Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przed współczesnym rolnictwem stoją ogromne wyzwania. Z jednej strony w szybkim tempie wzrasta liczba ludności na świecie, z drugiej zaś kurczy się powierzchnia upraw. Jak zatem zapewnić niezbędną ilość pożywienia jak najlepszej jakości? Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie może być szeroko pojęte rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu możliwe staje się zwiększenie plonów, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków produkcji.
EN
The emerging trends in the automation and autonomization of agricultural machines are mainly the result of the development of other sectors of the national economy and the defense industry. The paper presents requirements for autonomous technologies related to positioning systems, wireless communication, communication on the machine, and data transmission in the aspect of development of agricultural machines for field works. Limitations and challenges for introducing autonomous systems in agricultural machines for field works were also discussed.
EN
Tocopherols and tocotrienols are natural compounds found in oil plants. Their antioxidant properties make them interesting for food producers and consumers looking for healthy food. The aim of this study is to present the potential natural sources of tocopherols and tocotrienols, which as antioxidants are increasingly used as food additives to extend itheir durability, and additionally enrich the product with vitamin E. The work shows their chemical structure, methods of obtaining and legal regulations allowing tocopherols and tocotrienols for use in food processing. The current ways of using them in food production were discussed.
PL
Tokoferole i tokotrienole to naturalne związkami występują-ce w roślinach oleistych. Ich właściwości przeciwutleniają-ce sprawiają, że są interesujące dla producentów żywności i konsumentów poszukujących zdrowej żywności. Celem arty-kułu jest omówienie potencjalnych naturalnych źródeł toko-feroli i tokotrienoli, które jako substancje przeciwutleniające są coraz częściej wykorzystywane jako dodatki do żywności w celu przedłużenia jej trwałości, a dodatkowo wzbogacają produkt w witaminę E. W artkule przedstawiono ich struktu-rę chemiczną, sposoby pozyskiwania oraz regulacje prawne dopuszczające tokoferole i tokotrienole do wykorzystania w przetwórstwie żywności. Omówiono dotychczasowe sposo-by ich wykorzystania w produkcji żywności.
EN
The article presents the results obtained during the research on the impact of the type of potato grating thickness on the quality of potato pancakes. Four mixtures were made, each by means of blades with different size of grating holes. The mixtures differed in consistency and appearance, which resulted in different quality parameters of fried potato pancakes. The pancakes were subjected toorganoleptic assessment with the 5-point method. The evaluation team consisted of a group of fifteen trained reviewers. Based on the obtained assessments, the results were analyzed and discussed. Potato pancakes made with a rotary grinding machine with a drum blade for potato grating were rated the highest. Their appearance, smell, taste and consistency were characteristic of this dish. Pancakes made on blades with medium holes were rated the worst. During frying, these pancakes quickly browned from the outside, but inside the mass of potato mixture remained raw. The conducted research confirmed that the way of grinding vegetables into potato mass has a large impact on the quality of ready potato pancakes, and thus on their sensory acceptability.
PL
Artykuł przedstawia wyniki uzyskane podczas badań wpływu rodzaju rozdrobnienia ziemniaków na jakość placków ziemniaczanych. Sporządzono 4 ciasta, każde z wykorzystaniem różnych grubości oczek do tarcia. Ciasta różniły się między sobą konsystencją oraz wyglądem, co skutkowało różnicą parametrów jakościowych usmażonych placków ziemniaczanych. Placki zostały poddane ocenie organoleptycznej metodą 5 punktową. Zespół oceniający stanowiła piętnastoosobowa grupa przeszkolonych ankieterów. Na podstawie uzyskanych ocen dokonano analizy i dyskusji wyników. Najwyżej ocenione zostały placki ziemniaczane wykonane maszynką do mięsa z funkcją tarcia ziemniaków na placki ziemniaczane. Ich wygląd, zapach, smak i konsystencja była charakterystyczna dla tej potrawy. Najgorzej oceniono placki sporządzone na ostrzach z grubymi oczkami. Placki te podczas smażenia szybko ulegały zarumienieniu się z zewnątrz, lecz w środku masa ciasta ziemniaczanego pozostawała surowa. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sposób rozdrobnienia warzyw do masy ziemniaczanej ma duży wpływ na jakość gotowych placków ziemniaczanych, a przez to na ich akceptowalność sensoryczną.
EN
The article presents the results of a study on the effect of the type of flour on selected quality characteristics of pancake batter. The paper assesses three wheat and three spelt flours differing in milling degree. Pancakes made from these flours were subjected to organoleptic evaluation by a group of twenty reviewers. The results show that wheat flour pancakes with the highest milling refinement enjoyed the highest approval of the respondents, while spelt flour pancakes type 1850 received the worst rating. The research confirmed that the quality of the flour has a significant impact on the production of pancake batter. The batter made from flour of coarser milling, type 1850, was hard to spread on the surface of the pan, and the pancakes obtained were not of uniform thickness, which had a negative impact on their degree of frying and taste. The research carried out has led to the conclusion that the most popular are wheat-flour pancakes with fine milling.
