Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the way of creating calculation model of mold to foaming of cooling furniture for needs of conducting strength analysis by using Finite Element Method. The method of creating model is described in detail taking into account of modeling techniques available in NX system, the division of model into finite elements (discretization) by using threedimensional, two-dimensional, one-dimensional elements was visualized. Finally, the results of numerical simulations in the form of stresses distribution in areas of considerable straining of structure was presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego formy do spieniania mebli chłodniczych dla potrzeb przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych. Szczegółowo opisano metodę kreowania modelu z uwzględnieniem technik modelowania dostępnych w systemie NX, zobrazowano podział modelu na elementy skończone (dyskretyzację) przy wykorzystaniu elementów trójwymiarowych, dwuwymiarowych oraz jednowymiarowych. Przedstawiono wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych w postaci rozkładu naprężeń w obszarach o znacznym wytężeniu.
2
Content available Contemporary symbols in the space of Baku
EN
When performing even a cursory analysis of the visual image of contemporary Baku, the capital of Azerbaijan, one simply cannot ignore its ancient history, the political influence of nearby powers and the almost age-old dependence on Soviet Russia. The regaining of independence in 1991, associated with the policy of then-national leader Heydar Aliyev, stimulated the young country’s ambition to open up to the world and organise an international cultural event. The preparation for the Eurovision Song Contest in 2012 initiated another construction boom in the history of Baku, fuelled with petrodollars, and became an occasion to present a new vision of the capital. In the years 2007–2012, numerous new cultural, artistic and sports buildings were constructed and which are now a hallmark and symbol of contemporary Baku. One such building, which creates a new, futuristic city space and is presented in the article, is the Heydar Aliyev Centre, a centre of art and museum designed by Zaha Hadid. The author notes the creative intent, external appearance and structure of the building, as well as new means of expression in creating place-based ambience. Also noted were the use of contemporary art in the creation of attractive utilitarian spaces. Other presented buildings display the ages-old symbols of the ‘Land of Fire’ in a new way and are embedded into the contemporary panorama of the city
PL
Analizując, nawet pobieżnie, wizualny obraz nowoczesnego Baku, stolicy Azerbejdżanu, nie sposób nie sięgnąć do jego starożytnej historii, politycznych wpływów sąsiednich potęg i prawie wiekowego uzależnienia od Rosji Radzieckiej. Odzyskanie niepodległości w 1991 r. związane z polityką ówczesnego przywódcy narodu Heydara Alijewa wyzwoliło w młodym państwie ambicję otwarcia na świat i budowania nowoczesnej stolicy w różnych wymiarach. Z takimi celami wiązało się dążenie do zorganizowania międzynarodowej imprezy kulturalnej. Przygotowanie Konkursu Eurowizji w 2012 r. uruchomiło kolejny w historii Baku boom budowlany, korzystający z petrodolarów i stało się okazją do prezentacji nowej wizji stolicy. W latach 2007 – 2012, zrealizowano wiele nowych obiektów kultury, sztuki i sportu, które są wizytówką i symbolem współczesnego Baku. Jeden z nich, kreujący nową, futurystyczną przestrzeń miasta przedstawiony w artykule, to niezwykle oryginalny obiekt kultury – centrum sztuki i muzeum Heydara Alijewa projektu Zahy Hadid. Wskazano na zamysł twórczy, wygląd zewnętrzny, konstrukcje obiektu, materiały budowlane i nowe środki wyrazu w kreowaniu nastroju miejsca. Zwrócono uwagę również na wykorzystanie sztuki nowoczesnej w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni użytkowych. Przywołano także inne obiekty prezentujące w nowej odsłonie odwieczne symbole „Ziemi Ognia”, wpisane współcześnie w panoramę miasta.
EN
The article presents the results of permeability measurements of a zirconium alcohol coating applied on moulds and cores. The introduction extensively discusses the reasons for the application of protective coatings, as well as their advantages and disadvantages. Also, the problems related to the application of protective coatings are presented i.e. limited permeability and thus the possibility of the presence of gas-originated defects in the casts. Next, the paper discusses the methods of measuring the permeability of protective coating proposed by Falęcki and Pacyniak. The study also presents an indirect permeability measurement method. For the investigations, zirconium alcohol coatings with the three conventional viscosities 10, 20 and 30s were used. The viscosity was determined by means of the Ford cup with the clearance of 4mm. The coatings were applied onto profiles of Φ 50x50 mm, made of moulding sand consisting of a sand matrix with the mean grain size of dL = 0,11, 17, 24, 31 and 34 mm and phenol-formaldehyde resin. The effect of the matrix grain size on the permeability of the sand with and without a coating was determined.
