Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Producenci żywności prowadzą działania zmierzające do udoskonalania metod przechowywania i pakowania produktów, aby dotrzeć do szerszego grona konsumentów. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany popytu i tendencje rynkowe, pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej (MAP) nie traci na znaczeniu, a może być wykorzystywane jako narzędzie marketingowe. Technologia ta wpisuje się w trendy wytwarzania żywności bezpiecznej, długo zachowującej świeżość. Pozwala ograniczyć ilość dodawanych substancji konserwujących, a także zmniejszyć straty związane z jej psuciem i marnotrawieniem. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące technologii pakowania i przechowywania żywności w atmosferze MAP, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu składu gazowego i rodzaju materiałów opakowaniowych na jakość produktu.
EN
Food producers are working to improve the storage and packaging of products to reach a wider range of consumers. In response to dynamic changes in demand and market trends, packaging products in a modified atmosphere (MAP) does not lose its relevance, and can be used as a marketing tool. This technology is part of the trends in the production of safe food that stays fresh for a long time. It reduces the amount of preservatives added, as well as reduces the losses associated with spoilage and waste. The article discusses selected issues related to the technology of packaging and storage of food packed in MAP, with particular emphasis on the impact of gas composition and type of packaging materials on product quality.
2
Content available remote Analiza pracy chłodnicy powietrza w warunkach szronienia
PL
Artykuł dotyczy zagadnień oceny degradacji termicznej chłodnicy powietrza spowodowanej szronieniem jej powierzchni. Zagadnienie to należy do istotnych dla techniki chłodniczej z uwagi na pogorszenie efektywności pracy układu chłodniczego. Analizie poddano lamelową chłodnicę powietrza pracującą w chłodni warzyw z chłodzeniem w obiegu pośrednim. Uzyskane rezultaty zostały opracowane na podstawie długoterminowych pomiarów w trakcie sezonu przechowalniczego. Analiza wykazała, że szronienie obniża efektywność badanej chłodnicy nawet o 40%. Ocena ilościowa zmian parametrów charakteryzujących pracę chłodnicy, jakie obserwuje się w warunkach narastania szronu na powierzchni, może być użyteczna dla poprawy lub zmiany warunków odszraniania. Analizowane wyniki odnoszą się do konkretnej chłodnicy powietrza, jednak z uwagi na podobne konstrukcje tego typu aparatów – mogą stanowić one doskonały materiał wykorzystany przy projektowaniu kolejnych urządzeń.
EN
Paper deals with the issues of evaluation of thermal degradation of an air cooler caused by the frosting of its surface. This issue is important for refrigeration engineering due to the deterioration of the efficiency of the refrigeration system. The analysis was carried out on the air-cooled coils operating in the cold store with indirect cooling. The obtained results were developed on the basis of long-term measurements during the storage season. The analysis showed that frosting reduces the efficiency of the tested air cooler by up to 40%. The quantitative assessment of changes in the parameters characterising the operation of the air cooler which are observed in the conditions of frost growth on the surface may be useful for improving or changing the conditions of defacement. The analysed results refer to a specific air cooler, however, due to similar designs of this type of apparatus – they can be useful material used in the design of subsequent devices.
PL
Tematyka opracowania dotyczy warunków i zaplecza technicznego związanego z przechowywaniem żywności w magazynach spożywczych. Omówiono wymagania w zakresie środowiska, w którym magazynowana jest żywność oraz scharakteryzowano instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne magazynów spożywczych. Poddano ocenie wady i zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej pod względem skuteczności utrzymania stabilności mikroklimatu w tego typu obiektach.
EN
The subject of the study concerns the conditions and technical facilities related to food storage in food warehouses. Requirements in the environment in which food is stored were discussed, and ventilation and air conditioning installations in food warehouses were characterized. The pros and cons of natural and mechanical ventilation were assessed in terms of their effectiveness in maintaining microclimate stability in this type of facilities.
