Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freeze drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wzbogacanie owoców w związki biologicznie aktywne podczas odwadniania osmotycznego jest nowym sposobem uatrakcyjniania owocowych produktów suszonych. Możliwości takie daje wykorzystanie soków owocowych lub ekstraktów pozyskanych np. z wytłoków owocowych, co stanowi skuteczny czynnik w zrównoważonym przetwarzaniu surowców roślinnych.
EN
Enrichment fruit in additional biologically active compounds during osmotic dehydration is a new way of enhancing the attractiveness of dried fruit products. It is also possible to use fruit juice or extracts obtained eg. from marc (by-product) of fruit, which is an effective factor in the sustainable processing of plant materials.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule badano właściwości liofilizowanego przecieru z owoców dzikiej róży. Postawiono hipotezę, że dodanie do przecieru biopolimerów takich jak skrobia rozpuszczalna (2%), inulina (1%) czy maltodekstryna (30%) pozwoli uzyskać powłokę ograniczającą kontakt z powietrzem, a poprzez to ograniczyć reakcję utleniania, głównie witaminy C oraz zmodyfikować inne cechy fizyczne suszu. Miazgę mrożono w temperaturze -40°C i liofilizowano w temperaturze półki 0, 25 i 50°C. W suszu oznaczono zawartość witaminy C, barwę, aktywność wody i właściwości sorpcyjne. Stwierdzono największy efekt ochronny dla zachowania witaminy C w przypadku prowadzenia procesu w temperaturze 25°C i zastosowania maltodekstryny. W tych warunkach uzyskano najwyższą zawartość witaminy C wynoszącą 1759 mg/100 g suchej substancji. Bez substancji ochronnej wartość ta wynosiła 750 mg/100 g suchej substancji. Dodatek maltodekstryny obniżył 2-krotnie aktywność wody liofilizatu oraz jego zdolność do adsorpcji wody.
EN
In the work presented in the article properties of lyophilized rugosa rose fruit pulp. It was hypothesized that adding the biopolymers such as soluble starch (2%), inulin (1%) or maltodextrin (30%) to the puree would produce a film preventing from a contact with air and thereby inhibiting the oxidation reaction, mainly oxidation of vitamin C and modifying other physical characteristics of dried material. The pulp was frozen at -40°C and lyophilized at the shelf temperature of 0, 25 and 50°C. The vitamin C content, color, water activity and sorption properties were determined. It was found that the greatest protective effect for vitamin C retention was observed in the case of processing at 5°C and use of maltodextrin. Under these conditions, the highest vitamin C content of 1759 mg/100 g DM was reported. Without protective agent, the value was 750 mg/100 g DM. The maltodextrin addition reduced the water activity of lyophilisate by 2-fold and its water adsorption capacity.
PL
Wykorzystanie roztworów hydrokoloidów podczas rehydracji suszy pozwala uzyskać pożądany stopień ich uwodnienia. Natomiast dobierając parametry procesu można ograniczyć ubytki cennych rozpuszczalnych składników suchej substancji do otaczającego środowiska oraz kształtować właściwości gotowego produktu poprzez zastosowanie odpowiedniego hydrokoloidu.
EN
While selecting the process parameters, it is possible to reduce the losses of valuable soluble components of dry substance into the surrounding environment and to form the properties of the finished product by using the appropriate hydrocolloid.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wytwarzania, charakterystykę i zastosowanie mikrokapsułek olejów jadalnych w technologii żywności. Mikrokapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału. Obecnie najpopularniejszą metodą kapsułkowania olejów jest suszenie rozpyłowe, które umożliwia zmianę emulsji w proszek przy jednoczesnym zachowaniu ich cennych właściwości. W artykule omówiono rodzaje otoczek mikrokapsułek oraz ich wpływ na jakość uzyskanego proszku. Do najczęściej stosowanych materiałów nośnikowych należą gumy i polisacharydy, które w dużym stopniu chronią rdzeń mikrokapsułki przed utlenianiem. Kapsułki olejów roślinnych mogą stać się alternatywą dla tradycyjnych dodatków funkcjonalnych wykorzystywanych powszechnie w przetwórstwie żywności. Obecnie są stosowane do jogurtów, serów, pieczywa, przetworów mięsnych i soków.
EN
In the present article, the possibility of production, characteristics and application of encapsulated oils in food technology were discussed. Microencapsulation is a technique used for coating or encapsulating one or more materials inside another material. Nowadays, the most popular method of oil encapsulation is spray drying, which allows transforming the emulsion into powder, simultaneously preserving its valuable properties. In the paper, the types of coating materials and their influence on the quality of the obtained powder were described. The most popular coating materials include gums and polysaccharides, which protect core of microcapsules against oxidation. Capsules of plant oils may become an alternative to traditional functional additives, used on large scale in food processing. Actually, microencapsulated oils are applied in yogurts, cheeses, breads, meat products and juices.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owoców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owoców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.