PL
Celem pracy jest odnajdywanie sensu architektury, pokazywanie roli i znaczenia kompozycji i formy w twórczej drodze ku architekturze w środowisku mieszkaniowym. Wybrano znaczące przykłady dzieł architektonicznych z końca XX wieku, pokazujące twórczą drogę, którą podążają artyści oderwani od historyzmu. Rozważania idą w kierunku odczytywania architektury, nade wszystko intencji twórcy jako przekazów myśli. Poszukiwanie podobieństw w dziełach wybitnych artystów, tworzących wielkie dzieła sztuki.
EN
The aim of the work is to find the sense of architecture, to show the role and importance of composition and form in the creative process towards architecture in a residential environment. Significant examples of architectural works from the late twentieth century were selected, showing the creative path followed by artists detached from historicism. The considerations are directed towards reading architecture, and above all, reading creator’s intentions as thoughtful messages. Searching for similarities in the works of outstanding artists that create great works of art.
5
Content available Irracjonalne życie architektury
PL
Podczas gdy architekci starają się tworzyć nowe formy w swoich projektach, odbiór architektury przez użytkowników pozostaje w dużej mierze zależny od identyfikacji tego, co znane. Esej analizuje sposoby, w jakie znajomość określa formalne upodobania i metafory używane do pośredniczenia i „dostępu” do mniej znanej formy architektonicznej.
EN
While architects seek to create new forms for their designs, the reception of architecture by its users remains largely reliant on identifying the familiar. The essay examines the ways in which familiarity establishes formal preferences and the metaphors used to mediate and ‘access’ the less familiar architectural form.
EN
Research was aimed to recognize role of greenery in creation of comfortable areas within the historic centre of Poznan. Plantings play a vital role for the people who live there or stay in the city centre for some time. Background for the research was supplied by humanities: psychology, sociology, theory of perception and aesthetics. Quality of these spaces was compared.
PL
Celem badań było rozpoznanie i ocena roli zieleni miejskiej w tworzeniu przyjaznych przestrzeni leżących w historycznym centrum Poznania. Nasadzenia są ważne dla ludzi, którzy tam mieszkają lub przebywają w mieście przez jakiś czas. Podstawę do ukierunkowania badań stanowiły nauki humanistyczne: psychologia, socjologia, teoria percepcji i estetyka.
7
Content available Zamieszkiwanie w betonie
PL
Piękne odnosi się do tego co już uformowane, ukształtowane, a nie do budynku architektonicznego. Sama forma nie jest jeszcze budynkiem architektonicznym, ale dopiero tym co estetyczne. Zakładając, że forma jest już stworzona, twórca stoi na progu. Z jednej strony jest to, co uformowane, z drugiej strony budynek architektoniczny. Czynność, która polega na nadaniu formie znaczenia, nazwiemy transmutacją. Wiele transmutacji składa się na zamieszkiwanie. Im wrażliwiej transmutujemy materie z której jest zbudowana forma, tym bardziej zamieszkujemy.
EN
Beauty relates to what has been formed, shaped, and not to an architectural building. The form itself is not yet an architectural building, but only that, which is aesthetic. Assuming that the form has been created, the creator is at a verge, with that, which is formed on one hand, and the architectural building on the other. The act of giving meaning to form will be called transmutation. Many transmutations make up dwelling. The more sensitive we are in transmuting the matter of which the form is built, the more we dwell.
8
Content available remote Funkcjonalność wnętrz budynku AWF Warszawa
PL
Budynek główny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zaprojektowany i zrealizowany przed II wojną światową, jest interesującym przykładem stylu architektonicznego z tego okresu. Obiekt podlegał zmianom funkcjonalnym, co zostało przeanalizowane, jednak zasadniczy układ nie zmienił się i nadal spełnia swoją rolę.
EN
The main building of the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, designed and completed before World War II, is an interesting example of the architectural style from this period. The object was subject to functional changes, which was analyzed, but the basic layout has not changed and continues to fulfill its role.
