Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na etapie produkcji materiałów opakowaniowych wykorzystywana jest duża ilość różnego rodzaju substancji chemicznych. Wszystkie te substancje mogą na drodze migracji przedostać się do pożywienia, a dalej, drogą pokarmową, do organizmu człowieka.
PL
Polichlorowane bifenyle (PCB), podobnie jak dioksyny oraz ich pochodne, należą do grupy związków chemicznych powszechnie uważanych za najbardziej niebezpieczne dla ludzkiego organizmu, głównie ze względu na ich właściwości fizykochemiczne, trwałość oraz odporność na degradację. Główną drogą ich absorpcji jest żywność, w której są gromadzone. Część z nich jest metabolizowana przez organizm oraz wydalana, jednak znaczna ich ilość jest akumulowana w tkance tłuszczowej. Długotrwała ekspozycja organizmu na PCB skutkuje zaburzeniami w pracy układów: nerwowego, hormonalnego, immunologicznego oraz rozrodczego. W artykule przedstawiono charakterystykę polichlorowanych bifenyli w aspekcie ich występowania w żywności oraz związanych z tym skutków.
EN
Polychlorinated biphenyls (PCB) as dioxins and their derivatives belong to a group of compounds generally regarded as the most dangerous for the human body, mainly due to their physicochemical properties, durability and resistance to degradation. They are mainly absorbed from food, in which they are collected. Some of them are metabolized by the body and excreted, but a significant amount of them is stored in adipose tissue. Long-term systemic exposure to PCBs results in disorders of the nervous, endocrine, immune and reproductive systems. The article presents the characteristics of polychlorinated biphenyls in terms of their occurrence in food and related effects.
3
Content available Microbiological contamination of food
EN
The aim of the study was the statistical analysis of available data of microbiological investigation of food products. Data for the analysis were provided by the sanitary-epidemiological stations in Swietokrzyskie voivodship in 2008–2011. The different types of food products (meat, dairy products, grains products, fish, vegetables, fruit, water, soft drinks, vegetable fats, herbs, coffee, tea, cocoa, foodstuffs intended for particular nutritional uses and nutritional supplements) were studied. The research material was obtained from the products of national origin, food imported with distinguishing between the products originating from the European Union. The presence of Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. and Yersinia enterocolitica was analyzed. Escherichia coli and Yersinia enterocolitica were detected sporadically. Listeria monocytogenes was detected the most frequently in confectionery products, convenience foods, milk and milk products, most rarely in fruits and vegetables. It has been shown that the most frequent pathogens in food samples were Salmonella spp., also responsible for the largest number of food poisoning in Poland. Salmonella spp. were detected primarily in domestic products. The increase of the prevalence of those bacteria was observed during next years (2008–2011). It should be emphasized, that all of the analyzed samples contained at least one of the studied species. Food contamination may cause an increase of food poisoning incidents as well as others diseases caused by these pathogenic bacteria. It is important to observe rules of hygiene during the production, preparation and consumption of food products, but this problem is more complex.
PL
Celem pracy była analiza produktów żywnościowych na podstawie obecności patogennych mikroorganizmów. Dane do analizy zostały dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w województwie świętokrzyskim w latach 2008–2011. Badano różne rodzaje produktów spożywczych (mięso, produkty mleczne, produkty zboża, ryby, warzywa, owoce, woda butelkowana, napoje bezalkoholowe, tłuszcze roślinne, zioła, kawa, herbata, kakao, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety). Materiał badawczy pochodził z produktów pochodzenia krajowego oraz z importu z rozróżnieniem produktów pochodzących z Unii Europejskiej. Analizowano obecność takich bakterii, jak: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. i Yersinia enterocolitica. Escherichia coli i Yersinia enterocolitica były wykrywane sporadycznie. Wykazano, że najczęściej występującym patogenem w próbkach żywnościowych pochodzenia krajowego były bakterie z grupy Salmonella spp., które są odpowiedzialne za największą liczbę zatruć pokarmowych w Polsce. Równie często wykrywano Listeria monocytogenes, szczególnie w produktach cukierniczych, garmażeryjnych, mleku i produktach mlecznych, a najrzadziej w owocach i warzywach. Niestety zaobserwowano wzrost częstości występowania tych bakterii w kolejnych latach (2008–2011). Należy podkreślić, że wszystkie analizowane próbki zawierały co najmniej jeden z badanych gatunków. Zanieczyszczenie żywności może spowodować wzrost przypadków zatruć pokarmowych, a także innych chorób wywołanych przez te bakterie chorobotwórcze. Ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny podczas produkcji, przygotowania i konsumpcji produktów żywnościowych. Problem ten jest jednak bardziej złożony.
