Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flowability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Flowability of Moist Coal Combution Fly Ash
EN
In the combustion of coal the mineral contents remain as ash. The fine size fraction of the ash leaves the combustion zone with the off-gas from which it is separated as fly ash. Depending on the physical and chemical properties these fly ashes can be utilized. An essential parameter for the design and operation of transport equipment and storage facilities for fine grained materials is their flowability. The moisture content of the material has considerable influence on the flowability because of the increasing influence of the liquid bridges between the particles and the resulting capillary forces. In this study the influence of the moisture content on the flow characteristics of a coal combustion fly ash was investigated. The fly ash sample was collected from the dust discharge of the electrostatic precipitator of a power plant using Polish hard coal as fuel. The mass median diameter of the fly ash was approximately 20 µm. Microscopic images show that most of the particles are spheres. The flow properties of the fly ash were measured using a ring shear tester. The moisture content of the sample was adapted by addition of water. The dry fly ash was characterized by very good flow properties, the flowability ffc was in the category ‘easy flowing’. Significant decrease in flowability was found at increased moisture contents. Additionally, the bulk density of the fly ash was influenced by the moisture content. Thus, the flow-relevant parameters which have to be considered in design of transport and storage facilities of fine granular material worsened with increasing moisture content.
PL
Przy spalaniu węgla zawarte w nim minerały pozostają w postaci popiołu. Drobna frakcja popiołu opuszcza strefę spalania z gazem odlotowym, z którego jest oddzielana jako popiół lotny. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych można wykorzystać popioły lotne. Istotnym parametrem dla projektowania i eksploatacji urządzeń transportowych i magazynów materiałów drobnoziarnistych jest ich zdolność płynięcia. Zawartość wilgoci w materiale ma znaczący wpływ na zdolność płynięcia ze względu na rosnący wpływ mostków cieczowych między cząstkami i wynikającymi z nich siłami kapilarnymi. W pracy zbadano wpływ zawartości wilgoci na charakterystykę przepływu popiołu lotnego ze spalania węgla. Próbka popiołu lotnego została pobrana z odbiornika pyłu z elektrofiltra elektrowni z wykorzystaniem polskiego węgla kamiennego jako paliwa. Mediana średnicy ziarna popiołu lotnego wynosiła około 20 μm. Obrazy mikroskopowe pokazują, że większość cząstek to kule. Właściwości przepływu popiołu lotnego mierzono za pomocą testera ścinania pierścieniowego. Zawartość wilgoci w próbce zmieniano przez dodatek wody. Suchy popiół lotny charakteryzował się bardzo dobrymi właściwościami płynięcia, płynność ffc była w kategorii „łatwo płynący”. Znaczny spadek płynności stwierdzono przy zwiększonej zawartości wilgoci. Dodatkowo zawartość wilgoci ma wpływ na gęstość nasypową popiołu lotnego. Zatem istotne dla przepływu parametry, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu urządzeń do transportu i przechowywania drobnego materiału ziarnistego, pogarszają się wraz ze wzrostem zawartości wilgoci.
EN
The paper deals with various types of buckwheat products (Fagopyrum esculentum Moench), which have been determined with mechanical and physical properties in order to provide useful data for engineers to design structures of used equipment, harvesting and other processing technologies. Buckwheat is currently a well-sought-after food in the field of healthy nutrition, especially because of its high fiber content, iron and potassium. Among the tested samples were, for example, buckwheat hazelnuts, chips, flakes and others. In the above mentioned, the parameters of the linear dimensions, the Carrs index, the Hausner ratio and the flow rate were measured and compared. The influence of geometric parameters of buckwheat products was determined on mechanical and physical properties. The first results showed that the set parameters were statistically different for each type of buckwheat. On the basis of measured data, a simulation of the flow of a specific buckwheat sample was performed. The discrete element (DEM) method used for this purpose appears to be an appropriate tool for transporting these agricultural products.
