Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dla opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono kryteria dotyczące zapewniania bezpieczeństwa opakowań z tworzyw sztucznych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi składu oraz ograniczeń dla stosowanych substancji, w tym w zakresie limitów migracji specyficznej i globalnej. Przedstawiono również zmiany do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
The article discusses legal requirements for plastic packaging intended for contact with food. Criteria for ensuring the safety of plastic packaging were presented, including composition requirements and restrictions for the substances used, including specific and overall migration limits. Amendments to the Commission Regulation (EU) no. 10/2011 on plastic materials and articles intended for contact with food were also presented.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym opakowań żywności. Przedstawiono przepisy ogólne dotyczące kryteriów zapewniania bezpieczeństwa materiału w kontakcie z żywnością oraz wymagania szczegółowe dla grup materiałów takich jak: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, aktywne i inteligentne materiały, materiały z regenerowanej celulozy oraz wyroby ceramiczne.
EN
The article discusses legal requirements for materials intended for contact with food, including food packaging. General provisions on the criteria for ensuring safety of material in contact with food and specific requirements were presented for groups of materials such as plastics, recycled plastics, active and intelligent materials, regenerated cellulose materials and ceramic products.
PL
Recykling mechaniczny odpadów opakowaniowych pozwala na odzysk tworzyw sztucznych i ponowne ich zastosowanie w opakowaniach żywności. Jednak aby zapewnić ich odpowiednią jakość, procesy recyklingu, w wyniku których otrzymuje się tworzywa sztuczne przeznaczone do produkcji materiałów, które mogą być używane do kontaktu z żywnością, muszą zapewniać wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń potwierdzoną testami obciążeniowymi. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, otrzymanych w wyniku obróbki mechanicznej reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym przepisem prawnym taki proces recyklingu musi być poddany ocenie bezpieczeństwa przez EFSA, a następnie musi uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej.
EN
Mechanical recycling of packaging wastes allows the recovery of plastics and their re-use in food packaging. However, to ensure that they have appropriate quality, the recycling processes for the production of food contact materials must ensure high removal efficiency in challenge tests. The use of products intended for contact with food containing recycled plastics obtained as a result of mechanical treatment is regulated by the Commission Regulation EC) no 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food. According to this legal regulation, the recycling process that results in plastics for contact with food must be assessed by EFSA and then obtained the European Commission authorization.
PL
Poszukiwanie alternatywnych tworzyw opakowaniowych, wytwarzanych z surowców odnawialnych, jest ściśle związane z próbami redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pojęcie biotworzyw wprowadzone przez europejskie stowarzyszenie European Bioplastics obejmuje zarówno tworzywa niebiodegradowalne, jak i biodegradowalne wytwarzane z surowców odnawialnych, a także biodegradowalne z surowców petrochemicznych. Biotworzywa wykorzystywane do produkcji opakowań żywności to przede wszystkim: klasyczne tworzywa polimerowe ze źródeł odnawialnych przewidziane do recyklingu materiałowego (np. bio PE: Braskem) oraz biodegradowalne tworzywa polimerowe ze źródeł odnawialnych i petrochemicznych przewidziane do recyklingu organicznego – kompostowania (grupa polilaktydów: NatureWorks LLC, kompozycje polimerowo-skrobiowe Mater-Bi: Novamont Sp.A., folie celulozowe Natureflex: Futamura, materiały Ecoflex i Ecovio: BASF).
EN
The search for alternative packaging plastics produced from renewable resources is strictly linked to the attempts of reducing greenhouse gases emissions. The term bioplastics, introduced by the European Bioplastics association, includes both biodegradable and non-biodegradable materials from renewable resources and also biodegradable materials from petrochemicals. Bioplastics for food packaging production include, first of all: classic polymer materials from renewable resources possible to material recycling (e.g. bio PE: Braskem) and biodegradable polymer materials from renewable resources and petrochemicals possible to organic recycling – composting (polylactides group: NatureWorks LLC, starch-polymer compositions Mater-Bi: Novamont Sp.A., cellulose films Natureflex: Futamura, materials Ecoflex and Ecovio: BASF).
