Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluorescence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W roku 2018 wprowadzono nową edycję specyfikacji dla skroplonego gazu węglowodorowego EN 589:2018, zmieniającą szereg parametrów tego paliwa, między innymi dopuszczalną zawartość siarki. Dodatkowo w specyfikacji powołano nową normę dotyczącą oznaczania zawartości lotnej siarki w LPG, tj. EN 17178:2019. Przeprowadzono badania nad wyznaczeniem precyzji metody według powyższej europejskiej normy. Określono powtarzalność na podstawie badań 11 próbek LPG o różnych zawartościach siarki i porównano ją z wartościami podanymi w normach czynnościowych: EN 17178:2019 i dotychczas stosowanej ASTM D 6667-14. Każdą próbkę analizowano siedmiokrotnie. Dla próbek w zakresie stężeń powyżej 4 mg/kg wartości powtarzalności obliczonych według normy EN 17178:2019 są dużo mniejsze od powtarzalności według ASTM D 6667-14 oraz powtarzalności wyznaczonych w niniejszej pracy. Dla próbek o stężeniach poniżej 4 mg/kg wartości powtarzalności wyznaczone w niniejszej pracy są niższe od wartości obliczonych według normy EN 17178:2019 i ASTM D 6667-14. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność zastrzeżeń wielu europejskich laboratoriów wykonujących badania zawartości siarki w LPG oraz uczestników prac grupy roboczej CEN/TC 19/WG 23 N 231 co do poprawności wyznaczenia precyzji metody według normy EN 17178:2019. W związku ze zgłoszonymi uwagami CEN podjęło decyzję o przeprowadzeniu w najbliższym czasie powtórnych badań międzylaboratoryjnych w celu określenia nowej precyzji. Dodatkowo wyznaczono odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną, granice wykrywalności i oznaczalności metody. Przeprowadzono weryfikację metody poprzez zbadanie 139 próbek handlowego paliwa LPG. Dokonano oceny zbadanych próbek pod kątem spełnienia wymagań ze specyfikacji z lat 2012 i 2018. Stwierdzono, że wykonując badanie próbek według normy EN 17178:2019, zaostrza się kryterium oceny zgodności z wymaganiami pochodzącymi ze specyfikacji dla LPG w porównaniu z badaniem według normy ASTM D 6667-14.
EN
A new edition of the standard specification for liquefied hydrocarbon gas EN 589:2018 was introduced in 2018, which changes some parameters for this fuel, including the acceptable sulfur content. Also, this specification constitutes a new standard for determining volatile sulfur content in LPG, i.e. EN 17178: 2019. Studies were carried out to determine the precision of the method according to the above European standard. Repeatability was determined based on tests of 11 LPG samples with different sulfur content and next it was compared with the values given in the applicable standards: EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 used until now. Each sample was analyzed 7 times. The repeatability values calculated according to EN 17178: 2019 are much lower than the repeatability according to ASTM D 6667-14 and the repeatability determined in this paper for samples with a concentration range above 4 mg/kg. The repeatability values determined in this work are lower than the values calculated according to EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 for samples with concentrations below 4 mg/kg. The obtained results confirm the legitimacy of reservations of many European laboratories that perform tests of sulfur content in LPG and participants of the work of the CEN/TC 19/WG 23 N 231 working group, with regard of the correctness of determining the precision of the method pursuant to EN 17178: 2019. It was decided consequently to repeat interlaboratory studies that will be aimed at the determination of a new precision, which will soon be carried out. In addition, the intermediate precision, limit of detection (LD) and limit of quantitation (LQ) of the method were determined. The method was verified by examining 139 samples of commercial LPG fuel. The tested samples were eval- uated for compliance with the specifications from 2012 and 2018. It was found that by testing samples according to EN 17178:2019, the criterion for assessing compliance with the requirements of the specification on LPG is tightened compared to testing according to the ASTM D 6667-14 standard.
EN
This study examined the influences of continental and island river runoff as well as glacial meltwater runoff on the water surface layers of the Kara Sea in different bays on the eastern coast of Novaya Zemlya, an archipelago off the coast of Russia. High-resolution satellite and shipboard data obtained in 2015 were used to determine the sources of desalination (glacial meltwaters and river waters), which can be distinguished by the type of correlation (positive, negative, or none) seen between salinity and the coloured dissolved organic matter fluorescencje intensity. Examples of the various situations that can occur in the bays are provided and discussed.