PL
Artykuł przedstawia uzyskane wyniki badań dotyczące wpływu typu mąki na wybrane cechy jakościowe ciasta naleśnikowego. W pracy dokonano oceny trzech mąk pszennych oraz trzech mąk orkiszowych różniących się przemiałem. Powstałe z tych mąk naleśniki zostały poddane ocenie organoleptycznej przez dwudziestoosobową grupę recenzentów. Uzyskane wyniki pokazują, że naleśniki z mąki pszennej o najwyższym przemiale cieszyły się największą aprobatą ankietowanych, zaś najgorszą ocenę uzyskały naleśniki z mąki orkiszowej typ 1850. Badania potwierdziły, że jakość mąki ma znaczący wpływ na produkcję ciasto naleśnikowego. Ciasta z mąk o niższym przemiale – typ 1850 ciężko rozprowadzały się po powierzchni patelni, a otrzymane naleśniki nie miały jednolitej grubości, co negatywnie wpływało na ich stopień wysmażenia i walory smakowe. Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć wniosek, że najchętniej spożywane są naleśniki z mąki pszennej o wyższym przemiale.
EN
Responsibility for the credibility and quality of an organic product lies with the entrepreneur. It is therefore in the entrepreneur’s interest to recruit competent employees who stimulate the desired behaviours and activities conducive to the achievement of strategic goals connected with production of products with the quality expected by consumers of organic foods. Therefore, it was considered purposeful to analyse the issues of competencies of production workers' in relation to the Robles' set of soft skills. The topics discussed in the study include knowledge, skills, and internal motivation of the employees. A closer examination of the discussed problems was conducted with the example of a corporation X for its branches located in Poland, the Czech Republic and Romania which produce organic flour. The five-point Likert scale was used in the empirical examinations.
PL
Etykieta stanowi integralną składową produktu. Coraz częściej konsumenci chcą wiedzieć nie tylko, z czego składa się dany produkt, ale również skąd pochodzi. Nie mają jednak specjalistycznej wiedzy na temat składników i dodatków do żywności znajdujących się w ich składzie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł informacji, z jakich mogą korzystać zarówno producenci, jak i konsumenci żywności. Scharakteryzowano, jak powinna wyglądać poprawna etykieta, na co konsument powinien zwracać uwagę przy wyborze żywności. Omówiono również zagadnienie „czystej etykiety” – z krótką i prostą listą składników, ich pochodzenia oraz wpływem na produkt końcowy. Przedstawiono, w jaki sposób producenci „czyszczą” etykiety, dążąc do wytworzenia produktu, w składzie którego nie będzie barwników, polepszaczy, stabilizatorów itp.
EN
The label is an inseparable part of the product. More and more consumers want to know not only what the product is made of, but also want to know the origin of the product. However, they do not have specialist knowledge of ingredients and food additives in their composition. The purpose of this article is to present the source of information that can be used by both producers and food consumers. It describes what a correct label should look like, and on what the consumer should pay attention to when choosing food. The new trend of a clean label with a short and simple list of ingredients, its origin and impact on the final product was discussed. It was presented how the producers „clean” the labels by striving to produce a product that will not contain dyes, improvers, stabilizers, etc.
7
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
8
Content available Wpływ powlekania na stabilność żywności®
PL
W artykule przedstawiono sposoby powlekania żywności, materiały powłokotwórcze oraz wpływ tego procesu na stabilność żywności. Omówiono powlekanie żywności jako technologię stosowaną w celu podniesienia stabilności żywności i przedłużenia przydatności do spożycia produktów spożywczych poprzez zachowanie ich cech jakościowych.
EN
The article presents food coating methods, film-forming materials and the effect of this process on food stability. Food coating was discussed as a technology used to increase food stability and extend food shelf life by maintaining their quality characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego.
EN
The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nuclear magnetic resonance.
PL
W artykule porównano systemy zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach gastronomicznych, wyszczególniając różnice w systemowym podejściu do aspektów bezpieczeństwa żywności i jakości. W zakładach gastronomicznych wdrożenie systemów w takim wymiarze jak w przemyśle spożywczym jest utrudnione ze względu na specyfikę pracy w gastronomii. Wdrożone są głównie GHP, GMP i HACCP. Więcej uwagi zapewnieniu i zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwu żywności poświęcają duże firmy gastronomiczne i cateringowe. Praktycznym aspektem pracy jest prezentacja możliwości poprawy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii przez współpracę z zakładami przemysłu spożywczego.
