Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
PL
Norma ISO 22000:2018 obowiązuje jako standard krajowy od sierpnia 2018 roku. Standard oparty jest na Architekturze Wysokiego Poziomu (High Level Structure), dzięki czemu może być wdrażany i integrowany z innymi systemami zarządzania: 9001, 14001, 45001. Struktura Aneksu SL obejmuje 10 klauzul i pozwala wyeliminować nieporozumienia, powielanie i konflikty wynikające z różnic w interpretacji standardów systemów zarządzania. Cykl Plan-Do-Check-Act wykorzystywany jest do planowania i kontroli na poziomie organizacyjnym FSMS i współistnieje z cyklem PDCA planowania i kontroli na poziomie operacyjnym i procesowym systemu bezpieczeństwa żywności. Najważniejsze różnice pomiędzy standardem z 2005 i 2018 roku można podzielić na dwie kategorie: pierwsza wynika z przyjęcia w standardzie z 2018 roku struktury HLS, natomiast druga kategoria to zmiany specyficzne dla ISO 22000 i zarządzania bezpieczeństwem żywności.
EN
The ISO 22000: 2018 standard has been in force as a national standard since August 2018. The standard is based on High Level Structure, thanks to which it can be implemented and integrated with other management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. The structure of Annex SL includes 10 Clauses and allows to eliminate misunderstandings, duplication and conflicts resulting from differences in interpretation management systems standards. The Plan-Do-Check-Act cycle is used for planning and control FSMS at the organizational level and coexists with the PDCA cycle of planning and control at the operational and process level of a food safety system. The most important differences between the 2005 and 2018 standards can be divided into two categories: the first is due to the adoption of the HLS structure in the 2018 standard, the second category is changes specific to ISO 22000 and food safety management.
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
PL
Straty i marnotrawstwo żywności stanowią istotny problem współczesnej gospodarki. Wiążą się z dodatkowym obciążeniem (finansowym) nie tylko dla zakładów przetwórstwa spożywczego, ale również dla środowiska. W ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i marnotrawstwa żywności” (akronim PROM) w roku 2019 w SGGW przeprowadzono badania ankietowe w 30 zakładach przemysłu spożywczego. Na podstawie uzyskanych danych określono częstotliwość i przyczyny powstawania strat żywności w zakładach przemysłu spożywczego, a także przedstawiono sposoby zagospodarowania niewykorzystanej żywności. Wykazano, że do powstawania strat w polskich zakładach przemysłu spożywczego dochodzi rzadko. Marginalny odsetek zakładów przekazywał niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, które dostarczą kolejnych danych dotyczących ilości marnotrawionej żywności. Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu PROM badań będą wykorzystane do opracowania strategii ograniczania strat na wszystkich etapach produkcji żywności.
EN
Food losses and waste are an important problem in the modern economy. They are an additional financial burden not only for food processing plants, but also for the environment. As a part of the project ‘Developing a system for monitoring wasted food and an effective program to rationalize losses and reduce food wastage’ (acronym PROM), in 2019, SGGW conducted a survey in 30 food industry plants. Based on the obtained data, the frequency and causes of food losses occurring in Polish food industry plants were determined, and ways of managing unused food were presented. It has been shown that losses in food industry plants are rare. A marginal percentage of producers donated unsold products to charitable organizations. It is necessary to conduct further research, which will provide data on the amount of wasted food. The results of the research carried out as part of the PROM project will be used to develop strategies for reducing losses at all stages of food production.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno¬-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
PL
Żywność oprócz składników odżywczych może zawierać także substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Przykładem takiego zagrożenia jest obecność w produktach spożywczych metali ciężkich. Zanieczyszczenia te należy zaliczyć do skażeń chemicznych powstałych w wyniku różnych procesów naturalnych, przetwórczych, migracji oraz przypadkowych skażeń. Metale ciężkie uznaje się obecnie za jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Do najbardziej toksycznych należy kadm, ołów, rtęć oraz arsen. Pierwiastki te odznaczają się najwyższym współczynnikiem kumulacji. W artykule przedstawiono dane literaturowe na temat zawartości metali ciężkich w niektórych podstawowych produktach spożywczych (warzywach i owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego: mleku, mięsie oraz rybach). Dodatkowo na podstawie raportów RASFF dokonano analizy występowania zagrożeń chemicznych w żywności z uwzględnieniem tendencji oraz częstotliwości ich zgłaszania w analizowanym okresie.
