Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow velocity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Mauritius, Rodrigues (z wodą w tle)
PL
Artykuł ma charakter wspomnienia omawiające warunki, w jakich realizowano projekt FAO, którego celem była ocena zasobów wodnych i organizacja służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, należącej do Republiki Mauritiusu. Na podstawie danych z Mauritiusu, gdzie funkcjonuje dosyć dobrze służba hydrologiczna, oceniono w przybliżeniu zasoby wodne wyspy Rodrigues. Objętość wody opadowej jest duża, ale cyklonalny, zmienny rozkład opadów, wysokie parowanie, a przede wszystkim szybki odpływ powierzchniowy, spowodowany wylesieniem wyspy, powodują dotkliwy niedobór wody słodkiej. Gromadzenie wody poprzez budowę zbiorników retencyjnych, zalesienie i racjonalne metody agronomiczne jest możliwe tylko w sytuacji prawidłowego rozpoznania dyspozycyjnych zasobów wodnych i ich rozkładu w czasie i przestrzeni. W tym celu przewidziano organizację służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, kontrolującej stany wody, natężenie przepływu i zgromadzoną wodę w zbiornikach retencyjnych. Zaplanowano instalację pięciu stacji hydrologicznych: dwóch na istniejących zbiornikach retencyjnych, jednej na zbiorniku projektowanym i dwóch na potokach w warunkach naturalnych. W sąsiedztwie stacji hydrologicznych zaplanowano stacje opadowe. Wybór sprzętu hydrologicznego i warunki instalacji stacji były trudne ze względu na krótkie czasy koncentracji wezbrań, prędkości wody, które mogą przekraczać 6 m/s oraz transport grubego rumowiska rzecznego. Przewidziano limnigrafy i pluwiografy Stevens na karty magnetyczne. Zainstalowano prowizorycznie dwie stacje na zbiornikach w celu oceny zgromadzonych zasobów wodnych oraz szkolenia personelu. Dalsze prace przewidziano w kolejnych etapach projektu, ale ich losy nie są znane.
EN
This article traces work in the FAO project on Rodrigues Island belonging to the Republic of Mauritius. The objective of the project was to assess the water resources of Rodrigues Island, which suffers from freshwater scarcity, and to organize the hydrological service that does not exist on the island. On the basis of hydrological data from Mauritius, it was possible to estimate the water resources on the island. Water inflows on this island are relatively high, but the cyclonic nature of the precipitation, high evaporation, and especially the very rapid surface runoff due to deforestation, are the cause of the freshwater shortage. In order to retain water, it is necessary to know its availability and distribution in space and time. The creation of a hydrological service was therefore planned in order to control precipitation, water level, flow rates and the volume of water stored. Five stations were planned. hydrological equipped with limnigraphs and pluviographs: of which three stations on water reserves and two on natural torrents. The choice of measurement equipment was problematic for the courses of water with very short concentration time, high flow rates exceeding 6 m/s and solid flow consisting of large rocks. Stevens Materials with Magnetic Cards have been proposed. Two temporary stations on the water reservoirs were set up to monitor the volumes of water stored and to form young hyroloquia, has this method. Continuing work was scheduled by the next phase of the project.
PL
W artykule przedstawiono wady znanej metody korelacji dla oszacowania opóźnienia czasowego. Wykazano, że metoda korelacji dla pomiaru prędkości przepływu w oparciu o obrazy tomograficzne otrzymane za pomocą dwupłaszczyznowego tomografu elektrycznego ma poważne ograniczenia w praktyce, zwłaszcza gdy przepływ przebiega w postaci tzw. korków. Podstawowym problemem jest niestacjonarność mierzonych danych, dlatego wymóg korelacji danych wejściowych nie jest spełniony. Wykazano, że prędkość przepływu może być mierzona wówczas gdy funkcja korelacji wzajemnej obliczona na podstawie danych wejściowych posiada globalne maksimum. Zaproponowano oryginalny algorytm automatycznego określania interwałów czasowych do obliczania prędkości przepływu. Pokazano, że algorytm pozwala obliczyć prędkość przepływu we właściwy sposób. Przedstawiono wyniki obliczeń prędkości przepływu przy użyciu proponowanej koncepcji reżimu dynamicznego przepływu gazu i ciała stałego.
