Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 418

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundry practice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Castability of thin-walled castings is sensitive to variation in casting parameters. The variation in casting parameters can lead to undesired casting conditions which result in defect formation. Variation in rejection rate due to casting defect from one batch to other is common problem in foundries and the cause of this variation usually remain unknown due to complexity of the process. In this work, variation in casting parameters resulting from human involvement in the process is investigated. Casting practices of different groups of casting operators were evaluated and resulting variations in casting parameters were discussed. The effect of these variations was evaluated by comparing the rejection statistics for each group. In order to minimize process variation, optimized casting practices were implemented by developing specific process instructions for the operators. The significance of variation in casting parameters in terms of their impact on foundry rejections was evaluated by comparing the number of rejected components before and after implementation of optimized casting practices. It was concluded that variation in casting parameters due to variation in casting practices of different groups has significant impact on casting quality. Variation in mould temperature, melt temperature and pouring rate due to variation in handling time and practice resulted in varying quality of component from one batch to other. By implementing the optimized casting instruction, both quality and process reliability were improved significantly.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu wilgotności oraz temperatury powietrza (otoczenia) na przebieg zmian wymiarowych drewna stosowanego na modele odlewnicze. Badania obejmowany trzy najczęściej stosowane gatunki drewna do produkcji modeli: drewno sosnowe, drewno olchowe oraz bukowe. Badania przebiegów zmian wymiarowych prowadzono na prototypowym stanowisku badawczym pozwalającym w sposób ciągły monitorować zmiany długości próbek poddanych działaniu warunków otoczenie. Testy prowadzono przy utrzymanie stałej temperatury (28 ÷ 33°C) oraz ustabilizowanej wilgotności względnej powietrza ~ 85%. Analizowano zmiany wymiarowe drewna w kierunku równoległym i kierunku prostopadłym do ułożenia jego włókien. Badania mają charakter początkowych, w pracy zamieszczono przykłady wyników pomiarów dla trzech gatunków drewna badanych w stanie surowym (bez impregnacji lub malowania powierzchni zewnętrznych).
EN
The paper presents the results of a study in the influence of the temperature and moisture content of the air (ambient) on the process of change in size of wood used for casting models. The study the three types of wood most commonly used for the production of models; pine, alder, and beech. The study of the process of these changes was carried out on a prototype research station which enabled constant monitoring of changes in the length of a sample which was subjected to the action of ambient conditions. Tests were carried out at a constant temperature (28 ÷ 33°C) and a stabilised humidity of ~ 85%. Changes in size parallel and perpendicular to the orientation of the grain of the sample were analysed. These were preliminary studies, and examples for three types of untreated wood (without impregnates or exterior painted surfaces) are presented.
PL
Największy odlew staliwny wykonany w Polsce to odlew stojaka walcarki quarto, wykonany w roku 1960 w odlewni Zakładów Mechanicznych „Łabędy”, poddany obróbce skrawaniem w Hucie „Zygmunt” w Bytomiu, przeznaczony do pracy na walcowni taśm i blach grubych w Hucie „Batory” w Chorzowie-Batorym. Odlew wykonany został ze staliwa konstrukcyjnego obecnie oznaczonego jako: 230-450W (PN-ISO 3755:1994). Do zalania formy odlewniczej przygotowano 270 t ciekłego metalu, Po odcięciu nadlewów (o łącznej masie 60 t) i obróbce skrawaniem (30 t) odlew waży 180 t. Przybliżone wymiary gabarytowe odlewu (w pozycji zalewania) to: długość – 10100 mm, szerokość – 3920 mm i wysokość – 1600 mm. W Hucie „Batory” (obecnie HW Pietrzak Holding SA Walcownia Blach Batory w Chorzowie) walcarka nadal pracuje. Do wykonania modelu odlewu i modeli nadlewów zużyto około 37 m3 drewna sosnowego. Wykonanie dołu formierskiego trwało 464,3 godziny, natomiast formę stojaka wykonywało 3 formierzy z 3 pomocnikami pracującymi na dwie zmiany przez 32 dni w ciągu 2712 godzin formierskich i pomocniczych. Do wykonania masy formierskiej zużyto 60 t piasku kwarcowego, 50 t szamotu gruboziarnistego, 4 t grafitu i 5 t gliny formierskiej. Na ochładzalniki wewnętrzne zużyto 8 t prętów stalowych. Suszenie formy trwało 3 dni, natomiast stygnięcie odlewu w formie przez 34 dni. Odlew stojaka walcarki quarto wykonano 56 lat temu, a niniejsze opracowanie stanowi hołd należny polskim odlewnikom, utrwalający ich wiedzę, wysiłek i wyobraźnię przy wykonaniu największego odlewu staliwnego w Polsce, będącego w całości dziełem polskich inżynierów i techników różnych specjalności branży metalowej