EN
The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selected fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour parameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the decision to buy the product.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
PL
Przeprowadzono na skalę laboratoryjną doświadczenie nad wpływem zabiegu blanszowania na proces suszenia sublimacyjnego kostki pietruszki. Suszenie prowadzono przy temperaturze płyty grzejnej 0, 20, 40, 60°C. Określono wpływ zabiegu blanszowania na kinetykę procesu. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
Laboratory experiment was led in order to check the influence of blanching process on freeze drying process applied on parsley cubes. The drying process was carried at the temperature of 0, 20, 40 and 60°C on the heating plate. The influence of the blanching process on the kinetics was described. The resultsof studies were presented in form of diagrams and corelation equations.
PL
W pracy określono wpływ temperatury czynnika suszącego (w przypadku suszenia konwekcyjnego), oraz temperatury płyty grzejnej (w przypadku suszenia sublimacyjnego) na jakość suszu marchwi. Materiał badawczy stanowiły kostki marchwi o wymiarze boku równym 10 mm, odmiany NEWTON. Badanymi wyróżnikami jakości otrzymywanego suszu były: analiza sensoryczna suszu przed rehydratacją, analiza sensoryczna suszu po rehydratacji, zdolność pochłaniania wody przez susz, zawartość β-karotenu. Z oceny sensorycznej suszu wynika, że ze wzrostem temperatury suszenia (w obu sposobach suszenia) jakość suszu marchwi ulega pogorszeniu, przy czym w przypadku suszenia sublimacyjnego w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w przypadku suszenia konwekcyjnego. Zdolność pochłaniania wody przez susz maleje ze wzrostem temperatury suszenia zarówno w przypadku suszenia konwekcyjnego jak i sublimacyjnego; charakter zmian w obu przypadkach jest analogiczny. Ubytki β-karotenu w procesie suszenia wzrastają ze wzrostem temperatury suszenia w przypadku obu technik suszenia, przy czym w przypadku liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) wzrost jest nieznaczny, natomiast w przypadku suszenia konwekcyjnego dla temperatur powyżej 70ºC obserwuje się zdecydowanie większe ubytki β-karotenu. Wszystkie badane wyróżniki jakości suszu marchwi wskazują na zdecydowanie lepszą jakość produktu liofilizowanego niż produktu suszonego konwekcyjnie w całym badanym zakresie temperatur (w większości przypadków wyróżniki jakościowe liofilizatu przewyższały 2-krotnie analogiczne wyróżniki suszu konwekcyjnego).
EN
Paper discussed the influence of drying agent temperature (in the case of convection drying) and the temperature of heating plate (in the case of freeze drying) on the quality of dried carrot roots. The roots of carrot, Newton cultivar, cut into cubes of 10 mm side, were used as the material for studies. The quality factors of obtained dried products were: sensory analysis before and after dehydration, the ability of water absorption and β-carotene content. Sensory evaluation showed that at time increase of drying temperature (at both drying techniques) the quality of dried product worsened, however in the case of freeze drying to much less extent than at convection drying. The ability of water absorption by dried product decrease along with increasing of drying temperature, both at convection and freeze drying; the character of changes was analogical at both drying techniques. The loss of β-carotene during drying rose with increasing drying temperature for both techniques of drying; the losses increased slightly at freeze drying (lyophilization), whereas in case of convection drying at the temperature above 70 deg C much higher β-carotene losses were observed. All tested quality factors of dried carrot roots showed much better quality of the lyophilized product than the product dried by convection for the whole range of tested temperatures (in most cases the quality factors of lyophilized material were twice higher than analogical factors of convection dried product).
10
Content available remote Wpływ odwadniania osmotycznego na jakość truskawek suszonych sublimacyjnie
PL
Celem pracy było określenie wpływu odwadniania osmotycznego na właściwości suszonych sublimacyjnie truskawek. Analizowano zmianę następujących właściwości fizycznych suszonych sublimacyjnie truskawek: zawartości wody, barwy, właściwości mechanicznych - wytrzymałość na ściskanie, właściwości rehydracyjnych - kinetyka rehydracji. Stwierdzono, że odwadnianie osmotyczne truskawek mrożonych, z zastosowaniem zmiennych parametrów odwadniania osmotycznego, zmieniało warunki wymiany masy i wpłynęło na stopień uszkodzenia struktury owoców, czego efektem było zróżnicowanie ich właściwości. Jednocześnie dzięki nowo powstałej strukturze materiału, zawierającej liczne pory, suszone sublimacyjnie truskawki charakteryzowały się wysoką zdolnością do rehydracji.
