Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flexibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The awareness of the growing importance of the complexity in creating a new type of a modern enterprise strategy and in introducing changes within planning, control and organizational structures contributed to undertaking studies on relationships occurring between the complexity of a modern enterprise and its flexibility in the sector of industrial automation, as well as filling the gap relating to the cognitive impact of poor complexity management on the flexibility of the company. The main objective of the research work is to check whether there is an important relationship between the complexity of the business and its flexibility in the industrial automation sector. Quantification of the relationship between these two quantities – the complexity and flexibility – happened by the use of the Multidimensional Correspondence Analysis (MCA) and Perceptual Maps. The study which has been carried out indicated that the flexibility and complexity functions in the enterprise management rise, however, the knowledge of these issues is highly insufficient. The research discovered that the obstacles which hamper striking a balance between the flexibility and complexity in their advanced stages exert a devastating impact on the quality of the process management. Reducing the flexibility at its higher levels generates a context in which the market risk is enhanced. Companies characterised by improper flexibility management bear higher workforce costs and their processes of decision-making last longer. Methodical and systematized study of flexibility and complexity will decrease the destructive influence of the interaction between these two categories.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tzw. siodełka przeznaczonego do mocowania płatwi dachowych i rygli ściennych. Wykonano analizy numeryczne badanego elementu, wykorzystując oprogramowanie (SOFiSTiK) oparte na metodzie elementów skończonych. Prace zakończono wnioskami, które mogą stanowić przyczynek do dalszych analiz, mających na celu określenie wpływu podatności takiego podparcia na nośność elementu ściskanego i zginanego, jakim mogą być płatwie lub rygle ścienne.
EN
The article presents the results of research element for fixing roof purlins and wall rafters. Numerical analyses of the tested element were performed using software (SOFISTIK) based on the finite element method. The work has been completed with conclusions that may contribute to further analyses to determine the effect of the susceptibility of such a support on the load-bearing capacity of the compression and bending element, which may be purlins and wall rafters.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
Today, many production companies are struggling with the problem of recruiting well qualified and motivated employees, as well as maintaining them, particularly for production jobs. That is why the effective personnel policy, aimed at ensuring the right people in the right place and at the right time, is one the greatest challenges facing managers. The aim of this paper is to present the model of flexible staff with polyvalent skills as a solution helpful to improve the company’s personnel policy. The functional flexibility must be supported by motivation systems, including remunerating and training ones. The considered issue is based mainly on the conditions of unit and customized production.
EN
The fashion industry is one of the dynamic industries, which undergoes rapid transformation in both the demand and flexibility. The prime objective of the current study is to investigate the relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility, supply chain flexibility and firm performance. In addition to that the mediating role of supply chain agility in relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility and firm performance is observed. The firms operating in the fashion industry of Indonesia are chosen as the sample of the study. Employing the survey-based methodology, the SEM-PLS technique is used to test the hypothesized relationships. So, current study has used SEM-PLS as statistical tool to answer the research questions raised in this study and research objectives envisaged in the current study. The findings of the study have provided support to the theoretical foundation and proposed hypothesis of the current study. Current study will be helpful for policymakers and practitioners in understanding the issues related to supply chain risk, supply chain integration and supply chain performance. In author knowledge this is among very few pioneering studies on this issue.
PL
Branża modowa jest jedną z dynamicznych gałęzi przemysłu, która podlega szybkiej transformacji zarówno pod względem popytu, jak i elastyczności. Głównym celem obecnego badania jest zbadanie związku między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji, elastycznością łańcucha dostaw i wydajnością firmy. Oprócz tego obserwuje się mediacyjną rolę elastyczności łańcucha dostaw w relacji między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji i wydajnością firmy. Firmy działające w branży mody w Indonezji są wybierane jako próba badania. Wykorzystując metodologię opartą na ankietach, technika SEM-PLS jest wykorzystywana do testowania hipotetycznych relacji. W związku z tym w bieżącym badaniu wykorzystano SEM-PLS jako narzędzie statystyczne do odpowiedzi na pytania badawcze poruszone w niniejszym badaniu i cele badawcze przewidziane w bieżącym badaniu. Wyniki badania dostarczyły wsparcia teoretycznej podstawie i zaproponowały hipotezę obecnego badania. Obecne badania będą pomocne dla decydentów i praktyków w zrozumieniu problemów związanych z ryzykiem łańcucha dostaw, integracją łańcucha dostaw i wydajnością łańcucha dostaw. W wiedzy autora jest to jedna z niewielu pionierskich badań w tej kwestii.