EN
The largest steel casting ever made in Poland was the stand for the Quarto plate rolling mill made in 1960 at the ZM Łabędy foundry, machined at the Zygmunt Mill in Bytom, and intended for use at the Batory Mill strip and plate rolling mill in Chorzów-Batory. The casting was made from construction steel which would currently be rated as 230-450W (PN-ISO 3755:1994). For the casting, 70 tonnes of molten metal were prepared, and after removal of the flashing (total mass 60 tonnes) and after machining (total mass 30 tonnes), the casting weighed 180 tonnes. The approximate size of the casting (in casting position) was 10100 mm length, 3920 mm width, and 1600 mm height. The mill is still in operation at what was previously Batory, and is now HW Pietrzak Holding SA Plate Mill Batory in Chorzów. Approximately 37 m3 of pine wood was used for the construction of the model of the mould and flashing. Work on the casting pit lasted 464.3 hours, while work on the mould for the stand took 3 moulders and 3 assistants working double shifts 2712 hours. The moulding sand was made of 60 tonnes of quartz sand, 5 tonnes of coarse chamotte, 4 tonnes of graphite, and 5 tonnes of casting clay. For the interior cooling rods, 8 tonnes of steel rods were used. Drying of the mould lasted three days, and the cast was allowed to cool in the mould for 34 days. The casting of the stand took place 56 years ago, and this paper is a well-deserved homage to the Polish foundrymen who created the casting, honouring their knowledge, effort, and ingenuity in making the largest steel casting in Poland, completely created by Polish engineers and technicians from various branches of the metal industry.
PL
W roku 2015 firma HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK GmbH z Bad Laasphe (Niemcy) przy współpracy z wieloletnim partnerem handlowym i technicznym firmą BITECH PRODUCENT URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (Polska) zrealizowały projekt modernizacji linii formowania pod nazwą „Zwiększenie wydajności przez wymianę maszyny formierskiej w automatycznej linii formierskiej wraz z maszynami towarzyszącymi" w Zakładzie ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach.
EN
In 2015, the HEINRICH WAGNER SINTO MASCHlNENFABRIK GmbH company from Bad Laasphe (Germany) in collaboration with a long-time trading partner - BITECH PRODUCENT URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH Sp.zo.o. company from Bytom (Poland) executed a molding line modernization project: increasing the output and replacing of molding machine in an automatic molding line along with associated machines" in ODLEWNIE POLSKIE S.A. in Starachowice.
PL
Odlewanie do form z masy formierskiej z bentonitem jest najpowszechniejszą metodą odlewniczą stosowaną w produkcji małych i średnich odlewów. W 2013 roku, ponad 50 procent odlewów wykonanych w formach z wilgotnej masy formierskiej, wyprodukowanych w Europie, było użyte do produkcji pojazdów i zastosowane jako tarcze hamulcowe, bloki silników, wały napędowe, łożyska przegubów i elementy zawieszenia. Jednakże, wzrastające wymagania uregulowań środowiskowych i ogólna świadomość na temat zdrowia i ochrony środowiska wywierają nacisk na odlewnie by poprawiły swój ślad ekologiczny związany z wykonywaniem form ze świeżej masy formierskiej. Wprowadzenie przez firmę Clariant, globalnego lidera chemii specjalistycznej, unikalnej technologii niskiej emisji, umożliwia odlewniom zredukowanie emisji gazów BTEX z masy formierskiej aż o 80% i produkowanie najwyższej jakości odlewów o lepszej powierzchni przy optymalnej wydajności. Aby ocenić jak technologia ta jest w stanie przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju potrzebnego odlewniom i pokrewnym przemysłom, praca ta prezentuje podstawowe techniki zmniejszania emisji z opartej na bentonicie masy formierskiej. Nakreśla zasady nowej technologii, wyjaśnia innowacyjne metody badawcze opracowane przez firmę Clariant do pomiaru i porównywania emisji związków aromatycznych z substancji tworzących węgiel błyszczący, w rzeczywistych warunkach procesu odlewniczego. Ponadto praca ta pokazuje wyniki osiągnięte w praktyce przez Europejskie odlewnie stosujące nową nisko emisyjną technologię LE.