EN
Quality and safety systems of food production in food industry plants and catering establishments were compared, specifying differences in the system approach to the aspects of food safety and quality. The implementation of the mentioned systems in catering establishments to the same extent as in the food industry enterprises is difficult due to the specificity of work in catering. The implemented systems include mainly GHP, GMP and HACCP. Large gastronomic and catering firms dedicate more attention to ensuring and managing the quality and safety of food. The practical aspect of the study means that it presents the opportunities of food quality and safety improvement in catering as a result of collaborating with food industry companies.
PL
W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący do identyfikacji fotonów emitowanych przez wzbudzaną optycznie materię organiczną. Proces pomiaru liczby emitowanych biofotonów odbywał się automatycznie do czego wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano zróżnicowanie liczby biofotonów w obrębie badanych grup produktów spożywczych, stwierdzenie to dotyczy produktów finalnych oraz składowych stanowiących ich recepturę. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji biofotonów.
EN
In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped with a photomultiplier tube used to identify the photons emitted by the optically excitable organic matter. The process of measuring the number of emitted bio-photons took place automatically for what LabView programming environment was used. There has been a diversification of the number of bio-photons within the investigated food groups, this statement applies to the final products and components constituting their recipe. It has been observed that there is a practical possibility of differentiation of organic matter in terms of the level of biophotons emissions.
PL
Kontrola produktów spożywczych jest niezwykle ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów żywności. Poszukiwane są więc metody umożliwiające szybką i łatwą ocenę ich jakości. Duże zainteresowanie wzbudzają narzędzia chemometryczne, łączące m.in. metody matematyczne i statystyczne. Wprowadzenie chemometrii umożliwia przede wszystkim wieloaspektowe podejście do oceny jakości produktów spożywczych i głębszą analizę wyników. Chemometria ułatwia rozróżnienie produktów spożywczych zależnie od ich składu chemicznego, pochodzenia geograficznego czy botanicznego oraz jakości mikrobiologicznej. W części 1 artykułu przedstawiono najczęściej stosowane metody chemometryczne oraz opisano ich wykorzystanie do oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i owoców morza. W części 2 artykułu zostanie omówione wykorzystanie chemometrii do oceny jakości napojów i produktów pochodzenia roślinnego.
EN
Quality control of food products is extremely important, both for producers and consumers of food. In that case, new methods are sought that can provide fast and easy evaluation of food products’ quality. Chemometric processes which combine mathematical and statistical methods are of huge interest now. The implementation of chemometrics enables mainly multi-faceted approach to food quality control and deeper analysis of the results. Chemometrics enables differentiation of food products according to their chemical composition, geographical origin, botanical origin and microbiological quality. Part 1 of this paper presents most frequently applied chemometrics methods and their use in quality control of products of animal origin: meat and meat products as well as fish and sea-food products. In part 2 of the article, the use of chemometrics in quality control of beverages and food of plant origin will be discussed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie nowego systemu HARPC (analizy zagrożeń i opartych na ryzyku środków zapobiegawczych wobec żywności) służącego bezpieczeństwu żywności, stworzonemu w Stanach Zjednoczonych (USA) przez FDA – Agencję ds. Żywności i Leków, wymaganego ustawą modernizacyjną bezpieczeństwa żywności (FSMA). FSMA ma na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie punktu ciężkości z reagowania na zagrożenia do zapobiegania tym zagrożeniom. Artykuł przedstawia koncepcję systemu oraz siedem jego zasad, które muszą być wdrożone przez przedsiębiorstwa spożywcze, identyfikuje główne elementy planu bezpieczeństwa żywności i pokazuje różnice między systemami HACCP i HARPC. W podsumowaniu autorka artykułu zwraca uwagę na potrzebę wdrożenia systemu przez podmioty spożywcze w Polsce, mając na uwadze ich relacje handlowe z rynkiem amerykańskim.
EN
The purpose of the article is to present and to analyse the new system for food safety, elaborated in United States of America (U.S.) by FDA (Food and Drug Administration) – HARPC (Hazard Analysis and RiskBased Preventive Controls) required by FSMA (Food Safety Modernisation Act). FSMA aims to ensure the U.S. food supply is safe by shifting the focus from responding to contamination to preventing it. The article describes the idea of the system and its seven principles that need to be implemented by food companies, presents the main elements of food safety plan and shows the differences between HACCP and HARPC systems. In the summary, the author of the article points out the need for the implementation of the system by companies in Poland, regarding their trade relations with U.S. market.
PL
Testy przechowalnicze są ważnym narzędziem wykorzystywanym podczas wyznaczania trwałości żywności. W artykule przedstawiono podstawowe założenia i specyfikę badań przechowalniczych, omówiono rodzaje testów, zasady ich planowania oraz przedyskutowano zalety i ograniczenia w ich stosowaniu.