EN
In addition to nutrients, food also contains substances that can pose health risk. Heavy metals are one such threat. These impurities should be classified as chemical contamination resulting from various natural, processing and migration processes as well as accidental contamination. Heavy metals are currently one of the most dangerous environmental pollutants. The most toxic include cadmium, lead, mercury and arsenic. These elements have the highest accumulation coefficient. The article presents results of heavy metal content in some basic food products (vegetables and fruits, products of animal origin - milk, meat, fish). Additionally, based on RASFF reports, an analysis of the occurrence of chemical hazards in food was made taking into account trends and the frequency of reporting them in the analyzed period.
PL
Zamrażanie jest jedną ze skuteczniejszych metod utrwalania żywności. W produktach zamrożonych nie jest możliwe namnażanie się drobnoustrojów. Mrożenie może prowadzić do zmniejszenia liczby bakterii, ale nie do całkowitej redukcji ich liczebności. Należy zatem zaznaczyć, że stosowanie niskich temperatur nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu spożywczego. Obecność drobnoustrojów, przede wszystkim patogennych, w produktach mrożonych stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza gdy są one przeznaczone do bezpośredniego spożycia, bez konieczności obróbki cieplnej bądź innej obróbki skutecznie eliminującejich występowanie.
EN
Freezing is one of the most effective methods of preserving foods. Microorganisms cannot multiply in frozen products. Freezing can lead to a reduction in the number of bacteria, but not to a complete reduction in their numbers. However, it should be noted that the use of low temperatures cannot guarantee the full microbiological safety of the product. The presence of microorganisms, mainly pathogenic, in frozen products is a threat to public health, especially when they are intended for direct consumption, without the need for heat treatment or other treatment effectively eliminating their occurrence.
PL
W diecie przeciętnego konsumenta obserwuje się przewagę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) omega-6 (np. linolowego, LA), co prowadzi do niedoborów kwasów omega-3 (np. α-linolenowego, ALA; dokozaheksaenowego, DHA; eikozapentaenowego, EPA). Powszechnie stosowane oleje roślinne, tj. słonecznikowy, rzepakowy czy sojowy, zawierają dużo PUFA omega-6. Ze względu na szereg korzyści zdrowotnych zaleca się wzbogacanie diety w źródła PUFA omega-3. Kwas ALA można dostarczyć w postaci np. oleju lnianego, nasion chia, orzechów czy zielonych warzyw. Znaczące ilości DHA i EPA występują w rybach morskich. Alternatywne źrodła PUFA omega-3 to mikroalgi, rośliny transgeniczne bądź owady jadalne, których konsumpcja nie jest zbyt duża, dlatego praktykuje się wzbogacanie w PUFA omega-3 żywności tradycyjnej, np. produktów mlecznych, wypieków, tłuszczów do pieczenia i smarowania pieczywa, sosów czy napojów. Poza ich bezpośrednim dodatkiem do produktów stosuje się tzw. biofortyfikację, czyli wprowadzanie NNKT omega-3 do pasz trzody chlewnej (mięso), krów mlecznych (mleko) czy kur niosek (jaja). Produkty z dużą zawartością PUFA omega-3, po spełnieniu określonych wymagań, mogą być zaliczane do żywności funkcjonalnej.