EN
Casting in forms with bentonite-bonded moulding sands is the most commonly used method in the production of small and medium-sized objects. In 2013, more than 50 percent of casts made with green sand moulds in Europe were used in the production of vehicles, particularly as brake pads, engine blocks, cam shafts, bearing joints, and suspension elements. However, rising demands of environmental regulations and increasing public awareness regarding health and environmental protection have resulted in increased pressure on foundries to reduce their environmental footprint, especially regarding the use of fresh moulding sands. The introduction of a unique low emission technology by the company Clariant, a world leader in specialist chemicals, has allowed users to reduce BTEX gas emissions by up to 80% while still producing the highest quality casts, clean casting surfaces, and optimum productivity. In order to assess to what extent this technology is able to enhance the sustainable development which is crucial for foundries and related industries, this paper presents basic techniques for the reduction of emissions based on the use of bentonite-bonded moulding sands. It outlines the principles of the new technology, explains innovative research methods developed by Clariant for the measurement and comparison of emissions of aromatic compounds derived from green sand systems under realistic foundry process conditions. Additionally, the paper shows the results obtained in practice by European foundries using the new LE technology.
PL
Celem artykułu jest prezentacja obecnie dostępnych źródeł finansowania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy instytucjami naukowymi, a zakładami przemysłowymi. Agencje rządowe takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości są dysponentami funduszy publicznych, których zadaniem jest wspieranie polskiej gospodarki przez aplikację myśli naukowotechnicznej bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Do realizacji tego zadania przygotowano wiele instrumentów wsparcia, które wyczerpują w znacznym stopniu potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw. Do takich instrumentów należą omówione w niniejszym artykule: Program Badań Stosowanych, Program INNOTECH, Wsparcie na pilotażowe wdrożenie wynalazku, Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Zarządzanie własnością intelektualną, Paszport do Eksportu.
EN
The aim of the paper is presenting currently available financial sources of the scientific-research cooperation between scientific institutions and industrial plants. The government agencies such as the National Centre of Research and Development and the Polish Agency of Enterprise Development are disposers of public funds, which aim is supporting the Polish economy by applications of scientific and technical ideas directly in industrial plants. Several supporting instruments, which exhaust - to a significant degree - the development needs of enterprises, were prepared for the realization of this task. To such instruments belong the discussed in the hereby paper: the Program of Applied Research, Program INNOTECH, Support for the pilot implementation of inventions, Support for cooperation links of a trans-regional importance, Management of intellectual property, Passport for Export.
PL
Autor, nestor polskiego odlewnictwa, uczestniczący osobiście w jego funkcjonowaniu, odbudowie i rozwoju, z faktu pełnienia wielu odpowiedzialnych funkcji technicznych oraz menedżerskich przedstawia swoje obserwacje i oceny tych działań w okresie 50-lecia. Artykuł zawiera wiele, nieznanych lub zapomnianych zdarzeń i faktów, które sprawiły, że mimo różnego rodzaju trudności, pracujący w owych czasach w polskim odlewnictwie, odbudowywali je, rozwijali i unowocześniali, tworząc z niego liczącą się w Europie gałąź polskiej gospodarki.
EN
The Author, a nestor of the Polish foundry engineering, personally participating in its functioning, rebuilding and development, due to holding several technical and managerial responsible functions, presents his observations and assessments of such operations during the last 50 years. The paper contains several unknown or forgotten events and facts, which caused that regardless of various difficulties, persons working these times in the Polish foundry engineering, were able to rebuild it, develop and modernise just creating a major branch of the Polish economy, well known in Europe.