PL
Analiza żywności pod kątem obecności pestycydów jest obowiązkowa i jest warunkiem dopuszczenia produktu do sprzedaży. Regulacje prawne określają maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. Producenci żywności muszą prowadzić kontrolę wytwarzanych produktów, a w celu zapewnienia jakości również kontrolę surowców. Bezpieczeństwo żywności jest jednakże determinowane również innymi czynnikami m.in. obecnością mykotoksyn. Celem niniejszej pracy była ocena możliwości oznaczania mykotoksyn obok pozostałości pestycydów przy wykorzystaniu pojedynczej metody ekstrakcji i oznaczania. Wyniki badań wskazują, że możliwe jest rozszerzenie zakresu analitycznego metod LC-MS/MS używanych do kontroli produktu na obecność pozostałości pestycydów tak, aby jednocześnie dokonywać oceny poziomu skażenia aflatoksynami B1, B2, G1, G2.
PL
Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
EN
The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevitable. The lubricant for use in food industry should be non-toxic and harmless for human health. There are three very important factors, which affect safety from lubrication point of view: the type of lubricants used in a factory, the way the machine is designed and the application of the quality management systems. The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substances (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants - USDA H1. The article contains the examples of the documents, in enterprises using ISO 9001:2001 management quality systems, concerning lubricants.
PL
W artykule wyjaśniono, dlaczego patogenne bakterie L. monocytogenes powszechnie występują w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono, w jaki sposób można ograniczyć obecność tych bakterii i w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich występowania w żywności. Wyjaśniono ponadto, dlaczego całkowite wyeliminowanie bakterii L. monocytogenes ze środowiska produkcyjnego jest aż tak trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe.
EN
This work explains why pathogenic bacteria L. monocytogenes are so commonly present in food industry plants. It discusses how the presence of these bacteria can be limited and, in consequence, how to restrict a risk of food contamination. Furthermore, it elucidates, why complete elimination of L. monocytogenes from the processing environment is so difficult, or in some cases, even impractical.
PL
Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
EN
L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
EN
The aim of this study was to investigate the DDT, organochlorine and linuron pesticide residues in agricultural products and herbs from North-Eastern Poland in 2000-2007. Total analyzed 3399 samples: field vegetables, greenhouse vegetables, fruit, field crops and herbs. The determination of 20 active substances: DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD), aldrin, dicofol, dieldrin, endosulfan (alfa, beta, sulfate), endrin, HCH (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH and delta-HCH), heptachlor, heptachlor epoxide(endo, exo), metoxychlor and linuron was carried by gas chromatography with selective detectors: EC and NP. Pesticide residues of linuron were detected only in carrot samples; DDT and metabolites of degradation in carrots, parsiey, wheat, and flower of mallow, endosulfan in black curry and mushrooms; dicofol only in flower of mallow; lindan in parsley and wheat. Aldrin, heptachlor and metoxychlor were not found in any sample. Evaluation of detected contamination was carried out on the basis of appropriate regulation of Minister of Health on maximum residue limits (MRLs) in foodstuffs, on the basis of the register of biological substances in Poland and on the basis of EU directives. Violations of MRLs were found in the case of endosulfan, degradation products of DDT, dieldrin, lindan, dicofol and linuron in small percent. After estimating long and short term risk of exposure to these compounds, it has been stated that food from North-Eastern Poland is safe considering the presence of organochlorine pesticides, and detection of pesticide residues was incidental.
PL
Celem badań była ocena poziomu skażeń płodów rolnych oraz surowców zielarskich pochodzących z północno-wschodniej Polski pod kątem obecności linuronu, DDT i związków chloroorganicznych. W latach 2000-2007 w Laboratorium BPŚOR w Białymstoku przebadano ponad 3000 próbek. Badane asortymenty to: warzywa spod osłon, płody rolne, owoce, surowce zielarskie. Oznaczenia 20 substancji aktywnych: czterech izomerów DDT (p, p'-DDT, p,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DOD), aldryny, dikofolu, dieldryny, endosulfanu(ot, p, siarczanu), endryny, czterech izomerów HCH (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH i delta-HCH), heptachloru, heptachloru epoksydu(endo, exo), metoksychloru i linuronu wykonano metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem specyficznego mikrodetektora EC. Pozostałości linuronu stwierdzono w uprawie marchwi, DDT i produkty rozkładu w marchwi, pietruszce, pszenicy, kwiecie ślazu, endosulfan w porzeczce czarnej i jagodzie, dikofol - w kwiecie ślazu, lindan w pietruszce i pszenicy, a dieldryne. w marchwi. Ocenę wykrywanych skażeń prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie największych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych, rejestrem substancji biologicznych w Polsce oraz zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej. Przekroczenia największych dopuszczalnych poziomów (NDP) stwierdzono w przypadku endosulfanu, produktów rozkładu DDT, dieldryny, dikofolu, lindanu i linuronu w niewielkim procencie. Po ocenie krótko-i długoterminowego ryzyka narażenia ludności na te związki stwierdzono, iż żywność pochodząca z Podlasia jest bezpieczna pod kątem obecności pestycydów chloroorganicznych, a stwierdzone obecności tych związków są incydentalne.