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplnej i dyfuzyjność cieplna oraz twardość liofilizowanych pian są podobne do tych, jakie wykazuje styropian ekstrudowany (dobry materiał termoizolacyjny). Wyniki analizy termowizyjnej obrazów powierzchni badanych pian potwierdzają możliwość ich wykorzystania jako materiału opakowaniowego o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.
EN
Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the sample surfaces confirmed applicability of the foams.
PL
Wyroby opakowaniowe ewoluują eksponując różne funkcje, poczynając od prostych metod pakowania, łatwości użytkowania, ergonomicznego kształtu, marketingu w punkcie sprzedaży, zmniejszenia masy, redukcji materiału, zabezpieczenia przed fałszowaniem, aż do ograniczenia oddziaływania na środowisko. W przypadku opakowań do żywności ważne jest, aby opakowanie nie tylko chroniło, ale również zapewniało jakość i trwałość produktu. Zapotrzebowanie konsumentów na wygodne i wysokiej jakości produkty spożywcze coraz bardziej zwiększa wpływ opakowań na żywność. Optymalnie zaprojektowane i dobrane opakowanie może zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Ważnym wymogiem przy wyborze systemów pakowania żywności są właściwości barierowe materiału opakowaniowego. Wysoko barierowe opakowanie pomaga zachować bogate smaki i aromaty, tworząc szczelnie zamknięty system.
EN
Packaging products evolve displaying various functions ranging from simple packaging methods, ease of use, ergonomic shape, point of sale marketing, weight and material reduction, protection against counterfeiting to reducing environmental impact. In the case of food packaging it is important that the packaging not only protects, but also ensures the quality and durability of the product. Consumer demand for convenient and high-quality food products are more and more increasing the impact of food packaging. Optimally designed and matched packaging can reduce the amount of food wasted. An important requirement in the selection of food packaging systems are the barrier properties of the packaging material. High barrier packaging helps to maintain rich flavors and aromas, creating a tightly closed system.
PL
W artykule przedstawiono zalecenia i wytyczne dotyczące papierowych opakowań zadrukowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opisano zasady badań migracji składników farb drukarskich z opakowań do płynów modelowych imitujących żywność. Przedstawiono stan prawny na maj 2018 r.
EN
The article presents recommendations and guidelines related to printed paper packaging for food contact. The principles of migration of printing ink components determination from packaging to model fluids imitating food-stuff are described. The status of law regulations for May 2018 is discussed.
8
Content available remote Impregnaty parafinowe do papierowych i tekturowych opakowań do żywności
PL
Przedstawiono metodę oceny jakości impregnatów wykorzystywanych do powierzchniowego powlekania opakowań stanowiących odpowiednio skomponowane emulsje wodno-parafinowe na etapie ich opracowywania. Skład kompozycji, a także sposób przygotowania emulsji, efektem którego jest stopień zdyspergowania fazy rozproszonej, pozwala na kształtowanie właściwości takich preparatów, które decydują o zdolności do wytwarzania na podłożu tekturowym jednorodnej cienkiej warstwy impregnatu.
EN
Four paraffin emulsions were prepd. and tested for apparent viscosity, water resistance, stability and rheol. properties after homogenization. Content of emulsifier was 2.5%. The flow limit of the emulsions was modelled by using a neural network. A good agreement of calcd. and exptl. detd. values was achieved.
PL
Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości optyczne folii ze skrobi ziemniaczanej napełnianej wollastonitem (Ca- ₃Si₃O₉). Do badań zastosowano trzy niezależne metody pomiarowe: spektroskopię UV-Vis, spektroskopię FT-IR oraz pomiary kolorymetryczne. Stwierdzono zmniejszenie przepuszczalności oraz zmianę barwy otrzymanych filmów w zakresie nadfioletu i promieniowania widzialnego. Zastosowanie gumy arabskiej jako środka dyspergującego miało wpływ na strukturę otrzymanych folii skrobiowych. Analiza w podczerwieni folii domieszkowanych gumą wykazała większą intensywność pasm w obszarze częstotliwości przypisanych drganiom ugrupowania O-H pochodzącego od wolnych, wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Zmianom strukturalnymi mogły ulegać również wiązania glikozydowe skrobi.