PL
Artykuł dotyczy różnych rodzajów produktów z gryki (Fagopyrum esculentum Moench), które zostały określone za pomocą właściwości mechanicznych i fizycznych w celu dostarczenia inżynierom przydatnych danych do projektowania struktur używanych urządzeń, zbiorów i innych technologii przetwarzania. Gryka jest obecnie popularnym pożywieniem w dziedzinie zdrowego żywienia, szczególnie ze względu na wysoką zawartość błonnika, żelaza i potasu. Wśród badanych próbek były orzechy laskowe, gryka, chipsy, płatki i inne. Zmierzono i porównano parametry wymiarów liniowych, wskaźnik Carrsa, współczynnik Hausnera i natężenie przepływu. Określono wpływ parametrów geometrycznych produktów z gryki na właściwości mechaniczne i fizyczne. Wyniki wykazały, że zmierzone i założone parametry były statystycznie różne dla każdego rodzaju gryki. Na podstawie zmierzonych danych przeprowadzono symulację przepływu określonej próbki gryki. Zastosowana w tym celu metoda elementów dyskretnych (DEM) wydaje się odpowiednim narzędziem do opisu transportu tych produktów rolnych.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych wybranych napojów roślinnych w proszku. Materiał badawczy stanowił proszek napoju kokosowego (I), sojowego (II), ryżowego (III), owsianego (IV). Metodyka badań obejmowała oznaczenie zawartości wody, aktywności wody, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera, indeksu Carra, kąta nasypu oraz zwilżalności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne badanych napojów roślinnych w proszku determinował skład surowcowy oraz proces technologiczny zastosowany przez poszczególnych producentów.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical properties of selected drinks vegetable powder. The research material was coconut drink powder (I), soybean (II), rice (III), oat (IV). The research methodology included the determination of water content, water activity, loose and tapped density, Hausner ratio and, Carr index, angle of repose and wettability. Based on the survey, it was found that the physicochemical properties of the tested beverage plant powder were determined the composition of raw materials and technological process used by various manufacturers.
EN
High-performance, self-compacting concrete (HPSCC) represents a very significant step in the development of concrete technology. The most important features of SCC are specific rheological properties which include flowability, segregation resistance and passing ability. Therefore, a crucial requirement is to maintain an appropriate balance between the slump flow and plastic viscosity of concrete mixtures. In general, the rheological properties are modified by effective superplasticisers and a proper ratio of water to binder. The aim of this study is to focus on the important aspect of the impact of shape of the coarse aggregate on fresh concrete mixture properties and the strength of high-performance, self-compacting concrete (HPSCC).
PL
Samozagęszczalny beton wysokowartościowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju technologii betonu. Najistotniejszą cechą betonu samozagęszczalnego są specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, do których zaliczamy płynność, stabilność i zdolność do przepływu przez zbrojenie. Bardzo ważne jest więc zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy granicą płynięcia a lepkością plastyczną mieszanki. Na ogół właściwości reologiczne są modyfikowane poprzez stosowanie efektywnych superplastyfikatorów oraz odpowiedni stosunek wodno-spoiwowy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt wpływu foremności ziaren kruszywa na właściwości reologiczne świeżej mieszanki betonowej oraz wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego.
5
Content available remote Wpływ obróbki powierzchniowej na lutowność stali 410
PL
W pracy określono wpływ obróbki powierzchniowej stali 410 na lutowność przy zastosowaniu lutu na bazie miedzi. Do przygotowania powierzchni wybrano kilka metod: odtłuszczanie, trawienie, szlifowanie, obróbkę strumieniowo-ścierną, niklowanie oraz NicroBlasting®. Lutowność oceniano na podstawie wyników badań rozpływności lutowia na podłożu stalowym. Dodatkowo zbadano wpływ obróbki powierzchniowej na lutowność odlewów staliwnych 410 miedzianym. Przeprowadzono badania na mikroskopie skaningowych oraz wykonano analizę EDS rozkładu pierwiastków w złączu.
EN
The influence of the surface treatment of steel 410 on brazeability using filler metal based on copper has been determined in this paper. For surface preparation there have been chosen several methods: degreasing, etching, sanding, abrasive blasting, nickel electroplating and NicroBlasting®. Brazeability was evaluated on the basis of the flowability test results on steel surface. In addition, the influence of the surface treatment on the brazeability of steel 410 castings brazed using copper filler metal was investigated. Studies on the scanning electron microscope and EDS analysis of the distribution of elements in the joint were carried out.