PL
Chłodzenie i mrożenie są jednymi z technik utrwalania żywności. Zapewnienie warunków chłodniczego jej przechowywania jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zdrowotnego, trwałości i jakości wielu artykułów spożywczych. Monitoring temperatur to potwierdzenie utrzymania odpowiednich (zadanych) temperatur, a przez to zachowanie bezpieczeństwa wyrobów. W artykule zaprezentowano metody monitorowania temperatury podczas przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych z uwzględnieniem międzynarodowych standardów.
EN
Cooling and freezing are some of the techniques for preservation of food. Providing refrigeration storage conditions is a determinant of health safety, durability and quality of many food items. Temperature monitoring is a confirmation of maintaining appropriate (set) temperatures, and thus maintaining the safety of products. The paper presents methods of temperature monitoring during storage and distribution of food products taking into account international standards.
5
Content available remote Przechowywanie żywności w warunkach domowych
PL
Celem pracy była analiza deklaracji konsumentów w zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności oraz sposobu i warunków przechowywania artykułów spożywczych suchych i wymagających przechowywania chłodniczego w warunkach gospodarstw domowych. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród 600 przypadkowych dorosłych osób z różnych rejonów Polski. Zdecydowana większość ankietowanych zwracała uwagę na termin trwałości produktów i zazwyczaj spożywała żywność przed upływem terminu przydatności do spożycia. Najkrócej w warunkach chłodniczych przechowywane są mięso surowe i zupy. Stwierdzono nieprawidłowe postępowanie części konsumentów dotyczące braku stosowania zabezpieczeń dla żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego. Zastrzeżenia budzi również przenoszenie przez większość respondentów mrożonek ze sklepu do domu w zwykłych siatkach, co prowadzi do częściowego rozmrożenia. Konsumenci poniżej 25. roku życia istotnie częściej nie zwracają uwagi na terminy przydatności do spożycia i nie przestrzegają ich, częściej również nie zabezpieczają żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego.
EN
The aim of this study was an analysis of consumers’ declaration in respect of shelf life terms follow-up of food and the manner and conditions of storage of food dry and requiring cold storage in the conditions of households. The study was conducted by the direct interview method, among 600 accidentally met adults from different regions of Poland. Majority of interviewed people paid attention to the shelf life and consumed food products before the termination of this period. The shortest periods in refrigerating conditions were stored raw meat and soups. Some abnormalities among consumers were found concerning lack of protective measures of food stored in refrigerators, in this number chicken meat, and too rare cleaning of refrigerators. Some reservations were turned to bringing by the majority of consumers of frozen food from magazines without protective coolers which led to partial defrosting. Consumers below age of 25 significantly did not pay attention to the shelf life of food, also more often did not protect food stored in refrigerators, in this number chicken meat.
PL
Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych wpisujących się w trendy wytwarzania żywności bezpiecznej, długo zachowującej świeżość i jak najbardziej przypominającej produkty świeże, skłania producentów do udoskonalania metod przechowywania i pakowania produktów. Rozwój technik pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP pozwala ograniczyć straty związane z psuciem żywności, a także dotrzeć do szerszego grona konsumentów. Technologia te pozwala pakować zarówno produkty świeże, jak i przetworzone, ograniczając tym samym ilość szkodliwych substancji dodawanych do konserwowania żywności.
EN
The search for new technological solutions enrolling in the trends of production of safe food, which retains freshness for long and resembles most closely the fresh products, has led the industry to improve the methods for storing and packaging the products. The development of modified atmosphere packaging MAP helps to reduce losses associated with deterioration of food, as well as to reach a wider range of the consumers. This technology allows packing both fresh products and processed ones, thereby reducing the amount of harmful substances added to food preservation.