EN
The article presents the disadvantages of the known correlation method for estimating time delay. It has been shown that the correlation method for measuring the flow velocity based on tomographic images obtained with a two-plane electrical tomography has serious limitations in practice, especially when the flow is in the plug regime case. The basic problem is the non-stationarity of the measured data, therefore the requirement to correlate the input data is not met. It has been shown that the flow rate can be measured when the data is suitable. An approach for determining the time intervals for calculating the flow velocity was proposed. It has been shown that the approach allows calculating the flow rate in the right way. The results of flow velocity calculations using the proposed concept of a dynamic gas and solid flow regime are presented. Although the proposed concept was verified for tomographic data only, the authors assume that it can be applied for measurement systems based on other modalities, for example, gamma-ray measurement and other systems which employed a cross-correlation function.
PL
Czujniki katalityczne są bardzo istotną kategorią sensorów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stosowane w wielu gałęziach przemysłu wydobywczego czy chemicznego, pozwalają zapobiec eksplozji, informując z wyprzedzeniem o podniesionym stężeniu gazów palnych w atmosferze. Mimo wielu zalet czujniki te wykazują pewną wadę charakterystyczną dla wielu typów sensorów gazów, jaką jest wrażliwość na parametry fizyczne gazu. Poza temperaturą, wilgotnością czy ciśnieniem na sensor może także wpływać prędkość przepływu mierzonego gazu. Niniejsza praca opisuje konstrukcję stanowiska umożliwiającego badanie wpływu prędkości przepływu gazu na sensory. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i niskim kosztem budowy. Artykuł prezentuje również wyniki badań przykładowego czujnika pelistorowego.
EN
Catalytic sensors are a very important category of sensors that ensure the safety of people and property in industry. Used in many branches of the mining and chemical industries, they help to prevent explosions by informing about the increased concentration of flammable gases in the atmosphere. Despite many advantages, these sensors have a certain disadvantage characteristic for many types of gas sensors, which is sensitivity to physical gas parameters. In addition to temperature, humidity or pressure, the sensor can also be affected by the flow rate of the measured gas. This paper describes the construction of a test bench which allows testing of the influence of gas flow velocity. The device is characterized by relatively small size and low construction cost. The article also presents the results of examinations of an exemplary catalytic sensor. The tests of uncovered sensors allows to interpret the physical phenomena accompanying the gas flow and results from sensor with housing ware referenced to the standard.
EN
One of more important elements affecting the efficiency of fish passes is a 3D spatial structure of the flow and the flow velocity. The paper presents an analysis pertaining to the deformations of these elements caused by the modification of the fishway’s partition geometry. It has a crucial meaning for the ability of fish to migrate through the fish pass. The research has a key practical significance as it proves the way the apparent modification of the partition geometry affects the hydraulic conditions within the entire the channel of the fishway. It may have very serious consequences for the design assumptions. The presented results of the experimental research were obtained as a consequence of the site and laboratory tests carried outusing a physical model. The measurements were performedfor 3 components of flow’s instantaneous speed within the indicated measurement sections. The results were developed using Matlab software. It was established that the number of whirls produced in the fishway’s pool depends on the quantity of spillway slots and – what seems to have the greatest impact on the flow structure – on the location of slots. The size of whirls is determined by the geometry of spillway slots. The presence of additional spillway slots in the pool, except for the huge main migration slot, contributes to the generation of more whirl structures within the recirculation zone. The more whirls produced in each of the whirl zones, the smaller their diameter. Thisshould create more favourable conditions for the fish migration.
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
PL
Badania zrealizowane na potrzeby niniejszego artykułu miały na celu eksperymentalną ocenę wpływu typowego elementu armatury instalacyjnej oraz wartości turbulencji przepływu na wyznaczanie długość odcinka prostego pozwalającego na stabilizację strugi przepływającego płynu.
EN
The research reported in this article was concerned with experimental evaluation of the effect of installation of a typical element of armature and the level of flow turbulence on the length of the straight tube section needed for the development of fluid flow. In order to carry out the tests, an experimental setup was built, which main element consists of a steel channel through which ambient air is delivered inside the installation. The channel has a square cross-section and length of 160 mm. Along this channel, a system of three 30o elbows was installed and combined to form a single 90° segmented bend. With the purpose of assessing the flow disturbance at specified distances from the flow obstruction, it was necessary to determine the velocity profile of the fluid flow in the channel. This goal applied a measuring system comprising a Pitot tube connected to a linear module. This setup provided the measurements of the velocity along the entire section of the channel with the measurement space traversed with a step equal to 2mm.