EN
The paper presents an analysis of the capability of developing a system for on-line inspection of tableware glass products at the hot end of a production line. In the first part of the article, based on literature review and experimental studies, monitoring and inspection techniques used in the glass industry are presented. On the basis of conducted research, the author proposes an inspection method based on a fluorescence effect which is an alternative to known techniques based on infrared radiation.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości opracowania systemu kontroli jakości on-line produktów szklanych na gorącym końcu linii produkcyjnej. W pierwszej części artykułu przedstawiony został przegląd literatury oraz badań z zakresu technik monitorowania oraz inspekcji wykorzystywanych w przemyśle szklarskim. Następnie na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych autor zaproponował metodę inspekcji wykorzystującą efekt fluorescencji, która może stanowić alternatywne rozwiązanie dla znanych metod, w których wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone.
EN
The article presents the process of fault location in the HDR-rhr engine EGR system based on the characteristics obtained in the conditions of traction measurements using the ESI Tronic 2.0 program. The measurements were obtained using the licensed BOSCH KTS540 diagnostic tester. In the process of diagnostic inference the PWM signal coefficient has been analyzed in relation to the level of boost pressure, mass variability and air temperature in the intake system (based on MAF data) and EGR valve positioning for variable angular positions of the accelerator pedal. Analysis of the characteristics allowed for proper identification of faults previously stored in the system with OBDII error codes. Attention was paid to the issue of sediment formation in the EGR valve channels as a result of using diesel oil with the participation of biocomponents. Sludge analysis was carried out in a certified laboratory using infrared spectroscopy methods. Conclusions have been drawn for the presence of non-oxidized components of organic origin precipitated in the channels of the EGR system.
EN
Based on the assumption that fluorescence studies are an important tool in search and characterization of hydrocarbons, samples of rocks, minerals and the organic matter were collected in the Western Carpathian area spreading from the Mszana Górna region in the west to the Bieszczady Mts. in the east, and continuously, towards SE outside the Polish frontier, in Ukraine and Slovakia. Analytical procedures comprised preparation, microscopic observation of the material (organic matter and minerals) from the point of view of inclusions and fluorescence followed by detailed luminescence studies. Those steps have been followed by the microthermometric determinations. The application of the fluid inclusion methods, which are one of the newest analytical tools in the last two decades have led to the characteristics of fluids trapped in the inclusions in the area. The fluorescence studies showed some diversity of hydrocarbons both in compositions and in distribution. The analyses were performed in double-sided polished thin sections prepared based on cold techniques. Fluorescence of inclusions in two minerals, quartz and calcite, was checked in those specific thin sections either in glued wafers, or loose (single) crystals. The fluid inclusion studies were accompanied later on by solid organic matter inclusion studies. Those point to the presence of the following minerals: quartz, dolomite, calcite, clay minerals, gypsum with anhydrite admixture, traces of pyrite and siderite, feldspars. General distribution of fluorescing and not fluorescing inclusions suggests the presence of light hydrocarbons (methane) in the west and south of the area, being enriched in higher hydrocarbons (oil) towards the east.
PL
Badania fluorescencji podjęto w skałach, minerałach i bituminach w Karpatach Zachodnich w rejonie rozciągającym się od Mszany Górnej po Bieszczady i dalej – poza granicami Polski – na Ukrainie i Słowacji. Procedury analityczne obejmowały preparatykę, ocenę mikroskopową materiału (organika i minerały) z punktu widzenia występowania wrostków i fluorescencji inkluzji oraz zasadnicze badania świecenia. Po tych analizach wykonano oznaczenia mikrotermometryczne. Wszystkie badania przeprowadzono stosując nowe metody i nowoczesny sprzęt analityczny. W wyniku użycia metod badań inkluzji fluidalnych, będących jednym z najnowszych narzędzi analitycznych w ostatnim dwudziestoleciu, uzyskano charakterystykę fluidów zamkniętych w postaci inkluzji w minerałach. Badania fluorescencji wykazały zróżnicowanie wypełnień węglowodorowych. Analizy przeprowadzano w obustronnie polerowanych płytkach, przygotowanych na zimno. Badano dwa minerały – kwarc i kalcyt – zarówno w preparatach, jak i luźnych kryształach naturalnych (kwarc – diamenty marmaroskie). Badaniom inkluzji fluidalnych towarzyszyły analizy wrostków organicznych (np. badania czarnych agregatów występujących w odkrywkach w formie soczewek). W ich wyniku stwierdzono obecność następujących minerałów: kwarc, dolomit, kalcyt, minerały ilaste, mieszanina gipsu z anhydrytem, ślady pirytu i syderytu oraz skalenie. Ogólny rozkład fluorescencji wrostków w minerałach i inkluzji niewykazujących wzbudzenia sugeruje obecność lekkich węglowodorów (metan) w części zachodniej obszaru i na południu oraz wyraźne wzbogacanie w wyższe węglowodory (ropa naftowa) w kierunku wschodnim.
