Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foliar application
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowoczesna technologia uprawy roślin stawia przed ich wytwórcami określone wymogi: żywność ma być bezpieczna dla ludzi, procesy technologiczne nie mogą degradować środowiska, wysokość i jakość plonów musi zaspokajać potrzeby konsumentów. Cele te można osiągnąć m.in. przez stosowanie nawozu produkowanego w nanotechnologii, w której precyzyjnie dobrano skład makro i mikro składników pokarmowych połączonych z formami organicznymi. Unikalna technologia produkcji została opracowana przez polskiego producenta w oparciu o zjawisko zimnej plazmy. Dodatkowo wyprodukowany preparat Stymjod wzbogacono ultra-mikro składnikiem jod w formie kationowej (patent ukraiński). Unikalna metoda produkcji preparatu Stymjod została zgłoszona przez producenta do opatentowania.
EN
Modern plant growing technologies present their developers with specific requirements: the foods should be safe to people, technological processes cannot degrade the environment, height and quality of the crops need to satisfy consumer needs. Those goals can be reached by applying nano-technologically produced manures in which the composition of micro and micro feeding elements combined with organic forms was accurately selected. The unique technology of production was developed by a Polish producer basing on the cold plasma phenomenon. Moreover, the developed Stymjod preparation was enriched with cation form iodine ultra-micro element (Ukrainian patent). The producer has applied for patenting the unique production method of the Stymjod preparation.
PL
Przeprowadzono 6 doświadczeń polowych z pszenicą ozimą w celu porównania efektywności chelatowych i mineralnych form miedzi i cynku aplikowanych dolistnie. Mikroelementy stosowano w formie siarczanów, a także chelatów cytrynianowych Insol Cu i Insol Zn w dawkach 150 i 300 mg/kg (Cu) oraz 200 i 400 mg/kg (Zn). Na podstawie analizy plonów oraz zmian zawartości badanych metali w ziarnie stwierdzono większą efektywność formy chelatowej niż mineralnej miedzi oraz podobną efektywność nawozową obu form cynku.
EN
Six field expts. with winter wheat were carried out to compare the fertilizer efficiency of Cu and Zn sulfates or chelates citrates applied as foliar sprays. The metal concns. in the grain was detd. The chelated Cu showed higher efficiency than CuSO₄. The efficiency of Zn was lower than that of Cu and did not depend on its form.
EN
Nowadays in scientific literature many opposing data are presented of the impacts of vermicompost extract on the quantity and quality of crop production. Therefore, the principal objective of two independent experiments was to study the effects of vermi extracts, which were applied before maize sowing into soil and during the growing season on the maize leaves, on its phytomass formation. The first, field experiment consisted of 9 variants. Variant 1 was the control one without the extract application. We studied the effect of the rising doses (90, 130, 170, 210 dm3.·ha-1) of vermi-extract applied into soil before the maize sowing in the variants E1, E2, E3, E4. In the variants E1+E, E2+E, 3+E, E4+E along with the rising doses of vermi-extract was also applied the uniform dose of vermi-extract (40 dm3·ha-1) at the growth stage BBCH 15. The second, pot experiment was pursued in the vegetation cage and comprised 3 variants: variant 1 was the control, in the variants 2 and 3 the foliar application of vermi-extract was used. The vermi-extract was applied once (growth stage BBCH 12) in the variant 2 and in the variant 3 it was used twice (at growth stages BBCH 12 and BBCH 16). The achieved results show that the vermi-extract applied in the presowing period in-creased the yield of maize grains if the application doses were 130–170 dm3·ha-1. The positive or negative impact of the foliar application by vermi-extract on the yield of maize grains depended on the period of application and the grown cultivar. In order to increase the starch content in grains it was more suitable to carry out the presowing ver-miextract application than during the growing season. The presowing application and the foliar application of vermi-extract tended to decrease the nitrogen content in grain. The foliar application of vermi-extract had the positive impact on the plant height and stalk thickness of the maize plants only in short term. The information obtained from the first half of maize growing season related to the plant height and stalk thickness was not the appropriate indicator for the assessment of maize grain yields.
