Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flexible manufacturing system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents a new algorithm that enables the allocation of the optimal scheduling of the production orders in the two-machine system based on the minimum cost of order delays. The formulated algorithm uses the method of branch and bounds and it is a particular generalisation of the algorithm enabling for the determination of the sequence of the production orders with the minimal sum of the delays. In order to illustrate the proposed algorithm in the best way, the article contains examples accompanied by the graphical trees of solutions. The research analysing the utility of the said algorithm was conducted. The achieved results proved the usefulness of the proposed algorithm when applied to scheduling of orders. The formulated algorithm was implemented in the Matlab programme. In addition, the studies for different sets of production orders were conducted.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem i organizacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Omówiono cechy charakterystyczne tych systemów ich strukturę oraz wskazano na czynniki wpływające na ich organizację. Celem artykułu było ponadto przedstawienie kierunków rozwoju współczesnych systemów produkcyjnych w oparciu o zmiany zachodzące w technologii, informatyce, automatyzacji. Wskazano na potrzebę sprawnego wykorzystania tych systemów posiłkując się w tym celu współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania takimi jak np. System Produkcyjny Toyoty, System Pull, Kaizen itp.
EN
In the article problems associated with implementing and the organization in manufacturing companies of flexible production systems were presented. Distinctive features of these systems and their structure were discussed and also factors influencing their organization were pointed out. The aim of the article was except that presentation of directions of development of the modern productive systems leaning on changes that took place in technology, informatics, automation. As indicated the need of efficient use of these systems exploiting contemporary concepts and management methods such as e.g. Toyota Production System, System Pull, Kaizen, etc.
3
Content available remote Analiza metod planowania produkcji w elastycznych systemach produkcyjnych
PL
W poniższym artykule autor dokonał przeglądu i analizy metod wykorzystywanych do planowania produkcji w różnych obszarach funkcjonalnych elastycznych systemów produkcyjnych, polskich przedsiębiorstw. Wyniki analizy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu lub nie systemu elastycznego w przedsiębiorstwie.
EN
In the following article the author have made a review and analysis of method used in production planning in different functional areas of flexible manufacturing systems polish enterprises. The results of the analysis can be helpful in making decisions at divination or not of flexible system in the enterprise.
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego. Na stanowisku możliwe jest symulowanie elementów procesów produkcyjnych, takich jak: planowanie (produkcji, dostaw komponentów, produkcji powtarzalnej i rytmicznej), niedopasowanie wydajności odcinków produkcyjnych, wąskie gardła, przezbrojenia, montaż, kontrola jakości.
EN
This paper presents a didactic, modular flexible production system model. On the test stand, it is possible to simulate elements of the production process, such as planning (of production, supplying components, repetitive and rhythmic production), performance mismatch of production sections, bottlenecks, setups, assembly and quality control.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
445-453, CD1
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego. Stanowisko wyposażono w elementy umożliwiające symulację procesów i zdarzeń rzeczywistych obiektów produkcyjnych. Na stanowisku możliwe jest symulowanie elementów procesów produkcyjnych takich jak: planowanie (produkcji, dostaw komponentów, produkcji powtarzalnej i rytmicznej), niedopasowanie wydajności odcinków produkcyjnych, wąskie gardła, przezbrojenia, montaż, kontrola jakości.
EN
A model of teaching, modular flexible manufacturing system is presented. The system is equipped with elements to simulate real processes and events of production facilities. On the test stand, it is possible to simulate elements of the production process, such as planning ( production, supply of components, repetitive and rhythmic production ), performance mismatch of production sections, bot tlenecks, setups, assembly, quality control.
6
Content available remote Projekt dydaktycznego, modułowego, elastycznego systemu produkcyjnego
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego, składający się z modułów wytwarzania, transportowego i magazynowego. Opisano szczegółowo strukturę informacyjną systemu produkcyjnego. Proces produkcji został zaimplementowany w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.
EN
A model of modular, teaching, flexible manufacturing system is presented. The model consist of the manufacturing, transportation, and storage modules. A detailed description of the information structure of this system is given. The production process is implemented in the integrated management systems IFS Application.