PL
Olej smarowy, wykorzystywany w urządzeniach tnących, pracuje w tzw. otwartym układzie smarowania i w całości jest emitowany do środowiska. Wówczas, gdy taki olej zawiera nawet niewielką część frakcji pochodzącej z ropy naftowej, co ciągle jeszcze ma nagminny charakter, olej stanowi poważne zanieczyszczenie środowiska. Do tego mgła takiego oleju stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Aktualne regulacje prawne wymagają od użytkowników pilarek oraz harwesterów stosowania wyłącznie olejów biodegradowalnych. W przypadku olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach i pojazdach zawsze istnieje niebezpieczeństwo wycieku lub wylewu do otoczenia w przypadku pęknięcia przewodów łączących albo innego rodzaju awarii. Celowy wydaje się więc też postulat stosowania biodegradowalnych olejów w systemach hydrauliki siłowej maszyn użytkowanych w lasach, na polach, w kopalniach czy w pojazdach szynowych lub drogowych. Biodegradowalny olej, najczęściej z bazowym olejem roślinnym, jest droższy od oleju smarowego wyprodukowanego z zastosowaniem, nawet tylko w części, naftowej bazy olejowej – produktu rafinacji ropy naftowej. Dzisiaj użytkownicy pilarek oraz harwesterów ciągle jeszcze stosują mineralne oleje smarowe z ropy naftowej, nie licząc się z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i środowiska. Znane metodyki badania biodegradowalności olejów smarowych są kosztowne i czasochłonne. W pracy zaproponowano zasadę wykonania oraz wyposażenie do wykonania szybkiego i taniego testu przesiewowego obecności frakcji pochodzenia naftowego, zawierającej węglowodory aromatyczne, w badanych próbkach oleju smarowego. Test wykorzystuje badanie fluorescencji oleju w świetle UV - λ = 365 nm. Proponowana metoda jest prosta w wykonaniu i nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji od wykonawcy. Opisano łatwe w przygotowaniu wyposażenie do powtarzalnego wykonywania badań w warunkach terenowych.
EN
Lubricating oil, used in cutting equipment, works in the so-called open lubrication system and is entirely emitted to the environment. When such an oil contains even a small portion of the crude oil-derived fraction, which is still very common, the oil is a serious environmental pollution. In addition, the oil mist poses a serious threat to the health of employees. Current legal regulations require users of saws and harvesters to use only biodegradable oils. In the case of hydraulic oils used in machines and vehicles, there is always a risk of leakage into the environment e.g. in case of breakage of connecting pipes or other types of breakdowns. Therefore, it seems reasonable to postulate the use of biodegradable oils in power hydraulics systems of machines used in forests, fields, mines or in rail or road vehicles. Biodegradable oil, most often, with base vegetable oil, is more expensive than lubricating oil produced with the use of an oil-based oil base – i.e. a product of oil refining. Today, users of saws and harvesters still use mineral lubricating oils from crude oil, without any attention to the negative consequences for health and the environment. The known methods of the assessment of biodegradability of lubricating oils are expensive and time-consuming. The paper proposes a principle of method and equipment for performing a quick and cheap screening test for the presence of petroleum-derived fractions containing aromatic hydrocarbons in the analyzed lubricating oil samples. The test uses an oil fluorescence test under UV light of wavelength λ = 365 nm. The proposed method is simple and does not require specialist qualifications from the user. Easy-to-prepare equipment for repetitive testing in field conditions has been described.
