań prowadzono ciągłą rejestrację czasowych zmian sił tarcia na powierzchni gazociągu i gruntu dla zmiennych wartości sił naciągu rury. W artykule, w oparciu o metodę krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT) sygnałów, przedstawiono wpływ wymuszeń dynamicznych na chwilowe wartości mierzonych sił tarcia. Podano zależności umożliwiające wyznaczenie wartości sił tarcia gazociągu i gruntu, w tym także ich granicznych wartości, po przekroczeniu których następuje utrata wzajemnej przyczepności rury i gruntu.
PL
Problematyka badań energetycznych układów hydraulicznych z siłownikami, pozornie prostymi maszynami wyporowymi, okazuje się bardziej złożona niż w przypadku układów z silnikiem hydraulicznym obrotowym. Przedstawione w artykule badania umożliwiają poznanie wpływu obciążeń zewnętrznych, wymaganej prędkości, struktury układu zasilającego, lepkości oleju hydraulicznego na straty tarcia, a więc na sprawność napędu siłownikowego.
EN
The problem of energy tests of hydraulic systems with hydraulic cylinders, seemingly simple displacement machines, is more complex than that of rotary hydraulic systems. The results of the researches provide an insight into the impact of external loads, required speed, structure of the power supply system, viscosity of hydraulic oil on friction losses, and the efficiency of cylinder drive.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych wpływu drgań stycznych poprzecznych na przebieg siły tarcia i trajektorię ruchu przesuwanego ciała oraz trajektorię ruchu końca elementu sprężysto-tłumiącego modelującego odkształcalną strefę styku. Analizy symulacyjne przeprowadzono w środowisku Matlab/Simulink, posługując się opracowanym modelem i procedurami obliczeniowymi wykorzystującymi do opisu siły tarcia dynamiczny model tarcia Dahla. Weryfikację modelu przeprowadzono poprzez porównanie wyznaczonych na drodze obliczeń numerycznych przebiegów czasowych siły tarcia i jej składowych z analogicznymi przebiegami wyznaczonymi doświadczalnie na specjalnie zbudowanym do tego typu badań stanowisku badawczym.
EN
The results of numerical simulation analyses of the influence of transverse tangential vibrations on the friction force and the trajectory of shifted body as well as the trajectory of the free end of spring-damping element modelling the deformable contact zone have been presented in the paper. The analyses were carried out in the Matlab/Simulink environment with the use of the original, developed by authors model, in which for friction force description the dynamic, Dahl’s friction model, was used. Verification of developed model was done through the comparison of time profiles of friction force and its components calculated numerically with those determined experimentally on especially for this purpose designed test rig.
EN
One of the most important parameters specifying the usability of the miniaturised electrohydraulic servomechanism includes a static friction degree in its slide pairs, i.e. resistance of the slider’s movement from rest after some time of its staying at rest under pressure. Therefore, at the stage of designing and construction of the electrohydraulic servomechanism, it is important to determine the greatest static friction degree, which may arise in the slider hydraulic pair of this device during its operation. The objective of this article is to present a method for estimating the maximum static friction values in the slide pair based on the extreme value theory. The operation and loading conditions of the slide pair of the electrohydraulic servomechanism for the unmanned aircraft control system were described. The procedure for estimating the maximum static friction degree in the slide pair with the use of the extreme and probabilistic grid was presented. The extreme and probabilistic grid structure was based on the Gumbel probability graph. The graphic presentation of results of the static friction experimental studies in the slide pair on the extreme and probabilistic grid was discussed. By using the graphics method, the empirical dependence of the static friction force in the slide pair on the working fluid pressure in the hydraulic drive (loading conditions) was determined. A practical example of estimating the maximum values of the static friction force that may occur in the slider hydraulic pair of the miniaturized electrohydraulic servomechanism is shown.
EN
The problem of energy tests of hydraulic systems with hydraulic cylinders, seemingly simple displacement machines, is more complex than that of rotary hydraulic systems. The results of the researches provide an insight into the impact of external loads, required speed, structure of the power supply system, viscosity of hydraulic oil on friction loss, and the efficiency of cylinder drive. The hydraulic cylinder is the strongest structure in the system. Failure of the system is most likely due to failure of the pump supplying the cylinder. The high load of the pump is often caused by the very low energy efficiency of the cylinder, which, despite a relatively low external load, requires high inlet pressure due to large mechanical losses of friction between the piston and the cylinder and between the piston rod and gland. These losses depend on the type of seal used, its shape, the material it is made from, pre-clamp, and the operating parameters of the cylinder. Improperly sealed or assembled seals can cause energy losses of up to 25%. Due to the use of moving seals in the hydraulic cylinder, its energy behaviour is completely different compared to the energy behaviour of a rotary motor, which does not have any seals. The friction force connected with the work of the sealing joints and the mechanical efficiency of the cylinder are determined not only by the external load but also by the method of the applicable supply of the cylinder resulting from the throttling structure, and in particular the pressure level generated in the discharge chamber of the cylinder.