PL
Magazynowanie surowców do produkcji stanowi jeden z etapów w łańcuchu wytwarzania żywności, dlatego ważne jest zachowanie czystości mikrobiologicznej pomieszczeń magazynowych. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wybranych olejków eterycznych na wzrost szczepów Trichoderma viride, Rhizomucor miehei, Penicillium janthinellum i Penicillium chrysogenum, wyizolowanych z magazynu zakładu produkującego żywność. Oznaczono aktywność grzybobójczą i grzybostatyczną olejków z drzewa różanego, tymiankowego i rozmarynowego. Skład chemiczny testowanych olejków oznaczono metodą spektrometrii masowej sprzężonej z chromatografem gazowym (GC-MS). Ocenę aktywności działania olejków eterycznych przeprowadzono metodą płytkowo-krążkową w podłożu Czapek-Dox agar. Przyrost średnicy grzybni mierzono w mm, codziennie przez 10 dni. Aktywność olejków eterycznych oceniano w stosunku do kwasu nadoctowego (kontrola pozytywna) oraz jałowej wody z Tween 80 (kontrola negatywna). Najwyższą aktywnością grzybobójczą charakteryzował się olejek tymiankowy, który powodował zahamowanie wzrostu wszystkich badanych grzybów już w najniższym stężeniu (1 mm3·cm-3). Najbardziej opornym na działanie testowanych olejków okazał się szczep Penicillium janthinellum.
EN
Storage of raw materials is one of steps in food production chain. The aim of this study was to estimate the influence of selected essential oils on the growth of four fungal strains: Trichoderma viride, Rhizomucor miehei, Penicillium chrysogenum, Penicillium janthinellum. Strains were isolated from warehouses of the food production facility. Selected essential oils: thyme oil, rosewood oil and rosemary oil were used to assess antifungal activity. Chemical composition of essential oils was determined by Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). Antifungal activity of essential oils was estimated in relative to peracetic acid (PAA) and sterile water with Tween 80 (0,5%). The influence of essential oils on fungal growth was carried by medium poisoning method. Increment of fungal mycelium was measured every day by 10 days. The thyme essential oils totally inhibited fungal growth in the lowest concentration of 1 mm3·cm-3. The most resistant strain was Penicillium janthinellum.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie analizy aktywności wybranych dodatków emulgujących w kształtowaniu aktywności i stabilności fizycznej emulsji oraz aktywności antyoksydacyjnej dwufazowych emulsji tłuszczowych przechowywanych przez 8 tygodni w temperaturze chłodniczej (4°Cš1°C) i pokojowej (20°Cš1°C). Układy emulsyjne przygotowywano w stosunku fazy wodnej do oleju słonecznikowego 60:40 w warunkach laboratoryjnych, przygotowywanych przy założonych parametrach homogenizacji (8000 obr-miir1, czas 5 minut). W celu określenia efektywności antyoksydacyjnej dodatków zastosowanych do emulsji określano: zawartości hydronadtlenków i wtórnych produktów utlenienia (Schmedes i Holmer 1989) i skoniugowanych kwasów tłuszczowych: dienów (233nm) i trienów (268 nm) (Tynek i Drozdowski 1998). Tłuszcz z emulsji ekstrahowano mieszanina chloroformu z metanolem (2:1) metoda Bligha i Dyera w modyfikacji Linko (1967). Proszek jajeczny, proszek żółtka zastosowane pojedynczo, jak i z gumą guar do emulsji dobrze stabilizowały zarówno zawartości hydronadtlenków, wtórnych produktów utleniania jak i sprzężonych dienów i trienów w czasie przechowywania w temperaturze chłodniczej. Proszek żółtka z gumą guar wykazał wysoką ogólną aktywność przeciwutleniającą w emulsjach przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Przewyższał on aktywność proszku jajecznego z gumą guar oraz samego proszku żółtka. Jednakże dodatki proszków jajecznych ograniczyły trwałość emulsji do 2 tygodni podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. Guma guar stabilizowała pH emulsji przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Poza tym guma guar w tych samych układach niejednorodnych efektywnie utrzymywała wysoki współczynnik stabilności oraz aktywności emulgującej podczas 8 tygodniowego chłodniczego przechowywania, podobnie dodatki jajeczne zastosowane pojedynczo wykazały wysokie stabilizujące właściwości fizyczne emulsji podczas przechowywania w obu temperaturach z tym, że guma guar wykazała dobrą zdolność stabilizowania fazy wodnej emulsji przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Zastosowana chłodnicza temperatura przechowywania analizowanych emulsji, w porównaniu z pokojową wpływała korzystniej na utrzymanie zarówno ich trwałości fizycznej, jak i wysokiej aktywności przeciwutleniającej emulgatorów.