PL
Badania pól prędkości i temperatury w przepływach gazu stanowią istotne zagadnienie metrologiczne w wielu obszarach współczesnej nauki i techniki. Jedna z metod pomiarowych stosowanych w takich badaniach jest termoanemometria. Jest to metoda pomiaru prędkości przepływu gazu poprzez pomiar strat cieplnych grzanego elementu umieszczonego w badanym przepływie. Metoda ta jest metodą pośrednią, w której sygnał wyjściowy jest funkcją nie tylko mierzonej prędkości, ale zależny również od innych parametrów takich jak temperatura i skład gazu oraz parametry czujnika i układu zasilania. W pracy poddano teoretycznej analizie zagadnienie wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną oraz przedstawiono rezultaty badań modelowych.
EN
Research of the fields of velocity and temperature in gas flows are an important issue of metrology in many areas of modern science and technology. One of the measuring methods used in these studies is hot – wire anemometry. It is a method of measuring the velocity of gas flow by measuring heat loss of heated element placed in the gas flow. This method is the indirect method in which the output signal is a function not only of the measured velocity, but depends also on other parameters. The most important are the temperature and gas composition, and the parameters of the probe and electronic anemometer circuit. In this work the issue of the impact of the concentration of a mixture of air – carbon dioxide on the velocity measurement method has been theoretically analyzed. The results of model tests and analysis have been also presented.
EN
This paper describes an application of dual-plane Electrical Capacitance Tomography (ECT) system for gas-solid swirl flow measuremetns. The angular component of the velocity in the pipes cross section was calculated. The angular velocity was determined based on tomographic data sets obtained from the physical model and also simulated data sets of the swirl flow phenomena. Analysis of material concentration changes in time, with the aid of sequences of 2D reconstruction images, allowed to swirling flow, angular velocity vectors to be successfully evaluated.
PL
W artykule opisano zastosowanie dwupłaszczyznowego systemu elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) do pomiaru przepływów wirowych materiałów sypkich. W artykule zaprezentowano metodę wyznaczania składowej kątowej prędkości przepływu. Algorytm opiera się na analizie obrazów tomograficznych. Analiza zmian koncentracji materiału sypkiego w czasie, otrzymana przy pomocy sekwencji 2D obrazów tomograficznych, pozwoliła na ocenę przepływu wirowego poprzez wyznaczenie wektora prędkości kątowej przepływu. Weryfikację metody przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych za pomocą przygotowanego modelu fizycznego i zbioru danych pomiarowych symulowanego przepływu wirowego.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby włączenia pomiarów miąższości osadu kanałowego do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie i przeanalizowanie problemów technicznych związanych z prowadzeniem pomiarów przepływu ścieków i miąższości osadu w przełazowych kolektorach. Na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono również obecne możliwe kierunki poprawy monitoringu osadu w sieci kanalizacyjnej. Artykuł zawiera analizę wpływu błędu pomiarowego miąższości osadu na estymację pola powierzchni przekroju poprzecznego osadu i ścieków. Na podstawie pomiarów w kolektorze grawitacyjnym o średnicy 1800 mm oceniono wpływ miąższości osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną.
EN
The main subject of this paper is justification of the need for including measurements of sewer sediment depth into monitoring of the sewer networks and demonstrate the technical problems with flow and sediment depths measurements in man entry sewers. The possible improvements of sediment monitoring in sewer network have also been shown on the basis of literature review. The paper covers the impact of an measurement error of sediment depth on the sediment and wastewater flow cross section area estimation. The assessment of the impact of bottom sediment on flow capacity of 1800 mm in diameter sewer pipe has been provided.
EN
The movement of water on flood areas depends mainly on the geometric parameters of vegetation, which as a dynamic factor causes a high changeability of flow conditions during the year. The actual ecological trend, whereby there is a tendency to leave the plants in the floodplain, imposes the necessity on engineers to develop accurate methods of determining the effect of vegetation on what used to be once a commonly occurring flood risk. According to the report on national security risk, elaborated by the Government Security Centre, flooding is the most common such risk. This is most likely to occur among all the risks included in the National Crisis Management Plan and brings the greatest number of negative effects. In order to mitigate the negative phenomena related to floodplains, the methodology and calculation of the average flows, using the Maninng and Darcy-Weisbach models is presented.