PL
W uprawie roślin często występują czynniki stresogenne, które wpływają na ograniczenie intensywności procesu fotosyntezy, co z kolei może powodować spadek wielkości i jakości plonu roślin. W takich przypadkach uzasadnione staje się stosowanie biostymulatorów w celu poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych płodów rolnych, przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z powyższym w prezentowanej pracy analizowano wpływ biostymulatora Asahi SL na efektywność aparatu fotosyntetycznego fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. Badania polowe zostały przeprowadzone w 2013 i 2014 roku, na dwóch odmianach fasoli, powszechnie uprawianych w Polsce i przetwarzanych przez przemysł spożywczy. Odmiana Aura – posiada białe nasiona a Toska – czerwone. W sezonach wegetacji przeprowadzono dwa pomiary fotosyntetycznej aktywności liści rośliny fasoli (liście z sześciu roślin z każdego poletka): pomiar I – tydzień po pierwszym zastosowaniu biostymulatora; II pomiar – tydzień po drugim zastosowaniu biostymulatora. W przypadku pojedynczego opryskiwania drugi pomiar przeprowadzono w drugim terminie na odpowiednim etapie rozwoju rośliny. W przeprowadzonych badaniach z fasolą podjęto próbę oceny wydajności aparatu fotosyntetycznego przez pomiar niektórych parametrów fluorescencji chlorofilu po dolistnej aplikacji biostymulatora Asahi SL. Aktywność fotosyntetyczną roślin określono przez pomiar indukcji fluorescencji chlorofilu przy pomocy fluorymetru. Oznaczono następujące parametry w stanie adaptacji ciemniowej: Fv/Fm – maksymalna sprawność fotosystemu PS II. Natomiast w stanie adaptacji do światła zmierzono: DF/Fm’ – efektywna wydajność fotosystemu PS II, współczynnik fotochemicznego qP oraz niefotochemicznego qN wygaszania fluorescencji. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych doświadczeń polowych wskazują na wielokierunkowy wpływ biostymulatora Atonik na aktywność fotosyntetyczną roślin doświadczalnych, o czym świadczą niższe wartości niektórych parametrów indukcji fluorescencji chlorofilu (FC) w porównaniu z serią kontrolną. Ponadto zaobserwowano, że fasola traktowana roztworem Asahi SL charakteryzowała się większą sprawnością fotosyntetyczną, o czym świadczy wzrost rzeczywistej wydajności fotochemicznej związanej z efektywnością transportu elektronów (DF/Fm’). Jednakże nie we wszystkich kombinacjach zaobserwowano wzrost tego parametru w porównaniu z kontrolą. W warunkach przeprowadzonych badań odmiana Aura charakteryzowała się lepszą sprawnością aparatu fotosyntetycznego. Świadczą o tym między innymi wartości współczynnika fotochemicznego wygaszania fluorescencji chlorofilu (qP). Ponadto badania wykazały także, że tendencja wzrostowa współczynnika qNu odmiany Aura nie wystąpiła tylko po dwukrotnej aplikacji biostymulatora na rośliny fasoli. Identyczną tendencję stwierdzono u odmiany Toska po dwukrotnym opryskiwaniu roślin 0,1% roztworem Asahi SL. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono większy wzrost wartości wskaźnika wygaszania niefotochemicznego u roślin odmiany Toska w porównaniu z odmianą Aura.