EN
This article presents the results of numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution, load carrying capacity, friction force and friction coefficient of the slide journal bearing, if the assumed model of hydrodynamic lubrication takes into account the dependence of oil viscosity values on its temperature in all three directions of the adopted coordinate system, in particular, also across the thickness of the lubricant layer. This research considered the slide journal bearing lubricated with the Newtonian oil. The flow of oil was modelled as laminar and stationary. The bearing bushing had a full angle of wrap and its surfaces were smooth. In order to obtain hydrodynamic pressure distributions, the Reynolds type equation was numerically solved by application of the finite difference method (FDM). The numerical procedures for this research were prepared with the Mathcad 15 software. When adopting the classic models and simplifications for the hydrodynamic lubrication and a thin boundary layer, it is assumed, that the hydrodynamic pressure of lubricating oil does not depend on the position measured across the height of the lubrication gap. On the other hand, it is known, that the dynamic viscosity strongly depends on the temperature, which is a function of all three spatial variables. The aim of this work is to include, in the hydrodynamic lubrication model, the changes of viscosity in the direction of oil film thickness, and to investigate how it will affect the hydrodynamic pressure distribution and load carrying capacity of the journal bearing.
EN
Mathematical models of vehicle wheel with metal scales are introduced in this article. When analysing the interaction between vehicle wheel with a metal scale and rail in the system “Vehicle – Track”, the changes of the kinematic and dynamic parameters of the wheel and rail contact points in time are examined, depending on the height of the 2 mm metal scale, when the length of the metal scale is 100 mm and the speed of movement is V = 40 - 100 km/h. The results obtained after the research of the system “Vehicle – Track”, when the wheel has a metal scale, help to better understand and evaluate the impact of metal scale on wheel on dynamic loads of rail and vehicle and the regularities of their movement. The appearance of a metal scale on the wheel’s surface causes technical and maintenances problems for the rolling stock. Railway standards limit the speed of movement that depends on a certain size of metal scale.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono modele matematyczne koła pojazdu szynowego z powstałą w wyniku zużycia metalową łuską. Analizując oddziaływania pomiędzy kołem pojazdu z łuską a szyną w układzie "pojazd–tor", badano zmiany kinematycznych i dynamicznych parametrów punktów kontaktu koła z szyną zachodzące w czasie, w zależności od wysokości metalowej łuski (2mm), przy długości łuski 100 mm i zakresie prędkości ruchu pojazdu V = 40–100 km/h. Wyniki uzyskane w badaniu układu "pojazd–tor" dla kół na powierzchni których powstała metalowa łuska, umożliwiają lepsze zrozumienie oraz ocenę wpływu łuski na dynamiczne obciążenia szyny i pojazdu oraz prawidłowości ruchu pojazdu. Pojawienie się metalowej łuski na powierzchni koła powoduje problemy techniczne i obsługowe w utrzymaniu ruchu taboru kolejowego. Normy kolejowe ograniczają prędkość ruchu pojazdów szynowych, uzależniając ją od rozmiaru łuski.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy materiałem zgarnianego obiektu i materiałem zastawy, bezpośrednio na przenośniku taśmowym, który następnie wprowadza się jako parametr w programie MES (LSDyna) dla symulacji procesu zgarniania w sortowni zautomatyzowanej. Pomija się w ten sposób konieczność stosowania dodatkowego stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania współczynnika tarcia. Ze względu na występującą równowagę sił tarcia, model zjawiska można traktować jako statyczny, w związku z czym pomiar jest bardzo prosty i nie zależny od czasu.
EN
In this paper presents friction coefficient determination method between scraped object's material and fence material, determined directly on the conveyor belt, which then is introduced in the FEM program (LSDyna) for simulation of the scraping process in the automated sorting plant. In this case, the necessity of using an additional laboratory stand to determine the coefficient of friction is omitted. Due to the existing balance of friction forces, the model of the phenomenon can be treated as static, therefore the measurement is very simple and does not depend on time.