EN
In the diet of the average consumer, the predominance of omega-6 (e.g. linoleic, LA) polyunsaturated fatty acids (PUFA) is observed, which leads to deficiencies of omega-3 (e.g., α-linolenic, ALA; docosahexaenoic, DHA; eicosapentaenoic, EPA). Commonly used vegetable oils, such as sunflower, rapeseed and soybean oils, contain a lot of PUFA omega-6. Due to a number of health benefits, it is recommended to enrich the diet with PUFA omega-3 sources. ALA acid can be supplied by consumption e.g. linseed oil, chia seeds, nuts or green vegetables. Significant amounts PUFA omega-3 are microalgae, transgenic plants or edible insects, the consumption of which is not very high, therefore nowadays traditional foods are enriched with PUFA omega-3, e.g. dairy products, baked goods, baking fats and spreads, sauces, and beverages. Currently also so-called biofortification is being used. It is the addition of omega-3 EFAs to feed of pigs (meat), dairy cows (milk) or laying hens (eggs). Products with a high content of PUFA omega-3, after meeting certain requirements, can be classified as functional food.
9
Content available remote Owady przekształcające odpady w użyteczną biomasę wsparciem dla retardacji
PL
Owady pełnią wiele funkcji ekologicznych niezbędnych do przetrwania ludzkości i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz czystości środowiska przyrodniczego, a także rozwiązania problemu niedoborów białka. Niektóre z nich jak: Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Geotrupes stercorarius, Hermetia illuscens, czy Musca domestica, usuwają i oczyszczają środowisko z nadmiaru odpadów uciążliwych dla człowieka. Stabilizują środowisko przyrodnicze poprzez biodegradację, redukcję, rozprzestrzenianie lub biokonwersję odpadów w użyteczną biomasę (białka i lipidy, chityna, minerały, witaminy), przysparzając tym paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Mogą także stanowić źródło biopaliw, a w szczególności oleju napędowego. Odpady przetwarzane przez nie mogą być cennym źródłem nawozów organicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej, opóźniając tym nadmierną eksploatację środowiska przyrodniczego. Hodowla przemysłowa określonych gatunków owadów może być obiecującą strategią ze względu na źródło energooszczędnego, wysokiej jakości białka oraz strategię recyklingu różnych odpadów przekształcanych w biomasę pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Przekonanie się do korzyści z hodowli owadów na odpadach może być impulsem dla rozwijania nowej formy działalności gospodarczej, zarówno dla rolników, jak i zakładów paszowych.
EN
Examples of rearing species from the order of the flies (Diptera) and beetles (Coleoptera) on organic waste are promoted. Scientific studies indicates that under appropriate conditions these insects have less environmental impact than more traditional Western forms of animal protein production. Insects transforming various wastes into new sources of utility provide excellent support for retardation, due to the alternative and balanced source of high protein content and key micronutrients for animals and humans. They also improve the sanitary safety of the environment, cleaning it, stabilizing and supporting it. In general, insects can make valuable economic and invigorating contributions to the development of food or feed production systems and provide an alternative to vegetable protein derived from imported soybeans and to the traditional production of the current food industry and help the economic and social development of some regions of the world, including Poland.
EN
Human-related factors are considered to be the main cause of traffic incidents or accidents, causing 69.70% of the incidents. Several studies have been conducted to identify the relationship between drowsiness or fatigue and driving performance. Furthermore, a number of other studies not only discussed the symptoms causing drowsiness but also tried to investigate related factors that cause sleepiness or fatigue while driving. On the other hand, some discussed the quantity and quality of sleep as well as food and drink intake before and while driving. This systematic review, which is based on the PRISMA method, aims to map previous studies that investigated the effect of different food/drink consumption, either taken prior to driving or while driving, on the on-road driving characteristics of drivers. Furthermore, this article is expected to serve as a reference for further research that could potentially contribute to minimizing driving errors that lead to incident or accident. From 1871 articles screened, 7 studies related to food/drink intake and driving performance were reviewed. On the basis of the existing studies, no real evidence showing the presence of the association between food intake and the monotony of the road to decrease the driving performance has been found; therefore, further research is needed.