EN
In cultivation of plants, stress factors often occur, which affect the limitation of the intensity of the photosynthesis process, which in turn may cause a decrease in the size and quality of the plant yield. In such cases, it is justified to use biostimulants to improve the size and quality of the obtained crops, with no negative impact on the natural environment. Therefore, the presented work analyzed the effect of the Asahi SL biostimulant on the efficiency of the photosynthetic apparatus of Phaseolus vulgaris L. bean. Field research was carried out in 2013 and 2014, for two varieties of beans commonly grown in Poland and processed by the food industry, Aura – white seeds and Toska – red seeds. In the growing seasons two measurements of photosynthetic activity of the bean plant leaves (leaves from six plants from each plot) were carried out: measurement I – the week after the first use of the biostimulant; II measurement – a week after the second application of the biostimulator. In the case of a single spray, the second measurement was carried out at the second stage of the plant's development. In the studies with beans, an attempt was made to assess the performance of the photosynthetic apparatus by measuring some parameters of chlorophyll fluorescence after the foliar application of the Asahi SL biostimulant. The photosynthetic activity of plants was determined by measuring the fluorescence induction of chlorophyll using a fluorimeter. The following parameters were marked in the darkroom adaptation state: Fv / Fm – maximum efficiency of the PS II phototype. Whereas, in the state of light adaptation, the following measurements were measured: DF/Fm’ – effective performance of the PS II photosystem, photochemical qP and non-chemical qN quenching of fluorescence. The results obtained from the field experiments indicate the multidirectional effect of the Asahi SL biostimulant on the photosynthetic activity of experimental plants, as evidenced by the lower values of some parameters of chlorophyll fluorescence (FC) induction as compared to the control series. In addition, it was observed that beans treated with Asahi SL solution were characterized by greater photosynthetic efficiency, as evidenced by the increase in real photochemical efficiency related to the efficiency of electron transport (DF/Fm’). However, not all the combinations showed an increase in this parameter compared to the control. In the conditions of the tests, it was found that the Aura cultivar was characterized by a better efficiency of the photosynthetic apparatus. This is evidenced, among others, by the photochemical coefficient of quenching of chlorophyll fluorescence (qP). In addition, the studies also showed that the upward trend in the qura coefficient of the Aura cultivar did not occur only after the biostimulant application for bean plants was applied twice. The identical trend was found in the Toska cultivar after spraying the plants with 0.1% Asahi SL solution twice. In the conducted experiment, a higher increase in the non-chemical quenching index was observed in Toska cultivars in comparison with the Aura cultivar.
EN
One of way to obtain liquid hydrocarbons can be pyrolysis of scrap tires. The hydrocarbon substances produced by this method may be an addition to traditional fuels, i.e. gasolines or fuels for diesel engines. In laboratory conditions at Department of Mechatronics of University of Warmia and Mazury there were obtained pyrolytic products and prepared three distillates related to temperatures 160, 204 and 350ºC. Analyses of shapes of fluorescence spectra were carried out in Department of Physics of Gdynia Maritime University. Spectra of fluorescence were prepared applying the spectrofluorimeter Hitachi F-7000 FL, which allows applying of excitation wavelength from 200 nm until 600 nm, whereas analysing of emitted, can be performed until 750 nm. In here reported study excitation and emission range for the most intense fluorescence are presented. There were prepared four solutions of pyrolytic products in the n-hexane: 4 ppm, 20 ppm, 100 ppm and 500 ppm. In order to show dependence of intensity fluorescence and shapes of excitation-emission spectra on type of distillate and concentration both kind of visualization – three-dimensional and as contour maps – are shown in this article. In analysed range of wavelengths, intensity of fluorescence grows with concentration of oil, whereas structure of the shape of spectra simplify when concentration increases. The presented effects associated with the fluorescence of pyrolysis products allow to predict the possibility of developing a method for determining the content of these substances in mixtures with petroleum refining products and other liquid hydrocarbons.
EN
Due to the fact that marine environment contamination by oil substances are not uncommon, it is necessary to improve the ability of determine their origin. Therefore, research on the possibility of recognizing the type of oil using its individual characteristic manifested in the processes of fluorescence excitation has been undertaken. Oil pollutants present in seawater mainly coming from ship drives, tankers, pipelines or sea bottom seeps, moreover oil leaks from offshore extraction equipment also are possible. For this reason, the crude oil extracted from the Baltic Sea deposit in the Polish Maritime Areas has been chosen for tests. Fluorescence properties of water containing small amounts of oil (concentrations from 5.59 to 55.4 ppm) in the form of oil-in-water emulsion were tested. Individual samples were assigned matrices of fluorescent values for different wavelengths, while excited by monochromatic light also for different wavelengths. The obtained matrices were visualized as a contour maps and 3D charts. For considered concentrations of crude oil dispersed in water, the wavelength-independent fluorescence maximum was determined. Obtained result indicates that in the studied wavelength range, the total fluorescence intensity is proportional to the oil concentration only for the lowest oil concentrations. The analysis of the objective parameter of the difference between the shapes of spectra indicates the similarity of the spectral shape for the lowest oil concentrations. These results are the methodological suggestion, that for the purpose of identifying the type of oil dispersed in water, spectra should be determined for sequences of different dilutions, until the excitation-emission spectra shapes become independent from the oil concentration.
