Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flowmeters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka najczęściej stosowanych metod pomiaru przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej. W opracowaniu dokonano podziału obecnie wykorzystywanych przepływomierzy. Przedstawiono budowę i zasadę działania mierników, które są powszechnie wykorzystywane do monitoringu sieci kanalizacyjnych.
EN
The aim of the article is to present and characterize the most commonly used methods for measuring liquid flow in water and sewage management. The study divided the currently used flow meters. The construction and operation principle of flowmeters, which are commonly used for monitoring sewage networks have been presented.
PL
Gdy kilkanaście lat temu firma ABB wprowadziła na rynek przepływomierze WaterMaster oraz AquaMaster dedykowane dla branży WOD-KAN, bardzo dokładne opomiarowanie sieci wodociągowych a także bilansowanie zużycia wody stało się możliwe do zrealizowania. Ty też się przekonaj, tak jak setki Klientów ABB w Polsce!
PL
Dynamiczny przyrost liczby ludności na świecie oraz szybko postępująca industrializacja i urbanizacja powodują, że woda staje się dobrem rzadkim, niezależnie od tego, czy mówimy o wodzie pitnej, przemysłowej, czy ściekach. Zatem, dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi jest niezwykle ważne.
PL
Pomiary przepływu są bardzo ważne w przemyśle. Przepływomierze próbkujące to urządzenia, których można użyć do pomiaru przepływu w sytuacji, gdy nie ma możliwości użycia całoprzewodowych, uwzględniając techniczne i ekonomiczne warunki. W przypadku, gdy używamy matematycznych modeli czujnika oraz matematycznych modeli obiektu, istnieje możliwość teoretycznej analizy optymalnego położenia czujnika w rurociągu. W artykule przedstawiono matematyczne metody analizy przepływomierzy próbkujących.
EN
Flow-rate measurements have very important meanings in industry. The sampling flowmeters are devices which can be used for measuring the flow-rate in situations where full-bore flowmeters cannot be used for technical or economical reasons. When we use a mathematical model of a sensor and a mathematical model of an object, we can theoretically optimize the position of the sensor in the pipe. In this article are the mathematical method to a analized the sampling flowmeters.
5
Content available remote Positioning the sensor in sampling flowmeters
EN
Flow-rate measurements have very important meanings in industry. The sampling flowmeters are devices which can be used for measuring the flow-rate in situations where full-bore flowmeters cannot be used for technical or economical reasons. The main problem in the flow-rate measurement with the help of sampling flowmeters is optimal positioning of the sensor in the pipe. When we use a mathematical model of a sensor and a mathematical model of an object, we can theoretically optimize the position of the sensor in the pipe.
PL
Pomiar strumienia masy lub objętości cieczy w kanałach o dużym przekro-ju dotyczy np. sytuacji przepływu wody chłodzącej z chłodni kominowych do kondensatorów pary wodnej w blokach energetycznych elektrowni zawodowych. Stosowanie klasycznych metod pomiarowych w tym np. zwężek przekroju jest praktycznie niemożliwe. Również inne metody pomiaru tego strumienia, przykładowo za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych, nie spełniają wymogów metrologicznych. Autorzy do w/w pomiarów zastosowali dwie metody: sondy uśredniające ciśnienie dynamiczne oraz przepływomierze wykorzystujące siły bezwładności cieczy wynikające ze zmiany kierunku przepływu - tzw. przepływomierze kolanowe. W referacie opisane będą zasady realizacji pomiarów, własności metrologiczne przepływomierzy wraz z analizą niepewności pomiarów.
EN
Fluid mass flux and volumetric flow measurement in high section channels may concerns for instant cooling water flow from cooling tower to steam capacitor in power units of power plants. Use of classical measurements methods such orifice plates is practically impossible while the other ones, with use of ultrasonic flowmeter for instant, don't meet metrological requirements. For measurements described above, two methods have been used: dynamic pressure averaging probes and centrifugal-head flowmeters that make use of fluid interial forces resulting from change of direction flow. The measurements carrying out principles and metrological properties of flowmeters with measurement uncertainty analysis will be described in this paper.