EN
The field experiment was carried out over 2003-2005 on the lessive soil (Haplic Luvisols), defective wheat complex, with a randomized block method in four random replications. The soil was characterised with an acid reaction (pHKci - 5.3) and a natural content of trace elements (characteristic for the geochemical background). Licosmos "00" spring variety of rape was used as a test crop. The aim of this study was to determine the effect of feeding urea and foliar nickel chelate EDTA-Ni(II) and Plonvit R on the content of total nitrogen and amino acid composition of spring rape seeds. Nickel chelate influenced an increase in the amount of amino acids in the seeds, but reduced the amount of protein.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2003-2005 na glebie płowej (Haplic Luvisols), kompleks pszenny wadliwy, metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. Gleba miała odczyn kwaśny (pHkcl - 5,3) i naturalną (charakterystyczną dla tła geochemicznego) zawartość pierwiastków śladowych. Rośliną testową był rzepak jary odmiana "00" - Licosmos. Celem badań było określenie wpływu dokarmiania dolistnego mocznikiem oraz chelatem niklu EDTA-Ni(II) i Plonvitem R na zawartość azotu ogółem i skład aminokwasowy nasion rzepaku jarego. Chelat niklu wpływał na zwiększenie sumy aminokwasów w nasionach, ale redukował ilość białka.
EN
In a vegetation pot experiment with poppy, 'Opal' variety, we explored the effect of soil supplementations of magnesium (0.78 g Mg o pot^-1) and as foliar dressing (3 % solution) in the form of Mg(NO3)2 at a natural (0.14 mg Cd o kg^-1) and increased level (l mg Cd o kg^-1) of cadmium in the soil on the Chemical composition of the plants, seed yields, content of morphine in the straw and cadmium content in the seeds. The following six variants were used in the experiment: 1) N (control), 2) N + Mg(NOs)2 into the soil, 3) N + Mg(NO3)2 foliar dressing, 4) N (control) + Cd, 5) N + Mg(NO3)2 into the soil + Cd, 6) N + Mg(NO3)2 foliar dressing + Cd. The level of magnesium in plants in the DC 41 stage (stem elongation growth) increased in the magnesium-fertilised variants. The level of Cd in plants grown in soil with a natural Cd content increased in all the Mg-fertilised variants to 0.29-0.45 mg Cd o kg^-1 compared with 0.27 mg Cd o kg^-1 in the control variant. Of the plants grown in soil with the increased Cd content the highest Cd level was monitored in the control variant (1.29 mg Cd o kg^-1), while in the other variants the Cd level decreased after the application of magnesium to 0.51 and 0.69 mg Cd o kg^-1, respectively. In the DC 41 stage the dry matter weight of one plant ranged irregularly from 2.16 to 3.82 g and the highest value was achieved in the variant with a supplementation of cadmium and nitrate form of magnesium. Poppy seed yields were statistically insignificant in all variants and ranged between 2.28 and 2.74 g of seeds per plant. The content of morphine in straw (empty capsule + 15 cm of stem) ranged only between 0.92 and 1.05 %, and the effect of magnesium or cadmium was insignificant. At a natural level of Cd in the soil the differences in its content in seeds were not significant and ranged between 0.479 and 0.612 mg Cd o kg^-1. In variants where the soil was supplemented with Cd its content in the seeds increased significantly (1.413-2.176 mg Cd o kg^-1) compared with variants with a natural Cd content in the soil. When Mg was applied to soil with an increased Cd level we saw that the Cd level in seeds decreased significantly when compared both with the controls and to foliar application of magnesium. Applications of Mg increased its content in plants, stabilised yields and did not increase the Cd content in poppy seeds which increased only after goal-directed Cd supplementation in the soil.