9
Content available remote Architektoniczny płomień [Muzeum Ognia w Żorach]
PL
Autorzy opracowali oryginalną metodę i sposób prowadzenia badania kinetyki wydzielania się gazów z materiałów stosowanych w technologii form poddawanych intensywnemu nagrzewaniu. Do tych materiałów pracy zalicza się masy formierskie oraz powłoki ochronne stosowane na formy i rdzenia piaskowe lub formy metalowe zalewane grawitacyjnie. Badania prowadzone są dwutorowo: z wykorzystanie zmodyfikowanej metody oznaczania gazotwórczości w piecu rurowym oraz badania gazotwórczości cienkich, przypowierzchniowych warstw form zalewanych ciekłym metalem. Kinetyka wydzielania gazów prezentowana jest w funkcji czasu nagrzewania oraz w funkcji temperatur próbki nagrzewanej masy lub powłoki. Badania obejmują również monitorowanie tych samych zjawisk przy nagrzewania cienkich warstw formy. Stwierdzono, iż zarówno w przypadku mas ze spoiwami jak i w przypadku powłok występują dwa maksima szybkości wydzielania gazów: przy temperaturze około 200 i około/ponad 500 ºC. Powłoki ochronne są znaczącym źródłem gazów po zalaniu formy metalem, co rzadko jest uwzględniane w ogólnym bilansie gazów powstających w formie. Warstwy wierzchnie form i rdzeni pokryte powłokami wydzielają dużo więcej gazów niż warstwy bez tych powłok. Z tego powodu odlewy wytwarzane w formach/rdzeniach z powłokami są w większym stopniu narażone na powstawania wad pochodzenia gazowego.
EN
The authors developed the original method and the way of performing investigations of the kinetics of gases emission from materials applied in the mould technology and subjected to intensive heating. Moulding sands and protective coatings applied for sand moulds and cores or for metal moulds poured gravitationally belong to these materials. Investigations are performed in two ways: with utilising the modified method of determining the gas evolution rate in the tubular furnace and testing the gas evolution rate from thin near surface layers poured with liquid metal. The gas emission kinetics is presented as the heating time function and as the temperature function of the heated sample of the moulding sand or coating. Investigations encompass also monitoring of these effects at heating thin layers of moulds. It was found that in case of moulding sands with binders as well as in case of coatings two maxima of gases emission rates occur: at a temperature of approximately 200 ºC and of approximately/above 500 ºC. Protective coatings are significant sources of gases after the mould is poured with metal, which is seldom taken into account in the general balance of gases formed in the mould. Surface layers of moulds and cores covered with coatings emit much more gases than layers without these coatings. Due to this, castings produced in moulds/cores with coatings are, in a higher degree, exposed to defects of gaseous origin.
PL
Nowa Sól jest stosunkowo młodym miastem. Mimo początków sięgających połowy XV w. prawa miejskie uzyskało dopiero w 1743 r. Jest tu niewiele zabytków wysokiej klasy. Jednym z nich jest modernistyczny budynek dawnego szpitala. Znaczenie tej budowli jest wyjątkowe, nie tylko ze względu na architekturę, ale także ze względu na jej twórcę, którym był niemiecki architekt Ernst Kopp (1890-1962). Obiekt zbudowany w Nowej Soli był jego pierwszym projektem, w którym zaproponował innowacyjne podejście do tego typu budownictwa. Takie kompaktowe i ekonomiczne szpitale wzniesiono, z drobnymi zmianami, także w innych niemieckich miastach, Gütersloh w 1932 r. i w Holzminden w 1933 r. Kolejna realizacja Koppa to wielopiętrowy szpital im. M. Lutra w Berlinie wzniesiony w 1931 r., który w momencie otwarcia został uznany za najbardziej nowoczesny obiekt w stolicy Niemiec. Kopp opracował koncepcję funkcjonalnego, ekonomicznego szpitala krótkich dystansów, która opierała się na zasadzie kwadratowego rzutu poziomego, eliminującego duże odległości, które w placówce musi pokonywać personel. Odnaleziony w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze projekt szpitala w Nowej Soli pozwala na szczegółową analizę rozwiązań funkcjonalnych. W 2002 r. budynek został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy, który nie zakończył remontu. Obecnie niezabezpieczony budynek ulega powolnej dewastacji Jest to jedyna realizacja Ernsta Koppa na terenie Polski. Razem z otaczającym parkiem, dawny szpital stanowi istotny element kompozycyjny i architektoniczny modernistycznej części dzielnicy Zatorze w Nowej Soli.