PL
Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych - zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (streszczenie) W pracy wyprowadzam równania do obliczania wpływu rozchodu koksu oraz 14 innych parametrów na: stopień przegrzania ciekłego metalu w strefie spalania; optymalną ilość powietrza dmuchu; optymalną wydajność i temperaturę gazów odlotowych. Analizuję wpływ wartości modułów kawałków wsadu metalowego, wysokości strefy podgrzania, temperatury ładowanego wsadu, wielkości strat ciepła do ściany pieca na wartości optymalnych parametrów procesu. Praca teoretycznie uzasadnienia hipotezy optymalnego biegu żeliwiaków koksowych, sformułowane przez J. Buzka oraz zespół W. Patterson, H. Siepmann i H. Pacyna, natomiast korygujehipotezę A. Achembacha dowodząc, że układ stref, postulowany przez hipotezę, nie określa optymalnego biegu żeliwiaka, ponieważ dla każdego układu stref obliczyć można optymalną ilość dmuchu.
EN
The formulas - for calculating the influence of coke expenditure and 14 other parameters on a liquid metal overheating degree in the combustion zone, on optimum blast air, optimal yield as well as on waste gases temperature - are derived in the presented paper. The influence of the modulus value of metallic charge lumps, the height of a melting zone, a temperature of loaded charge, heat losses towards furnace walls - on optimum values of the process parameters is analysed. The hypothesis of the optimum coke cupolas running formulated by J. Buzek and the team of W. Patterson, H. Siepmann and H. Pacyna is theoretically substantiated, while the hypothesis of A. Achembach is corrected by proving that the zone system postulated by his hypothesis, does not determine the optimum running of a coke cupola since for each system the optimum volume of blast air can be calculated.
PL
Nawet w okresie koniunktury na rynku w zdobywaniu klientów zaznacza się rywalizacja pomiędzy małymi i średniej wielkości europejskimi odlewniami żeliwa. Wywierane są naciski na pracowników działów obsługi klientów w sprawach ceny, niezawodności dostawy, terminów, wielkości dostaw. Wyłania się na tym tle model handlowy dla tych odlewni, zwiększający zdolność obsługi klientów z wielu sektorów produkcji. W prezentowanym modelu, odlewnia działa jako w pełni zorientowany dostawca informacji z sieci handlowej, informujący klientów o korzystnych lokalnych zasobach i usługach, w tym także o możliwościach obniżki kosztów w wyniku zlecania usług poza samą odlewnią (outsourcing resources) wpisano uwarunkowania takiego modelu, warunki wstępne dla jego zastosowania oraz dyskusję prowadzoną dla uzyskania w pełni założonych sukcesów.
EN
Even at times of economical prosperity the rivalry between small and medium iron foundries on the european markets is evident. There are put pressures on the employees working in the client's service departments concerning problems of prices, reliability as well as dates and sizes of deliveries. In this background a commercial model for these foundries is emerging, which can increase the servicing ability directed on clients of several production branches. The foundry acts, in the model being presented, as fully oriented supplier of informations taken from the trade net, informing clients about favorable local resources and services, possibilities of cost reductions in result of ordering services out of foundries (outsourcing resources). In the article the circumstances for such a model have been presented, as well as the introductory conditions for its using together with the discussion carried out with the aim to get the anticipated results.
PL
W artykule, opartym o analizę translacyjną z czasopisma Modern Casting zawarto opis dwóch zagadnień, dotyczących branży odlewniczej. W pierwszej części szczegółowo omówiono Ustawę o Odnowie Gospodarki i Reinwestycjach (American Recovery and Reinvestment Act), uchwaloną przez Kongres i podpisaną przez prezydenta USA, która z założenia ma m.in. zapobiec rozwojowi niekorzystnego scenariusza spadku produkcji odlewniczej na rynku amerykańskim. W drugiej części artykułu zawarto uaktualnione prognozy produkcji odlewów na świecie, uwzględniające już odczuwalne skutki światowej recesji gospodarczej. Rozważania prognostyczne zawierają stabelaryzowane dane oraz wykresy zmian wielkości produkcji w wybranych krajach świata dla różnych tworzyw odlewniczych.
EN
The paper, based on translation from the journal Modern Casting, provides information on two problems concerning the foundry engineering sector. Detailed information on the American Recovery and Reinvestment Act are given in the first part. This Act voted by the Congress and signed by the US President, is hoped to prevent the development of an unfavourable scenario of decreasing the casting production at the American market. The second part of the paper provides the actualised prognosis of casting production in the world with taking into account the already being felt effects of the world economic recess. Prognosis considerations contain the tabularised data and graphs of changes in the production capacity in selected countries for various casting types.