PL
W wazonowym doświadczeniu wegetacyjnym z makiem odmiany 'Opal' badano oddziaływanie magnezu stosowanego doglebowo (0,78 g Mg - wazon^-1) lub dolistnie (roztwór 3 %) w formie Mg(NO3)2 w warunkach naturalnej (0,14 mg Cd o kg^-1) oraz zwiększonej (l mg Cd o kg^-1) zawartości kadmu w glebie na skład chemiczny roślin, plon nasion, zawartość morfiny w słomie oraz zawartość kadmu w nasionach. Doświadczenie obejmowało sześć następujących wariantów: 1) N (kontrola), 2) N + Mg(NO3)2 doglebowo, 3) N + Mg(NO3)2 dolistnie, 4) N (kontrola) + Cd, 5) N + Mg(NO3)2 doglebowo + Cd, 6) N + + Mg(NO3)2 dolistnie + Cd. Zawartość magnezu w roślinach w stadium DC 41 (wzrost wydłużeniowy łodygi) zwiększała się w wariantach nawożonych magnezem. Poziom Cd w roślinach rosnących na glebie z naturalną zawartością Cd wzrósł we wszystkich wariantach nawożonych magnezem do 0,29-0,45 mg Cd o kg^-1 w porównaniu z 0,27 mg Cd - kg^-1 w wariancie kontrolnym. Największą zawartość Cd w roślinach na glebie ze zwiększoną zawartością Cd stwierdzono w wariancie kontrolnym (1,29 mg Cd o kg^-1), podczas gdy w pozostałych wariantach poziom Cd zmniejszał się po zastosowaniu magnezu odpowiednio do 0,51 i 0,69 mg Cd o kg^-1. W stadium DC 41 plon suchej masy jednej rośliny wahał się nieregularnie od 2,16 do 3,82 g, a największą wartość osiągnął w wariancie z dodatkiem kadmu i azotanu(V) magnezu. Plony nasion maku we wszystkich wariantach wahały się od 2,28 do 2,74 g nasion z rośliny i nie różniły się znacząco statystycznie. Zawartość morfiny w słomie (puste główki + 15 cm łodygi) wahała się od 0,92 do 1,05 %, a wpływ magnezu lub kadmu był statystycznie nieistotny. Przy naturalnej zawartości Cd w glebie, zawartości Cd w nasionach wahały się od 0,479 do 0,612 mg Cd - kg^-1, a różnice były statystycznie nieistotne. W wariantach, w których do gleby dodano Cd, jego zawartość w nasionach zwiększała się znacznie (1,413-2,176 mg Cd o kg^-1) w porównaniu z wariantami z naturalną zawartością Cd w glebie. Gdy Mg dodano do gleby ze zwiększoną zawartością Cd, stwierdzono, że poziom Cd w nasionach znacznie obniżył się w porównaniu zarówno z obiektami kontrolnymi, jak i z dolistnym stosowaniem magnezu. Stosowanie Mg zwiększało jego zawartość w roślinach, ustabilizowało plony, a nie zwiększało zawartości Cd w nasionach maku, która wzrastała tylko po ściśle ukierunkowanym dodatku Cd do gleby.
EN
The studies were conducted basing on a field experiment carried out on medium soil (silt loam), very acid. The experiment design inc1uded 4 objects of soil fertilization: O, NPK, NPK + MgS04 .7H2O, NPK + CaO + MgO, and 3 variants of foliar application: O, Insol PK + 5 % urea solution, Ekosol U. The test plant was winter rape. The aim of the study was to evaluate the influence of foliar application in winter rape under defined soil fertilization conditions on iron and manganese content in it. Rape seeds and straw harvested from the control, as well as from the test object fertilized with NPK + CaO + MgO, with the simultaneous application of Ekosol U, contained the least amount of Fe. The content of Mn was the lowest also after lime application, but with no clear interaction with foliar fertilizers.
PL
W badaniach wykorzystano doświadczenia polowe, założone na glebie średniej (pył gliniasty), bardzo kwaśnej. Schemat doświadczenia obejmował 4 obiekty nawożenia doglebowego: O, NPK, NPK + MgS04 x x 7H2O, NPK + CaO + MgO oraz 3 warianty dokarmiania dolistnego: O, Insol PK + 5 % roztwór mocznika, Ekosol U. Rośliną testową był rzepak ozimy. Celem pracy była ocena wpływu dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego w określonych warunkach nawożenia doglebowego na zawartość w nim żelaza i manganu. Najmniej Fe zawierały nasiona i słoma rzepaku zebranego z obiektu kontrolnego oraz NPK + CaO + MgO, dokarmianego równocześnie Ekosolem U. Zawartość Mn była najmniejsza także po zastosowaniu wapnowania, ale bez wyraźnego współdziałania z nawozami dolistnymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.