EN
Nowa Sól is a relatively young city. Although its origins dating back to the mid -15th century, it was granted town privilages as late as in 1743. There are few high class interesting sights here. One of them is the modernist building of the former hospital. The importance of this building is unique not only because of its architecture but also due to its creator, who was the German architect Ernst Kopp (1890-1962). The building, which was built in Nowa Sól was his first project, in which he proposed an innovative approach to such type of construction. Such compact and economical hospitals were built, with slight variations, also in other German cities - Gütersloh in 1932. and Holzminden in 1933. Another Kopp’s realization is a multi-storey M. Luther Hospital in Berlin built in 1931, which at the time of opening was considered the most modern property in the capital of Germany. Kopp developed the concept of a functional, economical hospital of short distances, which was based on the principle of the square horizontal projection, eliminating long distances, that hospital staff had to walk. Found at the State Archives in Zielona Góra, the Nowa Sól hospital project allows for detailed analysis of functional solutions. In 2002 the building was sold to a private entrepreneur who did not complete the renovation. Currently unprotected, building of the former hospital is slowly being devastated. It is the only realization of Ernst Kopp in Poland. Along with the surrounding park, the old hospital is an important architectural and composition element of the modernist district of Zatorze in Nowa Sól.
12
Content available remote Nowa jakość na Widzewie. [Stadion miejski]
13
Content available remote Inspiracje w architekturze. Cz.7 Rytm
14
Content available Budynek, który żyje
15
Content available remote Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne
PL
Artykuł porusza zagadnienie wpływu właściwej lokalizacji obiektu budowlanego zarówno w stosunku do stron świata, jak i uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych oraz jego formy na koszty eksploatacji. Lokalizacja budynków określana jest na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, tak więc już na etapie sporządzania ww. dokumentów planistycznych należy precyzyjnie analizować zagadnienia mające znaczenie w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju i optymalizowania potencjału energetycznego. Dostosowanie wielu elementów projektowych, między innymi takich jak: wielkości oraz ilości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich usytuowanie do stron świata, wartość współczynnika U dla ścian i stropów, konstrukcja balkonów, systemy wentylacji i ogrzewania, a także kształtowanie i zagospodarowanie otoczenia obiektu, może w znaczący sposób wpłynąć na efektywność ekonomiczną budynków energooszczędnych zarówno na etapie ich realizacji, jak i eksploatacji.
EN
The article discusses the influence of an appropriate location of a building on operating costs in relation to cardinal directions, geographic and environmental conditions, and the form of the building. Decision on a location of a building is taken on the basis of provisions of local spatial management plans or decisions on development conditions. Therefore, it is necessary to precisely analyze the issues vital to creation of sustainable development policy and optimization of energy potential as early as at the drafting stage of the above-mentioned documents on urban planning. Adjustment of numerous design elements, such as size and number of door and window openings, their position in relation to cardinal directions, U value for walls and ceilings, construction of balconies, air-conditioning and heating systems, as well as shaping and management of the surroundings may significantly influence cost efficiency of energy-efficient buildings, both during construction stage and further use.
EN
The paper discusses the contents and chemical forms of potassium in post-mining soils after 35-year-long experimental cultivation. In the experiment the post-mining dump deposits were fertilized with N, P, K, NK, NP, PK or NPK. Wheat and rape were sowed on the fields. The control field was left unfertilized. In the years 2014-2016 surface (0-30 cm) and subsurface (30-60 cm) layers of fertilized and unfertilized soils were sampled for chemical analyzes. In <2 mm fraction of these soils we determined pH, C and N contents as well as the following K forms: H2O-soluble K (K-H2O), active K (K-CaCl2), bioavailable K (K-Dl), exchangeable K (K-CH3COONH4), fixed K (K-HCl) and non-exchangeable K (K-HNO3). We demonstrated that effect of fertilizing on the K fractionation in the soils was statistically significant. The most favorable chemical changes in the cultivated soils occurred due to NPK treatment. The NPK fertilizing resulted in the highest increase in H2Osoluble K and exchangeable K contents.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości form potasu w próbkach glebowych pobranych z doświadczenia polowego założonego na gruntach pogórniczych po przeszło 35 latach jego prowadzenia Czynnikami doświadczenia były następujące kombinacje nawożenia mineralnego: N, P, NK, NP, K, PK, NPK oraz kontrola - brak nawożenia. Na poletkach uprawio pszenicę i rzepak. Do badań pobrano próbki średnie wiosną w latach 2014-2016 z poziomu 0-30 cm oraz 30-60 cm. W powietrznie suchych częściach ziemistych oznaczono odczyn (pH), C i N oraz następujące formy potasu: wodno rozpuszczalny K-H2O, aktywny - K-CaCl2, przyswajalny wg Egnera-Riehma - K-Dl, wymienny - K-CH3COONH4, uwsteczniony -K-HCl oraz rezerwowy K-HNO3. Wykazano statystycznie istotny wpływ stosowanych w doświadczeniu kombinacji nawożenia mineralnego na zawartość analizowanych form potasu zarówno w próbkach glebowych pobranych z warstwy 0-30 cm jak i z 30-60 cm. Spośród analizowanych form potasu największy wzrost zawartości w stosunku do kontroli, pod wpływem zastosowanego nawożenia mineralnego zaobserwowano w przypadku potasu: wodnorozpuszczalnego oraz wymiennego. Największą zawartość analizowanych form potasu stwierdzono w glebach poletek, na których stosowane było nawożenie w kombinacji NPK. Stosowanie nawożenia mineralnego w kombinacji NPK spowodowało najkorzystniejsze zmiany właściwości chemicznych tworzących się gleb.
