Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 452

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotowoltaika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych.
EN
The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined.
PL
Publikacja dotyczy monitoringu instalacji fotowoltaicznych. Za sprawą dużego postępu technologicznego w tej dziedzinie, szerokiej dostępności produktów na rynku, a także spadku ich cen w porównaniu do lat ubiegłych, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na popularność istotny wpływ mają również dostępne formy dofinansowań wypłacanych m. in. przez NFOŚiGW.
EN
The paper deals with monitoring of photovoltaic installations. Due to high technological progress in this field, wide availability of products on the market, as well as a decrease in their prices compared to previous years, photovoltaics is more and more popular in Poland. Popularity is also significantly affected by the available forms of co-financing paid out, among others by the NFOŚiGW.
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
PL
Z łatwością można znaleźć w Internecie dziesiątki zaskakujących przykładów tego, jakoby farmy fotowoltaiczne miały znacząco negatywnie wpływać na świat zwierząt: bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków). Próżno poszukiwać jednak odwołań do prac naukowych czy choćby solidnych opracowań o charakterze eksperckim.
PL
W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki – piątego w UE – polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową i zainicjowali prace nad opracowaniem Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 r. oraz planu inwestycyjnego do 2025 r.
PL
Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.
PL
Rynek związany z technologiami fotowoltaicznymi rozwija się w zawrotnym tempie. Ma to miejsce nie tylko w Chinach, będących czołowym wytwórcą wszelkich podzespołów, czy też w Niemczech, będących najprężniej działającym w tej materii krajem w Europie. Polska także nie tylko postanowiła nie zostawać w tyle, ale wręcz rzuca wyzwania pozostałym konkurentom.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z opłacalnością inwestycji fotowoltaicznej przedsiębiorstw. Przedstawia uwarunkowania prawne dotyczące instalacji o mocy do 50kW w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz wpływ tych zmian na aspekty opłacalności takiej inwestycji. Podano czynniki, które znacząco wpływają na ocenę rentowności inwestycji. W artykule autorzy przedstawili symulację opłacalności nowej inwestycji. Analiza opłacalności została przeprowadzona z wykorzystaniem metody DCF (discounted cash flow), która pozwala na rynkowe wyliczenie wartości inwestycji przy założonych kryteriach brzegowych w tym stopie dyskontowej. Przedstawiono również z wykorzystaniem metody IRR (internal rate of return) porównanie efektywności ekonomicznej inwestycji w stosunku do alternatywnego zagospodarowania kapitału w obligacje skarbowe.
EN
The article presents issues related to the profitability of solar photovoltaic investment. It presents legal conditions for installations with a capacity of up to 50kW in the light of the amendment to the Act on renewable energy and the impact of these changes on the profitability aspects of such an investment. Factors that significantly affect the assessment of investment profitability are given. The article presents a simulation of the profitability of a new investment. The profitability analysis was conducted using the DCF (discounted cash flow) method, which allows calculating the value of investments on the market with the assumed boundary criteria, including the discount rate. A comparison of the economic efficiency of investments compared to alternative management of capital in treasury bonds was also presented using the IRR (internal rate of return) method.
EN
The case studied in this paper relates to the control of a system photovoltaic. As the output characteristic of a photovoltaic (PV) module is nonlinear and changes with solar irradiance and the load, its maximum power point (MPP) is not constant. Therefore, a (MPPT) technique is needed to draw peak power from the PV module to maximize the produced energy and voltage delivered by the PV system constant under varying conditions. In our study, we used two MPPT algorithms, the algorithm “Perturb and Observe” (P & O), then the algorithm “Increment of Conductance” (IncCond). For this, a control system is presented. The methods used for the simulation of this system are based on the use of a sliding mode control. Simulation results are presented to verify the simplicity, the stability and the robustness of this control technique against changes in weather conditions.
PL
Przypadek opisany w tym artykule dotyczy kontroli fotowoltaiki systemowej. Ponieważ charakterystyka wyjściowa modułu fotowoltaicznego (PV) jest nieliniowa i zmienia się wraz z natężeniem promieniowania słonecznego i obciążeniem, jego maksymalna wartość mocy (MPP) nie jest stała. Dlatego technika (MPPT) jest potrzebna do pobrania mocy szczytowej z modułu fotowoltaicznego w celu zmaksymalizowania wytworzonej energii i napięcia dostarczanego przez stałą systemu PV w różnych warunkach. W naszym badaniu wykorzystaliśmy dwa algorytmy MPPT, algorytm "Perturb and Observe" (P & O), a następnie algorytm "Increment of Conductance" (IncCond). W tym celu przedstawiono system kontroli. Metody użyte do symulacji tego systemu opierają się na zastosowaniu sterowania w trybie ślizgowym. Przedstawiono wyniki symulacji, aby zweryfikować prostotę, stabilność i odporność tej techniki sterowania przed zmianami warunków pogodowych.
EN
There are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy sources installations, among others: feed in tariff, grants. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019. This program, with a budget of PLN 1 billion, is intended for households in which installations with a capacity range of 2–10 kWp have been installed. During its first edition 27,187 application were submitted. Over 98% of installations cost less than PLN 6,000/kWp. The total installed capacity is 151.3 MWp, which gives the average amount of co-funding per unit of power at the level of PLN 884.7/kWp. The average power of the installation on the national scale is 5.57 kWp, the indicator per 1000 inhabitants is 3.94 kWp, and per unit of area is 0.484 kWp/km2. These installations will produce around 143.5 GWh of electricity annually, contributing to the reduction of CO2 emissions by approximately 109,800 Mg per year. Most applications came from the Silesian Province (3855), which translated into the largest installed capacity of 21.82 MWp, as well as 4.81 kWp/1000 inhabitants and 1.77 kWp/km2 (over 3 times higher than the average in Poland).The installed capacity in the individual province was closely correlated with the population of the province (correlation coefficient – 0.95), while the installed capacity indicator per 1,000 inhabitants with insolation (0.80). The highest power ratio per 1000 inhabitants was achieved in the Podkarpackie Province and amounted to 5.05, and the lowest in the West Pomeranian Province (2.41).
