Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow rate measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomiary natężenia przepływu w inżynierii sanitarnej są zagadnieniem niezmiernie istotnym. Implementacja monitoringu ilościowego systemów kanalizacyjnych jest kluczowym zadaniem dla właściwego poznania systemu i prowadzenia prawidłowej jego eksploatacji. W Politechnice Krakowskiej prowadzone były badania nad opracowaniem tanich metod monitoringu ilościowego systemów kanalizacyjnych. Opisano badania eksperymentalne prowadzące do empirycznej zależności pomiędzy natężeniem przepływu cieczy a napełnieniem na końcu przewodu rurowego ułożonego w spadku o średnicy DN 300. Zaproponowano model pozwalający na oszacowanie natężenia przepływu w przewodzie kołowym o określonej średnicy przy znanym spadku i napełnieniu pomierzonym w przekroju końcowym. Metoda może znaleźć w przyszłości zastosowanie jako szybki szacunkowy pomiar wykonywany w studzienkach kanalizacyjnych.
EN
Flow measurements in sanitary engineering are very important issue. The implementation of quantitative monitoring of sewer systems is a key task for acquisition knowledge of the system and carry out its proper operation. The Cracow University of Technology were conducted research to develop low-cost methods for quantitative monitoring of sewer systems. Experimental tests of flow rate as a function of brink depth value have been performed. The results are summarized in a form of an equation describing flow as a function of flow depth, and slope for the 300 millimeters diameter pipe. In the future the method could be used as a quick estimate of the flow rate. Measurements can be performed in the wells of sewerage.
PL
W artykule przedstawiono opis stanowiska do pomiarów strumienia substancji, zbudowany w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach i zaprezentowano niektóre wyniki pomiarów dotyczących wpływu zaburzeń przepływu na dokładność pomiaru strumienia substancji. Badania przeprowadzono na powszechnie stosowanych przepływomierzach: zwężce typu kryza i uśredniającej rurce spiętrzającej. Omówiono również możliwość wykorzystania metod numerycznych do optymalizacji kształtu przekroju poprzecznego rurki uśredniającej i analizy rozpatrywanych przypadków przepływu przez różne konfigurację rurociągów. W wyniku badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych otrzymano współczynniki wpływu zaburzeń przepływu na dany przepływomierz, w postaci zmiany współczynnika przepływu wyznaczony dla każdej konfiguracji rurociągu oddzielnie, w funkcji: odległości przepływomierza od elementu instalacji, liczby Reynoldsa i sposobu odbioru ciśnienia różnicowego. Zaprezentowano także uproszczoną analizę niepewności pomiarów.
EN
In this paper is presented description of the experimental set-up for flow measurement. It was made in Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology in Gliwice. Some measurement results are shown, which concern the influence of installation effects on accuracy of flow measurement. Orifice plate and averaging Pitot tube flowmeters are applied in the researches. Computational fluid dynamics was used to determine the optimum shape of cross section averaging Pitot tube and to analyze flow through various pipe configurations. The coefficients influence of flow disturbances on analyzed meters are obtained from experimental and numerical investigations. These coefficients are presented as function of distance between probe and installation element, Reynolds number, kind of location the differential pressure taps. Measurement uncertainty analysis was also shown.
PL
W referacie omówione zostały metody wykonywania pomiarów przepływu ścieków na oczyszczalniach o przepustowości do 800 m3·d-1. Do analizy wybrano obiekty zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, oczyszczające ścieki z terenów wiejskich. Najczęściej pomiar objętości ścieków wykonywany jest za pomocą przelewu trójkątnego i łaty pomiarowej (16 przypadków - 42% badanych oczyszczalni) oraz przepływomierzy elektromagnetycznych (8 przypadków - 21% badanych oczyszczalni). Rzadziej pomiar wykonywany jest za pomocą sondy ultradźwiękowej nad przelewem trójkątnym (2 przypadki), koryta pomiarowego (2 przypadki), wodomierzy (3 przypadki), naczynia cechowanego (2 przypadki). Omówione zostały problemy występujące na badanych obiektach, związane z techniką wykonywania pomiarów przepływu ścieków. Przedstawiono sposób wyeliminowania wpływu wahań napięcia w sieci energetycznej na elektroniczne układy pomiarowe przepływu ścieków stosowane na oczyszczalniach wiejskich. Badania terenowe wykazały zły stan techniczny zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Brak jest właściwej konserwacji, kompetentnej obsługi, wykonywania okresowego przeglądu, kalibracji w warunkach polowych, a także właściwego zabezpieczenia urządzeń pomiarowych. Istnieje pilna potrzeba poprawy obecnego stanu w zakresie eksploatacji urządzeń pomiarowych objętości ścieków, a także ewidencjonowania wyników.
EN
The paper discusses methods of sewage flow measurements in treatment plants with up to 800m3·d-1 throughput. The analysis included treatment plants situated in the Malopolska province were sewage from rural areas is treated. The sewage volume is most often measured using triangular notch weir and measuring rod (16 cases, i.e. 42% of the examined treatment plants) and by electromagnetic flow meters (8 cases, i.e. 21% of the examined treatment plants). Less freąuently, the measurements are conducted by ultrasonic depth finder over the triangular notch weir (2 cases), measuring flume (3 cases), by flow meters (3 cases) or calibrated vessel (2 cases). Problems concerning the techniąue of sewage flow measurements encountered at the selected objects were also discussed. A method of eliminating the effect of fluctuations in power voltage on the electronic systems of sewage flow measurement used in the rural treatment plants was presented. Field studies revealed poor condition of the measuring devices in the studied treatment plants. The installations have not been properly maintained, they are usually inefficiently operated and no periodical inspection is performed. Moreover, the devices are not calibrated under field condi-tions or properly protected. Immediate improvement of the current situation concerning the use of sewage volume measuring devices is absolutely necessary as well as proper recording of results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.