EN
The aim of this study was to develop a simple and effective multi-residue screening method for determination of pesticides residues in cereal products. Ion trap-based mass spectrometer was used as a detector in a high-resolution chromatographic system. The method involved sample extraction with acetonitrile and cleanup of the extract on disposable SPE cartridges. Method performance was evaluated using some laboratory-made spiked samples. The obtained pesticides recoveries from the samples spiked at the level 0.01-0.4 mg kg-1 fell in the range 70-110% with relative standard deviation bellow 20% for most of the studied pesticides. The obtained limits of quantification for all investigated compounds were lower than or equal to 0.01 mg kg-1. The developed method has been practically used to determine 76 pesticides belonging to various chemical classes, which are most frequently analyzed in cereal products.
PL
Celem niniejszej pracy było opracowanie prostej i wydajnej przesiewowej metody chromatograficznego oznaczania pozostałości pestycydów w produktach zbożowych. Spektrometr mas w postaci pułapki jonowej wykorzystano jako detektor chromatograficzny. Metoda obejmowała ekstrakcję próbki za pomocą acetonitrylu i oczyszczanie ekstraktów z wykorzystaniem kolumienek SPE. Sprawność metody oszacowano na podstawie przygotowanych w laboratorium próbek fortyfikowanych. Wartości odzysku pestycydów z próbek fortyfi-kowanych na poziomie stężeń 0,01-0,4 mg kg-1 mieściły się w zakresie 70-110% przy wartości współczynnika zmienności poniżej 20% dla większości analizowanych substancji. Uzyskane wartości granicy oznaczania ilościowego wszystkich analizowanych substancji były równe lub niższe od 0.01 mg kg-1. Opracowaną metodę wykorzystano do oznaczania
PL
Trichoteceny są jedną z grup mikotoksyn - wtórnych metabolitów grzybów pleśniowych. Stanowią one zanieczyszczenia żywności i pasz. Mikotoksyny wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka i zwierząt. Najwyższe dopuszczalne stężenia wybranych związków re gulują przepisy Unii Europejskiej. W analizie trichotecen najczęściej stosowane są metody chromatograficzne (GC. HPLC), W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności spektrometrii mas jako metody detekcji, W pracy tej przedstawiono charakterystykę trichotecen grup A i B oraz chromatograficzne metody analizy.
EN
Trichothecenes are one of the mycotoxins group - the secondary metabolites of anamorphic fungi, They belong to food- and feedstuffs contaminants. Mycotoxins are capable of causing various adverse health effects in humans and animals. The maximum acceptable levels in foodstuffs for many of them as well as analysis requirements are regulated by the European Union. Chromatographic methods (GC, HPLC) are one of the most frequently applied to trichothecenes determination. Application of mass spectrometry (as a method of detection) has become very popular in recent years. This paper is focused on trichothecenes properties and methods of their analysis, including gas and liquid chromatography with different types of detection.
EN
The relationship between the content of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn) and the accumulation of nitrates(V) was examined in four species of vegetables: carrot, beetroot, cabbage and lettuce grown on light acid soils whose content of heavy metals was different and which contained the essential physiological amount of nitrates(V). The study showed a significant positive relationship between the content of heavy metals and nitrate(V) accumulation level in the examined vegetables. A relationship between the activity of nitrate reductase (NRA) and the level of nitrate(V) and heavy metals in the plants was also observed. When the content of heavy metals and nitrate in plants increased the level of NRA inhibition in vivo also grew; the degree of NRA inhibition was higher in the rooty vegetables than in leafy ones.
PL
Wykazano, że poziom akumulacji azotanów(V) zarówno w warzywach korzeniowych (marchew, burak ćwikłowy), jak i liściastych (kapusta, sałata) zależy od koncentracji metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb i Zn) w glebie i w roślinach. Poziom akumulacji azotanów(V) w biomasie wszystkich czterech badanych gatunków warzyw wzrastał wraz ze wzrostem zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, a więc i wzrostem koncentracji tych metali w roślinach. Przyczyną nadmiernej bioakumulacji azotanów było zmniejszenie aktywności reduktazy azotanowej (NRA), przy czym stopień zmniejszenia tej aktywności wzrósł wraz ze wzrostem koncentracji metali ciężkich w roślinach.
EN
A new technology and a special installation allowing for effective protection against pest feeding and both biological and chemical contaminations in food (cereal grain) assigned for processing, commercial traffic, storage in store-houses in processing plants and household granaries have been presented. A possibility of cereal pest elimination from grain mass by applying high voltage electrical stimulation (HVES) has been proved experimentally. Effective parameters of HVES have been determined and confirmed as follows: applied voltage U =< 350 V, time of HVES t =< 120 s, current frequency f =< 50 Hz, amperage I =< 0.8 A, sinusoid saturation V =< 65% and the course of impulses - sinusoidal. It was also confirmed that HVES technique is friendly for the environment. The proposed industrial installation allowing for elimination of pest feeding and both biological and chemical contaminations in food can be applied in agriculture and food industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.