Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct relationship between these two issues. In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the problems of modem agriculture is the low efficiency of spraying, associated with the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic compounds. Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. In the production and processing of food surfactants play the role of such compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by microorganisms.
PL
Jedną z najbardziej popularnych metod utrwalania żywności jest mrożenie. Duże znaczenie zyskała technika szybkiego zamrażania, umożliwiająca zachowanie integralności struktury surowca zarówno w stanie zamrożonym, jak i po rozmrożeniu. Rośnie zainteresowanie zamrażaniem kriogenicznym, wykorzystującym właściwości skroplonych gazów (kriocieczy) o niskiej temperaturze wrzenia (<120 K). W przemyśle spożywczym stosuje się głównie ciekły N2 oraz ciekły lub stały CO2. Wykorzystanie kriocieczy jest szczególnie ważne w przypadku mrożenia miękkich owoców (np. jagód, malin, truskawek), warzyw (np. kalafiora, pomidorów) i grzybów, gdyż umożliwia długoterminowe zachowanie ich cech pierwotnych, w tym kształtu, tekstury, barwy, smaku i zapachu. Metoda znajduje zastosowanie również w procesach utrwalania mięsa, owoców morza czy produktów typu fast food. Wśród urządzeń wykorzystywanych do mrożenia kriogenicznego najczęściej spotykane są zamrażarki: szafowe (komorowe), tunelowe, rozpyłowe lub zanurzeniowe (immersyjne).
EN
One of the most popular food preservation methods is freezing. The technique of quick freezing has become very important, as it allows to maintain the integrity of the raw material structure both in the frozen state and after thawing. There is a growing interest in cryogenic freezing, which takes advantage of the properties of compressed gases (cryogenic liquids) with low boiling points (<120 K). In the food industry, mainly liquid N2 and liquid or solid CO2 are used. The use of cryogenic liquids is particularly important in the case of freezing soft fruits (e.g. blueberries, raspberries, strawberries), vegetables (e.g. cauliflower, tomatoes) and mushrooms, as it enables the long-term preservation of their original characteristics, including shape, texture, color, taste and aroma. This method is also used in the preservation of meat, seafood and fast food products. Among the devices used for cryogenic freezing, the most common freezers are: cabinet (chamber), tunnel, spray or immersion (immersion) freezers.
PL
Straty i marnotrawstwo żywności stanowią istotny problem współczesnej gospodarki. Wiążą się z dodatkowym obciążeniem (finansowym) nie tylko dla zakładów przetwórstwa spożywczego, ale również dla środowiska. W ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i marnotrawstwa żywności” (akronim PROM) w roku 2019 w SGGW przeprowadzono badania ankietowe w 30 zakładach przemysłu spożywczego. Na podstawie uzyskanych danych określono częstotliwość i przyczyny powstawania strat żywności w zakładach przemysłu spożywczego, a także przedstawiono sposoby zagospodarowania niewykorzystanej żywności. Wykazano, że do powstawania strat w polskich zakładach przemysłu spożywczego dochodzi rzadko. Marginalny odsetek zakładów przekazywał niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, które dostarczą kolejnych danych dotyczących ilości marnotrawionej żywności. Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu PROM badań będą wykorzystane do opracowania strategii ograniczania strat na wszystkich etapach produkcji żywności.
EN
Food losses and waste are an important problem in the modern economy. They are an additional financial burden not only for food processing plants, but also for the environment. As a part of the project ‘Developing a system for monitoring wasted food and an effective program to rationalize losses and reduce food wastage’ (acronym PROM), in 2019, SGGW conducted a survey in 30 food industry plants. Based on the obtained data, the frequency and causes of food losses occurring in Polish food industry plants were determined, and ways of managing unused food were presented. It has been shown that losses in food industry plants are rare. A marginal percentage of producers donated unsold products to charitable organizations. It is necessary to conduct further research, which will provide data on the amount of wasted food. The results of the research carried out as part of the PROM project will be used to develop strategies for reducing losses at all stages of food production.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Aktualnie przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jest wynikową trzech czynników. Po pierwsze decyzji podejmowanych w poprzednich dekadach, kiedy ważnym czynnikiem lokalizacyjnym była baza surowcowa i rynek zbytu. Po drugie wzrostu liczebności firm, zwłaszcza prywatnych, w okresie rozwoju gospodarki rynkowej, powstających na obszarze dużych aglomeracji miejskich, ale również w pobliżu zaplecza surowcowego. Po trzecie trwającej koncentracj i i konsolidacji firm celem zapewnienia konkurencyjności sektora nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach zagranicznych. Ocena przestrzennego zróżnicowania lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wskazuje, że liderem jest województwo mazowieckie, a pogłębione badania przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji (LQ) wykazują, że ta gałąź przemysłu jest mocno skoncentrowana w województwie podlaskim, kluczowa okazuje się również w warmińsko-mazurskim, o specjalizacji regionu możemy mówić także w odniesieniu do województwa lubelskiego.