EN
The objective of this study was to analyze the activity of selected emulsifiers in the forming of physical actMty and stability and antioxidant activity of diphase fat emulsions stored for 8 weeks at cooling (4°Cš1°C) and room (20°Cš1°C) temperature. The emulsive systems were prepared in a ratio of the water phase to sunflower oil of about 60:40 in laboratory conditions, prepared at assumed homogenization parameters (8.000 rpm, time: 5 minutes). The antioxidant efficiency of additives applied to emulsions was determined basing on the measured contents of hydroperoxides and secondary oxidation products (Schmedes i Holmer 1989), and conjugated fatty acids: dienes (233nm) and trienes (268 nm) (Tynek i Drozdowski 1998). Fats from emulsions extracted the mbrture of chloroform with methanol (2:1) of Bligh and Dyer in modification Linko (1967) methods. Egg powder and egg yolk powder applied in the emulsions singly as well as with guar gum, stabilized well the contents of hydroperoxides, secondary oxidation products and conjugated dienes and trienes during storage at cooling temperature. Egg yolk powder with guar gum displayed high general antioxidant activity in emulsions stored at cooling temperature. It was higher than the actMty of egg powder with guar gum and egg yolk powder applied individually. However, the addition of egg powders limited the durability of emulsions to 2 weeks during the storage at room temperature. Guar gum stabilized the pH of emulsions stored at cooling temperature. Moreover, guar gum in the same non-homogeneous systems efficiently kept high stability coefficient and emulsifying activity coefficient during 8-week storage at cooling temperature, similarly egg additives applied singly displayed high stabilizing physical properties of emulsions during storage at both temperatures, but guar gum stabilized well the water phase of emulsions stored at cooling temperature. The applied cooling temperature for the storage of analysed emulsions, in comparison with room temperature more advantageously affected the maintenance of both their physical durability and high antioxidant activity of emulsifiers.
PL
Szósta część cyklu artykułów poświęconych technice chłodniczej w przetwórstwie i przechowalnictwie. Autor omawia w niej przemiany zachodzące w żywności podczas jej obróbki chłodniczej. Między innymi zwraca uwagę na ubytki masy produktów, przemiany zachodzące w surowcach i produktach roślinnych, metabolizm surowców roślinnych po zbiorze, poubojowe przemiany biochemiczne w mięsie, omawia proces dojrzewania mięsa, czy przemiany pośmiertne występujące w drobiu i rybach. Końcowa część publikacji poświęcona jest mikrobiologii żywności schłodzonej. W zakończeniu artykułu znajdujemy bogate zestawienie literatury źródłowej do sześciu publikacji stanowiących treść punktu 2 niniejszego cyklu.
EN
This is the sixth part of the cycle of the papers dealing with the basic principles of refrigeration food technology. Various physical processes occurring during cooling treatment have been described. The author paid attention to the problems of mass losses during storage, physical processes occurring in vegetable food, metabolism processes occurring in vegetable food after harvest, post-harvest processes occurring in meat, meat ripening, and post-harvest processes occurring in poultry and fish food products. The last part of the paper deals with microbiology issues of cooled food. The bibliography for all six parts of the paper is presented.