EN
Wollastonite-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for their optical properties by colorimetry, UV-Vis and FT-IR spectrometry. An increase in the film opacity and an increase of the intensity of O-H vibrations in the range of 3000-3600 cm-1 were obsd.
PL
Badano oddziaływanie folii skrobiowych zawierających wollastonit jako wypełniacz oraz gumę arabską jako czynnik poprawiający jej cechy funkcjonalne na mikroorganizmy prokariotyczne (bakterie E. coli, S. aureus, B. subtilis) oraz eukariotyczne (S. cerevisiae, A. niger, C. albicans). Wpływ składników folii na mikroorganizmy badano metodą dyfuzyjno-krążkową. Badane folie nie wykazywały efektu antymikrobiologicznego ani w stosunku do wybranych bakterii, ani grzybów mikroskopowych. W przypadku B. subtilis odnotowano działanie stymulujące na wzrost bakterii i proces sporulacji. Efekt ten był zależny od zawartości gumy arabskiej w folii, co sugeruje, że jest ona czynnikiem odpowiedzialnym za to zjawisko. Stwierdzono również, że zawartość gumy arabskiej wpływa na zwiększenie przepuszczalności pary wodnej oraz rozpuszczalność w wodzie.
EN
Starch films were filled with wollastonite, modified by addn. of arabic gum and studied for microbial resistance and water vapor barrier properties. The films did not show any antibacterial activity. The addn. of arabic gum resulted in an increase in water permeability and solubility of the films.
PL
Zbadano wpływ dodatku gumy arabskiej na morfologię powierzchni folii skrobiowych napełnianych wollastonitem (Ca₃Si₃O₉). Strukturę powierzchni określono przy użyciu mikroskopu sił atomowych. Scharakteryzowano chropowatość powierzchni oraz wyznaczono widmową gęstość mocy profili chropowatości. Modyfikacja mieszanki gumą arabską miała wyraźny wpływ na wzrost chropowatości powierzchni uzyskanych folii.
EN
The surface of wollastonit-filled starch films modified by addn. of arabic gum (8-16%) was studied by at. force microscopy. Surface roughness was also detd. A significant increase of the roughness and power spectral d. were obsd.
PL
Uregulowania prawne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym szczegółowe wymogi odnoszące się do substancji w postaci nanomateriału stosowanych w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw polimerowych, są zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011. Obecnie w unijnym wykazie substancji dozwolonych do kontaktu z żywnością znajduje się siedem substancji w postaci nanomateriału: azotek tytanu (FCM 807), sadza (FCM 411), ditlenek krzemu (FCM 504), kaolin (FCM 410), kopolimer butadien/akrylan etylu/metakrylan metylu/styren usieciowany diwinylobenzenem (FCM 859), kopolimer butadien/akrylan etylu/metakrylan metylu/styren nieusieciowany (FCM 998) oraz kopolimer butadien/akrylan etylu/metakrylan metylu/styren usieciowany dimetakrylanem 1,3-butanodiolu (FCM 1043). W celu zminimalizowania zagrożenia związanego z ich stosowaniem nanomateriały te są objęte naukową oceną ryzyka (indywidualnie dla każdego przypadku) przeprowadzaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
EN
Regulations on the production and marketing of plastic materials and products intended to come into contact with food, including the specific requirements for substances in the form of nanomaterial used in the production of plastic materials and articles are contained in Commission Regulation (EU) No 10/2011. Currently, seven substances in the form of nanomaterial are listed in the Union list of authorised substances: titanium nitride (FCM 807), carbon black (FCM 411), silicon dioxide (FCM 504), kaolin (FCM 410), butadiene/ethyl acrylate/methyl methacrylate/styrene copolymer cross-linked with divinylbenzene (FCM 859), butadiene/ethyl acrylate/methyl methacrylate/styrene copolymer not cross--linked (FCM 998), and butadiene/ethyl acrylate/methyl methacrylate/styrene copolymer cross-linked with 1,3-butanediol dimethacrylate (FCM 1043). In order to minimize the risks associated with the use of substances in the form of nanomaterial, they are covered by scientific risk assessment conducted by the European Food Safety Authority (EFSA) on a case-by-case basis.