EN
Currently, the spatial diversity of the locations of the food industry enterprises is the result of three factors. First: decisions taken in previous decades, when the raw material base and sales market were an important location factor. Secondly: an increase in the number of companies, especially private ones, in the period of market economy, emerging in the area of large urban agglomerations, but also near the raw material base. Thirdly ongoing concentration and consolidation of companies to ensure the competitiveness of the sector not only on the domestic market but also on foreign markets. The assessment of the spatial diversity of the location of food industry enterprises indicates that the leader is the Mazowieckie District, and in-depth research using the location quotient (LQ) shows that this branch of industry is highly concentrated in the Podlaskie District, it is also key in the Warmińsko-mazurskie District, and about the region’s specialization we can also speak in the Lublin District.
PL
Żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu pandemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 jej dostępność dla społeczeństwa staje się ważnym wyzwaniem dla całego łańcucha żywnościowego. Jednym z jego kluczowych ogniw (obok rolnictwa i handlu) jest przemysł spożywczy. W artykule podjęto próbę określenia głównych uwarunkowań stanu, w jakim znalazł się polski sektor spożywczy w okresie pandemii oraz wskazania możliwych jej następstw i kierunków zmian w sektorze. Odniesiono się rownież do kwestii eksportu rolno-spożywczego. Zwrócono uwagę, że w zaistniałej sytuacji firmy spożywcze oczekują od państwa różnego rodzaju działań osłonowych, w tym m.in. gwarancji dostępu do preferencyjnych kredytów, dogodnego finansowania na rachunkach obrotowych, pomocy w obszarze kosztów osobowych i handlu zagranicznego. W dłuższej perspektywie firmy powinny inwestować w strategie planowania i zarządzania ryzykiem, w cyfryzację, automatyzację oraz integrację systemów zarządzania produkcją z systemami dystrybucyjnymi.
EN
Food is a basic necessity and thus its availability to society is becoming an important challenge for the complex food chain during the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. The food industry is one of its key links (alongside agriculture and trade). The article attempts to determine the main factors influencing the situation in the Polish agri-food sector during pandemic and to indicate its possible consequences and directions of changes in the sector. Agri-food exports were also referred to. It was pointed out that in this situation food companies expect various types of support measures from the government, including guaranteed access to preferential loans, convenient financing on current accounts, support in the area of personnel costs and foreign trade. In the long term, companies should invest in planning and risk management strategies, in digitization, automation and integration of production management systems with distribution systems.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno¬-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
PL
W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania odpadami przemysłu spożywczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży tłuszczowej. Opisano obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami. Za pomocą danych statystycznych zobrazowano sytuację w Polsce w ciągu ostatnich lat, również na tle innych państw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że brak jednolitej metodyki gromadzenia danych prowadzi do otrzymywania niepełnej informacji i ograniczonej analizy dotyczącej gospodarki odpadami w kraju. Od 2004 r. Polska znajdowała się w czołówce krajów generujących największe ilości odpadów przemysłowych ogółem w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten był o ok. 50% niższy w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2004 (Eurostat). W latach 2010-2018 nastąpił znaczący spadek ilości odpadów z przetwórstwa żywności – o ok. 40% (GUS). Odpady w branży tłuszczowej stanowią zróżnicowaną grupę, która zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych. Po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji tłuszczów technicznych, biogazu rolniczego, biodiesla, wypełniaczy materiałów budowlanych, nawozów, a także do syntezy enzymów lipolitycznych, jako dodatki do pasz (nawet do produktów spożywczych).
EN
The article presents the issues of waste management in the food industry in Poland, with particular emphasis on the fat industry. The binding legal regulations concerning the principles of wastes management were described. Using statistical data, the situation of Poland in recent years has been illustrated, also in comparison with other European Union countries. It was found that the lack of a unified methodology for collecting data leads to receive incomplete information and limited analysis of the waste management in the country. Since 2004, Poland has been at the forefront of countries generating the largest total amount of industrial wastes in the entire European Union. This indicator was approx. 50% lower in 2016 as compared to 2004 (Eurostat). In 2010-2018, there was a signifi¬cant decrease in the amount of food processing wastes by approx. 40% (GUS). Waste in the fat industry is a diversified group, that is classified as hazardous wastes. After proper processing, they can be used as raw materials for the production of technical fats, agri¬cultural biogas, biodiesel, building material fillers, fertilizers, as well as for the synthesis of lipolytic enzymes, as feed additives (even for food products).