EN
Moulding properties of Isasa River Sand bonded with Ipetumodu clay (Ife-North Local Government Area, Osun State, Nigeria) were investigated. American Foundry men Society (AFS) standard cylindrical specimens 50mm diameter and 50mm in height were prepared from various sand and clay ratios (between 18% and 32%) with 15% water content. The stress-strain curves were generated from a universal strength testing machine. A flow factor was calculated from the inclination of the falling slope beyond the maximum compressive strength. The result shows that the flowability of the samples increases from 18% to 26% clay content, its maximum value was attained at 26% and then it decreases from 30% to 32% clay content. The green compressive strength, dry compressive strength and air permeability values obtained from the mould samples were in accordance with standard values used in foundry practice. The x-ray diffraction test shows that the sand contains silicon oxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), and Aluminium silicate (Al6Si2O13). The mould samples were heated to a temperature of 1200 oC to determine the sintering temperature; fussion did not take place at this temperature. The results showed that the sand and clay mixture can be used to cast ferrous and non-ferrous alloys.
7
Content available remote Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących.
EN
Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains.
EN
Flowability of fine, highly cohesive calcium carbonate powder was improved using high energy mixing (dry coating) method consisting in coating of CaCO3 particles with a small amount of Aerosil nanoparticles in a planetary ball mill. As measures of flowability theangle of repose and compressibility index were used. As process variables the mixing speed, mixing time, and the amount of Aerosil and amount of isopropanol were chosen. To obtain optimal values of the process variables, a Response Surface Methodology (RSM) based on Central Composite Rotatable Design (CCRD) was applied. To match the RSM requirements it was necessary to perform a total of 31 experimental tests needed to complete mathematical model equations. The equations that are second-order response functions representing the angle of repose and compressibility index wereexpressed as functions of all the process variables. Predicted values of the responses were found to be in a g ood agreement with experimental values. The models were presented as 3-D response surface plots from which the optimal values of the process variables could be correctly assigned. The proposed, mechanochemical method of powder treatment coupled with response surface methodology is a new, effective approach to flowability of cohesive powder improvement and powder processing optimisation.
9
Content available remote Paliwo zawiesinowe z polskich węgli energetycznych do procesu zgazowania
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem węglowych paliw zawiesinowych na bazie potencjalnie dostępnych do procesu zgazowania, polskich węgli energetycznych – węgla ZG „Janina” i kopalni „Wieczorek”. Właściwości badanych węgli porównano z wymaganiami stawianymi surowcom węglowym do wytwarzania paliwa w formie zawiesiny wodnej – dwa badane węgle są przykładem węgli energetycznych o niskim stopniu metamorfizmu, nie spełniających tych wymagań. Zawiesiny wytwarzano bez i z zastosowaniem dyspergatora w postaci soli sodowych kwasów naftalenosulfonowych (dyspergator NNOS E). Zwiększano koncentrację fazy stałej w zawiesinie, jednocześnie badając zdolność płynięcia (warunek konieczny do realizacji kolejnych badań), lepkość i stabilność wytworzonych produktów. Stwierdzono, że korzystniejszymi właściwościami sprzyjającymi wytwarzaniu stabilnych suspensji węglowo-wodnych charakteryzuje się węgiel „Wieczorek”. Jego wykorzystanie pozwala na uzyskanie zawiesiny o koncentracji 58 % i dobrych pozostałych walorach technologicznych: zdolności płynięcia, lepkości i stabilności w czasie.
EN
This paper presents the results of a study on the preparation of coal-based fuels from Polish coals, potentially available for the gasification process: coals from ZG ”Janina” and KWK ”Wieczorek”. The properties of the tested coals were compared to the raw material requirements of coal-slurry fuel production. Both coals are examples of low metamorphic coals and do not meet these requirements.The slurries were prepared with and without a dispersant, containing sodium salts from naphthalenesulfonic acid (dispersant NNOS E). Concentration of solid phase in the slurry was gradually being increased and, simultaneously, flowability (necessary for further studies), viscosity and stability of the prepared products was measured. More positive properties, favoring the production of stable water-coal suspensions, were present in ”Wieczorek” coal. Its use allows to obtain a slurry of 58 % concentration as well as other good technological properties, such as flowability, viscosity and stability over time.