PL
Rozwój elastycznych systemów produkcyjnych (ESP; ang. FMS - Flexible Manufacturing System) i rozwiązań pochodnych (elastyczne systemy montażowe, elastyczne systemy selekcji i kompletacji, automatyczne magazyny) rozpoczął się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przyczyną zainteresowania tą wysoko zaawansowaną technicznie i wymagającą już wtedy dużych nakładów na etapie inwestycji formą jednostki produkcyjnej była odczuwana przez przemysł przodujących w skali światowej krajów presja kosztów powiązana z różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szybko następujących zmian w asortymencie montowanych wyrobów, wytwarzanych części czy kompletowanych wysyłek. W tradycyjnie zorganizowanych jednostkach produkcyjnych prowadziło to do konieczności odchodzenia od wytwarzania w partiach ekonomicznych, częstszych niż przewidywały to harmonogramy przezbrojeń, spadku efektywnego obciążenia (wzrost udziału czasu przygotowawczo-zakończeniowego tpz), czyli do wzrostu kosztów wytwarzania, wzrostu kosztów robocizny, wynikający z konieczności wzrostu kwalifikacji bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń, wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów szkolenia pracowników. To wszystko spowodowało, że przemysł zaczął więc poszukiwanie dróg obniżki kosztów wytwarzania. Jako dominująca tendencja wyodrębniła się wtedy elastyczna automatyzacja. W trakcie liczącego już 30 lat rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, montażowych, logistycznych rozwiązana została pomyślnie większość problemów związanych z ich projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją w przedsiębiorstwach, w wyniku tego elastyczne systemy produkcyjne i ich pochodne stały się integralną częścią systemów produkcyjnych przedsiębiorstw działających w wielu wysoko rozwiniętych krajach. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymogom coraz większej konkurencji, zmuszone były do wprowadzania nie tylko nowych form organizacji produkcji, czy nowoczesnych technologii i nowych technik wytwarzania działań, ale także zmierzających w kierunku modernizacji zasobów. Przykładem takich działań są rozwiązania umożliwiające poprawne rozmieszczanie podsystemów funkcjonalnych (wytwarzania, magazynowy, transportowy) oraz ich wzajemnego powiązania, zapewniającego swobodny i szybki przepływ szeroko pojętego w ESP strumienia materiałowego. We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych zarówno elastycznych jak i konwencjonalnych kluczowa staje się integracja poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa zmierzająca w kierunku powstania zintegrowanego komputerowo przedsiębiorstwa opartego na komputerowym wspomaganiu wytwarzania, gdzie prawie wszystkie funkcje przedsiębiorstwa, w wyniku zastosowania automatyzacji, miałyby być realizowane przez komputery lub urządzenia pracujące pod ich nadzorem. Powoduje to eliminowanie udziału człowieka przy realizacji operacji technologicznych i pomocniczych, takich jak wytwarzanie, transport, magazynowanie, manipulacja, w wyniku stosowania urządzeń sterowanych numerycznie, oraz w procesach sterowania, kontroli i nadzoru w wyniku zastosowania systemów informatycznych. Tylko właściwy sposób zaprojektowania infrastruktury logistycznej, w tym przede wszystkim transportowej i magazynowej uwzględniający wszystkie niezbędne czynniki, zapewnia odpowiednią współpracę wszystkich podsystemów funkcjonalnych systemu produkcyjnego. Przekłada się to na sprawność przepływu strumienia materiałowego pomiędzy magazynem a stanowiskami roboczymi, poprzez właściwe wykorzystanie dostępnych rozwiązań transportowych. Kluczowe staje się tutaj optymalne rozmieszczenie nie tylko podsystemów funkcjonalnych, ale dobór ilościowy i jakościowy narzędzi realizujących podstawowe i pomocnicze operacje w poszczególnych podsystemach. Poprawne rozmieszczenie zapewnia odpowiednio zaprojektowana infrastruktura przestrzenna podsystemu transportowego i magazynowego z równoczesnym uwzględnieniem podsystemu manipulacji stanowiącego łącznik pomiędzy wymienionymi podsystemami.
EN
The paper present the influence of logistic structure for efficiency of flexible manufacturing systems in polish machines building enterprices. The paper present also the selection logistics tools in the designed subsystems.