11
Content available remote Anemometr z falą cieplną i anemometr TSI – porównanie
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometru z falą cieplną, termoanemometru stałotemperaturowego fi rmy TSI IFA 300 oraz bezmostkowego stałotemperaturowego termoanemometru CCC 2002. W pracy pokrótce omówiono sposób wyznaczania prędkości przepływu dla zastosowanych sposobów pomiaru, przedstawiono schematy użytych przyrządów. Przedstawiono przykładowe przebiegi mierzonych sygnałów oraz obliczono poziomy turbulencji dla przyjętych prędkości.
EN
The paper summarises the results of air flow velocity measurements taken with a thermal wave anemometer, a constant-temperature anemometer TSI IFA 300 and with a bridge-less constant-temperature thermal anemometer CCC 2002. The operating principles of flow velocity measurements with those devices are briefl y outlined and schematic diagrams of the devices are provided. Selected results are presented (time histories of measured signals) and the turbulence levels are calculated for the assumed flow velocity range.
12
Content available remote Anemometr z falą cieplną – generowanie i analiza sygnału
PL
Przedstawiono badania anemometru z falą cieplną, w którym źródło fali jest sygnałem posiadającym kilka dominujących składowych harmonicznych. Zastosowano sygnał będący sumą sygnałów sinusoidalnych oraz sygnał prostokątny typu MBS (Multifrequency Binary Sequences). Przedstawiono wyniki pomiarów prędkości przepływu i dyfuzyjności cieplnej powietrza w zakresie prędkości 5-50 cm/s.
EN
Testing is done on a thermal wave anemometer in which the wave source is a signal composed of several dominant harmonics. The signal applied was the sum of the sine signal and the square signal of the MBS type. The results of flow velocity and air diffusion measurements were taken in the velocity range 5-50 cm/s.
PL
Zaproponowano metodę umożliwiającą pomiar prędkości przepływu z większą dokładnością w porównaniu z klasycznymi metodami korelacyjnymi. Wstępne wyniki eksperymentalne zostały uzyskane dla przepływu grawitacyjnego przy wykorzystaniu systemu pojemnościowej tomografii elektrycznej, jednak metoda ta może być użyta również dla innych metod tomograficznych. Zastosowanie tej metody w przyszłości pomoże w tworzeniu dokładniejszych urządzeń do badań przepływów.
EN
A method permitting the flow velocity to be measured with higher accuracy comparing with classical correlation methods, is presented. The preliminary results were obtained for gravity drop flow using an ECT system, however, the method can also be used for another tomographic modality. Future application of this method will help to develop more accurate flowmeters.
14
Content available remote Ocena liczby Reynoldsa w pomiarach reometrycznych polietylenu
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny liczby Reynoldsa, przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania, za pomocą reometru wytłaczarkowe-go, przy użyciu dysz cylindrycznych o przekroju kołowym i różnym stosunku L/D. W badaniach zastosowano polietylen małej gęstości (PE-LD FABS 23-D 022), polietylen średniej gęstości (PE-MD HF513) oraz ich równowagową mieszaninę (PE-LD/PE-MD). Oceniono wpływ wymiarów kanału dyszy oraz właściwości przetwarzanych polimerów na wartość liczby Reynoldsa. Charakter przepływu określono na podstawie wartości liczby Reynoldsa (Re), którą wyznaczono opierając się na średniej liniowej prędkości przepływu. Pomimo dużych prędkości przepływu polimerów wynoszących nawet 0,30 m/s (PE-LD, dysza: L = 20 mm, D = 2 mm), przepływ miał zawsze charakter laminarny. Analiza porównawcza wykazała istotne zmiany liczby Reynoldsa wynikające ze zróżnicowania wartości wykładnika płynięcia (n) oraz współczynnika konsystencji (k). Wyznaczenie przebiegów krzywych płynięcia umożliwiło również określenie zależności pomiędzy wartością Re, a lepkością η zastosowanych polimerów.
EN
The determination of the Reynolds number from experiments performed under real extrusion conditions with an extrusion Rheometer equipped with special cylindrical heads and exchangeable dies of varying L/D ratios has been presented. Low density (PE-LD FABS 23-D 022), middle density (PE-MD HF513) polyethylene and a blend of equal amounts of both were chosen for the rheological studies. The influence of the die dimensions and the properties of the extruded polymers on the Reynolds number was evaluated. The flow parameters were determined on the basis of the Reynolds number (Re) which was estimated on the basis of the average linear flow velocity. In spite of the high flow velocity of the polymer, attaining even 0.30 m/s for PE-LD through a die 20 mm in length and 2 mm in diameter, a laminar flow was maintained. A comparative analysis revealed significant changes of the Reynolds number resulting from the different values of the power flow index (n) and the consistency index (k). The determination of the flow curves also allowed for the evaluation of the dependence between the Re values and the viscosity η of the studied polymers.