EN
The paper presents the analysis of selected Christian sacral buildings realized in Germany since 2000. Because of the wide range of the question, mostly the aesthetical aspects was discussed. However, in particular cases some important symbolical and functional determinants need to be emphasized. Tendencies that are recognizable in contemporary composition of ecclesiastical architecture were also confronted with the traditions, that are characteristic for German modern architecture. This invites to reflect on the issue of cultural continuity, but what is more it allows to outline the image of the newest sacral European architecture.
PL
Artykuł przedstawia analizę wybranych chrześcijańskich obiektów sakralnych budowanych w Niemczech od 2000 roku. Ze względu na szeroki zakres zagadnienia omówione zostały głównie aspekty estetyczne. Określone przypadki wymagały jednak podkreślenia pewnych istotnych determinant symbolicznych i funkcjonalnych. Tendencje widoczne we współczesnej kompozycji architektury sakralnej zostały również skonfrontowane z tradycjami, które są charakterystyczne dla niemieckiej architektury nowoczesnej. Skłania to do refleksji nad kwestią ciągłości kulturowej, ale co więcej pozwala nakreślić wizerunek najnowszej sakralnej architektury europejskiej.
18
Content available remote Risk assesment of water vapor condensation in wall made of hemp-lime composite
EN
The paper presents issues associated with moisture presence in the wall partitions. As the wall material a lime-hemp composite was selected. Materials containing organic components are sensitive to excessive amount of moisture. One of the most important sources of moisture in the walls is diffusive water vapor, which may condense inside the partition. An important parameter of wall material is water vapor permeability. Inappropriate indor air relative humidity and the temperature of the wall surface can contribute to the growth of mold. In turn, the accumulated condensate inside the barrier, may worsenthe thermal insulation parameters and reduce the durability of the material. For the analysis there were selected two external wall constructions manufactured of the hemp-lime composite in two versions, one insulated from the inside and the second one from the outside with wool hemp. Both variants are finished with plaster or wood cladding. To avoid critical surface humidity, internal surface temperature was calculated and the possibility of interstitial condensation in the analyzed walls was determined. Calculations were made assuming the specified conditions in a monthly cycle for Lublin (Poland) location according to PN-EN 13788 standard.
PL
Praca przedstawia zagadnienia związane z występowaniem wilgoci w przegrodach ściennych. Jako materiał ścienny wybrano kompozyt wapienno-konopny. Materiały zawierające składniki organiczne są wrażliwe na nadmiar wilgotności. Jednym ze źródeł wilgoci w ścianach jest dyfundująca przez nią para wodna, która może ulec skropleniu wewnątrz przegrody. Ważnym parametrem materiału ściennego jest paroprzepuszczalność. Nieodpowiednia wilgotność względna w pomieszczeniu oraz temperatura powierzchni ściany może przyczynić się do rozwoju pleśni. Z kolei nagromadzony kondensat wewnątrz przegrody, może pogorszyć parametry termizolacyjne ściany oraz zmniejszyć trwałość materiału. Analizie poddano ścianę zewnętrzną z kompozytu w dwóch wariantach, ocieploną od wewnątrz i od zewnątrz wełną konopną oraz wykończone tynkiem lub okładziną. Obliczono temperaturę powierzchni konieczną do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanych ścianach. Obliczenia wykonano przy założeniu warunków ustalonych w cyklu miesięcznym dla lokalizacji Lublin (Polska) wg normy PN-EN 13788.