PL
Przechowalnictwo chłodnicze w coraz większym stopniu może zapewnić żywności właściwą temperaturę przechowywania, dzięki działalności logistycznej, wpływającej także na projektowanie, konstrukcję i eksploatację budynków chłodni.
EN
Refrigerated storage and increasingly can provide proper food storage temperature, due to logistics activity, also affects the design, construction and operation of cold storage buildings.
PL
Badano stabilność przechowalnicza dwóch gatunków mrożonych i głęboko mrożonych wędlin drobiowych drobno rozdrobnionych: K - kiełbasa doktorska, P - parówki. Wędliny wyprodukowane w różnych osłonkach (K - pięciowarstowy poliamid, P - modyfikowana celuloza Nojax) przechowywano w temperaturze Tl = - 25°C oraz w T2 = - 15°C przez okres do 11 tygodni. Analizowano: zawartość wody, ubytek masy, zawartość białka ogólnego i fosforu, zmiany oksydacyjne oraz pożądalność konsumencką. Wykazano, że obydwie metody zamrażalniczego utrwalania doskonale stabilizują jakość kiełbasy doktorskiej. Istotny wpływ temperatury zamrażalniczego przechowywania stwierdzono natomiast w przypadku parówek. Parówki głęboko mrożone ( -25°C) charakteryzowały się wysoką jakością w całym okresie badań. W parówkach mrożonych ( -15°C) stwierdzono stopniowy ubytek wody, obniżenie soczystości i zapachu, pogorszenie barwy i ogólnej smakowitości. Parówki mrożone nie powinny być przechowywane dłużej niż 4 tygodnie.
EN
Storage stability of two types of frozen and deep frozen finely minced poultry sausages: K - "doktorska" sausage and P - frankfurter sausage was investigated. The sausages produced in different casings (K - five-layer polyamide, P - Nojax) were stored at T1 = -25°C and T2 = -15°C for the period of up to 11 weeks. Water content, mass loss, content of total protein and phosphorus, oxidative changes and consumer's demand were analysed. It was shown that both methods of freeze preservation were very good for stabilising the "doktorska" sausage quality. A significant effect of freeze storage temperature was reported in the case of frankfurter sausage. The deep-frozen sausage (-25°C) was characterised by high quality throughout the entire period of investigations. In frozen frankfurter sausage ( -15°C) a gradual water loss, decrease of juiciness and aroma, deterioration of colour and general taste were observed. The frozen frankfurter-like sausage should not be stored for a period longer than 4 weeks.
PL
Rosnące wymagania rynku zmuszają do poszukiwania nowoczesnych metod optymalizacji procesów produkcji, utrwalania i przechowywania żywności. Do takich należą technologie z wykorzystaniem gazów. Spośród licznych zastosowań wybrano zamrażanie szokowe, schładzanie azotem w procesie masowania i kutrowania. Poddano analizie strukturę kosztów metody szokowej i tradycyjnej. Różny udział stałych składników kosztów tych dwu metod w kosztach zamrażania ogółem istotnie wpływa na końcowe wyniki ekonomiczne mrożenia w zależności od wydajności i sezonowości produkcji. Chłodzenie azotem w procesie masowania i kutrowania ułatwia automatyzację procesu, a nakłady, przy założeniu szacunkowo przyjętych efektów marketingowych, powinny zwrócić się po kilku miesiącach.
EN
Growing market requirements force to seek modern methods of production process optimalization in food preservation and storage such as gasses utilising technologies. Sharp freezing and nitrogen precooling during tumbling and meat cutting were chosen from many applications. The cost of sharp and traditional freezing metods were compared. The percentage of constant cost components in these two methods together with efficiency and seasonality have essential impact on final economical results. Nitrogen precooling during tumbling and mean cutting symplifies the automation of the process. Provided the estimated marketing results are accurate, the investment be shound refunded in a few months.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.