Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flexible coupling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents mathematical model of the hydraulic system using the generalized variation method. The hydraulic system consists of a power transformer, capacitor banks and deep-bar asynchronous pump drives with susceptible movement transmission. The element of motion transmission is a flexible coupling with mechanical lumped parameters. On the base of the developed model, electromechanical transient processes in the drive system are analyzed. The final system state equations are presented in the normal form of Cauchy. The equations are solved using hidden numerical methods. The results of the computer simulation are presented in graphic form.
PL
W pracy, wykorzystując uogólnioną metodę wariacyjną zaproponowano model matematyczny układu hydraulicznego, który składa się z transformatora mocy, baterii kondensatorów oraz głębokożłobkowych asynchronicznych napędów pompowych o podatnej transmisji ruchu. Elementem transmisji ruchu jest sprzęgło elastyczne o mechanicznych parametrach skupionych. Na podstawie opracowanego modelu analizuje się elektromechaniczne procesy nieustalone w układzie napędowym. Końcowe równania stanu systemu przedstawione są w normalnej postaci Cauchy’ego i są rozwiązywane za pomocą ukrytych metod numerycznych. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
PL
W artykule przedstawiono próbę oceny wpływu stanu sprężyn tłumika drgań skrętnych na pracę samochodowego sprzęgła ciernego. Szczególnie uwagę poświęcono określeniu związku zwiotczenia sprężyn na ich współczynnik tłumienia czy czas relaksacji.
EN
The article presents an attempt to assess the impact of the state of spring torsional vibration damper on the work of automotive friction clutch. Particular attention was paid to determining the relationship between flaccidity springs and damping coefficient or relaxation time.
PL
Prawidłowo dobrane sprzęgło podatne do układu napędowego maszyny roboczej powinno tłumić powstające w jej napędzie drgania skrętne. Aby uzyskać pożądany efekt w praktyce, należy znać cłiarakterystykę zastosowanego w tym układzie sprzęgła podatnego oraz wyznaczone na jej podstawie współczynniki: sztywności skrętnej i tłumienia. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badań charakterystyk statycznych oraz przykładowe charakterystyki wybranych sprzęgieł podatnych.
EN
Correctly matched flexible coupling to drive of machines should reduce torsional amplitude of vibrations generated in the drive. To obtain the desired effect, in practical application we must know the characteristics of the flexible coupling, i.e. twisting rigidity and coefficient of damping. This paper describes a test stand and research methodology of static characteristics and sample characteristics of selected flexible couplings have been presented.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. We supply the gas while coupling is running and also in quiescent condition. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is the application of helium gas in the pneumatic flexible couplings and study the impact of these gases on the mechanical properties of pneumatic couplings.
PL
Mechaniczne urządzenia często posiadają elastyczne sprzęgła pneumatyczne. Takie elastyczne sprzęgła wpływają pozytywnie na dany system mechaniczny, a także chronią go przed uszkodzeniem. Nasz Wydział interesuje sie typami sprzęgieł, szczególnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tychże sprzęgieł doprowadza się sprężony gaz. Dostarczamy gaz, kiedy sprzęgło działa, a także w stanie biernym. Takie sprzęgła używają czynnika gazowego, w tym wypadku powietrza. Głównym celem tego artykułu jest zastosowanie helu jako czynnika gazowego w pneumatycznych elastycznych sprzęgłach i badanie jego wpływu na mechaniczne właściwości pneumatycznych sprzęgieł.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is to determine how various gaseous medium affects the dynamic properties of flexible pneumatic couplings. The article compares three different gases have different physical properties.