PL
Żadne dzieło architektoniczne nie powstaje bez kreatywnego i intuicyjnego wysiłku człowieka, bez wielu osób, które angażują się w mozolnej podróży od „wolnych” myśli do skonsolidowanej formy. Jej zmaterializowana realność, kształtuje przeżycia i stanowi przekaz zakodowanego w niej piękna. Jest ucieleśnieniem intelektualnych treści, świadomie ukrytych w realiach architektonicznej formy. Celem artykułu jest przekazanie refleksji nad ścieżką tworzenia architektury, przede wszystkim w warstwie twórczej i intelektualnej, od zalążków idei do finalnego dzieła. Autor bazuje na wnioskach z własnych doświadczeń zawodowych, a także z kontaktów oraz współpracy z wybitnymi twórcami światowej architektury.
EN
None of architectural work appears without creative and intuitive human effort, without many people, get involved in toil from “free” ideas to consolidated form. Materialized reality of it creates experiences and is a message of beauty incoded within it. It is the embodiment of intellectual contents, intentionally hidden in reality of architectural form. The aim of the article is to transfer of reflections on the way of creating architecture, basically in creative and intellectual level, from idea beginnings to final work. The author use reflections from the own professional experiences and also from contacts and cooperation with prominent creators of world architecture.
20
Content available Geometrical features of seeds of new pumpkin forms
EN
Plant growers are looking for new crops which would make farms and processing plants more profitable. Currently, in Poland, waste-free pumpkin processing is mainly associated with pumpkin seed production, oil extraction, pulverization of pumpkin oil cake to obtain pumpkin meal, the small-scale use of flesh in food production, but mainly the utilisation of flesh as a feed additive. During technological processes applied for the processing of pumpkin seeds it is important to be familiar with their physical characteristics. The aim of this study was to analyse the geometric characteristics of the seeds of new nine forms of the pumpkin variety Olga, which were bred by researchers from the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. Geometrical features were measured using the Digital Image Analysis (DIA) set, consisting of a digital camera (Nikon DXM 1200), computer and lighting (KAISER RB HF). The following geometrical features were measured: length, width, diameter, perimeter, area, circularity and elongation. Additionally, thickness of the seeds was measured by a calliper. Seeds of the studied forms of hull-less pumpkins differed from the standards in the dimensions and shape, whereas significant differences were demonstrated for the Olga variety standard. The most variable geometric characteristic of the seeds under study was area, while the least variable geometric characteristics of the pumpkin seeds turned out to be the circularity and width.
PL
Hodowcy roślin szukają nowych roślin, które sprawiają, że gospodarstwa i zakłady przetwórcze są bardziej opłacalne. Obecnie w Polsce, bezodpadowe przetwarzanie dyni jest związane przede wszystkim z produkcją nasion dyni, wydobyciem oleju, rozdrabnianiem makucha do postaci mączki dyniowej, wykorzystaniem na małą skalę miąższu w produkcji żywności, ale przede wszystkim wykorzystanie miąższu jako dodatku do pasz. Podczas procesu technologiczne stosowanego do obróbki nasion dyni ważna jest znajomość ich cech fizycznych, dlatego celem niniejszej pracy była analiza cech geometrycznych nasion nowych dziewięciu form odmiany dyni Olga, które zostały wyhodowane przez naukowców z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie. Cechy geometryczne były mierzone za pomocą zestawu do Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) składającego się z kamery cyfrowej (Nikon DXM 1200), komputera i oświetlenia (KAISER RB HF). W pracy zostały zmierzone takie cechy geometryczne jak: długość, szerokość, średnica zastępcza, obwód, pole powierzchni, kolistość i wydłużenie. Dodatkowo zmierzono grubość nasion za pomocą suwmiarki. Nasiona badanych form dyni bezłuskowej różniły się od standardów wymiarami i kształtem, przy czym istotne różnice wykazano w porównaniu ze standardem odmiany Olga. Najbardziej zmienną cechą geometryczną badanych nasion było pole powierzchni, natomiast najmniej zmienne okazały się takie cechy jak kolistość i szerokość.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.