PL
Bardzo ciekawy artykuł, przedstawiający odlewnictwo opisywane w wybranej z dużym znawstwem bogatej literaturze oraz opisach historycznych. Przedstawione fakty, dowodzą, że odlewnictwo bezdyskusyjnie należy do jednej z najstarszych technicznych dziedzin działalności człowieka, która na przestrzeni wieków odgrywała niezwykle istotną rolę w rozwoju cywilizacyjnym świata oraz od niepamiętnych czasów określana jest również mianem sztuki.
EN
In the article the ancient foundry practice based on the rich literature from those times as well as from historical descriptions has been presented. The discussed facts unarguably provent that the foundry practice belongs to one of the oldest technical human activities, playing very essential role during centuries in the civilizational development of the world, being from time immemorial regarded as a branch of art.
PL
W pracy przedstawiono możliwości modyfikacji mikrostruktury staliwa G200CrNiMo4-3-3 na drodze normalizowania niezupełnego. Określono wpływ zmian w morfologii węglików na mechanizm zużycia tribologicznego z uwzględnieniem współczynnika tarcia. Badania te mają posłużyć w projektowaniu optymalnej mikrostruktury staliwa stopowego stosowanego na narzędzia do plastycznej przeróbki metali, zwłaszcza walców hutniczych.
EN
In this work the posibilities of the microstructure control of G200CrNiMo3-3-3 cast steel by using the incomplet normalization have been presented.. The influence of the changes of morphology of carbides on the tribologic wear by taking into account the friction coefficient has been determined. The research results shall help by designing the optimal microstructure of the alloyed cast steel determined for tools being used for the treatment of metals and especially the metallurgical rolls.
PL
Najistotniejszą cechą charakteryzującą współczesne odlewnictwo, obok poprawy relacji ze środowiskiem naturalnym jest wirtualizacja technologii odlewniczej i procesu przygotowania produkcji. Szybka reakcja na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku od zapytania ofertowego, przez przygotowanie produkcji, na realizacji zamówienia kończąc, pozwala na minimalizację kosztów wytwarzania oraz znalezienie optymalnych rozwiązań technologicznych. Możliwość podejmowania nowych, coraz bardziej zaawansowanych zadań umożliwia przeobrażenie zakładów odlewniczych z dostawców prostych półwyrobów w przedsiębiorstwa skutecznie konkurujące na europejskim rynku wysokojakościowych, przetworzonych produktów. Stan taki nie byłby możliwy bez pełnego wdrożenia narzędzi komputerowych wspomagających prace inżynierskie i zarządzanie produkcją.
EN
The most essential feature characterizing the contemporary foundry practice is, besides improving relations with the natural environment, the virtualization of the foundry technology and of the preparation the production process. The rapid reaction on the needs of the dynamically changing market, from the offer inquiry, through the preparation of the production, till the realization of the order, allows the production costs to be reduced and optimal technological solutions to be found. The possibility of taking new, more and more advanced problems allows the transformation of the foundries from suppliers of the simple half-products into enterprices efficiently competing on the european markets of the high quality, high transformed products. Such state would not be possible without full implementation of the computer tools, supporting the engineering operations as well as the managing ones.
PL
W formie reminiscencji z podróży Autor przedstawia wybrane aspekty działalności dwóch zaoceanicznych stowarzyszeń: Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewników (AFS) oraz Stowarzyszenia Materiałoznawczego ASM International, The Materials Information Society. W początkowej części artykułu dzieli się z Czytelnikiem dywagacjami, dotyczącymi prognozowania produkcji i sprzedaży odlewów w świecie i samych Stanach Zjednoczonych a obliczu zapowiedzianej korekty w wykonaniu firmy Strarecast Inc., od wielu lat corocznie wykonującej prace statystyczno-prognostyczne z zakresu rozwoju branży odlewniczej.