PL
W urządzeniach mechanicznych bardzo często są stosowane elastyczne sprzęgła łączące wały. Takie sprzęgła elastyczne pozytywnie oddziałują na dany układ mechaniczny, a równocześnie chronią go przed uszkodzeniem. W naszym zakładzie zajmujemy się właśnie tego typu sprzęgłami, a konkretnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tych sprzęgieł jest doprowadzany sprężony gaz. Dotychczas sprzęgła były napełniane medium gazowym powietrzem. Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób różne media gazowe wpływają na właściwości dynamiczne elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. W artykule zostały porównane trzy różne gazy, które odznaczają się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
At our Department we deal with the development of pneumatic flexible shaft couplings, which in addition to other flexible couplings are able to change their torsional stiffness by adjusting the air pressure in their flexible elements. This article deals with comparison of two selected pneumatic flexible shaft coupling. The first coupling is a newly developed pneumatic flexible shaft coupling with wedge elements. Pneumatic flexible shaft coupling with wedge elements was developed to improve the properties of pneumatic flexible couplings, especially the nominal and maximal torque and maximum angle of distortion. Due to the reason that coupling with wedge elements isn't manufactured yet, we will use only a mathematic model of this coupling. The second coupling is a tangential pneumatic flexible shaft coupling manufactured by FENA company.
PL
Nasz Wydział zajmuje sie rozwojem elastycznych sprzęgieł pneumatycznych, które jako dodatkową funkcję posiadają możliwość zmiany sztywności skrętnej przez dostosowanie ciśnienia powietrza do ich elastycznych elementów. Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch wybranych elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. Pierwsze sprzęgło to nowo stworzone elastyczne sprzęgło pneumatyczne z elementami klinowymi. Takie sprzęgło został stworzony, aby ulepszyć właściwości sprzęgła szczególnie przy nominalnym i maksymalnym momencie obrotowym i maksymalnym kącie odkształcenia. Ze względu na fakt, że sprzęgło z elementami klinowymi nie zostało jeszcze wyprodukowane użyjemy jedynie matematycznego modelu takiego sprzęgła. Drugie sprzęgło to elastyczne sprzęgło pneumatyczne wyprodukowany przez firmę FENA.
PL
Oddziaływanie drgań skrętnych wywołanych pracą mechanizmów napędowych maszyn górniczych (i nie tylko) może zostać zredukowane przez odpowiedni dobór sprzęgła podatnego. Niejednokrotnie, dobrane sprzęgło podatne, nie spełnia dla danego układu napędowego maszyny roboczej wymaganych oczekiwań. Artykuł omawia nowatorską konstrukcję metalowego sprzęgła podatnego typu OPA z zastosowanym elementem podatnym w postaci segmentu zbudowanego z liny. Przedstawiono jego budowę i możliwości zastosowania w układach napędowych. Dla porównania, dołączono również krótką charakterystykę eksploatacyjną innych sprzęgieł podatnych stosowanych w układach napędowych.
EN
The impact of torsional vibration induced working mechanisms of mining (and more) can be reduced by choosing the appropriate flexible coupling and especially by the appropriate choice of the operational characteristics of working conditions. This paper presents innovative design of a flexible metal coupling with the applied part of the OPA as a vulnerable segment of rope replaceable. This paper presents the design and possible uses in propulsion especially in mining machinery. It also presents a short description of operating other flexible couplings used in the drive systems.
8
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły się do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych. Na podstawie tych charakterystyk odczytano współczynniki sztywności i tłumienia. Badania przeprowadzono na sprzęgłach podatnie skrętnych z łącznikiem oponowym i łącznika w kształcie pierścienia elastycznego.
EN
This article presents a results of study of the basic parameters characterizing the flexible couplings. The study was limited to determine the static and dynamic characteristics. Based on these characteristics read out the coefficientsof stiffness and damping. Tests were conducted on flexible coupling, with a tire rubber coupling and witch a ring rubber coupling.
EN
The results of the investigations of the influence the metal flexible torsional coupling on the course of the starting, conducted on the investigative stand, makes up the experimental driving arrangement from installed studied flexible coupling were introduced in the work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na przebieg rozruchu. Zostały one przeprowadzone na stanowisku badawczym, stanowiącym doświadczalny układ napędowy z zamontowanym, badanym sprzęgłem podatnym.
