Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  free gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wstępną analizę statystyczną wyników powierzchniowych badań geochemicznych wykonanych „metodą gazu wolnego” w rejonie Krosno – Besko we wschodniej części Karpat Zewnętrznych. Badania wykonano wzdłuż 9 profili pomiarowych. Ogółem pobrano 984 próbki gazu wolnego. W analizowanych próbkach stężenia metanu, wyższych alkanów oraz gazowych alkenów dochodziły odpowiednio do 2100 ppm, 15,7 ppm i 8,1 ppm. Ogółem na analizowanym obszarze stwierdzono anomalne stężenia sumy alkanów C2-C5 (pow. 3σ) w 243 punktach pomiarowych, tworzących 55 stref o zasięgu od 200 m do kilku kilometrów. Strefy te, przedstawione na tle mapy geologicznej, wskazują na obecność głównie akumulacji ropnych i ropno-kondensatowych, położonych prawdopodobnie na różnych głębokościach. Poza tym badania potwierdziły obecność rozpoznanej akumulacji węglowodorów – złoża Iwonicz – Rymanów. Rozmieszczenie powierzchniowych anomalii geochemicznych jest również determinowane tektoniką obszaru.
EN
The paper presents the initial statistical analysis of surface geochemical surveys carried out using “free gas method” in Krosno – Besko area in the eastern part of the Outer Carpathians. The surveys were performed along 9 measurement profiles. A total of 984 samples of free gas were collected. In the analyzed samples, the concentrations of methane, higher alkanes and gaseous alkenes reached 2100 ppm, 15.7 ppm and 8.1 ppm, respectively. In total, in the analyzed area there were anomalous concentrations of total C2-C5 alkanes (area of 3s) in 243 measurement points, comprising 55 zones ranging from 200 m to a few km. These zones, presented against the geological map, indicate the presence of mainly oil and oil/condensate accumulations, probably located at different depths. In addition, the surveys confirmed the presence of recognized accumulation of hydrocarbons – Iwonicz – Rymanów deposits. The distribution of surface geochemical anomalies is also determined by tectonics of the area.
EN
Amplitude versus offset (AVO) analysis is a conventional seismic exploration technique in geophysical and lithological interpretation and has been widely used in onshore and offshore exploration. Its use in marine gas hydrate research, however, is still in initial stages. In this study, AVO analysis is applied to seismic profiles at drilling sites where hydrate samples have been recovered. The AVO responses of free gas, bottom simulating reflector (BSRs), and gas hydrates are discussed, and the AVO attributes in relation to gas hydrates are summarized. The results show that changes in intercept, gradient, fluid factor and Poisson’s ratio clearly reflect: (i) location of free gas and the BSR, and (ii) spatial relations between blank zone, BSR, gas hydrate, and free gas.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie powierzchniowych badań geochemicznych, realizowanych w wariancie gazu wolnego do oceny szczelności naftowych otworów wiertniczych. Zastosowana metodyka badań umożliwia selekcję genetyczna mierzonych stężeń składników gazowych w próbkach powietrza podglebowego. Możliwości te i "czułość" zastosowanej metody pozwalają określić szczelność badanych obiektów już na etapie mikrowycieków. Wyniki powierzchniowych badań geochemicznych przeprowadzonych przez zespół Zakładu Surowców Energetycznych AGH wskazywały na wyraźne nieszczelności niektórych z badanych otworów wiertniczych, jak również pozwalały na stwierdzenie obecności efektów współczesnych przemian biochemicznych występujących w ich sąsiedztwie. W skrajnych przypadkach wysokie stężenie metanu w utworach przypowierzchniowych stwarzały potencjalne zagrożenia dla otoczenia.
EN
The paper presents the application of surface geochemical survey methods ("free gas" variety) to tightness control of petroleum boreholes. The applied methods enable the genetic classification of measured concentrations of gaseous components in the soil atmosphere. Opportunities provided by this method, including sensitivity allow to determine the borehole tightness at the stage of micro-leaks. The results of surface geochemical survey effected by the Department of Fossil Fuels, AGH-University of Science and Technology in Kraków determined the tightness level of studied and biochemical effects observed in their vicinity. In extreme cases high methane concentrations in the near-surface zone created potential hazard for environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.