8
Content available remote Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek
EN
More and more complex problems connected with designing modern and future manufacturing systems (in this: flexible and reconfigurable manufacturing systems) force researchers to develop formalized, computer aided tools which help to solve these type of problems. In many cases they are directly connected with NP-hard problems which are in need of reaching methods from the area of artificial intelligence such as heuristic algorithms, genetic algorithms and ant algorithms. In this paper the authorship algorithm of generating technological paths was presented. This algorithm is part and parcel of methodology of machine tools subsystem selection in casing-class flexible manufacturing system. Defined problem is an NP-hard one and its solution requires analyzing great number of possible solutions. Input data for this problem is [0-1] matrix of machine tools technological assumptions which is a base for further generating al possible pathways for the synthetic product through the system with simultaneous minimizing number of necessary fixing operations. The presented algorithm, thanks to taking specified rules of searching, gives possibility to avoid necessity of analyzing all potential solutions. The article presents the structure of algorithm, example of its functioning and analysis of its effectiveness. This algorithm based on conception of heuristic methods, can also be implemented in different problems of this type and is characterized with high capacity and effectiveness level comparable with different methods used for solving NP-hard problems.
EN
Pursuant to the analysis of the assessment method of the structures of the production process, in the construction of machines, we find that, due to the requirements of diversification of assortments and features of products, criteria of the quality level and work productivity, the reduction of fabrication costs, the structure of the production process develops continuously. Starting from workshops specialized on technological procedures, the structure developed onto production lines in a sole object flow, then onto production lines in a multi-object flow, and, currently, onto flexible production forms. To this purpose, flexible fabrication cells develop. The latter form develops continuously, but especially after the accomplishment of machine-tools with number command. Thus, we pass from production structures in automatic rigid flow lines, efficient for mass and widerange production, to flexible structures, especially efficient in low and medium-range production.
PL
Na podstawie analizy metod oceny struktury procesu produkcyjnego, w konstrukcji maszyn, okazuje się, że ze względu na wymogi dywersyfikacji asortymentu i cechy produktów, kryteria poziomu jakości i wydajności pracy, obniżenie kosztów produkcji, struktura procesu produkcji rozwija się w sposób ciągły. Począwszy od wytwórni wyspecjalizowanych w procedurach technologicznych, z rozwiniętą strukturą na liniach produkcyjnych w przepływie pojedynczego obiektu do linii produkcyjnych z przepływem wielu obiektów, a obecnie do elastycznych form produkcji. W tym celu rozwijają się komórki elastycznego wytwarzania. Ostatnia forma rozwija się w sposób ciągły, zwłaszcza po wykonaniu obrabiarek z poleceniem numerycznym. W ten sposób przechodzimy od struktury produkcji w automatycznych sztywnych liniach przepływu, wydajnych dla masowej i szerokiej zakresowo produkcji, do struktur elastycznych, szczególnie skutecznych w produkcji niskiego i średniego zasięgu.
EN
This paper presents practical implementation of computer support for an effectiveness analysis of queue algorithms in flexible manufacturing systems (FMSs). A proposed model, based on hierarchical timed coloured Petri net (HTCPN) formalism, is used as a simulation instrument. Implementation of various queue methods has been successfully deployed and tested: due time, minimum makespan, maximum makespan, minimum time reserve and random queue as a reference solution. This comprehensive study of the given queue algorithms investigates the interference with order completion time, global production time and machine loading problems. As a result of conducted studies, based on simulation model, the estimated ratio of effectiveness, described as the criterion fulfilment of production system controlled by the given algorithm, for each of the proposed queue methods has been presented as well as further possible improvements proposals.
EN
The work presents a new methodology of computer aided FMS machine tools selection. Flexible manufacturing systems (FMS) are systems which allow manufacturing of parts in small lot sizes, keeping a high level of productivity and low costs of production. Despite the fact that applied research on designing FMS systems has been continued for several years, there are no methodological solutions that can help design engineers to select machine tools for FMS in an optimal way. This article shows the main stages of the methodology which is based on computer database systems, as well as the principles of elimination and optimisation.