EN
The article presents the process of visualization and the accuracy of performance of the prototype of bidirectional torsionally flexible metal coupling using Autodesk® Inventor® Professional 2009. Selected figures from the simulations are presented and discussed on the basis of a virtual model of the coupling.
PL
W artykule omówiono proces wizualizacji i poprawności działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie dwukierunkowego działania z wykorzystaniem programu Autodesk® Inventor® Professional 2009. Zostały zaprezentowane i omówione wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji na modelu wirtualnym sprzęgła.
EN
A control system, which achieves prescribed speed and position responses, for electric drives with a significant torsion vibration mode is presented. Control system design exploits state-space control and forced dynamics control principles. Derived control algorithm respects the vector control condition by keeping the direct axis current component approximately zero as well as controlling the load position with prescribed closed loop dynamics. Set of two observers, one on load side and the second one on motor side, generate all state variables necessary for control algorithm design including torques acting on the motor and load side to satisfy all conditions for achieving prescribed dynamics. This approach allowed to eliminate position sensor on motor side. The simulations confirm that proposed model based position control system can operate with moderate accuracy.
PL
Sprzęgła w układach napędowych maszyn górniczych powinny się charakteryzować dużą podatnością skrętną. Wymaganie to może spełnić sprzęgło metalowe o wysokiej podatności skrętnej (prototyp). Sprzęgło to posiada oryginalną konstrukcję niespotykaną dotąd w układach napędowych maszyn roboczych. Artykuł przedstawia budowę takiego sprzęgła i jego charakterystyki statyczne i dynamiczne badane na stanowisku laboratoryjnym do badań sprzęgieł podatnych.
EN
In the work of the coal machine, in the drive system should have got high flexible torsion couplings. This property has got the metal high flexible torsion coupling (prototype). The coupling has got original design not meet in the drive system now. In this paper is presented the new construction of the couplings and its the static and dynamic characteristics research work. Testing was done on test stand for determination of characteristics of the flexible coupling.
PL
W pracy przedstawiono opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania charakterystyk statycznych i quasi-dynamicznych metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej. Zaprezentowano także uzyskane wstępnie wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
The paper is focused on the description of some test stands and the methodology of static and quasi-dynamic characteristics determination of metal coupling with significant torsional flexibility. Also, initial results of tests enabling the determination of the mentioned characteristics are presented.
PL
Prawidłowo zastosowane sprzęgło podatne w układzie napędowym maszyny roboczej powinno odpowiednio łagodzić nadwyżki dynamiczne w czasie pracy nieustalonej. Zastosowanie przez użytkownika tego rodzaju sprzęgieł wymaga znajomości ich współczynników tłumienia i sztywności, wyznaczanych na podstawie charakterystyk statycznych i dynamicznych [4]. Artykuł przedstawia wyniki wyznaczonych współczynników tłumienia ψ i sztywności c sprzęgieł podatnych oponowych. Badania przeprowadzone zostały przy zmiennych warunkach wymuszeń dynamicznych na stanowisku laboratoryjnym do wyznaczania charakterystyk sprzęgieł podatnych własnej konstrukcji.
EN
Right chose flexible coupling to drive of work machine should to dump torsion vibration created during it work. Application of flexible coupling demands from user the knowledge of elastic and damping properties determined from static and dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. In this paper is presented result of research work tire flexible coupling and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. In this paper is presented result of research coefficient of viscoelastic damping of tire flexible coupling type ASO. Testing was done on test stand for determination of characteristics of flexible coupling.