EN
The Author presents - in a form of journey reminiscences - some aspects of activities of two associations: American Foundrymen Society (AFS) and the Materials Information Society (MIS). In the first part of the paper he shares with the Readers the opinions concerning prognosis of production and sale of castings in the whole world as well as in the United States alone. It is done in view of the already announced corrections of the Strarecast Inc. Company, which - from many years - provides annually statistical and prognostic calculations relevant for the development of the foundry sector.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w 55 odlewniach krajowych dotyczącej: wielkości produkcji z podziałem na rodzaj stopów, zużycia świeżego piasku kwarcowego oraz sumarycznej ilości i rodzaju wytworzonych odpadów. Ankietą objęte zostało 37 odlewni stopów żelaza i 18 odlewni stopów metali nieżelaznych. W tych odlewniach wyprodukowano w roku 2006 408 734,2 t odlewów, z których 80,9% stanowiły odlewy ze stopów żelaza, a 19,1 % odlewy ze stopów metali nieżelaznych. Produkcja odlewni, które poddano analizie wynosiła 48% całkowitej produkcji w danym roku. Ilość odpadów mas formierskich powstających w odlewniach stopów żelaza stanowiła 97% sumarycznej ilości odpadów z krajowej produkcji odlewniczej. Z całkowitej ilości mas, w których wykonano formy i rdzenie, wynoszącej 881 635 t na składowiska wysypisk zostało skierowane około 225 332,8 t, procesom regeneracji (głównie mechanicznej) poddano 146 351 t (około 16,6%), a odzyskowi wewnętrznemu (masa odświeżona) około 129 600 t (14,7%) masy zużytej.
EN
The paper presents the results of the analysis of a questionnaire including 55 Polish foundries concerning the volume and kind of casting production, silica sand consumption, kind and total amount of generated wastes. 37 steel and iron foundries and 18 foundries of non ferrous foundries answered the questionnaire. Percentage contribution in volume of Polish overall casting production of questioned foundries in year 2006 was 408 734.2 tonnes of castings, from which the 80.9% were manufactured by steel and iron foundries and 19.1% by the foundries of non ferrous metals. The production rate of castings foundries reached 48% of Polish casting production in analyzed year. The volume of used moulding and core sands generated in ferrous foundries was 97% of total volume of waste generated in all Polish foundries. From overall volume equal 881 635 tonnes of used sand about 225 332.8 tones was directed on deposits, the rate of reclaimed sands reached 146 351 tones (ca. 16.6%), while about 129 600 (14.7%) tonnes of used sand was recovered as a component of new sand mixtures.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe, zrealizowane w ramach Projektu Celowego w Odlewni MJM w Ostrołęce, produkującej odlewy ze stopów aluminium. Celem realizowanego projektu było opracowanie nowoczesnego, ekonomicznego oraz ekologicznego procesu produkcyjnego wykonywania określonego typu odlewów użytkowych, mających zastosowanie w przemyśle energetycznym. Ze względu na obszerny zakres wykonanych prac, artykuł podzielono na dwie części. W poprzednim numerze "Przeglądu Odlewnictwa" przedstawiono problemy odlewni, związane z jakością produkowanych odlewów, zaproponowane nowoczesne rozwiązania istniejących problemów oraz sposób ich realizacji, w zakresie zastosowanych nowych mas formierskich i rdzeniowych, z nośnikiem węgla błyszczącego o nazwie Kormix. W obecnym artykule przedstawiono pozostałe badania i prace wykonane w odlewni, dotyczące zagadnień metalurgicznych, rafinacji i modyfikacji stopu odlewniczego, umożliwiające otrzymywanie odlewów o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Opisano następnie wprowadzone korekty w technologii wykonywania odlewów, wyniki symulacji komputerowej procesów zalewania, stygnięcia i krzepnięcia odlewów z zastosowaniem programu MAGMASoftŽ-, korekty wprowadzone w wyniku przeprowadzenia badań tych procesów, a także wyniki badań nieniszczących odlewów dla których realizowano prace.
EN
In the article the R&D as well as the implementation works realized in the scope of an Aim Project in the MJM Foundry in Ostrołęka, producer of castings made of aluminium alloys, have been presented. The aim of the project being realized was the development of a modern, economical and ecological technology of production the determined type of aplicable castings for the practical use in the energy industry. Regarding the large scope of the works being carried out the article was divided in two parts. In the previous issue of the journal "Przeglqd Odlewnictwa" the foundry problems related to the quality of the castings being produced were presented as well as the proposals of new solutions of the existing problems with the indication of ways of their realization; It concerned first of all the new sands for moulds and cores, with the use of the carrier of bright coal by the name of Kormix. In this article the remaining research works carried out in the foundry were presented; they concern metallurgical problems, the raffination and inoculation of the liquid metal allowing production of the high quality castings. Subsequently the resulting corrections introduced in the technology of casting production were described together with the results of computer simulation of pouring, cooling and solidification processes using the program MAGMASoftŽ, followed by the necessary corrections introduced into this part of the foundry process. Finally the nondestructive investigations of castings being objects of research works have been demonstrated.