9
Content available remote Dezaktywacja termiczna katalazy z drożdży Saccharomyces cerevisiae
PL
Przeprowadzono badania wpływu temperatury w zakresie 35-50°C na aktywność katalazy wyizolowanej z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Aktywność tę oznaczanoza pomocą elektrody tlenowej. Wyznaczono stałą wykładniczą dezaktywacji termicznej kd0 oraz energię aktywacji dla tej dezaktywacji Ed. Wskaźniki statystyczne potwierdziły zgodność danych doświadczalnych i obliczeniowych, a tym samym potwierdziły zaproponowany model matematyczny. Czas połowicznego spadku aktywności t½ katalazy Saccharomyces cerevisiae przy pH 7,0 oraz w temp. 35°C i 50°C wynosił odpowiednio 4,67 h i 0,35 h.
EN
Catalase was isolated from the Saccharomyces cerevisiae yeast and studied for activity at 35-50°C by using an O₂ electrode. The pre-exponential factor of thermal deactivation and the activation energy were detd. Statistical coeffs. showed a compliance of exptl. and computational data and thus confirmed the proposed math. model. The half-life times of the Saccharomyces cerevisiae catalase at pH 7.0 and 35°C or 50°C were 4.67 h or 0.35 h, resp.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z doskonaleniem systemów produkcyjnych w przemyśle spożywczym na przykładzie procesów wytwarzania wyrobów cukierniczych. Dla wizualizacji analizowanych problemów wykonano modele 3D wybranych stanowisk produkcyjnych w programie Autodesk Inventor. Zbudowano komputerowy model symulacyjny systemu wytwarzania w pakiecie Arena, na którym przeprowadzono eksperyment. Wyniki eksperymentu poddano analizie i zaproponowano usprawnienia w celu doskonalenia realizowanych procesów.
EN
The article presents issues related to the improvement of production systems in the food industry on the example of confectionery manufacturing processes. 3D models of selected production positions in Autodesk Inventor were made to visualize the analyzed problems. A computer simulation model of the production system was built in the Arena package on which the experiment was carried out. The results of the experiment were analyzed and improvements were suggested in order to improve the processes carried out.
EN
The aim of the article is to point out the specifics caused by the way of realization of scientific and technological development in the food industry. The contribution deals with the consideration of specifying the challenges that the food industry is currently facing. It also points to the impact on food security in the Slovak Republic. The subject of the research was the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. The strengths of this faculty are the great opportunity and space for the implementation of digital transformation in accordance with the Fourth Technology Revolution, and which will bring a number of new technological changes and knowledge.
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
PL
Publikacja poświęcona wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta.
EN
The paper deals with required quality of food products and documented law responsibility for it. The most important requirement in food certification is the need of constant diagnosing, monitoring and logging of any changes in technological and technical parameters at any point of production line as well as any threats for food quality in transport from the producer to the customer.
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
PL
W artykule omówiono biotworzywa istotne dla przemysłu spożywczego wraz z ich właściwościami i możliwymi zastosowaniami. Omówiono definicje kompostowalności, biodegradowalności oraz oksy-biodegradowalności. Przedstawiono kwestie związane z toksycznością biotworzyw oraz wymaganiami prawnymi, jakie muszą spełniać, aby mogły być stosowane w Unii Europejskiej w kontakcie z żywnością.
EN
The article discusses bioplastics, essential for the food industry, with their properties and possible applications. The definitions of compostability, biodegradability and oxy-biodegradability are discussed. Issues related to the toxicity of bioplastics and legal requirements that must be met in order to be used in contact with food in the European Union are presented.
PL
Crowdsourcing jest narzędziem umożliwiającym rozwiązywanie zadań, problemow oraz wyzwań społecznych i biznesowych przy pomocy zaangażowanego „tłumu” (społeczności, grupy) współpracujących ze sobą użytkowników Internetu. Działania crowdsourcingowe powiązane są z wieloma obszarami i koncepcjami, w tym m.in. z otwartymi innowacjami, współtworzeniem, outsourcingiem i zbiorową inteligencją. Można je również uznać za element składowy szerszych procesów cyfryzacji przedsiębiorstw. Początkowo crowdsourcing wykorzystywany był głównie przez przedsiębiorstwa sektora wysokich technologii i oprogramowania komputerowego. Obecnie liderem w wykorzystaniu tej technologii społecznej są firmy sektora dóbr szybkozbywalnych, a szczególnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i sprzedażą żywności. Artykuł przedstawia dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw przemysłu spożywczego związane z realizacją projektów crowdsourcingowych. Omawia również nowe kierunki w rozwoju crowdsourcingu oraz możliwości pełniejszego wykorzystania tego narzędzia w procesie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.