PL
Istnieje wiele finansowych sposobów na intensyfikowanie budowy nowych instalacji OZE, m.in.: taryfa gwarantowana, dotacje. Przykładem grantowego wsparcia fotowoltaiki w Polsce jest powstały w 2019 roku program „Mój Prąd”. Program ten, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których zostały zainstalowane instalacje z przedziału mocy 2–10 kWp. Podczas jego pierwszej edycji zgłoszonych było 27 187 instalacji. Ponad 98% instalacji kosztowało mniej niż 6000 zł/kWp (z czteropunktową punktacją). Całkowita moc zainstalowana to 151,3 MWp, co daje średnią wielkość dofinansowania w przeliczeniu na moc na poziomie 884,7 zł/kWp. Średnia moc instalacji w skali kraju to 5,57 kWp, wskaźnik na 1000 mieszkańców to 3,94 kWp, a na jednostkę powierzchni 0,484 kWp/km2. Instalacje te pozwolą na wyprodukowanie ok. 143,5 GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o ok. 109 800 Mg rocznie. Najwięcej wniosków pochodziło z woj. śląskiego (3855), co przełożyło się na największą moc zainstalowaną 21,82 MWp oraz wskaźnik 4,81 kWp/1000 mieszkańców i 1,77 kWp/km2 (ponad 3-krotnie wyższy niż średnia w Polsce). Zainstalowana moc w poszczególnych województwach była ściśle skorelowana z liczbą ludności województwa (współczynnik korelacji – 0,95), a wskaźnik mocy zainstalowanej na 1000 mieszkańców – z nasłonecznieniem (0,80). Najwyższy wskaźnik mocy/1000 mieszkańców (PPI) został osiągnięty w woj. podkarpackim i wyniósł 5,05, a najniższy w woj. zachodniopomorskim (2,41).
16
Content available remote Fotowoltaika w teorii i praktyce
PL
ZWiK z Szczecinie rozpoczyna produkcję energii elektrycznej z wody. Po uruchomieniu trzech farm fotowoltaicznych spółka zyskała kolejne źródło wytwarzania czystej i ekologicznej wody.
18
EN
Solar energy is the most widespread renewable energy source due to the modular structures of PV modules and low maintenance requirement. In this study, a sun tracking system is proposed with a view to achieving a generated energy output than with a fixed PV system. There are two different control structures and algorithms are proposed to control the sun tracking system to increase efficiency. The tracking system uses algorithms to determine the exact position of the sun at any time during the day and to turn the PV modules to a position perpendicular to the sun. In the first control circuit, the position of the sun is precisely found with two identical LDRs and an angle sensor. In the second control circuit, the position of the sun is tracked by using a real time clock and an angle sensor to limit the platform. Greater energy generation is achieved by turning existing solar panels to face the sun. Furthermore, a data acquisition device stores and monitors daily irradiation data on a computer and the data entered in the database are used to produce graphic interfaces.
PL
W artykule scharakteryzowano sytuację w elektroenergetyce polskiej po pierwszych pandemicznych miesiącach roku. Z dostępnych danych GUS-u za pięć miesięcy 2020 r. obraz kilku podstawowych wskaźników dla przemysłu liczonego łącznie każe szacować wyniki całego roku gorzej niż sądzono wcześniej. W strukturze produkcji energii elektrycznej według paliw podstawowych dominują nadal źródła węglowe. Łącznie to prawie trzy czwarte. Choć niezmiennie ich udział maleje, to jednak na wiele lat te źródła pozostaną podstawą krajowego systemu. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika zwiększyła swój udział dwukrotnie. Zmieniła się relacja eksportu i importu energii elektrycznej. Rośnie import, maleje eksport. Dynamika tego procesu jest znaczna. Z wielu przyczyn, także tej ingerującej w reguły rynkowe w trakcie roku, wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce są zmienne w zależności od stanu „rozchwiań” legislacyjnych, przede wszystkim krajowych, i coraz dotkliwiej z kosztów polityki klimatycznej UE. Stwierdzono, że konsumpcja energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w Polsce na koniec 2020 roku może się zmniejszyć w relacji do poprzedniego nawet o około 7,5 TWh.
EN
Characterized is here the situation in the Polish power industry after the first pandemic months of the year. The GUS data available for five months of 2020 create a picture, formed on several basic factors for the industry calculated as the whole, that makes us estimate the results for the whole year worse than it was thought before. In the electrical energy generation structure it is coal sources that dominate together as basic fuels and almost three fourth of generation is based on them. And though this share continually decreases, these sources will still stay for many years the basis of the domestic power system. Production of electrical energy from renewable sources has increased, whereby the photovoltaics has doubled. Relations of export and import of electric enegy have changed – import is growing, export declining, and the dynamics of this process is substantial. For many reasons, also because of interventions into the market rules in the course of the year, the financial results of the Polish power industry are variable according to the state of legal "off-balances", first of all the domestic ones, and also more and more severely due to the costs of the EU climate policy. Concluded is, that the electrical energy consumption by end-users in Poland can – with the end of 2020 – be reduced in relation to the previous year even by almost 7,5 TWh.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.