15
EN
An analysis of the results of simulation of a fluid flow in a whirlpool container has been presented. The structure and velocities of secondary flows were analysed which occur during a natural and automatic inertia braking of a fluid rotary motion. The kinetics was determined and analysed of the velocity changes of the flow which silts up the settling cone which supports a specific type of brewer.s wort breaking after it has been boiled.
PL
Przedstawiono analizę wyników obliczeń symulacyjnych ruchu cieczy w zbiorniku typu whirlpool. Zanalizowano strukturę i prędkość przepływów wtórnych występujących podczas naturalnego, samoczynnego hamowania ruchu wirowego cieczy. Określono i zanalizowano kinetykę zmian prędkości przepływu omywającego stożek osadowy wspomagający specyficzny rodzaj klarowania brzeczki piwnej po jej gotowaniu.
EN
This paper presents an study of the non-flow-pattern dependent method permitting a solid velocity field to be unambiguously calculated with higher robust using a twin-plane electrical capacitance system. It is based on a spectrum analysis of the pixel values of both cross-sections of the tomographic system. The numerical results of flow velocity measurement using the proposed method against the correlation method are presented.
17
Content available remote Capacitive sensing in process instrumentation
EN
This paper addresses the use of capacitive measurement principles for process instrumentation. A brief review on capacitance-based sensors to measure industrial process parameters is provided. A capacitance-to-digital conversion system developed at the Sensors Group at our Institute is presented. Applications of capacitance-based process instrumentation for moisture sensing, flow velocity determination, fill level measurement and proximity sensing are discussed in detail.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono dokładność opisu danych doświadczalnych dotyczących prędkości przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich za pomocą modyfikacji metody Abou-El-Hassana.
EN
An accuracy in describing the experimental data concerning a velocity of air bubbles' flow in non-Newtonian liquids by modification of the Abou-El-Hassan method is presented in the paper.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań wpływu strumienia powietrza o różnej prędkości na wielkość strat ciepła z powierzchni ciała ludzkiego do otoczenia. Szczególna uwaga została zwrócona na wpływ prędkości strugi powietrza na utratę ciepła z powierzchni osłoniętej i nieosłoniętej ciała.
EN
The paper presents the experimental results of heat release from a humen body caused by wind flow. The special attention has been paid to effect of wind speed on heat losses from exposed and covered surface of the body.
PL
Przeanalizowano główne przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji. Scharakteryzowano brak stabilności chemicznej i biologicznej wody wprowadzanej do sieci wodociągowej, zapewnienie odpowiedniej zawartości dezynfektanta oraz zmienne warunki hydrauliczne panujące w systemie dystrybucji. Wykazano, że brak stabilności chemicznej wody sprzyja intensyfikacji korozji przewodów wodociągowych oraz gromadzeniu osadów na powierzchni rurociągów, a w konsekwencji - jej wtórnemu zanieczyszczeniu produktami korozji. Stwierdzono, że wzrost porowatości i chropowatości przewodów wodociągowych sprzyja rozwojowi mikroorganizmów w biofilmie. Obecność substratów pokarmowych w wodzie warunkuje rozwój mikroorganizmów, wzrost intensywności rozwoju biofilmu oraz poziomu wtórnego skażenia wody drobnoustrojami. O stopniu wtórnego zanieczyszczenia wody i ilości uwalnianych składników osadów zgromadzonych w przewodach wodociągowych decydują ponadto warunki hydrauliczne panujące w systemie dystrybucji wody.
EN
The main contributory factors in the self-contamination of the water pumped into the distribution system can be itemized as follows: lack of chemical and biological stability of the water itself, inadequate amount of the disinfecting agent, and variability of the hydraulic conditions in the distribution system. There is evidence that the lack of chemical stability supports the development of corrosion in the water-pipe network and stimulates encrustation growth on the pipe surface, thus contributing to self-contamination of the water with corrosion products. The rise in pipe porosity and wall roughness was found to favour microbial growth in the biofilm. The presence of nutrients in the water, which accounts for microbial growth, increases the rate of biofilm growth and raises the level of self-contamination of the water with microorganisms. The extent of self-contamination and the amount of the encrustation components released in the water pipes are also noticeably influenced by the hydraulic conditions in the distribution system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.