EN
Crowdsourcing is a tool that allows businesses to solve tasks, problems and social and business challenges with the help of an engaged „crowd” (community, group) of collaborating Internet users. Crowdsourcing activities are associated with many areas and concepts, including i.a. open innovations, co-creation, outsourcing and collective intelligence. They can also be considered a part of broader processes related to the digitalization of enterprises. Initially, crowdsourcing was used mainly by enterprises from the high-technology and software industry. At present, the leaders in using this social technology are enterprises in the FMCG sector, including in particular those involved in the production and sale of food. The article analyzes the up-to-date experiences of the food industry enterprises in the area of crowdsourcing projects. It also discusses new directions in the development of crowdsourcing and the possibilities for a more comprehensive use of this tool in the digital transformation of enterprises.
PL
Po okresie kilkuletniej stagnacji produkcja przemysłu spożywczego w Polsce wyraźnie wzrosła. Tempo rozwoju gospodarczego Polski od 2017 r. przyspieszyło do ok. 5%, a płac realnych (od 2015 r.) do ok. 4%, co zwiększyło zasobność portfeli konsumentów. W 2018 r. zmniejszył się popyt na żywność i napoje bezalkoholowe oraz używki, zmalazła także dynamika sprzedaży detalicznej tych produktów. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego pozostaje eksport, który w ostatnich latach zagospodarowywał ponad 60% przyrostu produkcji. Wynik finansowy wszystkich branż przemysłu spożywczego od kilku lat jest dodatni, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dobra i stabilna. W 2018 r. miało miejsce wyrównywanie wskaźników rentowności i płynności pomiędzy poszczególnymi branżami, ale jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie poziomu ich zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań w wartości aktywów ogółem. Dobra kondycja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego sprzyjała wysokiej aktywności inwestycyjnej, dzięki czemu firmy te mogły skutecznie konkurować wieloma produktami nie tylko na rynku unijnym, ale również światowym.
EN
After a period of several years of stagnation, the production of the food industry in Poland has increased significantly.. Polish economic growth rate since 2017 accelerated to approx. 5%, and real wages (since 2015) to approx. 4%, which increased wealth of consumer portfolios. In 2018, the demand for food and non-alcoholic beverages and stimulants decreased, as well as the dynamics of retail sales of these products. The main factor behind the growth in sold production of the food industry is export, which in recent years has managed over 60% of the production growth. The financial result of all branches of the food industry has been positive for several years and the economic and financial situation has been good and stable. In 2018, the return on profitability and liquidity ratios between individual industries took place, but at the same time the diversification of their debt levels measured by the share of liabilities in the value of total assets deepened. The good condition of food industry enterprises was conducive to high investment activity, thanks to which these companies could effectively compete with many products not only on the EU market, but also on the global market.
PL
Rozwój nanotechnologii w przemyśle spożywczym związany jest z różnorodnymi możliwościami zastosowania produktów otrzymanych taką techniką. Cząsteczki o rozmiarach od 1 do 100 nm powstają w wyniku procesów chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Korzyści, jakie niesie ich wykorzystanie, to m.in. łatwa przyswajalność (jako składników żywności), stopniowe uwalnianie w materiałach opakowaniowych (nano-przeciwutleniacze) czy zwiększona wrażliwość na określone związki chemiczne (nanoczujniki). Pozytywne aspekty stosowania cząsteczek w nanoskali to także wytwarzanie nowych, jadalnych i w pełni biodegradowalnych opakowań żywności. Niestety, z szeregiem zastosowań produktów nanotechnologii w przemyśle spożywczym wiążą się też problemy i negatywne skutki. Według literatury naukowej małe rozmiary cząsteczek związków chemicznych ułatwiają przedostawanie się ich do organizmu człowieka, co w konsekwencji może powodować dolegliwości ze strony układu immunologicznego i sercowo-naczyniowego. Wśród negatywnych skutków wymieniane są również alergie i bioakumulacje w środowisku. Jest to przyczyną sceptycznego podejścia konsumentów, a w szczególności Europejczyków, do nanoproduktów.