PL
Dokonano pomiarów emisji fluorescencji stacjonarnej dla 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo) benzeno-1,3-diolu (C7) w środowisku wodnym. Dla C7 rozpuszczonego w roztworach o niskim pH (poniżej 7) i w zakresie temp. 20-40°C, zaobserwowano dwa wyraźnie rozdzielone pasma emisji fluorescencji. Natomiast dla C7 w tym samym zakresie pH lecz w temp. powyżej 40°C obserwowano już tylko pojedyncze pasmo fluorescencji. W przypadku widm rezonansowego rozpraszania światła RLS obserwowano silny sygnał w zakresie temperatur, w którym widma emisji fluorescencji wykazywały efekt podwójnej fluorescencji. Wraz ze wzrostem temperatury i jednoczesnym zanikiem jednego z pasm fluorescencji, zanikała również intensywność sygnału RLS. Biorąc pod uwagę wcześniejsze badania związków z tej grupy zauważono, że efekty te mogą być związane z efektami agregacyjnymi. Technika spektroskopii fluorescencyjnej umożliwiła szybką analizę zmian molekularnych w badanych związkach, zaowocować to może zaprojektowaniem nowej klasy pochodnych o właściwościach umożliwiających ich potencjalne praktyczne zastosowanie jako sondy fluorescencyjne.
EN
Aq. solns. of 4-(5-heptyl-1,3,4-thiadiazo-2-yl)benzene-1,3-diol (C7) showed two well-resolved fluorescence bands at 20-40°C and pH 1-7. At the temps. exceeding 40°C, only a single fluorescence max. was obsd. The resonance light scattering spectra measured at 20-40°C showed a strong signal, which decreased with the temp. increase. The data were consistent with previous reports and confirmed a mol. aggregation-related nature of the fluorescence effects. The possibility of a quick fluorescence spectroscopy- based anal. of intra- and intermol. transformations was evidenced.
EN
To study the influence of structural features of phthalocyanine (Pc) derivatives on their physico-chemical properties in bulk and thin films, 23 new phthalocyanines with different quantity and ratio of donor (alkyloxy-groups, in fragment “A”) and acceptor (Cl-, in fragment “B”) substituents in one molecule of the A3B, ABAB and AABB types with varied length of alkyloxy-substituents and their metal complexes were designed and synthesized. A comparative analysis of spectral, mesomorphic and photoelectric properties of these mix-substituted phthalocyanines of a “push–pull” type was performed. It was shown that non-peripheral substitution by alkyloxy-fragments in hetero-substituted Pcs (similar to homo-substituted Pc) leads to red-shifting of the Q-band into near-IR region. The intensity of photoluminescence, position of peaks and their splitting are strongly connected with chemical structure of Pcs and the type of solvent. In contrast to non-mesogenic octyloxy-Pc (A4) having alkyloxy-substituents in non-peripheral positions, 22 of 23 synthesized compounds possess columnar mesomorphism. The change of donor–acceptor ratio can influence the type of mesophase. A new approach to the creation of materials for optoelectronics is proposed and implemented, which includes design of compounds possessing vitrification from mesophase with maintenance of a columnar order, absorption in the near IR-region of the spectrum and good performance electrophysical characteristics simultaneously.
EN
In the paper, the development and performance of an optical sensor for detection of neurotransmitters (dopamine) is presented. The concentration of dopamine is measured basing on fluorescence quenching of graphene quantum dots. In the sensor, the dopamine molecules coat the graphene quantum dots surface – in result, the quenching of fluorescence occurs due to the Förster resonance energy transfer. The changes in fluorescence correspond to specific concentrations of the neurotransmitter in tested samples, so it is possible to accurately determine the concentration of dopamine in the sample.