EN
The study aimed at qualifying the effect of osmotic dehydration on the properties of freeze-dried strawberries were analysed: moisture content, colour, mechanical features - compression (crushing) strength and rehydration kinetics. It was found that the osmotic dehydration of frozen strawberries at applied variable parameters of this process, changed the conditions of mass transfer and affected the degree of damaging the structure, what resulted in differentiation of strawberry characters. However, owing to newly formed fruit structure of intensive porosity the freeze-dried strawberries showed high rehydration ability.
PL
Przedstawiono wpływ czasu przechowywania suszu z pieczarek na jego pracę ściskania. Przeanalizowano wpływ tego parametru dla rożnych temperatur płyty grzejnej oraz sposobu dostarczania ciepła.
EN
Compression work of freeze-dried champignons during storage was studied. Dried material was obtained by different way of heating and different temperature of heating plate. The results were analyzed for various time of storage and compared with raw material.
PL
Przedstawiono wpływ czasu przechowywania suszu z czosnku na jego wybrane cechy mechaniczne. Przeanalizowano wpływ temperatury płyty grzejnej, sposobu dostarczania ciepła, czasu przechowywania na pracę ściskania oraz pracę przecinania suszu po rehydracji i porównano z wartościami uzyskanymi dla surowca.
EN
The impact of time of storage of dry garlic on its chosen mechanical properties is presented. The influence of temperature of the heater, the method of heat delivery, time of storage on pressing and dry garlic cutting after rehydration was analysed and compared with properties of raw garlic.
13
PL
Przedstawiono wpływ warunków suszenia sublimacyjnego na wybrane cechy mechaniczne suszu. Przeanalizowano wpływ sposobu dostarczania ciepła, temperatury płyty grzejnej, czasu przechowywania na wartości pracy ściskania oraz pracy przecinania suszu po jego rehydracji. Porównano kinetykę rehydracji wybranych warzyw korzeniowych oraz określono wpływ szybkości zamrażania na zmiany zawartości wody w czasie.
EN
The effects of freeze drying conditions on selected mechanical properties of dried vegetables were studied. The compression and cutting work values were analysed for dried material after its rehydration, as affected by the way of heat supply (contact or radiation), the temperature of heating plate and time of storage. Rehydration kineties of selected root vegetables were compared and the effect of freezing rate on the changes of moisture content (dry basis) in time was determined.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób rozwiązania jednowymiarowego i dwu-obszarowego, parabolicznego problemu ruchomej granicy we współrzędnych sferycznych. Zagadnienie, nazywane parabolicznym problemem Stefana, występuje w procesie suszenia sublimacyjnego materiałów porowatych o nieuporządkowanej strukturze, na przykład produktów pochodzenia biotechnologicznego czy farmaceutycznych. Jest ono adekwatne dla procesu liofilizacji materiału zamrożonego na ściance wewnętrznej szklanej kolby kulistej, stosowanego do utrwalania produktów biosyntezy.
EN
A novel approach to solution of a one-dimensional and two-region, parabolic moving boundary problem in spherical coordinates was presented. The problem, known as parabolic Stefan problem, takes place in the vacuum freeze drying of the disordered porous materials for example biomaterials or pharmaceuticals. It is adequate for lyophilization process of the material frozen on inner wall of the spherical glass bulb. Such a method of vacuum freeze drying is utilized in biosynthesis products preservation.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny procesu suszenia sublimacyjnego z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego. Zaprezentowano także wyniki jego rozwiązania.
EN
This paper presents mathematical model of freeze-drying process with microwave heating, as well as results of its solution.
PL
Sformułowano jedno-obszarowy paraboliczny problem płaskiej ruchomej granicy w suszeniu sublimacyjnym z występowaniem wewnętrznego źródła ciepła oraz nieznaną a priori temperaturą frontu sublimacji lodu Ts(t). Problem taki ma miejsce w procesie liofilizacji produktów biotechnologii przy ogrzewaniu kombinowanym radiacyjno-mikrofalowym. Model numeryczny uwzględnia ustaloną wydajność wewnętrznego źródła ciepła spowodowaną ogrzewaniem mikrofalowym. Równania modelu rozwiązywano metodą różnic skończonych explicit. Wyniki obliczeń umożliwiają oszacowanie wpływu parametru µII na kinetykę suszenia sublimacyjnego.
EN
A one-region parabolic plane moving boundary problem in vacuum freeze drying with heat generation and unknown a priori sublimation temperature Ts(t). at moving interface of ice sublimation, was formulated. It is adequate for vacuum freeze drying of biomaterials at combined radiative-microwave heating. This model takes into account steady capacity of internal heat generation caused by microwave heating. Numerical model equations were solved by the explicit method of finite differences. Results of computations enable estimation of the µII parameter influence on freeze drying curve.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.