PL
W artykule przybliżono problematykę doboru zmechanizowanej obudowy ścianowej do warunków górniczogeologicznych. W oparciu o przegląd literatury zdefiniowano pojęcie upodatnienia i przedstawiono dotychczas stosowaną w tym zakresie metodę. Zaprezentowano wyniki badania, w oparciu o które zaproponowano prowadzenie ocen upodatnienia po zakończonej eksploatacji ściany.
EN
This paper describes the issue of increasing the flexibility of a powered roof support. The authors present an innovative method for optimising flexibility, which was developed by the engineers from the Renovation and Production Facility of Polska Grupa Górnicza S.A. as well as a method used so far, which was developed by the Central Mining Institute in Katowice. The results of the calculation of powered roof support overload as a result of rock mass shocks in a longwall according to declared and projected parameters and the results of a dynamic test of a hydraulic prop were demonstrated. The authors suggested that in order to improve the method for selecting a powered roof support for longwall excavations where there is a risk of rock mass shocks (especially those classified under the 2nd rock burst hazard class), a method for the analysis of powered roof support flexibility after its operation in a longwall is completed (and before its installation in another longwall) should be introduced and combined with station-based tests.
PL
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP decydują się na wdrożenie niektórych narzędzi Lean wskazując jak przeszkody czynniki natury kadrowej, finansowej i organizacyjnej.
EN
The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results indicate that despite the concerns of SMEs decide to implement some lean tools, indicating how the obstacles are of a human resources, financial and organizational nature.
PL
Celem artykułu jest analiza wyników badań eksploracyjnych wśród studentów na temat rozwijania ich kompetencji oraz stosunku do pracy w kontekście elastyczności oczekiwanej od pracodawców. Elastyczność została zoperacjonalizowana przez cechy, których poszukiwano w przekonaniach młodzieży akademickiej. Tłem dla wyników badań jest nowoczesność oraz oczekiwania pracodawców wobec kandydatów i pracowników.
EN
The issue of the article is the analysis of the results of exploratory research among students on the development of their competences and attitude to work in the context of the flexibility expected from employers. The background for the results of research is the modernity and expectations of employers towards candidates and employees.
9
Content available Transportation model under weighted insecurity
EN
The conventional linear programming based transportation model in the previous studies was examined and found to be deficient in practice. Modified transportation model has been developed to include some predetermined salient factors such as road safety and security. In the real sense these factors are accidental and they can occur without prior notice. Besides, weather change is also critical to transportation insecurity. In this paper a new transportation scheme’s model was deve- loped to take into consideration the incidental occurence nature of the insecurity factors as applicable elsewhere. The weighted loss cost function due to the insecurity factors on roads was formulated using Analytic Hierarchy Process (AHP) and its outcome was integrated into the conventional transportation model. The cost savings from three models namely conventional, modified-conventional, and the current (re-modified) were compared using the petrol’s transportation schedule of the Nigerian petroleum industry. The results showed that the re-modified transportation model was not in good agreement with the other two in term of flexibility. The findings showed that the cost price of the item has a wide margin depending on the incidence and the weight of insecurity.
EN
The paper brings the results of the current national educational agency project research of effectiveness of the modular didactic cycle with new technologies, methods and forms in student-focused concept through the processing of experimental data of the electronics study program from the period of 2016-2017. Data were collected from contributions kept by the students groups during the preparation phase and also from reflective final phase of the research period. Also, the presented solution and results of the project are directed at the main component of the educational process – the content of education and its compatibility with the technological trends in the actual working environment. The results show that digitization of the learning content and flexibility of design of educational modules with multimedia components are dominant and indicate compatibility with the trends of flexible educational environment. In addition, the results of project illustrates that even the change can be difficult, success can be attained in the most heterogeneous diversification of university education and mobility of graduates of technical universities that will contribute to increase of educational efficiency and will encourage arrival of investments to innovative entrepreneur projects and, mainly, will help national firms to succeed at EU and world market by strengthening of the dominant subject which produces values – the technical field graduate with the key competences for the 21st century needs.
