Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fosfatazy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the years 2014-2016 four commercial winter wheat cultivars, released during 2008-2011, were grown in a field experiment at RZD Osiny according to organic and conventional farming systems. Each year in the first or second decade of May samples of rhizosphere soil were analyzed for numbers of colony forming units (CFU) of phosphate solubilizing microorganisms (PSM) and for acid and alkaline phosphatase activities. The synthesis of three-year results has shown that PSM numbers and activity of acid phosphatase in the rhizosphere soil of the tested cultivars were not significantly influenced by the farming systems used, nor by the cultivars. On the other hand, in all years the activity of alkaline phosphatase was significantly higher in the rhizosphere soil of all winter wheat cultivars grown according to the organic farming system than in soil under these cultivars grown in the conventional system.
PL
Cztery komercyjne odmiany pszenicy ozimej, wpisane do rejestru w latach 2008-2011, uprawiano w sezonach wegetacyjnych 2014-2016 według zasad rolnictwa ekologicznego (organicznego) i konwencjonalnego na poletkach doświadczalnych w RZD Osiny. Każdego roku w maju pobierano spod badanych odmian próbki gleby ryzosferowej i oznaczano w nich liczebność (CFU – colony forming units) mikroorganizmów rozpuszczających fosforany (PSM) oraz aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej. Synteza trzyletnich wyników wykazała, że liczebność PSM, jak i aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie ryzosferowej badanych odmian nie były istotnie uzależnione zarówno od systemu uprawy, jak i od odmiany pszenicy ozimej. Jednak we wszystkich latach objętych badaniami aktywność fosfatazy alkalicznej była istotnie większa w glebie ryzosferowej wszystkich odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie ekologicznym (organicznym) niż tych samych odmian uprawianych w systemie konwencjonalnym.
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego zasolenia oraz zwiększonych ilości metali ciężkich na aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz dehydrogenaz w podłożach ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.). Doświadczenia wazonowe prowadzono w hali wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Materiał stanowiło podłoże w postaci substratu torfowego jednorazowo wzbogaconego Azofoską w dawce 5 g·dm-3. Przeprowadzono dwa doświadczenia, w których czynnikami doświadczalnymi było zasolenie i obecność metali ciężkich w podłożu. Zanieczyszczenie podłoży ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) metalami ciężkimi, jak również ich zasolenie spowodowało istotne zmiany aktywności fosfataz oraz dehydrogenaz. Niewielkie stężenie miedzi, ołowiu i cynku aktywowało fosfatazę kwaśną, podczas gdy aktywność fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenaz uległa podwyższeniu jedynie po wprowadzeniu do podłoża cynku. Większe stężenie metali ciężkich działało inhibitująco na aktywność fosfatazową i dehydrogenazową podłoża. Zasolenie podłoża przede wszystkim hamowało aktywność fosfataz i dehydrogenaz, a stwierdzony efekt był większy po aplikacji NaCl niż CaCl2.
EN
The aim of the study was to assess the effect of variable salinity and amounts of heavy metals on the activity of acid and alkaline phosphatase and dehydrogenases in horticultural growing media used in pot cultivation of lavender. Pot experiments were carried out in a greenhouse of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.. Peat horticultural growing medium enriched with 5 g·dm-3 of Azofoska at the time of transplanting plants was used as substrate. In parallel, two experiments were conducted where experimental salinity and the presence of heavy metals were the factors. Contamination of growing medium with heavy metals and its salinity significantly changed the activity of phosphatases and dehydrogenases. Small concentrations of copper, lead and zinc activated acid phosphatase, while the alkaline phosphatase and dehydrogenase activities increased only after the introduction of zinc. Higher concentrations of heavy metals decreased the phosphatase and dehydrogenase activities. Salinity of substrates inhibited phosphatase and dehydrogenase activity and the observed effect was greater after application of NaCl than CaCl2.
3
Content available Enzymy w chemii analitycznej
EN
There are three main fields of modern analytical chemistry where enzymes are presented: (1) biorecognition, biosensing and biodetection schemes, especially important in case of biosensors, (2) enzymes as analytes, and (3) enzymes as markers in immune- and genoanalysis. These analytical fields could be illustrated by the research of bioanalytics group supervised by professor Stanisław Głąb.