EN
This paper present the problems of influence of variants of finishing processing on flow of machining parts in flexible manufacturing system. The technological processes for piston rods and rams of hydraulic cylinders. A model variants of technological processes for piston rods finished with the burnishing were also presented. In these studies the influence of technological variants including burnishing and grinding process on production scheduling was carefully analyzed. Basing on the idea of preliminary scheduling method the attempt of estimation how the technological variants influence the productions of flexible manufacturing system was made.
PL
W artykule omówiono problematykę wpływu wariantów obróbki wykończeniowej na przepływ elementów maszyn obrabianych w elastycznym systemie produkcyjnym. Wykonano badania dla wybranych wariantów procesów technologicznych tłoczysk i nurników siłowników hydraulicznych. Podano przykładowe warianty procesów technologicznych dla tłoczysk z uwzględnieniem obróbki wykończeniowej przez nagniatanie. Przeprowadzono analizę wpływu wariantów technologicznych z uwzględnieniem obróbki przez szlifowanie i nagniatanie na harmonogram produkcji. Podjęto próbę oceny oddziaływania wariantów technologicznych na efektywność wytwarzania elastycznego systemu produkcyjnego na podstawie wstępnych harmonogramów produkcji.
EN
The paper presents direction of the development and automation area in work places based on plastic processing. Shows types of module components to building such work places. Example of module building - conception project automated work places to manufacturing auto-parts was presents. Project presumptions and principal parts were present such as: material flow subsystem, and automated tool change on presses.
EN
The aim of the article is to present a new methodology of computer aided FMS machine tools selection. Flexible manufacturing systems (FMSs) are systems which allows manufacturing parts in small lot sizes keeping high level of productivity and low costs of production. Despite the fact applied research on designing FMS systems have been continued for several years there are no methodical solution that can help design engineers to select machine tools for FMS in a optimal way. This article shows the main algorithm and stages of the methodology which is based on computer database systems, algorithms of elimination and method of multicriteria optimisation.
PL
W pracy przedstawiono proces planowania i sterowania produkcji przykładowego elastycznego systemu produkcyjnego. Zaimplementowano proces montażu szyb samochodowych w gnieździe produkcyjnym będącym elementem linii montażu samochodów. Do symulacji wykorzystano środowisko ProModel firmy PROMODEL Corporation.
EN
In this article the planning and control production process of Flexible Manufacturing Systems is presented. The process of assembly car panes in Flexible Assembly System is implemented. The simulation was realized by using ProModel software.
16
Content available remote Ocena konkurencyjności elastycznych systemów produkcyjnych
EN
In the work the proposition of the flexible machine systems (FMS) competitive suitability self-assessment is shown. Presented method can be used, with some correct action, in the production management system and takes into consideration: the variety of the FMS, the type of the organization and the results of the production. This method contains the assessment primary criteria and the proposition of the points scale of this criteria.
EN
The aim of the article is to develop a new metodology of analysis and evaluation of Flexible Manufacturing System (FMS) machine tool subsystem design configurations. It examines the use an integrated, systemic, global and user oriented approach for the complex problem of selecting among several configuration alternatives the most suitable for a specific case. The metodology is implemented using the Decision Support System framework, offering an objective tool to help managers and engineers during the design stage of the developeent cycle of an flexible manufacturing systems.
PL
Techniki programowania z ograniczeniami CP są narzędziem umożliwiającym deklaratywną specyfikację problemu. Pozwala to na efektywne rozwiązywanie wielu kombinatorycznych problemów, a w szczególności problemów dotyczących planowania produkcji. W tym kontekście techniki są wykorzystywane do projektowania systemów wspomagania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pracy przedstawiono model struktury interakcyjnego systemu wspomagania decyzji. Zaprezentowano przykład takiego systemu w postaci pakietu wspomagania sterowania dyspozytorskiego w podsystemie transportu i składowania elastycznych systemów produkcyjnych. Zrealizowany pakiet umożliwia podejmowanie decyzji z zakresu sterowania ruchem wózków samojezdnych (planowanie harmonogramów pracy wózków samojezdnych) w kontekście zadanych parametrów i relacji opisujących określony podsystem transportowy.