19
EN
Experiments were carried out using pin-on-disc tester in conformal lubricated contact conditions for different normal loads. Surface texturing was done using abrasive jet machining with the application of laser cut mask. In order to eliminate the effect of different input variables in all the experiments, pit-area ratio and sizes of oil pockets were very similar. Five types of oil pocket arrays were tested: radial, concentric, spiral, of a square arrangement, and of a random arrangement for 5% and 17% of pit-area ratio. Different dimple diameters caused various oil pocket densities. The experiments were also made for untextured polished discs. During tests, the friction force was monitored as a function of time. Before and after tests, disc surface topography was measured using a white light interferometer Talysurf CCI Lite. The beneficial effect of surface texturing was obtained for spiral arrays of dimples on disc surface. The presence of a radial array of oil pockets resulted in the worst tribological properties of tribological assemblies containing textured discs.
PL
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testera tribologicznego typu trzpień-tarcza w warunkach styku rozłożonego, a ich celem było wykazanie zmian współczynnika tarcia wynikających z różnego szyku kieszeni smarowych. Węzeł cierny składał się z teksturowanej próbki (tarczy) i nieteksturowanej przeciwpróbki. Przeciwpróbka w celu zapewnienia styku rozłożonego mocowana była wahliwie na ramieniu pomiarowym urządzenia. Badania przeprowadzane były w warunkach ubogiego smarowania z wykorzystaniem typowego oleju maszynowego L-AN-46. Prędkość poślizgu, promień tarcia oraz ilość oleju podawanego w miejscu styku były stałe, zmieniano natomiast obciążenie normalne. Przedmiotem badań były tekstury wykonane w 5 szykach: spiralnym, promieniowym, koncentrycznym, kwadratowym i losowym. Przed i po badaniach mierzono topografię powierzchni próbek przy pomocy interferometru światła białego Talysurf CCI Lite. Wykazano, że szyk kieszeni smarowych przy tym samym stopniu pokrycia i głębokości tekstury ma wpływ na wartości współczynnika tarcia.
EN
The purpose of this paper is to analyse the distribution of hydrodynamic pressure, load carrying capacities, and friction force in the gap of the slide bearing on account of the type, number, and size of micro-grooves on the surface of the sleeve. It was assumed that micro-grooves were distributed equally on the circumference of the sleeve as well as parallel to its axis. Micro-bearings with micro-grooves are more and more of ten utilized in the technical applications, e.g., in HDD disks or in computer fans. It is advisable to carry out a numerical analysis on the influence of the number and the size of micro-grooves on the value of the Basic flow parameters in the slide micro-bearing. A laminar flow of lubricating fluid and an isothermal model of the lubrication of the slide bearing was used for the analysis. A classical Newtonian model was applied as the constitutive equation. A cylindrical slide Bering with the finished length and smooth sleeve, and a full wrap angle was used for the research. The density and thermal conductivity of the oil were considered to be constant in the thin film of oil. The results of measurements of shape and sizes of micro-grooves in real micro-slide bearings were presented by the author in the previous publications. The results of that research are used at present to determine the preliminary assumptions concerning the shape and the size of the micro-grooves. The results obtained in the research show the minor influence of micro-grooves on the value of the friction force and a few percentages rate influence of micro-grooves on the value of load carrying capacity.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej i siły tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego ze względu na rodzaj, liczby i wielkość mikrorowków na powierzchni panewki. Do analizy przyjęto mikrorowki rozłożone równo po obwodzie panewki i równoległe do osi panewki. Mikrołożyska ślizgowe z mikrorowkami są coraz częściej stosowane w technice, np. w dyskach HDD czy też wentylatorach komputerowych. Celowym jest dokonanie analizy numerycznej, jaki wpływ na wartość podstawowych parametrów przepływowych ma liczba i wielkość mikrorowków. Do analizy hydrodynamicznego smarowania przyjęto laminarny przepływ cieczy smarującej oraz izotermiczny model smarowania łożyska ślizgowego. Jako równanie konstytutywne zastosowano klasyczny model newtonowski. Do rozważań przyjęto walcowe łożysko ślizgowe o skończonej długości z gładką panewką o pełnym kącie opasania. W cienkiej warstwie filmu olejowego przyjęto niezmienność gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła oleju. Wyniki pomiaru kształtu i wymiaru mikrorowków w rzeczywistych mikrołożyskach ślizgowych autor przedstawiał we wcześniejszych publikacjach. Wyniki tych badań służą obecnie do określenia wstępnych założeń dotyczących kształtu i wielkości mikrorowków. Uzyskane wyniki badań wskazują na znikomy wpływ mikrorowków na wartość siły tarcia i kilkuprocentowy wpływ mikrorowków na wartość siły nośnej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.