PL
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania związków fluoru oraz selenu (na dwóch stopniach utlenienia: IV i VI), wprowadzonych osobno oraz w mieszaninie na aktywność fosfatazową gleby lekkiej. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na piasku gliniastym o zawartości węgla organicznego 8,7 g/kg, do którego wprowadzono w różnych kombinacjach fluor (10 mmol/kg) oraz selen (0,05 mmol/kg). W odstępach tygodniowych przez okres 28 dni oznaczano spektrofotometrycznie aktywność fosfatazy alkalicznej i fosfatazy kwaśnej. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono wskaźniki oporności enzymów (RS). Wykazano że wprowadzenie do gleby fluoru i selenu spowodowało istotne statystycznie obniżenie aktywności oznaczanych enzymów. Aktywność fosfatazy alkalicznej charakteryzowała się większą wrażliwością na obecność fluoru i selenu w glebie niż fosfataza kwaśna. Dla fosfatazy alkalicznej największe obniżenie RS wystąpiło po aplikacji fluoru wraz z selenem na stopniu utlenienia IV, a dla fosfatazy kwaśnej – fluoru wraz z selenem na stopniu utlenienia VI.
EN
The aim of the study was to determine the impact of fluoride and selenium (in two oxidation states IV and VI), introduced separately and in a mixture on soil phosphatase activity soil. The experiment was carried out in laboratory conditions on loamy sand samples with organic carbon content 8.7 g/kg. Various combinations of fluoride (10 mmol kg) and selenium (0.05 mmol/kg) were added into soil samples. Over a period of 28 days, at weekly intervals. Alkaline phosphatase and acid phosphatase activities were determined by spectrophotometry. Based on the obtained results, the resistance index (RS) for enzymes was calculated. It was found that the addition of fluoride and selenium into the soil resulted in a statistically significant decrease of assayedenzyme activities. Alkaline phosphatase activity was more sensitive to the presence of fluoride and selenium in the soil than acid phosphatase. The values of RS were lowest for alkaline phosphatase in soil treated with fluoride and selenium in the oxidation state IV, and for acid phosphatase in soil treated with fluoride and selenium in the oxidation state VI.
PL
W pracy przedstawiono zmienność aktywności wybranych enzymów oksydoredukcyjnych (dehydrogenaa i katalazy) oraz hydrolitycznych (fosfatazy alkalicznej i kwaśnej) na tle wybranych właściwości czarnych ziem okresowo zasolonych będących w strefie oddziaływania tężni zlokalizowanej na terenie Parku Zdrojowego w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). W próbkach glebowych oznaczono Corg , pH potencjometrycznie w IM KC1, kationy wymienne Ca, Mg, Na, K; przewodnictwo elektrolityczne; zawartość chlorków, fosfor aktywny, aktywność dehydrogenaz, katalazy, fosfatazy alkalicznej i kwaśnej. Otrzymana istotna wartość korelacji pomiędzy aktywnością fosfomonoesterazy alkalicznej a pHKC1 potwierdziła wcześniejsze wyniki badań, iż enzymatyczny wskaźnik poziomu pH (AlP/AcP) może być wykorzystywany jako alternatywna metoda określania odczynu gleby. Przeprowadzone analizy dowiodły, że fosfomonoesterazy są enzymami wrażliwymi na zmiany pH gleby. Wyniki obrazują również brak wpływu kationów alkalicznych odpowiadających za zasolenie na zmiany aktywności badanych enzymów. Ponadto pomiary podstawowych parametrów glebowych wykazały bardzo wysoką zmienność tychże parametrów. Można to wyjaśnić bezpośrednim oddziaływaniem tężni oraz odległością miejsc poboru próbek od źródła zasolenia. Czynnikiem, który wpływa na zmienność aktywności dehydrogenaz, fosfatazy alkalicznej i kwaśnej oraz ka talazy w glebie była duża zawartość węgla związków organicznych. Wskazuje to na fakt, że substancja organiczna chroni enzymy przed niekorzystnymi czynnikami przedłużając okres ich aktywności.
EN
The paper presents the varying activity of selected oxldoreductase (dehydrogenases and catalases) and hydrolytic (alkaline and acid phosphatases) enzymes in relation to selected properties of periodically saline Mollic Gleysols occurring within the impact żonę of a graduation tower located in the Spa Park in the town of Inowrocław (the Kujawy-Pomerania Province). The following parameters were determined in soil samples: Corg, pH in 1M KC1 using the potentiometric method, exchangeable cations Ca, Mg, Na, K, electrolytic conductivity, the chloride content, active phosphorus, the activity of dehydrogenases, catalase, alkaline and acid phosphatases. The significant value of correlation between the actMty of alkaline phosphomonoesterase and pHKcl corroborated the previous results of the research saying that the enzyme pH index (AlP/AcP) can be used as an alternative method determining the soil reaction. The performed analyses proved that phosphomonoesterases are enzymes sensitive to changes in the soil pH. The results also show the łąck of effect of alkali cations (responsible forthe salinity) on the activity of the analysed enzymes. In addition, measurements of the main soil parameters have shown their high variability. This can be explained by the direct impact of the graduation tower and the distance between the sampling sites from the source of salinity. The factor that affects the variability in the activity of dehydrogenases, alkaline and acid phosphatases and catalase in the soil is a high content of carbon in organie compounds. It thus appears that organic matter protects the enzymes against adverse factors prolonging their activity.