EN
Constraint programming (CP) is an emergent software technology for declarative description and effective solving of large combinatorial problems especially in areas of integrated production planning. In that context, the CP can be considered as a well-suited framework for development of decision making software supporting small and medium size enterprises in the course of Production Process Planning. In that context the aim of the paper is to present the CP modelling framework as well as to illustrate its application to designing of DSS aimed at supervisory control for Flexible Manufacturing Systems (FMSs), especially for supervising of their transportation-storing processes execution. The objective is to find a methodology supporting a decision maker in the course of answering whether a given production order specified by its cost and completion time can be executed by a given FMS equipped in assumed transportation-storing system. The organization and functioning of a DSS developed as well as discussion of its possible applications is provided.
PL
Przedmiotem badań są mechanizmy synchronizacji pracy wózków samojezdnych w elastycznych systemach produkcyjnych, mechanizmy warunkujące koordynację współbieżnie przebiegających procesów transportowych. Problem wyznaczania zasad koordynujących dostęp wózków do współdzielonych zasobów systemu (odcinków tras jezdnych) gwarantujących bezkolizyjny i bezblokadowy przebieg realizowanych procesów należy do klasy NP-trudnych. Problem ten sprowadza się do wyznaczania warunków wystarczających postaci pary (stan początkowy, zbiór reguł priorytetowania). Przyjęty regułowy sposób specyfikacji podsystemu transportowego, sprowadza go z kolei do odpowiedniego problemu decyzyjnego metody logiczno-algebraicznej. W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania technik programowania w logice z ograniczeniami CP/CLP do rozwiązania takiego problemu decyzyjnego poprzez wcześniejsze sprowadzenie go do postaci problemu spełniania ograniczeń PSO. W oparciu o proponowane podejście zrealizowany został przykład wyznaczania warunków wystarczających dla spełnienia ograniczeń, które gwarantują bezkolizyjną i bezblokadową pracę w systemie obsługi wózków samojezdnych.
EN
The subject matter of study are the automated guided vehicle (AGV) operation synchronization mechanisms in flexible manufacturing systems, enabling determination of the travel schedules via some preset traveling route intervals. In many practical cases transport operations are repetitive. For this type of systems the transport processes can be modeled as a system of cyclic concurrent processes sharing common resources with mutual exclusion. The collision-free, starvation-free and deadlock-free systems of cyclic processes are also periodic. In this paper the problem of determination of the rules coordinating access of the vehicles to the shared travel route intervals, ensuring the collisionfree and deadlock-free execution of the repetitive processes was reduced to determination of the sufficient conditions of the form of a pair (initial state, a set of priority rules). For a give transport subsystem specification with use of the rules the system's operation schedule determination is considered as a relevant decisive problem of the logic-algebraic method. In particular the problem of looking for a pair is defined in the form of the constraint satisfaction problem (CSP) and is solved with use of the programming techniques in logic with constraints.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie miniaturowego badawczego systemu elastycznego wytwarzania, znajdującego się w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Szczecińskiej. Omówiono konfigurację systemu oraz budowę podsystemu sterowania. Przedstawiono koncepcję sterowania dyspozytorskiego zrealizowaną według gotowych harmonogramów generowanych z użyciem modeli operacyjnych wykorzystujących metody programowania dyskretnego. Ideę sterowania oparto na współczesnej, hierarchicznej koncepcji poziomów decyzyjnych w procesie produkcyjnym. Przeprowadzono doświadczalną weryfikację polegającą na fizycznej realizacji procesu produkcyjnego według otrzymanego harmonogramu. Celern weryfikacji było sprawdzenie poprawności rozwiązań otrzymywanych w wyniku stosowania opracowanych narzędzi do harmonogramowania.
EN
In the paper we present an flexible manufacturing miniature resarch system which which is located in the Department of Automatic Production Systems of Technical University of Szczecin. The aim of the build system is experimental verification of computers simulation planning and scheduling production. Build system and construction control subsystem were discussed. Conception controll of schedule generated by operation models takes advantage of discrete programming methods was shown. Experimental weryfications was realised rely on physcall technological proceses realisation. The aim of realised verification was test correctness generated solutions by formuleted methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.