EN
The influence of the process of mechanical activation in electromagnetic mill on the properties of fly ash are shown. The effect of ultrafine fly ash and chemical admixtures of polyfunctional action on the properties of cementitious materials was investigated. It was observed that combination of such complex chemical admixtures and ultrafine fly ash provides the reaching of technological, technical and economical effects in сoncretes. The using of fly ash ultrafine particles gives the possibility of manipulation and control of properties of cementitious materials and design of High Performance Concretes new generation on their base.
PL
Przeprowadzono badania wpływu ultradrobnego popiołu lotnego i domieszek chemicznych na właściwości materiałow cementowych. Stwierdzono, że kombinacja domieszek chemicznych i najdrobniejszych cząsteczek popiołow lotnych w betonie zapewnia osiągnięcie doskonałych efektow technicznych i ekonomicznych. Stosowanie bardzo drobno mielonych cząsteczek popiołu daje możliwości modyfikacji i kontroli właściwości materiałów cementowych oraz możliwość projektowania na ich podstawie wysokowartościowych betonow nowej generacji.
EN
The production of castings by green sand moulds is a very important method for the manufacture of final products for different sectors of industry. In this green sand moulding process the quality of castings depends strongly on the quality of the mould, which in turn is determined by parameters such as the type of foundry machine, the characteristics of the moulding sand and the specifications of the patterns. The mould’s stability for use casting is achieved by filling and compacting moulding sand. This means, that the clay-bonded moulding sand is changed from the free flowing to the compacted state. In this process flowability is a very important parameter. Therefore, a variety of methods for the determination of flowability have been in use. However, it is fair to say that these methods do no longer meet the requirements of the modern moulding process. This paper introduces a new method for the determination of flowability of clay-bonded moulding sand using a specifically designed type of density sensor that was developed by a research team led by Professor Jürgen L. Bast at the Mechanical Department of Technical University Bergakademie Freiberg. The high levels of accuracy in the determination of flowability that this method is capable of achieving have been tested and indeed proven by varying sand parameters such as water and clay content, grain composition, mixing time, and compaction pressure. A further innovative characteristics of this new method of sensor-based flowability measurement is the possibility of using the sensor not only for the lab-based testing of sands but in the actual mould during the production process in the foundry, which allows to determine whether the sand in the mould has the required qualities based on real-time flowability measurements.
PL
Produkcja odlewów w formach wilgotnych jest bardzo ważna metodą w wytwarzaniu finalnych wyrobów w wielu dziedzinach przemysłu. W procesie formowania ”na wilgotno” jakość odlewów zależy istotnie od jakości formy, która z kolei jest określona przez takie parametry jak: rodzaj maszyny formierskiej, charakterystyka masy formierskiej oraz parametry modeli. Stabilność formy odlewniczej jest osiągana podczas wypełniania przestrzeni technologicznej oraz zagęszczania masy formierskiej. Oznacza to zmiane stanu masy formierskiej od stanu luźno usypanego do stanu zagęszczonego. W tych procesach płynność masy jest bardzo ważnym parametrem. Dlatego też, stosowanych jest wiele metod określania płynności masy. Trudno jest jednak stwierdzić, że metody te spełniają wymagania nowoczesnych procesów formowania. W artykule zaprezentowano nową metodę określania płynności mas z lepiszczem, wykorzystującą specjalnie zaprojektowany czujnik zagęszczenia - opracowany w zespole badawczym kierowanym przez Profesora Jürgena Basta na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technicznego (Akademii Górniczej) we Freibergu. Wysoki poziom dokładności określania płynności, który może być osiągany w tej metodzie, został wykazany badaniami testowymi, przy zmiennych parametrach: wilgotności masy i zawartości lepiszcza, składu ziarnowego osnowy, czasu mieszania masy oraz wartościach nacisków podczas zageszczania. Kolejne cechy innowacyjne tej nowej metody określania płynności z zastosowaniem wspomnianych czujników to możliwość jej wykorzystania nie tylko w warunkach badan laboratoryjnych masy, ale również podczas procesu wytwarzania form w odlewni. Umożliwia to określenie w czasie rzeczywistym, czy masa wykorzystywana w procesie formowania ma wymagana jakość.