13
PL
Poddano ocenie jakość powłoki cynowej w puszkach metalowych. Badano puszki po produktach spożywczych: puszki po rybie, brzoskwiniach i ananasie oraz z karmą dla zwierząt. Przeprowadzono analizę mikroskopową przy użyciu mikroskopu optycznego. Topografię powierzchni określono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono wyraźne zmiany korozyjne na powierzchni cyny w puszce z przetworzonym ananasem oraz w puszce po karmie dla zwierząt.
EN
A quality of tin coating in metal cans was tested. The cans of food products such a fish, peaches, pineapple and animal feed were studied. Microscopic tests were conducted using an optical microscope. A surface topography of the same was determined using a confocal microscope. The tin corrosion of pineapple and animal food was observed.
EN
Migration of hazardous substances from the packaging and materials in contact with the food and direct contact with the children is an important issue nowadays. It is well know that chemical compounds such as adhesives from packaging and toys can migrate, but question how much migration occurs and what potential health effects it may cause is gaining more attention from researchers. We know that migrating substances can be harmful to health, moreover in case of food they can also change its sensory characteristics. Packaged food is very convenient, but unfortunately since most foods are packaged an increasing number of people are likely to be exposed. Second very important topic in the context of safety are toys for children. Toys contribute to the development of a child however they must be safe for children and ensuring that they do not put children at any risk is a priority. The EU legislation is designed to ensure that toys comply with safety requirements, which are among the strictest in the world, especially in relation to the presence of chemicals. Currently, work is underway in Research & Development Centre for the Graphic Arts aimed at developing adhesive formulations safe for food use and production of toys that meet standards and regulations in this regard.
EN
The use of polypropylene materials in industry for food packaging is increasing. The presence of additives in the polymer matrix enables the modification or improvement of the properties and performance of the polymer, but these additives are potential risk for human health. In this context, an efficient analytical method for the quantitative determination of three antioxidants (2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), dibutylhydroxyphenylpropionic acid stearyl ester (Irganox 1076), and tns-(2.4-di-tert-butyl)-phosphite (Irgafos 168)) and five ultraviolet stabilizers (2-(2′-hydroxy-5′-methylphenyl) (UV-P), (2′-hydroxy-3′-tert-5′-methylphenyl)-5-chloroben zotriazole (UV-326), 2-(2′-hydroxy-3′,5′-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-327), 2-(2H-benzotriazol- 2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol(UV-329), and 2-hydroxy-4(octyloxy) benzophenone (UV-531)) in polypropylene food packaging and food simulants by high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed. Parameters affecting the efficiency in the process such as extraction and chromatographic condition were studied in order to determine operating conditions. The analytical method showed good linearity, presenting correlation coefficients (R ≥ 0.9977) for all additives. The limits of detection and quantification were between 0.03 and 0.30 μg mL−1 and between 0.10 and 1.00 μg mL−1 for eight analytes, respectively. Average spiked recoveries in blank polypropylene packaging and food simulants were in the range of 80.4–99.5% and 75.2–106.7%, with relative standard deviations in the range of 0.9–9.1% and 0.2–9.8%. Dissolving the polypropylene food packaging with toluene and precipitating by methanol was demonstrated more effective than ultrasonic extract with acetonitrile or dichloromethane for extracting the additives. The method was successfully applied to commercial polypropylene packaging determination, Irgafos 168 and UV-P were frequently found in six commercial polypropylene films, and the content ranged from 166.47 ± 5.11 to 845.27 ± 29.31 μg g−1 and 2.10 ± 0.29 to 19.23 ± 1.26 μg g−1, respectively.