EN
This paper presents the results of the evaluation of feed quality conducted on the basis of the content of a tracer coated with a fluorescent substance. The study used the example of compound feed mixture for laying hens. Feed ingredients: maize and kardi primed wet using fluorescent solutions. The substances, such as Tinopal, Uranine and Rhodamine B were excited to shining by ultraviolet radiation. Before mixing process started, two tracers coated with different fluorescent substances were introduced into the mixture. The acquired images of the samples were analysed using the Patan computer program and were the basis of the information about the percentage share of the specified key component. The tests were used to verify the premise that there is a possibility of simultaneous determination of several components in a mixture based on fluorescent method. The results confirmed this assumption.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości paszy w oparciu o zawartość składnika kluczowego pokrytego substancją fluorescencyjną. Badania przeprowadzono na przykładzie wieloskładnikowej mieszanki paszowej dla kur niosek. Składniki paszy: kukurydze i kardi zaprawiano na mokro rozworami fluorescencyjnymi. Zastosowane substancje: tinopal, uranina i rodamina B wzbudzano do świecenie promieniowaniem ultrafioletowym. Pozyskane obrazy próbek poddawano analizie w programie komputerowym Patan, na podstawie którego uzyskiwano informacje o procentowej zawartości wskazanego składnika kluczowego. Do mieszanki przed rozpoczęciem procesu mieszania wprowadzano dwa trasery pokryte różnymi substancjami fluorescencyjnymi. Testy miały posłużyć do weryfikacji założenia, że istnieje możliwość jednoczesnego oznaczenia zawartości kilku składników w jednej mieszance w oparciu o metodę fluorescencyjną. Uzyskane wyniki potwierdziły założenie.
EN
Considering that correctly functioning of diesel ship engine depends on the composition of applied fuel, it is necessary to easy characterise fuels in terms of quality. Therefore taking into account above mentioned, appropriate analyses have been undertaken and the intention of this article is to inform that characterisation of fuel used in marine transport can be described by the specific parameter based on fluorescence excitation-emission spectroscopy. Therefore, for this study fuel typically used in ship engine – Diesel fuel – is considered. For analysis, Diesel fuel dissolved in n-hexane was used and several oil samples for various oil concentration were prepared. Spectrofluorometer Aqualog Horiba was used to record the excitation-emission spectra (EEMs). EEM spectra determined for each of oil concentration were described by two specific peaks for this kind of oil. Based on registered EEMs, the specific indicator - the wavelength-independent fluorescence maximum – coded in two specific wavelengths – excitation and emission, respectively, described as Exmax/Emmax was determined for considered oil concentration. Obtained results indicate the independence from oil concentration only for one detected peak described by Exmax/Emmax = 240/332. Taking into account obtained results, we can conclude that the wavelength-independent fluorescence maximum detected for excitation wavelength at 240 nm corresponds to the emission wavelength at 332 nm due to the independence from the oil concentration, could be a good indicator to characterise this kind of oil – Diesel fuel. We can conclude that the changes in the composition of fuel could be detected in EEM spectra by the change of detected peaks position.
15
Content available Badanie parametrów gleby z terenów przywodnych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań próbek gleby z obszaru Podkarpacia pod kątem zawartości wybranych pierwiastków oraz jej składu procentowego. W badaniach wykorzystano zestawy testów kolorymetrycznych oraz spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, ARL Quart’X EDXRF. Opisano metodologię pobierania próbek oraz stosowane metody badawcze.
EN
In the paper results of investigations of soil samples from Subcarpathian region for chosen elements and the percentage of appearance has been presented. In investigations the fast test method as well as energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) spectrometer (ARL Quart’X) have been used. The methodology of samples collecting and the principle of the EDXRF operation have been described.
EN
Results of velocity measurements of liquid and gas bubbles in a tank with a self-aspirating disk impeller are analysed. Studies were carried out using a fluorescent dye tracer in the measuring system with two cameras (simultaneous phase velocity measurement) and with one camera (sequential measurement of phase velocity). Based on a comparative analysis of the acquired data it was found that when differences in the phase velocities were small the simultaneous velocity measurement gave good results. However, sequential measurement gives greater possibilities for setting the measuring system and if the analysis of instantaneous velocities is not necessary, it seems to be a better solution.