PL
W artykule przedstawiono opis stanowiska do pomiarów strumienia substancji, zbudowany w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach i zaprezentowano niektóre wyniki pomiarów dotyczących wpływu zaburzeń przepływu na dokładność pomiaru strumienia substancji. Badania przeprowadzono na powszechnie stosowanych przepływomierzach: zwężce typu kryza i uśredniającej rurce spiętrzającej. Omówiono również możliwość wykorzystania metod numerycznych do optymalizacji kształtu przekroju poprzecznego rurki uśredniającej i analizy rozpatrywanych przypadków przepływu przez różne konfigurację rurociągów. W wyniku badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych otrzymano współczynniki wpływu zaburzeń przepływu na dany przepływomierz, w postaci zmiany współczynnika przepływu wyznaczony dla każdej konfiguracji rurociągu oddzielnie, w funkcji: odległości przepływomierza od elementu instalacji, liczby Reynoldsa i sposobu odbioru ciśnienia różnicowego. Zaprezentowano także uproszczoną analizę niepewności pomiarów.
EN
In this paper is presented description of the experimental set-up for flow measurement. It was made in Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology in Gliwice. Some measurement results are shown, which concern the influence of installation effects on accuracy of flow measurement. Orifice plate and averaging Pitot tube flowmeters are applied in the researches. Computational fluid dynamics was used to determine the optimum shape of cross section averaging Pitot tube and to analyze flow through various pipe configurations. The coefficients influence of flow disturbances on analyzed meters are obtained from experimental and numerical investigations. These coefficients are presented as function of distance between probe and installation element, Reynolds number, kind of location the differential pressure taps. Measurement uncertainty analysis was also shown.
8
EN
The pressure differential devices and averaging Pitot tubes belongs to the few methods of measuring the fluid flow which may be applied for flow with high temperature, pressure and velocity. The paper presents the numerical analysis of the flow around the orifice. The number of turbulence models is tested. One of these models was then applied to determine orifice characteristics. Results are compared with experimental data. The flow around an averaging Pitot tube has been modeled for several cross section configurations, in order to optimize differential pressure.
EN
There are showed results of experimental studies executed with a non-standard flowmeter, in which a contraction and an extension are made in the one plane. This device find application in air and gas tracts of boiler plants. With reference to the tested device there are specified inflow velocity and pressure losses factors.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych z niestandardowym przepływomierzem, w którym zwężenie i rozszerzenie są wykonane na jednej płaszczyźnie. Urządzenie jest szeroko stosowane w traktach powietrza i gazu instalacji kotłowych. Dla badanego urządzenia są określone współczynniki prędkości dopływu i strat ciśnienia.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przepływomierzy piętrzących, w których czujnikami są rurki uśredniające ciśnienie dynamiczne oraz mikrozwężki. Podano przykłady numerycznych badań piętrzących czujników przepływu. Omówiono ich własności metrologiczne i eksploatacyjne. Podano przykłady zastosowań.
EN
Constructions of impact flowmeters based on averaged pitot probes and micro - venturi tubes are presented in this paper. Examples of numerical simulations of impact flowmeters are displayed. Metrological and operating properties of these probes are shown. Moreover examples of their applications are given.
11
Content available remote Weight vector in designing of primary transducers for electromagnetic flow meters
EN
The design of primary transducer for electromagnetic flow meter uses the distribution of weight function as a starting point to determining the required distribution of exciting magnetic field. Two basic methods of the weight function determination for restricted group of flow channels are presented in the paper. Based on existing methods, authors present a new approach to the calculation of weight function distribution for a very wide group of flow channels. Paper presents a design algorithm for rectangular and trapezoidal flow channels with varying bed-to-water conductivity ratio with some remarks concerning to the optimization of metrological properties of flow meter.
PL
W procesie projektowania przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego wykorzystuje się rozkład funkcji wagi jako punkt wyjścia do określania żądanego rozkładu wzbudzanego pola magnetycznego. W artykule przedstawiono dwie, dotychczas stosowane, podstawowe metody wyznaczania rozkładu funkcji wagi dla ograniczonej klasy przepływomierzy. Na bazie istniejących metod zaproponowano uogólnioną metodę wyznaczania rozkładu funkcji wagi dla szerokiej gamy kanałów przepływowych. Przedstawiono metodykę projektowania kształtu cewki przetwornika pierwotnego wykorzystującą zaproponowaną metodę, uzupełnioną o przykładowe wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla wybranej grupy kanałów przepływowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.