11
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
PL
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania cen żywności między państwami Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano dane Eurostat, który regularnie porównuje ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych 28 państw członkowskich UE. Spośród cen produktów żywnościowych analizą porównawczą objęte są ceny około 440 produktów. Okres analizy obejmuje lata 2004-2017. Z przeprowadzonego badania wynika, że wskaźniki poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w poszczególnych państwach członkowskich UE znacząco różnią się między sobą. Jednocześnie poziom cen tych produktów w „nowych” państwach członkowskich UE (UE-13) jest dużo niższy niż w „starych” państwach członkowskich (UE-15). Innym obserwowanym zjawiskiem jest stopniowe wyrównywanie się cen żywności wewnątrz Unii Europejskiej. Konwergencja cen żywności oznacza, że przewagi kosztowo-cenowe stopniowo przestają być dla producentów z państw UE-13 podstawową determinantą międzynarodowej konkurencyjności. W warunkach globalizacji i integracji europejskiej systematycznie rośnie znaczenie pozacenowych czynników konkurencyjności. Zmusza to producentów żywności z poszczególnych krajów do poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych.
EN
The purpose of the paper is to analyse the differentiation of food prices between the European Union countries. The analysis is based on the data from Eurostat, that periodically compares prices of consumer goods and services in households in the EU-28. As regards food products, the comparative analysis covers prices of approximately 440 products. The analysis covers the period of 2004-2017. The analysis shows that price level indexes of food and non-alcoholic beverages vary significantly between the particular EU Member States. At the same time, prices of these products in the „new” EU Member States (EU-13) are much lower than in the „old” Member States (EU-15). Gradual levelling of food prices in the EU can also be observed. The convergence of food prices means that cost-price advantages gradually cease to be a key determinant of international competitiveness for producers from the EU-13 countries. Due to globalization and European integration, the importance of non-price competitiveness factors is systematically growing. This compels food producers from particular countries to seek new sources of competitive advantages.
PL
Spowolnienie tempa wzrostu dochodów realnych ludności i realne podrożenie żywności w 2017 r. nie pozostało bez wpływu na konsumpcję. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian poziomu i struktury popytu na żywność w 2017 r. na tle jego głównych ekonomicznych uwarunkowań oraz wskazanie kierunków jego rozwoju w 2018 r. Dla realizacji tego celu wykorzystano dane GUS dotyczące rachunków narodowych, sprzedaży detalicznej i cen żywności oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Przeprowadzone analizy pokazały, że w 2017 r. tempo wzrostu spożycia żywności (w cenach stałych) w sektorze gospodarstw domowych było wolniejsze niż w dwóch poprzednich latach. Spadkowi wolumenu konsumowanych artykułów żywnościowych towarzyszyły zmiany jego struktury, polegające na wzroście udziału produktów bardziej przetworzonych w koszyku zakupów. Utrzymała się wzrostowa tendencja popytu na usługi gastronomiczne. W gospodarstwach domowych rolników znacznie zmalało samozaopatrzenie w żywność, co miało związek z korzystnym dla producentów rolnych rozwojem cen skupu. Ocenia się, że w 2018 r. wzrost krajowego popytu na żywność był zbliżony do notowanego w 2017 r.
EN
The decline in the rate of growth of real income of the population and the real increase in prices of food in 2017 had an impact on the consumption. The aim of this paper it to illustrate changes in the level and structure of demand for food in 2017 against a background of macroand micro-economic factors and to indicate direction of changes in 2018. Data from GUS (Central Statistical Office) on national accounts, retail sales, food prices and the results of research into household budgets were used to achieve this aim. The analysis showed that in 2017 the rate of growth of food consumption in the household sector was slower than in the previous two years. The reduction in volume of consumed food products was accompanied by actual changes in its structure based on the growth of the share of more processed products in the basket of purchased goods. The growth in demand for catering services continued. In agricultural households there was a significant reduction in self-reliance on food, which was related to a positive increase in purchase prices for agricultural producers. It is estimated that in 2018 the growth of domestic demand for food was similar to that in 2017.