16
Content available remote Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych
PL
Monomery i substancje dodatkowe mogą w określonych warunkach migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Migrację globalną z laminatów poliamidowo-polietylenowych oraz folii polilaktydowych badano z zastosowaniem płynów symulujących działanie twarogu. Jako płyn modelowy zastosowano wodę destylowaną. Zawartość metabolitów mikroflory w kwasowych serach twarogowych spowodowała konieczność włączenia do badań migracji globalnej 3-procentowego roztworu kwasu octowego oraz 10-procentowego roztworu etanolu. Natomiast zawartość tłuszczu w twarogach determinowała zastosowanie izooktanu jako płynu modelowego imitującego żywość zawierającą tłuszcz. Największą migrację z opakowań poliamidowo-polietylenowych obserwowano do izooktanu. Wartości migracji globalnej nie przekroczyły jednak dozwolonego limitu 10 mg/dm2 . Obie folie polilaktydowe wykazały nieznaczną migrację globalną do płynów modelowych, co jest niewątpliwą zaletą badanych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Monomers and additives may migrate from packaging materials into food products under the specified conditions. Overall migration from polyethylene laminates, polylactides film and polylactides laminates with internal SiOx layer was studied. Distilled water, 3% acetic acid solution and 10% ethanol solution were selected for the test. The fat content of lactic acid cheese determined the use of isooctane as a food simulant. The largest value of overall migration into isooctane was observed for PA/PE laminate. The low values of overall migration were observed for polylactides films and polylactides/SiOx laminates. The overall migration from the tested packaging materials did not exceed permissible limits 10 mg/dm2 .
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych skrobia/wollastonit wytwarzanych metodą castingową. Wartości parametrów strukturalnych i materiałowych wyznaczono podczas testu quazi-statyczengo jednoosiowego rozciągania. Dodatek gumy arabskiej spowodował obniżenie wartości modułu sprężystości wzdłużnej Younga oraz wzrost energii sprężystej, pracy do zerwania oraz odkształcenia sprężystego i granicznego.
EN
Biodegradable starch was filled with wollastonite, modified by addn. of Arabic gum (8–16% by mass) and used for prodn. of films by soln. casting. The films were studied for structural and mech. properties. The addn. of arabic gum resulted in an increase in deformation limits and decrease in Young modulus.
PL
Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na zwilżalność powierzchni folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem. Miarą adhezyjności powierzchni otrzymanych filmów były kąty zwilżania dla wody oraz oleju a także wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych. Stwierdzono istotny wpływ gumy arabskiej na hydrofobowość folii oraz zmniejszenie się ich swobodnej energii powierzchniowej, zwłaszcza składowej polarnej.
EN
Wollastonit-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8–16%) and studied for contact angle (oil and water) and surface free energy (ethylene glycol and CH2I2). An increase in hydrophobicity of the film and the decrease of a surface free energy were obsd.
PL
Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.
EN
Food packaging must first and foremost secure health and safety of stored food. Beyond these, the packaging fulfills functions of protection of mechanically packaged products as well as the aesthetic function. Suitable packaging intended to contact with food must not release into the stored products, the components of packaging material in amounts which may represent a hazard to human health or cause unfavourable changes in the composition of the food or deteriorate its organoleptic properties. The common criterion for the suitability of all food packaging is a sanitary-hygienic assessment, which consists of sensory evaluation, overall migration and specific migration testing.
PL
W opracowaniu poruszono problem jakości produktów żywnościowych oraz opakowań. Głównym celem artykułu było umiejscowienie znaczenia jakości w procesie pakowania żywności na przykładzie galaretek. Badania przeprowadzono w jednym z polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i obserwacji. Analizowane przedsiębiorstwo posiada wysokie standardy jakościowe produkowanych wyrobów oraz wykorzystywanych opakowań, które są wytwarzane zgodnie z najnowszymi normami i standardami.
EN
The study addresses the issue of quality of food products and its packaging. The main objective was to determine the significance of the importance of quality in the food packaging process on the example of jellies. The study was conducted in one of the Polish production companies using the method of diagnostic survey and observation. The analyzed company has high quality standards of their products and packaging used, which are manufactured in accordance with the latest norms and regulations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.