PL
Dobór sprzęgła podatne do układu napędowego maszyny roboczej powinno być poprzedzone analizą dynamiczną takiego układu. Przy modelowaniu układów napędowych ze sprzęgłem podatnym niezbędna jest znajomość wartości takich współczynników, tego sprzęgła, jak: sztywność i tłumienie. Współczynniki te niezbędne są przy rozwiaząniu różniczkowych równań ruchu, modelu układu napędowego ze sprzęgłem podatnym. Literatura krajowa, jak i zagraniczna nie podaje tego rodzaju współczynników. Artykuł przedstawia analizę modelu układu napędowego ze sprzęgłem podatnym, i wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych, sprzęgieł oponowych typu ASO i ELPEX-B, na podstawie których dokonano wyznaczenia tych współczynników.
EN
Right chose flexible coupling to drive of work machine should to dump torsion vibration created during it work. Application of flexible coupling demands from user the knowledge of there is static and dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and ELPEX-B, and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
PL
W pracy pokazano oryginalne, metalowe sprzęgło, które jest bardzo podatne skrętnie, a przy przeciążeniach wyłącza się. Przedstawiono także charakterystykę przykładowego egzemplarza sprzęgła z naciskową sprężyną walcową obciążanego statycznie.
EN
In the paper the original, metal clutch with significant torsional flexibility and switches off while overloading has been shown. The characteristics of a sample clutch with pressing shaft spring statically loaded has been presented as well.
PL
Obciążenia dynamiczne i udarowe w maszynach górniczych wymagają stosowania w układach napędowych sprzęgieł podatnych skrętnie. W opracowaniu pokazano oryginalną konstrukcję metalowego sprzęgła, bardzo podatnego skrętnie, które opracowano w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Przedstawiono także sposób doboru jego zasadniczych elementów.
EN
Dynamic and stroke loads in mining machines need using torsionally flexible clutches in power transmission systems. In the paper the original construction of a metal clutch, with significant torsional flexibility, made in Silesian Technical University's Mining Mechanisation Institute has been shown. The way of fitting its main elements has been presented as well.
18
Content available remote Typoszereg motoreduktorów „BB Line” firmy BEFARED
PL
Firma BEFARED produkuje od kilku lat typoszereg motoreduktorów „BB Line”. Jego nazwa odzwierciedla połączenie wieloletniej tradycji firmy BEFARED w produkcji zespołów napędowych z nowoczesną myślą techniczną. Tradycję uwidoczniono w literach „BB” nawiązujących do logo firmy z minionych lat, kiedy to firma BEFARED była niekwestionowanym liderem na rynku krajowym, natomiast wyraz „Line” jest odzwierciedleniem nowości, nowej koncepcji, nowego programu produkcji.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu parametrów charakteryzujących sprzęgło podatne oponowe na układ napędowy w obszarze rezonansu wyniku błędów montażowych. Podstawą analizy tych wielkości są charakterystyki sprzęgieł podatnych wyznaczanych na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych. Właściwości te nie są znane.
EN
Fundamental task of machine drives designers is assuring reliability operation of designed machine. Each drive unit should transfer static load at minimal dynamic load in determined limits. To meet these, requirement it is necessary to know the dynamic processes influencing designing of drive systems. Unknown of dynamic phenomence can meaningly change operational properties of machine which enable proper operation in required conditions. Regarding modular construction of machines important role in revolving joints play mechanical couplings especially flexible coupling. Application of that kind of couplings implies reducing unprofitable dynamic phenomena. That reduction follows as result of proper damping properties of the flexible element. It eliminates in certain level unevenness of transmitted torque.
20
Content available remote The steady-state response analysis of flexible-coupling-rotor system
EN
In this paper, a modeling procedure is presented to deal with the steady-state analysis of rotor systems with rubber cushion-type flexible couplings. The rubber cushion-type flexible coupling was modeled by an equivalent spring and the effect of misalignment was investigated. Moreover, we introduce the flexible coupling model in combination with the FEM model of rotating shafts to develop a complete formulation of a coupling-rotor system. Finally, to illustrate the effects of the coupling misalignments on the dynamic behavior of the system, numerical examples of this coupling-rotor system are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.