PL
Autor artykułu omawia pewien obszar zagadnień, związany z zastosowaniem pokryć w technologii produkcji odlewów. Przy stosowaniu pokryć kluczem do optymalizacji procesu i uzyskania dobrej, wolnej od wad powierzchni odlewów jest stała kontrola jego parametrów. Ze względu na koszty zastosowania pokryć i wymagania związane ze środowiskiem pracy, w praktyce odlewniczej występuje tendencja zastępowania pokryć alkoholowych pokryciami rozcieńczanymi wodą. Stosowanie pokryć wodnych wymaga dodatkowo, oprócz standardowej kontroli sposobu aplikacji i grubości warstwy pokrycia, monitorowania temperatury, kompensowania zmian lepkości pokrycia oraz wyjątkowej dbałości o czystość. Dzięki temu udaje się zahamować wzrost bakterii i zachować własności reologiczne pokrycia. Odlewnie, w których stosuje się pokrycie wodne, powinny szczególnie dbać o czystość. Zaleca się częste mycie i sterylizację wanien zanurzeniowych, rur doprowadzających i narzędzi. Ponadto warto przeprowadzać przeglądy wanien i rur z uwzględnieniem możliwości gromadzenia się w określonych miejscach zużytego pokrycia oraz kontrolować jego próbki produktu, co pozwoli na wczesne wykrycie potencjalnego źródła problemu.
EN
The author of the article discusses a field of problems related to the applying of coatings in the casting production. The key to the optimization the process and getting defectless surface of castings is continuous inspection of the process parameters. Because of the costs and requirements concerning the environment the tendency in the foundry praxis is to replace the alcohol coatings by water solution ones. Using water solution coatings requires additionally, besides the standard inspection of the application method and thickness of the coating layer, monitoring of the temperature, compensation of the viscosity changes and exceptionally attention to the cleanness. Thanks to this it is possible to stopping the growth of bacteria and maintain the rheological properties of the coating. The foundries applying the water coatings shall especially take care of cleanness. It is recommended to often wash and sterilize the plunging tanks, connecting tubes and devices. Moreover, it is worth the trouble to carry out the reviews of tanks and tubes as regards possibilities of gathering in some places here the used coating and to inspect the samples of the product; this allows to early detect potential sources of problems.
PL
W związku z silną konkurencją w świecie odlewnie muszą optymalizować swoją produkcję, aby uzyskiwać coraz większą wydajność i zmniejszyć ilość braków. Równocześnie coraz to nowe, ostrzejsze przepisy nakładają na odlewnie obowiązek zmniejszania emisji do środowiska, szczególnie zanieczyszczeń organicznych, poprawy warunków pracy i wytwarzania mniej odpadów. Aby spełnić te wymagania konieczna jest optymalizacja mas wiązanych bentonitem. Stosowanie wysokiej jakości bentonitów i dodatków zawierających węgiel powoduje wzrost właściwości mas, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców. Powoduje to zmniejszenie emisji i ograniczenie ilości powstających odpadów.
EN
In connection to the strong world competition have the foundries to modernize their production with the aim to increase the efficiency and reduce the amount of defective castings. The new, sharper and sharper regulations oblige at the same time the foundries to reduce emissions of impurities, especially of organic art, into the environment, to improve the work conditions and generate less wastes. To fulfill these requirements optimization of the bentonite sands is necessary. Using bentonites of high quality and additives containing carbon, improves the properties of moulding sands, which leads in consequence to the reduction of raw materials consumption. This causes the reduction of emission and of the amount of generated wastes.
PL
Transfer technologii to proces, który może być różnie definiowany. Pod pojęciem tym najczęściej rozumie się przenoszenie wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej. Tradycyjnie transfer technologii był rozumiany jako obrót patentami, wzorami użytkowymi, licencjami i know-how.
EN
Technology transfer is a process which can be differently defined . Under this notion one understands mostly often the transmission of the technical knowledge into the industrial practice. Traditionally, the technology transfer was understood as sales of patents, utility patterns, licences and know-how.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.