PL
Po okresie kilkuletniej stagnacji produkcja przemysłu spożywczego w Polsce wyraźnie wzrosła. Tempo rozwoju gospodarczego Polski od 2017 r. przyspieszyło do ok. 5%, a płac realnych (od 2015 r.) do ok. 4%, co zwiększyło zasobność portfeli konsumentów. W 2018 r. zmniejszył się popyt na żywność i napoje bezalkoholowe oraz używki, zmalazła także dynamika sprzedaży detalicznej tych produktów. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego pozostaje eksport, który w ostatnich latach zagospodarowywał ponad 60% przyrostu produkcji. Wynik finansowy wszystkich branż przemysłu spożywczego od kilku lat jest dodatni, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dobra i stabilna. W 2018 r. miało miejsce wyrównywanie wskaźników rentowności i płynności pomiędzy poszczególnymi branżami, ale jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie poziomu ich zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań w wartości aktywów ogółem. Dobra kondycja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego sprzyjała wysokiej aktywności inwestycyjnej, dzięki czemu firmy te mogły skutecznie konkurować wieloma produktami nie tylko na rynku unijnym, ale również światowym.
EN
After a period of several years of stagnation, the production of the food industry in Poland has increased significantly.. Polish economic growth rate since 2017 accelerated to approx. 5%, and real wages (since 2015) to approx. 4%, which increased wealth of consumer portfolios. In 2018, the demand for food and non-alcoholic beverages and stimulants decreased, as well as the dynamics of retail sales of these products. The main factor behind the growth in sold production of the food industry is export, which in recent years has managed over 60% of the production growth. The financial result of all branches of the food industry has been positive for several years and the economic and financial situation has been good and stable. In 2018, the return on profitability and liquidity ratios between individual industries took place, but at the same time the diversification of their debt levels measured by the share of liabilities in the value of total assets deepened. The good condition of food industry enterprises was conducive to high investment activity, thanks to which these companies could effectively compete with many products not only on the EU market, but also on the global market.
PL
System wczesnego ostrzegania RASFF został ustanowiony w Unii Europejskiej w celu powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie dla zdrowia konsumenta. Dzięki niemu kraje członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach pojawiających się w żywności, a także o działaniach podejmowanych w celu zwalczania takich zagrożeń. Do systemu RASFF zgłaszane są m.in. środki spożywcze niespełniające wymagań przepisów w zakresie substancji dodatkowych do żywności. W niniejszym artykule przedstawiono analizę powiadomień w systemie RASFF z tego obszaru, odnotowanych w latach 2012-2018.
EN
A rapid alert system RASFF for the notification of a direct or indirect risk to human health deriving from food or feedhas been established in the EU. Where a member of the network has every information relating to hazards that appear in food, this information shall be immediately notified to the Commission and to other members of the RASFF system. This information facilitates rapid, appropriate risk management action by the Member States. Among others, the notifications on foodstuffs not complying with legal requirements on food additives are forwarded to the RASFF system. Analysis of these notifications in years 2012 -2018 are presented in this article.
PL
Artykuł przybliża tematykę oceny dostawców. Jego celem była identyfikacja metod oceny dostawców współpracujących z zakładami branży mięsnej. Próbę badawczą stanowiło 115 zakładów dostarczających surowce i materiały do kontaktu z żywnością, jak: producenci dodatków spożywczych, opakowań, osłonek i jelit. Z przeprowadzonych badań wynika, że zakłady dokonywały oceny dostawców jeden raz w ciągu roku. Najczęściej stosowaną metodą był audyt dostawcy, chociaż niektóre firmy zadeklarowały, że w celu oceny dostawcy wykorzystują łącznie dwie lub trzy metody, np. audyt dostawcy oraz analizę reklamacji lub zapisów przyjęcia surowców. Kwalifikowanie dostawców uwzględnia spełnienie wymagań prawa żywnościowego oraz wybranych elementów systemów zarządzania jakością lub/i bezpieczeństwem żywności. Przykładem może być przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz audytu certyfikacyjnego w ciągu ostatniego roku lub stosowanie procedur zapobiegania chemicznemu i fizycznego zanieczyszczeniu produktów.