EN
The development of nanotechnology in the food industry is associated with various possibilities of using products obtained with such a technique. Particles from 1 to 100 nm in size are formed as a result of chemical, physical or biological processes. The benefits of using them include easy absorption (as food ingredients), gradual release in packaging materials (nano-antioxidants), or increased sensitivity to specific chemical compounds (nano-sensors). The positive aspects of using molecules at the nanoscale are also the production of new, edible and fully biodegradable food packaging. Unfortunately, problems and negative effects are also associated with a number of applications of nanotechnology products in the food industry. According to the scientific literature, the small size of facilitate their penetration into the human body, which, as a consequence, can cause complaints related to the immune and cardiovascular systems. Allergies and potential bioaccumulation in the environment are also mentioned among the negative effects. This is the reason for the skeptical approach to nano-products by consumers, in particular by Europeans.
PL
Dziewiętnasta lista Gazel Biznesu powstawała w okresie dobrej koniunktury gospodarczej i jest najliczniejszą w historii rankingu, lecz nie dotyczy to podrankingu obejmującego firmy spożywcze. W niektórych poprzednich edycjach lista producentów żywności i napojów była o kilkanaście podmiotów dłuższa. W tegorocznej edycji firmy spożywcze stanowiły 5,9% notowanych przedsiębiorstw. Obserwacje z ostatnich kilku lat rankingu wskazują na spowolnienie dynamiki przychodów notowanych firm, przy czym w przemyśle spożywczym było ono trzykrotnie większe od średniej w branży. Trochę więcej niż co dziesiąty producent żywności i napojów znalazł się w rankingu, a reprezentowane były prawie wszystkie branże przemysłu spożywczego (z wyjątkiem cukrowniczej i tytoniowej). Notowane firmy spożywcze generowały około 9% obrotów tej gałęzi przemysłu, zatrudniając co dziesiątą osobę pracującą przy produkcji żywności i napojów. Udział tych firm w wyniku finansowym przemysłu spożywczego wyniósł prawie 12%, co pozwoliło im osiągnąć rentowność sprzedaży większą od średniej producentów artykułów spożywczych i napojów o około 1 pkt%.
EN
The 19th Business Gazelles list was created during good economic times and is the most numerous in the history of the ranking, but this does not apply to the sub-ranking covering food companies. In some previous editions, a list of food and drink producers was a dozen or so longer. In this year’s edition, food companies accounted for 5.9% of listed enterprises. Observations from the last few years of the ranking show a slowdown in dynamics of revenues of listed companies, while in the food industry it was three times higher than the average industry. A little more than every tenth food and beverage producer was included in the ranking, and almost all industries of the food industry were represented (except for sugar and tobacco). Listed food companies generated about 9% of the turnover of the industry, employing every tenth person employed in the manufacture of food and beverages. The share of these companie s in the financial result of the food industry amounted to almost 12%, which allowed them to achieve a profitability of sales of more than average producers of food and drinks by about 1 percentage point.
PL
Przemysł spożywczy miał duży udział w obrotach firm notowanych na Liście 2000. Przychody ze sprzedaży producentow żywności stanowiły około 8% obrotów wszystkich firm z listy, przy udziale w zatrudnieniu na poziomie 6,7%. Wśród notowanych firm spożywczych znaleźli się reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowane były tradycyjnie branże: mięsna i mleczarska. Były również takie branże, których reprezentacja była mniej liczna, ale ich obroty stanowiły większość sprzedaży danego działu (np.: produkcja cukru, wyrobów tytoniowych, tłuszczów roślinnych czy piwa). Sytuacja ekonomiczno-finansowa notowanych firm spożywczych była zróżnicowana. W większości osiągały one dodatni wynik finansowy, a uzyskane przez nie wskaźniki rentowności netto były wyższe od średnich w branży. W podmiotach notowanych na liście odsetek firm nierentownych – mierzony zarówno udziałem w przychodach, jak i w liczbie jednostek – był mniejszy niż średnio w przemyśle spożywczym.
EN
The food industry had a large share in the turnover of companies listed on List 2000, as revenues from sales of food producers constituted about 8% of the turnover of all companies on the list, with a share in employment at the level of 6.7%. The listed food companies included representatives from all sectors of the food industry. The meat and dairy industry was traditionally represented the most, but there were also such branches in which the representation was less numerous, but their turnover accounted for the majority of sales in a given sector (production of sugar, tobacco products, vegetable fats or beer). The economic and financial situation of the listed food companies was varied. In most of these companies, a positive financial result was achieved result, and the net profitability ratios were higher than the industry average. In the entities recorded on the list, the percentage of unprofitable companies, measured as both the share in revenues and the number of units than the average in the food industry, was lower.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.