Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow of goods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano charakterystyki zwinnych łańcuchów dostaw wraz z analizą zakłóceń. Postępująca globalizacja w zasadniczy sposób wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwami oraz na przepływ towarów i usług. Jedną z założeń w przepływie towarów jest koncepcja zwinnego łańcucha dostaw. Aby efektywnie zarządzać łańcuchami dostaw oraz utrzymać odpowiednią pozycję na rynku, konieczne jest zdefiniowanie ewentualnych zakłóceń. Artykuł przedstawia możliwe do występowania zakłócenia w tradycyjnych modelach łańcucha dostaw oraz z wyszczególnieniem zakłóceń w zwinnych systemach zarządzania.
EN
The article discusses the characteristics of agile supply chains with disturbance analysis. One of the assumptions in the flow of goods is the concept of agile supply chain. In order to effectively manage supply chains and maintain an appropriate market position, it is necessary to define possible interruptions. This article presents possible interference in traditional supply chain models and specifies interference in agile management systems.
PL
W pracy autorka starała się określić atrybuty łańcucha w ocenie strukturalnej i koordynacyjnej. Określenie powyższego miało posłużyć do zdefiniowania możliwych etapów modelowania przestrzeni łańcucha i opcji tworzenia wartości w jego obrębie. Celem pracy było zdefiniowanie atrybutów łańcucha i ich wpływu na kształtowanie wartości poprzez jego modelowanie.
EN
The author is trying to describe the chain attributes in a structural and coordinative analysis. The above was needed to determine the possible stages of modelling a chain sphere and the options of creating values within this sphere. The aim of this paper was to define the attributes of the chain and their impact on value creation through its modeling.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14602--14611, CD 6
PL
Artykuł prezentuje zasadnicze problemy w definiowaniu pojęcia logistyka oraz ewolucję jego zakresu znaczeniowego. Wskazano na zasadniczy cel wyodrębnienia logistyki z rzeczywistości gospodarczej – optymalizację procesów przepływu dóbr. Zwrócono uwagę, iż głównym czynnikiem determinującym wysokość kosztów jest utrzymanie personelu. Ilość zatrudnionych osób podlega tendencjom wzrostowym zgodnie z Prawem Parkinsona. Podejmując zatem problem optymalizacji procesów logistycznych należy zwrócić szczególną uwagę na przeciwdziałanie tym tendencjom. Wskazówek dostarcza Total Quality Management oraz Toyota Production System. Czerpiąc z doświadczeń w stosowaniu tych systemów zarządzania i doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa można skutecznie optymalizować procesy logistyczne. Bardzo dobrym okresem obserwacji wprowadzanych zmian jest okres bardzo krótki funkcjonowania przedsiębiorstwa, który zdefiniowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the fundamental problems in defining the concept of logistics, and his semantic evolution. It was pointed on the basic goal isolating of the logistics from economic reality - optimization of the flow of goods. It was pointed out that the main factor determining the amount of the costs to maintain its staff. Number of employees growing in accordance with Parkinson's law . By considering the optimization problem of processes logistics, particular attention should be paid to counteract these tendencies. Provides clues Total Quality Management and the Toyota Production System. Drawing on the experience application of these systems of management and improvement functioning of the enterprise one can efficiently optimize logistics processes. Monitoring of changes should be carried out in very short period of operation of the company, which was defined in this article.
PL
Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pracy przedstawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw branży metalowej na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dysponowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów.
EN
The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, among the logistics aims and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises.
EN
This article describes a concept of a scale model of finished goods flow between the production zone and the distribution zone. This model may be applied in modem production plants which execute mass production of consumption goods (so calied goods in high demand) in industries such as: food processing, pharmaceuticals, chemicals and cosmetics, all of them having highly automated production zone as well as automated, independent high storage warehouses. By adjusting the model to specific conditions existing in the plant in question one should reach a solution, which assures cheap and efficient flow of finished goods between the production zone and the storage zone. The article characterises basic features of production systems bearing effects on the model presented and requirements to the system set by the distribution zone. It also defines conditions to be met in order to apply the model presented. In conclusion, the article shows the outcomes of applying the model in chosen plants of considered industries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.