PL
Nowe konstrukcje maszyn do mielenia, mieszania i granulacji stwarzają szanse znacznych oszczędności energii przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości, a nawet umożliwiają osiągnięcie znaczącego postępu jakościowego w procesie przygotowania mas i granulatów. W pracy przedstawiono charakterystykę masy ceramicznej gres porcellanato, granulowanej metodą mieszalnikową Eiricha oraz suszenia rozpyłowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby określania właściwości mas granulowanych.
EN
The new installation of milling, mixing and granulation machines, preserving high quality of mass preparing, causes appreciable economy of energy. In this paper, characteristics of ceramic gres porcellanato mass granulated by both Eirich typ R mixer and spray dryer have been shown. Special attention has been paid to methods of property determination of granulated ceramic masses.
PL
Analizowano zmiany ilości energii rozpraszanej podczas pracy mieszadła łopatkowego obracającego się w złożu materiału ziarnistego. Stosowano maltodekstrynę i piasek morski jako układy modelowe. Stwierdzono, że dyssypacja energii w złożu zależy od głębokości zanurzenia łopatki, prędkości obwodowej i zdolności płynięcia materiału.
EN
Changes in energy dissipated during movement of a blade impeller, rotating within the bed of granular material were analyzed. Maltodextrin and sand were used as model systems. It was stated that energy dissipation depended on the blade penetration depth, its circumferential speed and flowability of material.
15
Content available remote Effects of temperature on properties of fresh self-consolidating concrete
EN
Self-Compacting or Self-Consolidating Concrete (SCC) has been described as "the most revolutionary development in concrete construction for several decades". The flow characteristics and viscosity of SCC can be modified by changing the type of ingredients and their composition as well as by changing the mixing, curing, transportation and placing conditions. The temperature has a considerable effect on the setting time, workability and transportation time. This is the time the mixture is workable so that it can be placed in an existing structure. It is not important for precast components, but mostly applies to cast-in-place concrete that has to be transported to the job-site. The article deals with the effect of temperature on workability of the concrete mix, including the initial temperature of concrete mixture and ambient temperature. Also considered is the effect of temperature changes due to hydration heat of the cement in a massive concrete on mechanical properties of early age and mature self-consolidating concrete.
PL
Beton samozagęszczalny oznaczany na świecie skrótem SCC od stosowanej w Japonii i Europie nazwy Self-Compacting Concrete lub w USA — Self-Consolidating Concrete uważa się za najbardziej rewolucyjne osiągnięcie w technologii betonu w ostatniej dekadzie. Zdolność mieszanki do płynięcia i jej lepkość ulega zmianie w zależności od rodzaju i ilości składników, sposobu mieszania, dojrzewania, transportu i układania betonu. Temperatura dojrzewania ma istotny wpływ na czas wiązania mieszanki i na utrzymanie odpowiedniej urabialności mieszanki w czasie jej transportu i układania w konstrukcji. Problem ten nie ma większego znaczenia przy wykonywaniu elementów prefabrykowanych z betonu samozagęszczalnego, natomiast jest bardzo ważny w przypadku transportu betonu na palcu budowy i betonowania konstrukcji. W artykule analizowano wpływ temperatury początkowej i temperatury otoczenia na urabialność mieszanki betonowej oraz wpływ temperatury dojrzewania w betonie dojrzewającym w masywie betonowym na właściwości mechaniczne młodego i dojrzałego betonu samozagęszczalnego.
PL
Zbadano wpływ odmiany pszenżyta na wybrane cechy fizyczne śruty uzyskanej z tego ziarna. Badano kąt nasypu, skład granulometryczny, gęstości nasypowe i zdolność płynięcia uzyskanych śrut. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gęstość nasypowa luźna śruty zależy od odmiany ziarna z którego ją uzyskano. Średni wymiar cząstek śruty pszenżyta ani wartość kąta nasypu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację odmiany z której ją uzyskano. Charakterystyka zdolności płynięcia badanych śrut na podstawie współczynnika Hausnera i stałej czasowej (T) prowadzi do rozbieżnych wniosków. Sytuacja ta może być spowodowana odmienną naturą (ze względu na zdolność płynięcia) badanych materiałów w stanie konsolidacji oraz luźnym. Wymaga to jednak weryfikacji doświadczalnej.