EN
The present study attempts to explain the reason for the selective generation of an increase in intensity of Congo red (CR) fluorescence as an effect of the dye interacting with proteins and polysaccharides. This supramolecular dye, which creates ribbon-shaped micelles in aqueous solutions when excited with blue light (470 nm), presents low fluorescence with a maximum within the orange-red light range (approximately 600 nm). In the same conditions, CR-stained preparations of heat-denatured proteins, some native proteins (e.g. cell surface receptors) and cellulose show intense orange-red fluorescence when observed using a fluorescence microscope. The fluormetric measurements showed that the factors that cause the dissociation of the ribbon-shaped CR micelle – ethanol, urea, dimethyl sulfoxide (DMSO) and cholate – all contributed to a significant increase in the fluorescence intensity of the CR solutions. The fluorescence measurements of CR bound to the immunoglobulin light lambda (L λ) chain and soluble carboxymethyl cellulose (CMC) showed a fluorescence intensity which was many times higher. In the case of the denatured (65°C) immunoglobulin L λ chain, the fluorescence intensity significantly exceeded the values observed for the factors which break down the CR micelles. The dissociation of the ribbon-shaped micelles and the complexation of the monomeric CR form with polymers are two of the factors explaining the intense fluorescence of protein and polysaccharide preparations stained with CR.
PL
Artykuł prezentuje zasadę działania luminescencyjnego czujnika tlenu. Czujnik taki wykonany jest w oparciu o zastosowanie warstw sensorowych domieszkowanych rutenem. W zależności od użytych składników oraz innych parametrów warstwy sensorowej obserwuje się inne działanie czujnika. Artykuł przedstawia także wyniki pomiarów stężenia tlenu dla różnych warstw sensorowych, które będą bazą do wytworzenia luminescencyjnego czujnika tlenu przeznaczonego do stosowania w różnych środowiskach.
EN
The paper presents the design and operation of the luminescence oxygen sensor. Such a sensor is made based on the sensor layers doped with ruthenium. Depending on the used matrix and other parameters of the sensor layer another parameters of sensor were observed. The article presents results of measurements of the oxygen concentration for the various layers of designed sensor.
EN
Almost all kinds of fuel applied in combustion engines come from refining industry, in which crude oil serves as basic raw material. However, there are also searched other sources of hydrocarbons which can be used directly or as additives to conventional fuels. The most popular in this regard are vegetable oils such as rapeseed oil, from which are produced esters used as fuel for diesel engines. On the other hand, as additives to gasoline can be used alcohols derived from the fermentation of agricultural products. Another way to obtain liquid hydrocarbons is pyrolysis of scrap tires. In this article, such pyrolytic product is analysed in terms of its fluorescence properties compared to the fluorescent properties of substances derived from the distillation of the pyrolysis product in three following temperatures: 160, 204 and 350 ºC. All the tested substances show relatively strong fluorescence in ultraviolet range. Fluorometric spectra were performed applying the spectrofluorometer Hitachi F-7000 FL with 1x1 cm quartz cuvette. Studied substances were previously diluted in n-hexane to obtain concentration 4 ppm. Amount of fluorescent peaks and their positions depends on kind of distillate. Ipso facto fluorescence method seems be suitable much more – than chemical analyse – for quick identification of substances constituting a components of distillate obtained from pyrolytic product.
20
Content available remote Skin Cancer and UV Protection
EN
The incidence of skin cancer is increasing by epidemic proportions. Basal cell cancer remains the most common skin neoplasm, and simple excision is generally curative. On the other hand, aggressive local growth and metastasis are common features of malignant melanoma, which accounts for 75% of all deaths associated with skin cancer. The primary cause of skin cancer is long exposure to solar ultraviolet radiation (UV-R) crossed with the amount of skin pigmentation and family genetics. It is believed that in childhood and adolescence, 80% of UV-R gets absorbed while in the remaining, 20 % gets absorbed later in the lifetime. This suggests that proper and early photoprotection may reduce the risk of subsequent occurrence of skin cancer. Reducing the exposure time to sunlight, using sunscreens and protective textiles are the three ways of UV protection. Most people think that all the clothing will protect them, but it does not provide full sun screening properties. Literature sources claim that only 1/3 of the spring and summer collections tested give off proper UV protection. This is very important during the summer months, when UV index is the highest. Fabric UV protection ability highly depends on large number of factors such as type of fiber, fabric surface, construction, porosity, density, moisture content, type and concentration of dyestuff, fluorescent whitening agents, UV-B protective agents (UV absorbers), as well as nanoparticles, if applied. For all of these reasons, in the present paper, the results of UV protecting ability according to AS/NZS 4399:1996 will be discussed to show that standard clothing materials are not always adequate to prevent effect of UV-R to the human skin; and to suggest the possibilities for its improvement for this purpose enhancing light conversion and scattering. Additionally, the discrepancy in UV protection was investigated in distilled water as well as Adriatic Sea water.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.