EN
This article covers the use of supplementary firing in a gas-combined cycle power plant when high flexibility is required depending on the penetration of variable renewable energies and under different gas turbine loads. Process models were simulated under different operating conditions with the software EBSILON® Professional. Five main conditions were studied for the designed combined cycle: gas turbine part-load without supplementary firing, gas turbine full load with supplementary firing, the use of supplementary firing to overcome the effect of changing ambient conditions, part-load gas turbine performance with supplementary firing technology and the use of supplementary firing in case of gas turbine shutdown.
PL
W pracy zaprezentowano możliwość modyfikacji bloku parowego o mocy 390 MW poprzez zastosowanie wysokotemperaturowych elektrolizerów stało-tlenkowych SOEC. Celem takiej modyfikacji jest poprawa elastyczności bloku cieplnego poprzez możliwość kształtowania wewnętrznej charakterystyki obciążenia bloku. W efekcie moc elektryczna netto bloku może być dostosowywana do zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego bez konieczności szybkich zmian mocy cieplnej kotła, a nadwyżka energii służy do produkcji wodoru. W artykule przedstawiono zmiany jakie wprowadzają do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowe obiekty OZE. Opisano technologie wysokotemperaturowej elektrolizy wody oraz przeprowadzono obliczenia termodynamiczne wykazujące, że moc elektryczna netto bloku może zostać zredukowana nawet o 60% bez zmiany obciążenia kotła przy wzroście sprawności obiektu o 1pp.
EN
The paper presents the possibility of improving the flexibility of the 390 MW class steam power unit using hightemperature electrolysers SOEC. The aim of the modification is to improve the flexibility of the power unit by shaping the internal load characteristics of a power plant. As a result, the net electric power of the power unit can be adjusted to meet the system demand without the need of fast changes in boiler thermal power output. The surplus energy generated in the unit is used to produce hydrogen. In the article the changes which are brought to the power system with new RES objects are presented. The technology of high temperature electrolysis of water is also described. Performed thermodynamic calculations showed that the power plant net power can be reduced by up to 60% without changing the boiler load, with increase of the energy efficiency of the unit by 1 percentage point.
PL
Zakłócenia w przepływach materiałowych zwiększają się wraz ze wzrostem niepewności otoczenia łańcucha dostaw. W systemach z przeważającą dystrybucją (łańcuchy dostaw wyrobów hutniczych) ciężar odpowiedzialności za odporność łańcucha dostaw przejmują przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które są oceniane przez klientów według kryterium skuteczności. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie znaczenia elastyczności zasobów we wzmacnianiu odporności sieci dystrybucji.
EN
Interferences in material flows are increasing along with the increase of uncertainty. In systems with prevailing distribution (supply chains of smelting products) distribution companies are assuming the responsibility for the resilience of the supply chain. Flag enterprises of the distribution network are being assessed by customers according to the effectiveness criterion. Showing of meaning flexibilities of resource in improving resilience of distribution networks is a purpose of the article.
15
EN
This article presents basic ideas for flexible design in construction investments through the presentation of methods used for assessing the financial effectiveness of investments. The classification of these methods based on two main factors, time and risk, is shown. The authors propose an algorithm for the analysis of the economic efficiency of projects implemented in a flexible manner.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe idee elastycznego projektowania w budownictwie. Omówiono metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. Pokazano podział tych metod ze względu na dwa najważniejsze czynniki: czas i ryzyko. Zaproponowano algorytm postępowania podczas analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć realizowanych w sposób elastyczny.
16
PL
Przewaga konkurencyjna może być uzyskiwana poprzez adaptację organizacji do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej i reorganizację procesów biznesowych. Zarządzanie przebiegiem prac wytwórczych jest szczególnie istotną umiejętnością dla efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów przedsiębiorstwa. Zwiększenie skuteczności koordynacji zadań operacyjnych oraz uzyskanie elastyczności procesu wytwórczego może być realizowane poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją.
EN
Advantage over the competitors can be achieved by adapting the organization to changing business conditions and reorganizing business processes. Managing workflows is a particularly important skill for making efficient use of available enterprise resources. Enhancing the efficiency of coordination of operational tasks and gaining the flexibility of the manufacturing process can be realized through the implementation of integrated information systems supporting production management.
