Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food contact
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
W artykule poruszono problem opakowań z tektury litej i falistej do kontaktu z żywnością. Wskazano potencjalne źródła zagrożeń dla producentów opakowań oraz przykłady przepisów regulujących kwestię migracji związków chemicznych z opakowań do produktu.
EN
The following article describes the problem related to food contact packaging from solid and corrugated cardboard. The article identifies potential sources of threats for packaging producers and presents examples of regulations concerning the migration of chemical compounds from packaging to the product.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
Przedstawiono obszary stosowania polidimetylosiloksanów (PDMS) w żywności oraz w preparatach farmaceutycznych. Podkreślono przy tym ważność doboru odpowiednich czysto liniowych PDMS o określonym stopniu polimeryzacji jako jedynie dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym omówiono analizę specjacyjną oraz metody analityczne (granicę oznaczalności i specyficzność) umożliwiające właściwe zróżnicowanie badanych substancji. Wyróżniono zwłaszcza metodę chromatografii cieczowej z zastosowaniem detektora laserowo-fotodyspersyjnego (LLSD), która to metoda powinna najlepiej spełniać wymagania stawiane analizie omawianych PDMS.
EN
The fields of polydimethylsiloxanes (PDMS) applications for food contact and in pharmaceuticals were presented. An importance of a choice of the proper only linear PDMS characterized with the appropriate polymerization degree, as only permissible according to the regulations being in force, was stressed. Speciation analysis and analytical methods (limit of detection and specificity, Scheme I, Table 1 and 2), allowing the proper differentiation of the substances studied, were discussed. Especially the method of liquid chromatography with laser light scattering detector (LLSD) applied was considered. It should fulfill the best the requirements of analysis of PDMS discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.