EN
Storage trials are important tool used for predicting shelf-life of foods. This article reviews key concepts and practices of storage trials, the types of storage shelf-life studies and the principles of experiment design. The most important benefits and limitations are also discussed.
PL
Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy nawet nowotwory, będące chorobami dietopochodnymi, spowodował zwiększenie zainteresowania produktami spożywczymi, które nie tylko służą zaspokajaniu głodu, ale również wprowadzają do organizmu substancje poprawiające stan zdrowia bądź też zapobiegające chorobom. W związku z tym obserwuje się systematyczny rozwój rynku tzw. „żywności prozdrowotnej" wywierającej, poza efektem odżywczym, pozytywny wpływ na określone funkcje organizmu. Spożywanie tego rodzaju żywności przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, zmniejsza również ryzyko zachorowania na wyźej wymienione choroby.
EN
Small expenditure for examination and development in Poland and difficult conditions of research results' commercialization force science institutions to search effective marketing actions. Specific character of their activity requires its special definition, based especially on public relations.
PL
Kolor jest istotną cechą postrzeganą przez konsumenta decydującą o ogólnej percepcji produktu. Jakość suszonych surowców roślinnych może być oceniona na podstawie zmian parametrów barwy. W artykule opisano instrumentalny pomiar barwy oraz przedstawiono przykłady metod wykorzystywanych do opisu kinetyki parametrów barwy suszonych surowców roślinnych, między innymi równania reakcji oraz sztuczne sieci neuronowe. Ze względu na różne systemy pomiarowe a także badanie wielu różnych parametrów dotyczących barwy, istnieją trudności w porównaniu wyników badań. W związku z tym zachodzi konieczność ujednolicenia systemu pomiarowego w celu porównywania otrzymanych wyników. Tworzenie modeli opisujących zmiany barwy podczas procesu suszenia jest drogą do optymalizacji procesu.
EN
Colour is an important quality attribute for consumer and it influences his preferences. Colour changes indicate quality changes of dried plant materials. In this review instrumental colour measurement was described. Different approaches applied to model colour of dried plant materials were also presented, like reaction mechanisms, neural networks and others. Colour measurements are often based on different measurement systems and many colour parameters, making it difficult to compare results. There is a need for standardization in measuring system to improve the traceability of measurements. Colour change models can help to optimize drying process.
18
Content available remote Food quality and safety management
EN
Ensuring quality and safety of food are nowadays the most important goals set by companies who produce and distribute it. As a result, regulations have been introduced in the European Union countries concerning the production and distribution of food as well as norms which oblige companies to implement and execute several quality management systems..
PL
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności są to obecnie najważniejsze cele jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywności. Dlatego w krajach Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością a także unormowania prawne wprowadzające obowiązek wdrożenia i stosowania niektórych systemów zarządzania jakością.
EN
Selected research polygon is located in Trzebinia commune in the mid of the 80 km way from Kraków to Katowice (the Upper Silesia capital). The towns of Trzebinia, Chrzanów within the towns of Krzeszowice, Jaworzno, Mysłowice, have been creating a base of well-connected Kraków-Upper Silesia agglomeration. The inhabitants of Trzebinia commune are flexible on labour market, often commute to work in Kraków or Katowice. They have detached houses with gardens of one or two acres size, where "home-made", fresh, low-processed food could be produced. At the same time the area of Trzebinia Community belongs to Chrzanów geochemical anomaly, which is reflected in high values of cadmium, lead and zinc contents in the soils. This is the result of both natural and anthropogenic factors. The purpose of the paper was to evaluate lead and iron contents in roots and leaves of parsley being cultivated within the area of the anomaly. Considering, there is a positive geochemical anomaly, the lead contents in soil were low - the average value was 88.67 mg kg -1 d.m. and only two contents -218.98 and 119.35 exceeded 100 mg kg -1 d.m. On the other hand the lead contents in parsley roots were high, many times higher than the allowable values. The lead contents in parsley leaves were also high. Phytoaccumulation indices low, only one had the average value, but at their minimal range (1.02 and 10.3 adequately for leaves and roots). Translocation index of lead was close to one. The iron contents in soils were not high and fall within the scope of low and average ranges that occur in Polish soils. The iron contents in leaves were high, attractive from nutrition point of view.
20
Content available Chemiczne markery miodów odmianowych
PL
Spośród produktów pszczelich największym uznaniem konsumentów cieszą się miody. Pszczelarze polscy słyną z produkcji miodów o wysokich walorach smakowych, odżywczych i terapeutycznych. Niestety zdarza się coraz więcej przypadków fałszowania miodów i dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych metod pomocnych w badaniu ich jakości.
EN
Among bee products, the honey is one most appreciated by consumers. Polish bee-keepers are famous for production of honey with great taste and good nutritious and therapeutic qualities. Unfortunately, there are more and more cases of honey adulteration and therefore, it is necessary to seek new methods that could be used in testing their quality.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.