EN
An influence of a hybrid-wheat modification on selected physical properties of ground grain obtained from this grain was investigated. An angle of embankment, granulometric content, bulk densities, and flowability of ground grain obtained were tested. It was found from the investigations that the bulk density of ground grain depends on the grain modification, which was used for testing. The average size of ground-grain particles obtained from hybrid wheat and the value of an embankment angle are not able to identify unambiguously the modification from which it was obtained. The flowablity characteristics of the ground grains being tested obtained on the basis of Hausner coefficient and the time-constant (T) lead to divergent conclusions. This situation may follow from the different nature (respecting the flowability) of the test material at consolidate or bulk state. However, it should be verified experimentally.
PL
Celem projektu było zbadanie wpływu aglomeracji nawilżeniowej w złożu fluidalnym na sypkość otrzymywanych aglomeratów wieloskładnikowych mieszanin proszków spożywczych. Aglomerację przeprowadzono w aglomeratorze STREA 1 / Nitro-Aeromatic AG. Analiza sypkości obejmowała takie wyróżniki sypkości jak: współczynnik Hausera, sypkość jako czas wysypu z obracającego się naczynia, kąt zsypu. Aglomerowane mieszaniny tworzone były na bazie następujących surowców w proszku: serwatka, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych, glukoza, maltoza. Symulacja składu mieszanin odpowiadała składowi odtłuszczonego mleka w proszku oraz odżywki wysokobiałkowej. Nieaglomerowane mieszaniny były proszkami drobnoziarnistymi o słabej sypkości. Otrzymane aglomerowane mieszaniny miały dobrą sypkość niezależnie od składu.
EN
The effect of wet agglomeration in fluidized bed of powdered multicomponent food mixtures on the flow ability of obtained agglomerates was investigated. Food mixtures were processed in the STREA 1 / Nitro-Areromatic AG agglomerator. Analysis of the following properties included such indicators as: the Hausner ratio, flow ability as the pouring time, the slide angle. The mixtures were produced on a basis of following food powders: whey, soya protein isolate, whey protein isolate, glucose and maltose. Simulation of the mixtures’ composition corresponded with composition of skimmed milk powder and powdered milk protein concentrate. The flow ability of powdered, fine-grained mixtures was rather poor, whereas after agglomeration the mixtures showed fairly good flow ability, irrespective of their composition.
PL
Analizowano zachowanie się swobodnego złoża proszku w zamkniętym, wolno obracającym się poziomym bębnie pomiarowym. Zmiany wysokości złoża w płaszczyźnie osi obrotu interpretowano w oparciu o metody opisu zjawisk chaotycznych. Stwierdzono, że podczas obrotu bębna następowało osypywanie się (lawinowanie) złoża, którego częstotliwość i amplituda zależała od rodzaju materiału.
EN
The behaviour of the free powder bed in a closed, slowly rotating horizontal measuring drum was subject to analysis. Changes in the height of the bed in the plane of rotation were interpreted by methods describing the chaotic phenomena. It was found that while the drum was rotating, the bed was sliding (avalanching) with the frequency and amplitude depending on a type of material.
19
Content available remote Przepustowość zaworów zaporowych w instalacjach wodociągowych
PL
Obowiązująca norma PN-EN 1213: 2002 określiła wymagania dotyczące przepustowości zaworów zaporowych ze stopów miedzi, przeznaczonych do instalacji wodociągowych w budynkach. Przepustowość powyższa jest odniesiona do straty ciśnienia na zaworze wynoszącej 0,01 MPa (0,1 bora). Rozpatrzono warunki, jakim powinny odpowiadać wartości współczynników przepływu i oporów miejscowych zaworów zaporowych, aby spełnione były wymagania ich przepustowości normatywnej.
EN
Standard PN-EN 1213:2002 defined hydraulic capacity requirements for copper alloy stopvalves aimed for use in potable water installations in buildings. Reference flow is given for pressure drop 0,01 MPa (0,1 bar) through the valve. In this work flow coefficients and local (fitting) pressure losses were determined, which comply with the normative capacity requirements of stopvalves.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.