EN
The aim of the present research was to determine the effect of minerał nitrogen fertilization on the content of total phosphorus and organic compounds and the acidic and alkaline phosphatase activity in corn. Besides, the research involved monitoring of seasonal changes in the analyzed parameters in the dry matter of com. The soil on which the test plant was grown was tertilised with cattle FYM applied once every four years in potato growing: 20, 40 Mg o ha-1 - factor I, and varied minerał ammonium nitrate doses: (NO) - 0, (NI) -45, (N2) - 90, (N3) - 135 kg N o ha-1 - factor II. There was found a significant effect of minerał nitrogen fertilisation in a form of ammonium nitrate on the content of phosphorus in com. The highest significant content of total phosphorus and phosphorus of organic compounds was found in the biomass of com from N2 nitrogen treatments. The highest dose of nitrogen applied in the experiraent (N3) resulted in a significant decrease in the phosphorus fraction in com researched. The activity of alkaline phosphatase in corn ranged from 10.9 to 35.5 mM pNP o kg-1 o h-1, while the activity of acid phosphomonoesterase was higher and ranged from 29.5 to 130 mM pNP o kg-1 o h-1, irrespective of the com harvest date.
PL
Celem przeprowadzonych badań byto określenie wpływu nawożenia azotem na zawartość fosforu ogółem i związków organicznych oraz aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalicznej w kukurydzy. Ponadto w badaniach uwzględniono monitoring sezonowych zmian analizowanych parametrów w suchej masie kukurydzy. Gleba, na której uprawiano roślinę testową, nawożona była obornikiem bydlęcym stosowanym raz na cztery lata w uprawie ziemniaka: 20 i 40 Mg o ha-1 - I czynnik, oraz zróżnicowanymi dawkami saletry amonowej: (NO) - O, (NI) - 45, (N2) - 90, (N3) - 135 kg N o ha-1 - II czynnik. Stwierdzono duży wpływ nawożenia azotem w postaci saletry amonowej na zawartość fosforu w kukurydzy. Największą znaczną zawartość fosforu ogółem i fosforu związków organicznych stwierdzono w biomasie kukurydzy pobranej z obiektów nawożonych azotem mineralnym w dawce N2. Zastosowany w doświadczeniu azot w dawce (N3), spowodował istotne obniżenie badanych frakcji fosforu w kukurydzy. Aktywność fosfatazy alkalicznej w kukurydzy kształtowała się w zakresie 10,9-35,5 mM pNP o kg-1 o h-1, natomiast aktywność kwaśnej fosfumonoesterazy była wyższa i mieściła się w zakresie od 29,5-130 mM pNP o kg-1 niezależnie od terminu zbioru kukurydzy.
EN
During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. Also the activity of soil enzymes, ie of urease and acid and alkaline phosphatases, was determined. The obtained results point to the increase of bacteria and fungi counts accompanying diesel fuel biodegradation, with a decrease in the actinomycetes count. A notably large increase was stated for bacteria resistant to diesel fuel and for those capable of its biodegradation, in particular in the soil modified with compost additive. Also an increase in the count of amylolytic and proteolytic microorganisms was observed in soil microflora, but the largest one in that of lipolytic microorganisms. The activity of urease increased only in the clay soil modified with compost, whereas that of acid and alkaline phosphatases increased in the two examined soils, also more distinctly when compost was added. The application of bioaugmentation treatment induced stimulation of microorganism growth, in particular of those resistant to diesel fuel and those capable of its degradation.
PL
Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Określano także aktywność enzymów glebowych: ureazy oraz kwaśnych i zasadowych fosfataz. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie liczebności bakterii i grzybów podczas biodegradacji oleju napędowego, przy równoczesnym zmniejszeniu liczebności promieniowców. Nastąpiło również znaczne zwiększenie ilości bakterii odpornych na obecność oleju napędowego oraz zdolnych do jego biodegradacji, zwłaszcza w glebie modyfikowanej dodatkiem kompostu. Obserwowano także zwiększenie ilości mikroorganizmów amylolitycznych i proteolitycznych, a w jeszcze większym stopniu lipolitycznych. Aktywność ureazy zwiększała się jedynie w glebie ciężkiej modyfikowanej kompostem, podczas gdy aktywność kwaśnych i zasadowych fosfataz rosła w obydwu badanych glebach, również w większym stopniu po zastosowaniu kompostu. Zabieg bioaugumentacji stymulował wzrost mikroorganizmów, zwłaszcza odpornych na olej napędowy oraz zdolnych do jego biodegradacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.