EN
The article introduces a supplier’s assessment subject. The aim of the study was to identify the methods of supplier’s assessment among meat industry suppliers. The investigated group was 115 plants meat producers’ suppliers of raw materials and packaging dedicated to food contact: food additives, films, natural and artificial casings. Based on researches it can admit that the supplier’s assessment has been carried out once a year. The most frequently method chosen by producers was an audit performed at a supplier’s plant, although some companies declared that they usually use a combination of two or three methods for one supplier, for instance, supplier’s audit and complaint analysis or raw materials quality approval list. Supplier’s approval process includes compliance with the food law requirements and selected elements of quality management systems and/or food safety management systems. The internal or certification audit conducted during the last year and following procedures to prevent chemical and physical products contamination can be an example.
PL
Bakterie Listeria monocytogenes są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym: glebie, wodzie, roślinach, przewodach pokarmowych wielu gatunków zwierząt domowych i dzikich. L. monocytogenes jest patogenem przenoszonym przez żywność wywołującym listeriozę, szczególnie niebezpieczną dla osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. W latach 2008-2017 zaobserwowano znaczący wzrost przypadków listeriozy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rejestrowana jest również sezonowość występowania listeriozy, z wyraźnym wzrostem w miesiącach letnich. Przypadki listeriozy są najczęściej związane z konsumpcją zakażonej żywności gotowej do spożycia, przetworzonych ryb i mięs, miękkiego sera, owoców morza, sałatek z owoców i warzyw. Pałeczki L. monocytogenes mogą również występować w zakładach przemysłu spożywczego, zasiedlając powierzchnie różnych materiałów i urządzeń.
EN
Bacteria L. monocytogenes is widely distributed throughout the environment; in soil, water, plants, digestive tracts of many and wild animals species. L. monocytogenes is a foodborne pathogen that causes listeriosis, a particularly severe illness for individuals with compromised immune systems, the elderly, pregnant women, and young children. There has been a statistically significant increas of confirmed listeriosis cases in the period 2008-2017. Seasonality of listeriosis is also recorded, with an increase in the summer months. Incidences of listeriosis are most often associated with the consumption of ready-to-eat food, processed fish and meats, soft cheese, seafood, fruit and vegetables salad. L. monocytogenes can also be found in food industry plants, colonizing the surfaces of various materials and devices.
PL
Świeże liście kolendry poddano działaniu ozonowanej wody (stężenie ozonu 5, 10 lub 15 ppm), a następnie oceniono pod względem mikrobiologicznym, sensorycznym (kolor, smak, struktura) i chemicznym (zawartość chlorofilu, karotenoidów, witaminy C, polifenoli i flawonoidów) bezpośrednio po ozonowaniu oraz po przechowywaniu przez 3, 6 lub 9 dni. Zawartość chlorofilu, karotenoidów i witaminy C zmniejszała się w czasie przechowywania, podczas gdy zawartość polifenoli zwiększała się wyraźnie. Aktywność przeciwutleniająca liści pozostała niezmieniona.
EN
Leaves of fresh coriander (Coriandrum sativum L.) were treated with 5, 10 or 15 ppm solns. of O3 and then subjected to microbiol., sensory (color, taste, texture) and chem. (content of chlorophyll, carotenoids, vitamin C, polyphenols and flavonoids) assessment after 0, 3, 6, and 9 days of storage. Content of the chlorophyll, carotenoids and vitamin C decreased during storage, while content of polyphenols increased noticeably. Antioxidant activity remained unchanged.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że duża część konsumentów robi to rzadko lub nigdy. Z odpowiedzi na pytania wynika, że zainteresowanie informacjami o produktach wśród obu płci jest podobne, a konsumenci z wykształceniem wyższym wykazują większe zainteresowanie nimi niż konsumenci z wykształceniem średnim. Zainteresowania wartością energetyczną jest małe wśród konsumentów z obu grup.
EN
The article presents the results of the impact study of knowledge and product information on consumer choices of different gender and education. In the years 2016/2017, a survey was conducted on a sample of 328 people. Among the respondents there were women and men with secondary and higher education. The survey asked respondents about the frequency of reading the information on the packaging. Research has shown that a large proportion of consumers do it rarely or never. Answers to the questions show that the interest in product information among both sexes is similar and consumers with higher education show a greater interest in them than consumers with secondary education. Interest in energy is low among consumers in both groups.
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.