PL
Hipotezy projektowe rozwinęły idee zabudowy mieszkaniowej, która proponuje zasadę zdolności dostosowania się i elastyczności konstrukcji przestrzeni mieszkalnych i osiedli. W tym względzie, tekst koncentruje się na japońskiej tradycji budowania i zamieszkiwania. Japońska tradycja architektury mieszkaniowej przez porównanie może stać się szansą na odtworzenie i odnowienie mechanizmów kompozycyjnych charakteryzujących współczesną kulturę zamieszkiwania i projektowania architektury mieszkaniowej.
EN
The design hypotheses have developed an idea of residential building that proposes a principle of adaptability and flexibility for the construction of residential spaces and settlements. In this connection, the study focused attention on the Japanese tradition of building and housing. The Japanese housing tradition becomes a chance to develop a comparison intended to help regenerate and renew the compositional mechanisms that characterize the contemporary culture of habitation and housing design.
EN
Paper deals with the motivation and motivating the individuals. It focuses on the investigation of flexibility which is the basis of effective influencing motivation and results in exploring various aspects of managing and motivating people, i.e. gender, age, education, and work experience. The methodological part is devoted to the presenting the most important results of questioning conducted in Polish and Slovak organisations that examined the motivation and process of managing the individuals’ motivation. The opinions of 1,946 Slovak and 1,736 Polish respondents show the motivation differs significantly according to the most studied aspects. Results confirm the need to pay attention to the sufficiently flexible and differentiated way of managing and motivating employees and managers.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy motywacji i motywowania jednostek. Skupia się on na badaniu elastyczności, która jest podstawą skutecznie wpływającej motywacji i skutkuje badaniem różnych aspektów zarządzania i motywowania ludzi, tj. płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Część metodologiczna poświęcona jest prezentacji najważniejszych wyników badań prowadzonych w polskich i słowackich organizacjach, dotyczących motywacji i procesu zarządzania motywacją osób. Opinie 1.946 słowackich i 1.736 polskich respondentów pokazują, że motywacja różni się znacznie w zależności od najczęściej badanych aspektów. Wyniki potwierdzają potrzebę zwrócenia uwagi na wystarczająco elastyczny i zróżnicowany sposób zarządzania i motywowania pracowników i menedżerów.
19
Content available remote Metoda sztywnych elementów skończonychi jej modyfikacje
PL
W artykule przedstawiono trzy sformułowania metody sztywnych elementów skończonych: metodę klasyczną, pierwszą modyfikację, w której uwzględnia się podatności giętną i skrętną z zapewnieniem ciągłości przemieszczeń oraz modyfikację drugą, w której stosuje się współrzędne absolutne, uwzględnia podatność wzdłużną, a ciągłość przemieszczeń zapewniona jest poprzez równania więzów. Wyniki obliczeń na podstawie modeli przedstawionych w artykule zostały porównane z wynikami otrzymanymi metodą elementów skończonych, prezentowanymi przez innych autorów. Wykazano ponadto, że metody mogą być stosowane do analizy dynamicznej drgań układów nieliniowych o dużych ruchach unoszenia i przedstawiono wnioski dotyczące zakresu stosowalności metod.
EN
The paper presents three formulations of the Rigid Finite Element Method: classical approach and two modifications. The first modification takes into account bending and torsional flexibilities assuring the continuity of displacements. The second modification uses absolute coordinates and takes into account longitudinal flexibility while continuity of displacements is ensured by means of constraint equations. The results of calculations based on models presented are compared with results obtained by means of finite element method presented by other authors. It is shown the methods can be used for dynamic analysis of nonlinear systems with large base motions and conclusions concerned with the range of applicability are presented.
EN
Correct determination of direct runoff is crucial for proper and safe dimensioning of hydroengineering structures. It is commonly assessed using SCS-CN method developed in the United States. However, due to deficiencies of this method, many improvements and modifications have been proposed. In this paper, a modified Sahu–Mishra–Eldo (SME) method was introduced and tested for three catchments located in the upper Vistula basin. Modification of SME method involved a determination of maximum potential retention S based on CN parameter derived from SCS-CN method. The modified SME method yielded direct runoff values very similar to those observed in the investigated catchments. Moreover, it generated significantly smaller errors in the direct runoff estimation as compared with SCS-CN and SME methods in the analyzed catchments. This approach may be used for estimating the runoff in uncontrolled catchments.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.